Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Дайте визначення спиртів. Спирти — органічні сполуки, що містять одну або кілька характеристичних (функціональних) гідроксильних груп OH, сполучених з вуглеводневим замісником. Назвіть їх характеристичну групу. Гідроксильна
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Укажіть, скільки названих речовин належать до алканів: циклобутан, н-нонан, 2,2-диметилпропан, 3-етилпент-1-ен. А одна  Б дві  В три  Г чотири Відповідь: Б   Завдання 2 Масова частка Карбону найбільша в… А метану Б етену В бензену Г
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Схарактеризуйте способи одержання алканів, етену, етину. CПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ АЛКАНІВ: 1. Гідрування алкенів. C2H4 + Н2 → C2H6 етен             етан 2. Гідрування алкінів. C2H2 + 2Н2 → C2H6 етин 
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть молекулярну формулу бензену, напишіть відомі вам структурні формули цієї речовини. Молекулярна формула бензену С6Н6 Запропоновану структурну формулу вченого-хіміка Ф.А. Кекуле, де атоми Карбону сполучені у формі шестикутника, у якому
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Яка загальна формула алкінів? СnН2n-2, де n — кількість атомів Карбону в молекулі.   Вправа 2. Назвіть хімічні властивості етину. Етин вступає в такі реакції: - гідрування (або гідрогенізація); - галогенування (приєднання
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 За допомогою яких речовин можна виявити етен? За допомогою брому чи його водного розчину (так званої бромної води) та розчину калій перманганату.   Вправа 2 Перелічіть відомі вам хімічні властивості етену. Етен має високу хімічну
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які органічні речовини називають алкенами? Алкени — ненасичені вуглеводні ациклічної будови з одним подвійним зв’язком атомів Карбону. Наведіть приклади представників гомологічного ряду алкенів. Пропен С3Н6, бутен С4Н8,
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть типи хімічних реакцій, у які вступають алкани. Заміщення (галогенування), розкладу (термічний), ізомеризація, окиснення.   Вправа 2. Поясніть, чому реакції приєднання для алканів неможливі.  Неможливі через насиченість
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть загальну формулу алканів. СnН2n+2, де n — кількість атомів Карбону в молекулі.   Вправа 2. Сформулюйте основні правила систематичної номенклатури алканів. Складаючи назви насичених вуглеводнів, зазначають місце й
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які матеріали дістали загальну назву «волокна»? Волокнами називають матеріали, що складаються з довгих і тонких ниток або відрізків ниток, придатних для виготовлення пряжі й тканин.    Вправа 2. Яка класифікація
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Яка відмінність у складі молекул природного каучуку й уперше одержаного за методом Лебедєва синтетичного? Природний каучук є регулярним полімером, який складається зі стереорегулярних макромолекул, у яких структурні ланки однакової просторової
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть відомі вам пластмаси. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирен.   Вправа 2. За допомогою яких дослідів можна підтвердити властивості пластмас? Дослід 1. Термопластичність полімеру Шматок зразка поліетилену
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Поясніть суть понять: полімер, мономер, структурна ланка, ступінь полімеризації. Полімери — високомолекулярні сполуки, що утворюються з низькомолекулярних сполук під час реакцій полімеризації чи поліконденсації. Мономер — речовина
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Укажіть характеристичну групу амінів. А —SH Б —NO2 В —NH2 Г —CN—OH— Відповідь: В   Завдання 2. Установіть відповідність між органічною речовиною та класом сполук. Органічна речовина  Клас сполук
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Чому білки належать до полімерів? Бо є високомолекулярними сполуками, в яких структурні ланки в білковій молекулі з'єднані пептидними групами в поліпептидний ланцюг.  Які речовини є їх мономерами? α-амінокислоти.   Вправа 2
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Назад Вперед