Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Завдання 1. Наведіть приклади: а) вуглеводнів; метан СH4, eтан C2H6, пропан C3H8 б) оксигеновмісних сполук; метанол CH3OH, етанол C2H5OH, етанова кислота CH3COOH в) нітрогеновмісних сполук; етанамін C2H5—NH2, бензенамін (анілін)
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Завдання 1. Сформулюйте відомі вам положення теорії хімічної будови. - атоми в молекулах органічних речовин сполучені між собою хімічними зв’язками в чітко визначеній послідовності відповідно до їх валентності; - атоми або групи атомів у молекулах
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. У переліку формул: С3Н8, С3Н5(ОН)3, С2Н5ОН, С2Н6, СН3NH2, СН2NН2СООН …  А найменше формул вуглеводнів  Б найменше формул нітрогеновмісних речовин  В формул нітрогеновмісних й оксигеновмісних речовин порівну  Г формули оксигеновмісних
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018