Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника з навчанням російською мовою

"Українська мова та читання 3 клас Коваленко О." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 1

О мі-ся-чне сяй-во і спів со-ло-в'я, Пі-во-ні-ї, маль-ви, жор-жи-ни! Мо-ря бри-лі-ан-тів, це — мо-ва мо-я, Це — мо-ва мо-є-ї Вкра-ї-ни... Це ма-те-рі мо-ва. Я зву-ки тво-ї Лю-блю, на-че о-чі ди-ти-ни. О мо-ва вкра-їн-ська!.. Хто лю-бить ї-ї, Той лю-бить мо-ю У-кра-ї-ну.

Поет порівнює мову з місячним сяйвом, співом солов’я, квітами, коштовним камінням.

2� Назви квітів:

півонії – 7 букв, 8 звуків,  звукова схема [‒ ● | — ●́ | = ●| = ●]    [п´ і в о н' і й і]

мальви – 6 букв, 5 звуків, [— ●́ = | — ●]  звуковий розбір слова [м а л' в и]

жоржини – 7 букв, 7 звуків, [— ● — | — ●́ | — ●]   [ж о р ж и н и]

3� В українській мові 6 голосних звуків.

 

Вправа 2

Їжак [й і ж а к], дим [д и м], осінь [о с' і н'], казка [к а з к а], сонце [с о н ц е], диня [д и н' а], країна [к р а й і н а], олія [о л' і й а], людина [л' у д и н а], Єгор [й е г о р], юнак [й у н а к].

2� Слова, в яких звуків більше, ніж букв, поділили на склади, визначили наголос

ї-жа́к, кра-ї́-на, о-лі́-я, Є-го́р, ю-на́к.

 

Вправа 3

и або і

е або є

син

літо

жито

жінка

чисто

чітко

дзвінко

квіти

екран

єнот

читає

гуде

заєць

дерево

світле

домашнє

Вправа 4  Підкреслили букви, які позначають голосні звуки

Тетрадь — зошит, карандаш — олівець, учебник — підручник, краски — фарби, кисточка — пензлик.

3� З одним зі слів склали речення.

На парті лежав зошит у клітинку.

Олівець потрібен для креслення. Мені подарували кольорові фарби. Художник узяв пензлик.

 

Вправа 5

Заголовок: «У школі», «До школи»

Прийшов вересень. Діти пішли до школи. Петрик приніс колекцію метеликів. Оленка засушила квіти і листя. Андрійко показав дітям свій альбом з ма­люнками.

2� Імена пишемо з великої букви: Петрик, Оленка, Андрійко.

3� Написали, чим запам'яталися літні канікули…

 

Вправа 6 Підкресли букви, які позначають голосні звуки.

ОСІНЬ

Ніби притомилось сонечко привітне,

У траві пожовклій молочай не квітне.

Облетіло літо листячком із клена,

Лиш ялинка в лісі сонячноелена.

[н ' і б и] [п р и т о м и л о с'] [с о н е ч к о] [п р и в´ і т н е],

[у] [т р а в´ і] [п о ж о в к л' і й] [м о л о ч а й] [н е] [к в´і т н е].

[о б л е т' і л о] [л' і т о] [л и с т я ч к о м] [і з] [к л е н а],

[л и ш] [й а л и н к а] [в] [л' і с' і] [с о н ' а ч н о – з е л е н а].

2� Слово, в якому звуків більше, ніж букв: ялинка.

Вірш «Пропливає осінь» Богдана Чалого… 

 

Вправа 7 Підкреслили слова, в яких звуків більше, ніж букв

Сонце гріє, вітер віє

ні хмариночки ніде,

наше поле зеленіє,

бо на полі дощ іде.

[с о н ц е][г р' і й е][в’ і т е р][в’ і й е ] 

[н' і][х м а р и н о ч к и][н' і д е]

[н а ш е][п о л е][з е л е н' і й е]

[б о][н а][п о л' і][д о ш ч][і д е]

2� Побудували звукову модель, буква щ завжди позначає два звуки:

дощ   [— ● — —]  [д о ш ч]

 

Вправа 8

кущ

лящ

борщ

хрущ

[к у ш ч]

[л' а ш ч]

[б о р ш ч]

[х р у ш ч]

щука

щітка

щока

щастя

[ш ч у к а]

[ш ч’ і т к а]

[ш ч о к а]

[ш ч а с т' а]

горщик

ящірка

блищить

тріщина

[г о р ш ч и к]

[й а ш ч’ і р к а]

[б л и ш ч и т']

[т р' і ш ч и н а]

2� З одним словом склали речення.

Навесні зацвів кущ калини.

У річці плавав лящ. Мама зварила смачний борщ. У травні літають хрущі. Щука – це хижа риба. На полиці лежала щітка. У хлопчика спухла щока. Бажаю щастя. Художниця розмалювала горщик. У траві шмигнула прудка ящірка. Блищить срібна роса. У стіні робилась тріщина.

Вправа 9 Побудували звукові моделі слів.

бджола – 6 букв, 5 звуків [— — ●| — ●]  [б дж о л а]

ґудзик – 6 букв, 5 звуків [— ●́ | — ● —]  [ґ у дз и к] 

3� Поділи слова для переносу: бджо-ла, ґу-дзик.

 

Вправа 10 Підкреслили букви, що позначають м'які приголосні звуки, обвели букви, що вказують на м’якість.

Квітка сонця.

На високому стеблі велика квітка з золотими пе­люстками. Вона схожа на сонце. Тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схилив­ши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зірниця, пелюстки тремтять. То соняшник жде схо­ду сонця.

[к в’ і т к а] [с о н ц' а]

[н а] [в и с о к о м у] [с т е б л' і] [в е л и к а] [к в’ і т к а] [з] [з о л о т и м и] [п е л' у с т к а м и]

[в о н а] [с х о ж а] [н а] [с о н ц е]

[т о м у] [й] [н а з и в а й у т'] [к в’ і т к у] [с о н' а ш н и к о м]

[с п и т'] [у н о ч’ і] [с о н' а ш н и к] [с х и л и в ш и] [з о л о т' і] [п е л' у с т к и]

[та] [й а к] [с х о д и т'] [р а н к о в а] [з' і р н и ц' а] [п е л' у с т к и] [т р е м т' а т']

[т о] [с о н' а ш н и к] [ж д е] [с х о д у] [с о н ц' а]

 

Вправа 11

Печь — піч, голубь — голуб, степь — степ, любовь — любов, верфь — верф, восемь — вісім, тушь — туш, букварь — буквар.

В українській мові в кінці слів після букв б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, р ніколи не пишеться знак м'якшення.

 

Вправа 12  

На стіні висить календар. Надходить ніч. Оленка підбігла до календаря і зірвала ще один листок. Через тиждень приїде ба­буся. Залишилося лише сім днів. Яка радість!

 

Вправа 13 Підкреслили букви, що позначають м'які приголосні звуки

Сон про льон.

Малому Льоні нині приснився гарний сон,

За гаєм у долині зацвів синенько льон.

Прийшов до нього Льоня, поглянув з-під руки:

— Пошиє мама з льону синенькі сорочки.

[с о н] [п р о] [л' о н]

[м а л о м у] [л' о н' і] [н и н' і] [п р и с н и в с' а] [г а р н и й] [с о н]

[з а] [г а й е м] [у] [д о л и н' і] [з а ц в’ і в] [с и н е н' к о] [л' о н]

[п р и й ш о в] [д о] [н' о г о] [л' о н' а] [п о г л' а н у в] [з - п’ і д] [р у к и]

[п о ш и й е] [м а м а] [з] [л' о н у] [с и н е н' к’ і] [с о р о ч к и]

3� Зробили звуко-буквений аналіз.

Льон – 4 букви («ел», «знак м’якшення», «о», «ен»), 3 звуки ([= ● —] [л' о н]), знак м’якшення не позначає звуку, воно пом’якшує попередній приголосний звук.

4� Слова з буквосполученням ьо: льон, сьогодні, Льоня, льодовий, нього, сльоза, бадьоро.

Буквосполучення ьо в середині складу: льон, сьо-го-дні, Льо-ня, льо-до-вий, ньо-го, сльо-за, ба-дьо-ро.

 

Вправа 14 Підкреслили буквосполучення йо.

Йод, майонез, район, майор, гайок, бойовий, під­йомний, серйозний, знайомитися, Соловйов, Воробйов, Муравйов, Йосип.

На початку складу пишемо буквосполучення йо: йод, ма-йо-нез, ра-йон, ма-йор, га-йок, бо-йо-вий, під-­йом-ний, сер-йо-зний, зна-йо-ми-ти-ся, Со-лов-йов, Во-роб-йов, Му-рав-йов, Йо-сип.

3� З двома словами склали речення.

Йод обпікав рану. Мама зробила домашній майонез.

Ми переїхали в мальовничий район міста. Ми йдемо в зелений гайок. Підтримайте бойовий дух захисників! На майданчику стояв підйомний кран. Між дівчатками відбувся серйозний діалог. Дядько Йосип відправився на рибалку за йоржами.

Вправа 15

Сьогодні я знову іду знайомою стежкою. Ліс наче намальований. У сонячних променях різними кольо­рами виграє листя дерев. На зеленій траві блищать прозорі сльозинки ранкової роси. А ось пеньок. За його могутньою спиною причаївся маленький опеньок.

Перевірка: сьо-го-дні, зна-йо-мо-ю, на-ма-льо-ва-ний, ко-льо-ра-ми, сльо-зин-ки, пе-ньок, йо-го, мо-гу-тньо-ю, о-пе-ньок.

2� Слова поділи для переносу: зна-йо-мою, пе-ньок.

3Розказали, що доводилося бачити в лісі…

 

Вправа 16

Кукла — лялька, клюв — дзьоб, отец — батько, знакомый — знайомий, бодрый — бадьорий, цветной — кольоровий, овод — ґедзь, юла — дзиґа.

 

Вправа 17  Слова в алфавітному порядку.

Аґрус, бадьорість, ведмідь, гайок, ґедзь, джерело, заєць, йорж, кукурудза, льотчик, ожина, пшениця, учитель, червень, шість.

2� Слова поділили для переносу: ку-ку-ру-дза, га-йок, ба-дьо-рість.

 

Вправа 18

О-гі-ро-чки я по-лю. Із ві-дер-ця їх по-ллю. Хай ро-стуть ма-лень-кі для бать-ка і нень-ки.

2� Визначили, якому слову відповідає звукова модель.

поллю [— ● =: ●́]  [п о л': у]

полю [— ● = ●́]  [п о л' у]

 

Вправа 19 Підкреслили букви, що позначають м'які подовжені звуки.

плаття

багаття

життя

суддя

приладдя

[п л а т': а]

[б а г а т': а]

[ж и т': а]

[с у д': а]

[п р и л а д': а]

проміння

знання

коріння

колосся

волосся

[п р о м’ і н': а]

[з н а н': а]

[к о р' і н': а]

[к о л о с': а]

[в о л о с': а]

вугілля

рілля

ллється

обличчя

збіжжя

[в у г’ і л': а]

[р' і л': а]

[л': е ц': а]

[о б л и ч’ : а]

[з б’ і ж': а]

2� Слова поділи для переносу різними способами:

во-лосся, воло-сся, волос-ся;

об-личчя, обли-ччя, облич-чя.

 

Вправа 20 Прислів’я

Яке коріння, таке й насіння.

Щоб набути уміння, треба мати терпіння.

 

Вправа 21 Підкреслили букви, після яких пишеться апостроф, обвели букви, перед якими ставиться апостроф.

Голуб'ятко, п'єса, в'юн, м'ята, торф'яний, пір'їна, комп'ютер.

 

Вправа 22 Підкресли слова з апострофом.

У нашій сім'ї сьогодні свято.

Дем'янко впіймав п'ять в'юнів.

Мар'янка полила духмяну м'яту.

Хлоп'ята дружно прибирали шкільне подвір'я.

2� Слово поділи для переносу різними способами: хло-п'ята, хлоп'-ята, хлоп'я-та.

 

Вправа 23

Заголовок: «Осінні ліс», «Ліс восени», «У лісі восени», «В осінньому лісі»

Цікаво восени в лісі.

Ось прилетіла сойка і сіла на пеньок. Вона принесла в дзьобі жолудь. Сховала його під коріння і почала чистити піря. А скільки павутиння літає в повітрі! Воно сяє сріб­лом у сонячному промінні.

Перевірка орфограм: пеньок (бо пе-ньок); дзьобі (буквосполучення ьо, бо дзьоб); жолудь (знак м’якшення); пір’я (пишемо апостроф); коріння, павутиння, промінні (подовжений приголосний звук).

 

Вправа 24

А у нас сьогодні свято.

Дуже весело мені.

Зараз буду танцювати

в українському вбранні.

У святковій вишиванці,

у коралях і стрічках,

вийшла взута у сапянці —

на високих каблучках.

2� Побудували звукові моделі:

свято [— — ●́ — ●]  [с в' а т о]

сап’янці  [— ● — = ●́ — = ●]  [с а п й а н ц' і]

 

Вправа 25 Слова поділили для переносу різними спо­собами:

по-льовий, польо-вий;

зна-йомий, знайо-мий;

зі-ронька, зіро-нька, зіронь-ка;

ко-пійка, копій-ка;

зна-ння, знан-ня;

за-дзвенів, задзве-нів;

ко-мп'ютер, ком-п’ютер, комп’-ютер, комп’ю-тер.

2� З одним словом склали речення.

За селом цвіте польовий льон.

Знайомий хлопчик прийшов у гості. Вечірня зіронька зійшла над морем. Сусід виглядав як нова копійка. У роботі допомагають знання. Навесні знов задзвенів струмок у гаю. Тато купить комп’ютер.

Вправа 26

Заголовок: «Бабине літо».

У се-ре-ди-ні ве-ре-сня сто-ять пе-ре-ва-жно те-плі со-ня-чні дні. Ця по-ра на-зи-ва-є-ться ба-­би-ним лі-том. Са-ме то-ді па-ву-чки пря-дуть ле-гень-ку срі-бля-сту па-ву-ти-ну і на-тя-гу-ють ї-ї між со-сно-во-го гі-лля. Вій-не ла-гі-дний ві-те-рець, і в по-ві-тря злі-та-ють ти-ся-чі па-ву-тин. А на ко-жній із них свій пі-лот-па-ву-чок.

2� Підкреслили однією рискою букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки; двома рис­ками — букви, що позначають глухі приголосні звуки.

У середині вересня стоять переважно теплі сонячні дні.

 

Вправа 27 Підкресли слова, в яких звуків більше, ніж букв.

Линуть птичі зграї.

Шелестять гаї.

Школа відчиняє

Двері нам свої.

[л и н у т'] [п т и ч’ і] [з г р а й і]

[ш е л е с т' а т'] [г а й і]

[ш к о л а] [в’ і д ч и н' а й е]

[д в е р' і] [н а м] [с в о й і] 

3� Звуко-буквений аналіз слова:

гаї

[г а й і]  [— ● | = ●́]

га-ї

гаї́

«ге», «а», «ї»

[а] – «а», [йі]  – «ї»

[г] – «ге»

звуків 4, букв 3

школа

[ш к о л а]  [— — ●́ | — ●]

шко-ла

шко́ла

«ша», «ка», «о», «ел», «а»

[о] – «о», [а] – «а»

[ш] – «ша», [к] – «ка», [л] – «ел»

звуків 5, букв 5

Вправа 28 Підкреслили слова, в яких звуків більше, ніж букв.

Листок прикріпився, неначе значок.

На голку пристроїв його їжачок.

Значок виставляє свої кольори:

Зелений зсередини, жовтий згори.

[л и с т о к] [п р и к р' і п и в с' а] [н е н а ч е] [з н а ч о к ]

[на] [г о л к у] [п р и с т р о й і в] [й о г о] [й і ж а ч о к]

[з н а ч о к] [в и с т а в л' а й е] [с в о й і] [к о л' о р и]

[з е л е н и й] [с: е р е д и н и] [ж о в т и й] [з г о р и]

3� Слова з буквосполученнями ьо, йо: його, кольори.

Навели приклади: вольовий, сьомий, дьоготь, йога, йод, мільйон.

Перевірка: йо-го, ко-льо-ри, во-льо-вий, сьо-мий, дьо-готь, йо-га, йод, міль-йон.

 

Вправа 29

Тема: розповідь про випадок у трамваї.

Мета: заклик допомагати старим і немічним.

Заголовок тексту: «Сашко і дідусь», «У трамваї»

Зачин

Їхали Сашко з мамою трамваєм.

Основна частина

Зайшов у трамвай старенький дідусь. Сашко схопився з місця.

Кінцівка

Дідусь по­дякував хлопчикові й сів.

Вправа 30

Заголовок: «Криничка».

Тема: розповідь про криничку у лузі.

Головна думка: «Усіх щедро напуває криничка… А води в ній не меншає».

Мета: заклик робити добро.

Зачин

«У лузі — криничка. вона тут давно-давно. Хто її викопав — невідомо».

Основна частина

«Над криничкою верба схилилася. На гілці глиня­ний кухлик висить.

Не минають люди кринички. Ось і Тетянка, Тарасик та Миколка ішли з лісу, гриби та ягоди не­сли. Притомилися, то й звернули до кринички. Верба подала їм кухлика, а криничка пригостила водицею. Чистою, прохолодною, на лугових травах настояною. як напилися, де й утома поділася».

Кінцівка

«Усіх щедро напуває криничка: і трактористів, і пастухів, і перехо­жих. А води в ній не меншає».

Вправа 31

2� Заголовок: «Зустріч у лісі».

Тема: розповідь про зустріч з лисичкою в лісі.

Мета: розповісти про лисичку.

Зачин

«Іду ліском. Дивлюся, чи не достигли на ліщині горішки».

Основна частина

«Глянув на стежку і побачив лисичку. Мордочка в неї гостра, хвіст довгий, пухнас­тий. Дивлюсь на неї, а вона — на мене, ще й но­сиком нюхає. Яя й кажу:

— Може, ти їсти хочеш, лисичко-сестричко? На тобі пиріжок.

Я тільки ступив до неї — вона плиг у кущі».

Кінцівка

«Ото тільки й бачили».

3� Опис лисички.

Мордочка в неї гостра, хвіст довгий, пухнас­тий.

 

Вправа 32

2� Заголовок: «Образливе слово».  

Тема: розповідь про те, як хлопчик образив маму.

3� Головна думка: «Легше ластівку в небі спіймати, ніж образу забути».

Мета: заклик не ображати інших людей.

Зачин

«Один маленький хлопчик грався»

Основна частина

«Мати говорить: не кричи, татко хворий. А хлопчик не послухав, розсердився, ще й погане, образливе слово матері сказав.

Заплакала мати від образи. Хлопчикові стало со­ромно, він і просить:

— Мамо, забудьте образливе слово. Простіть»

Кінцівка

«— Я прощаю, але не забуду,— говорить мати. — Легше ластівку в небі спіймати, ніж образу забути».

Вправа 33

Заголовок «Помічниця», «Мамина помічниця».

Прийшла Леся додому після уроків і вирішила допомогти матусі. Дівчинка винесла сміття, вимила посуд, почистила взуття. О пятій годині повернула­ся мама. Вона похвалила доньку.

Інші завдання дивись тут...