Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. За яких умов відбувається гідроліз естерів? Реакцію проводять у присутності лугу Які продукти цієї реакції? Карбонова кислота і спирт   Вправа 2. Які речовини називають жирами? Жири — це естери трьохатомного спирту гліцеролу і
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Схарактеризуйте хімічні властивості етанової кислоти. Етанова кислота діє на індикатори, взаємодіє з металами, основними і амфотерними оксидами, лугами, солями (слабкішої чи леткої кислоти) та спиртами.   Вправа 2. Порівняйте будову
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть загальні формули й характеристичні групи карбонових кислот.         О       // R—C       \        OН, де R-вуглеводневий залишок, СООН - карбоксильна
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які сполуки належать до альдегідів? Оксигеновмісні органічні сполуки, похідні вуглеводнів, молекули яких містять характеристичну групу —CHO, яку називають альдегідною групою. Наведіть приклади: метаналь H—CHO, етаналь
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Який склад і будову має молекула фенолу? Склад молекули фенолу розглядають як похідну бензену, у молекулі якого один атом Гідрогену заміщений на характеристичну гідроксильну групу ОН. Молекула фенолу плоска і має форму правильного
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Чим суміш відрізняється від чистої речовини? Суміш, на відміну від чистої речовини, містить домішки інших речовин.   Вправа 2. Що слід розуміти під домішкою, розв’язуючи задачі на добування речовин? Домішки — це своєрідний баласт, що не
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Дайте характеристику хімічних властивостей одноатомних насичених спиртів. Насичені одноатомні спирти — хімічно активні речовини. Вони вступають у реакції окиснення (повного й часткового), взаємодіють з активними металами, гідрогенгалогенідами,
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Дайте визначення спиртів. Спирти — органічні сполуки, що містять одну або кілька характеристичних (функціональних) гідроксильних груп OH, сполучених з вуглеводневим замісником. Назвіть їх характеристичну групу. Гідроксильна
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Укажіть, скільки названих речовин належать до алканів: циклобутан, н-нонан, 2,2-диметилпропан, 3-етилпент-1-ен. А одна  Б дві  В три  Г чотири Відповідь: Б   Завдання 2 Масова частка Карбону найбільша в… А метану Б етену В бензену Г
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Схарактеризуйте способи одержання алканів, етену, етину. CПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ АЛКАНІВ: 1. Гідрування алкенів. C2H4 + Н2 → C2H6 етен             етан 2. Гідрування алкінів. C2H2 + 2Н2 → C2H6 етин 
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть молекулярну формулу бензену, напишіть відомі вам структурні формули цієї речовини. Молекулярна формула бензену С6Н6 Запропоновану структурну формулу вченого-хіміка Ф.А. Кекуле, де атоми Карбону сполучені у формі шестикутника, у якому
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Яка загальна формула алкінів? СnН2n-2, де n — кількість атомів Карбону в молекулі.   Вправа 2. Назвіть хімічні властивості етину. Етин вступає в такі реакції: - гідрування (або гідрогенізація); - галогенування (приєднання
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 За допомогою яких речовин можна виявити етен? За допомогою брому чи його водного розчину (так званої бромної води) та розчину калій перманганату.   Вправа 2 Перелічіть відомі вам хімічні властивості етену. Етен має високу хімічну
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які органічні речовини називають алкенами? Алкени — ненасичені вуглеводні ациклічної будови з одним подвійним зв’язком атомів Карбону. Наведіть приклади представників гомологічного ряду алкенів. Пропен С3Н6, бутен С4Н8,
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть типи хімічних реакцій, у які вступають алкани. Заміщення (галогенування), розкладу (термічний), ізомеризація, окиснення.   Вправа 2. Поясніть, чому реакції приєднання для алканів неможливі.  Неможливі через насиченість
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Назад Вперед