Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть загальну формулу алканів. СnН2n+2, де n — кількість атомів Карбону в молекулі.   Вправа 2. Сформулюйте основні правила систематичної номенклатури алканів. Складаючи назви насичених вуглеводнів, зазначають місце й
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які матеріали дістали загальну назву «волокна»? Волокнами називають матеріали, що складаються з довгих і тонких ниток або відрізків ниток, придатних для виготовлення пряжі й тканин.    Вправа 2. Яка класифікація
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Яка відмінність у складі молекул природного каучуку й уперше одержаного за методом Лебедєва синтетичного? Природний каучук є регулярним полімером, який складається зі стереорегулярних макромолекул, у яких структурні ланки однакової просторової
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть відомі вам пластмаси. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирен.   Вправа 2. За допомогою яких дослідів можна підтвердити властивості пластмас? Дослід 1. Термопластичність полімеру Шматок зразка поліетилену
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Поясніть суть понять: полімер, мономер, структурна ланка, ступінь полімеризації. Полімери — високомолекулярні сполуки, що утворюються з низькомолекулярних сполук під час реакцій полімеризації чи поліконденсації. Мономер — речовина
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Укажіть характеристичну групу амінів. А —SH Б —NO2 В —NH2 Г —CN—OH— Відповідь: В   Завдання 2. Установіть відповідність між органічною речовиною та класом сполук. Органічна речовина  Клас сполук
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Чому білки належать до полімерів? Бо є високомолекулярними сполуками, в яких структурні ланки в білковій молекулі з'єднані пептидними групами в поліпептидний ланцюг.  Які речовини є їх мономерами? α-амінокислоти.   Вправа 2
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть загальні формули та характеристичні групи амінокислот, наведіть приклади цих сполук. Загальна напівструктурна формула амінокислот: NH2―(CH2)n―COOH. Характеристичні групи амінокислот: аміногрупа NH2 (група амінів) і
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть характеристичну групу й наведіть приклади амінів. Характеристична група амінів: аміногрупа NН2. Приклади: метанамін CH3—NH2, етанамін CH3—СН2—NH2, феніламін (анілін) С6Н5—NН2
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Установіть відповідність між органічною речовиною і класом сполук. Речовина  Клас сполук 1 пропілметаноат  2 етаналь  3 бутан-2-ол  4 пропен    А алкени Б альдегіди В естери Г алкіни Д спирти Відповідь: 1-В,
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Чому сахарозу відносять до олігосахаридів, а крохмаль і целюлозу — до полісахаридів? Бо у складі молекули сахарози моносахарних залишків два, а у складі молекул крохмалю і целюлози - понад 10. Олігосахариди — вуглеводи, молекули
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які речовини належать до класу вуглеводів? Вуглеводи — це органічні речовини із загальною формулою Cn(H2O)m.   Вправа 2. Яку класифікацію вуглеводів ви знаєте? Вуглеводи класифікують на моносахариди, олігосахариди
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Завдання 1 Дайте визначення характеристичної групи. Характеристична (функціональна) група — група атомів у молекулах сполук даного класу, яка зумовлює їхні характерні хімічні властивості   Завдання 2 Наведіть приклади: а)
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Завдання 1. Сформулюйте відомі вам положення теорії хімічної будови. - атоми в молекулах органічних речовин сполучені між собою хімічними зв’язками в чітко визначеній послідовності відповідно до їх валентності; - атоми або групи атомів у молекулах
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. У переліку формул: С3Н8, С3Н5(ОН)3, С2Н5ОН, С2Н6, СН3NH2, СН2NН2СООН …  А найменше формул вуглеводнів  Б найменше формул нітрогеновмісних речовин  В формул нітрогеновмісних й оксигеновмісних речовин порівну  Г формули оксигеновмісних
Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Назад Вперед