Інші завдання дивись тут... Вправа 114 Яка можлива причина того, що бор і силіцій мають високі температури плавлення? Ці речовини мають атомну кристалічну ґратку    Вправа 115 За матеріалами з інтернету підготуйте повідомлення про фізичну властивість силіцію, завдяки якій цей неметал
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 107 Укажіть твердження, у яких ідеться про галогени-елементи або про галогени як прості речовини: а) усі галогени забарвлені; б) галогени входять до складу сполук, загальна назва яких — галогеніди; в) галогени є активними неметалами; г) електронегативність
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 102 У якій групі (групах) періодичної системи міститься найбільше неметалічних елементів, а в якій (яких) — найменше? У VIII групі міститься найбільше неметалічних елементів, а в III - найменше   Вправа 103 За матеріалами з інтернету та іншими
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 89 У чому полягає суть гідролізу солі? Це хімічна взаємодія йонів солі з водою, у результаті якої утворюється слабкий електроліт (кислота або основа)   Вправа 90 У наведеному переліку виберіть формули солей, що зазнають гідролізу: BaCl2, KNO3, HCOONH4,
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 81 Із 400 г кальцій броміду за реакцією з достатньою кількістю хлору добуто 280 г брому. Обчисліть відносний вихід брому. Відомо: m(CaBr2)=400 г, mпрактична(Br2)=280 г Знайти: η-? Розв'язування І спосіб M(CaBr2)=200 г/моль v(CaBr2)=m(CaBr2):M(CaBr2)=400
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 75 Як класифікують реакції залежно від можливих напрямків їх перебігу? На оборотні і необоротні   Вправа 76 Що таке хімічна рівновага? Стан суміші реагуючих речовин, для якого швидкості прямої та зворотної реакцій однакові, називають хімічною
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 69 Оборотною чи необоротною є реакція. Якщо реакція необоротна, то за будь-яких умов чи в певному інтервалі значень температури?: а) обміну між двома солями в розчині Необоротна, якщо утворюється осад б) горіння органічної речовини Необоротна за будь-яких
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 64 Які основні агрегатні стани речовин вам відомі? Рідкий, твердий і газоподібний Наведіть 2—3 приклади речовин, які можуть існувати в кожному із цих станів. Вода, гелій, азот   Вправа 65 Використавши зображення кристалічних ґраток натрій хлориду
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 56 Які формули відповідають речовинам, молекули яких здатні сполучатися водневими зв’язками: CO2, NH3, SCl4, CH3OH, H2SO4, H2, O3? Відповідь: NH3, CH3OH   Вправа 57 Між атомами яких елементів можуть існувати водневі зв’язки в молекулах
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 47 Серед наведених формул укажіть ті, що відповідають речовинам із ковалентним зв’язком: MgI2, CH4, SO2, SiCl4, Na2S. Відповідь: CH4, SO2, SiCl4   Вправа 48 Охарактеризуйте хімічний зв’язок у молекулі хлороводню.  На зовнішньому
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 37 Напишіть хімічні та електронні формули простих йонів Оксигену та Калію. 8O2- 1s22s22p6 19K+ 1s22s22p63s23p6   Вправа 38 На які йони можуть перетворитися атоми Гідрогену, Брому, Феруму? Втратить чи приєднає електрони кожний атом і яку кількість?
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 31 Які особливості електронної будови атомів зумовлюють металічний або неметалічний характер елементів? Хімічний характер елементів зумовлює склад останнього енергетичного рівня атома, тобто число валентних електронів. Металічні елементи мають мале число
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 12 Однакову чи різну енергію мають електрони, які перебувають в одній орбіталі? Однакову   Вправа 13 У якій орбіталі енергія електрона нижча: а) 2s чи 2p; 2s б) 1s чи 2s; 1s в) 3p чи 2s? 2s Послідовність заповнення електронами рівнів і підрівнів в атомах
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 В ядрі якого атома немає нейтронів? У ядрі атома звичайного Гідрогена, ізотоп якого має назву Протій (11Н)   Вправа 2 Заповніть таблицю: Хімічний елемент Нуклонне число N(p+) N(е–) N(n0) Na 23 11 11 23-11=12 P 31 15 15 31-15=16 Mn
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 23 У переліку Н, C, N, F, Si укажіть елементи: а) атоми яких перебувають лише в основному стані; H, N, F (відсутні вільні орбіталі)  б) для атомів яких збуджений стан є характерним. С, Si (наявні вільні орбіталі)   Вправа 24 Схема переходу
Категорія : Хімія 11 клас Попель 2019