Інші завдання дивись тут...

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас

Кравцова Н., Придаток О., Романова В."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 103 Деякі слова ненаголошеними голосними звуками [е], [и] в корені слова перевіряється тільки за словником, наприклад:

Президе́нт [п р еи з ие д е н т]

Депута́т  [д еи п у т а т]

2� депута́т, президе́нт.

 

Вправа 104

Лимо́н, цибу́ля, кефі́р

 

Вправа 105  Підкресли слова з орфограмою «Ненаголошені звуки [е], [и] в коренях слів»:

На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленькая дитинка.

Пояснення як шукати слова в тексті з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях слів.

1) Спочатку поставили наголос у словах  зі звуками [е], [и]:

зеле́ному, вишне́вому, притули́лася, хати́нка, мале́нькая, дити́нка.

2) До слів з ненаголошеними звуками дібрали спільнокореневе слово і визначили корінь:

зеле́ному (бо зелень), вишне́вому (бо вишня), притули́лася (бо стулення), дити́нка (бо дитя).

3) До сумнівних слів за орфограмою підібрали перевірні:

зеле́ному (бо зе́лень), вишне́вому (бо ви́шня), дити́нка (за словником).

2� Восени в сосняку до аромату живиці приєднується медовий запах квітів вересу. Його приземкуваті стебельця вкриті гострими листочками, які зеленіють більшу частину року.

Медо́вий (бо мед), стебе́льця (бо сте́бла), листо́чками (бо ли́стя), зелені́ють (бо зе́лень, зеле́ний).

 

Вправа 106

1) Шість слів, вимову і правопис яких потрібно запам'ятати: 

депута́т, президе́нт, еле́ктрика, кише́ня, фе́рмер, а́йстра, во́гнище, велосипе́д, при́язний, асфа́льт, апельси́н, аква́ріум

2) Два слова з вивченими орфограмами: 

чемодан, четвер, неділя, понеділок, межа, великий, глибина.

 

Вправа 107, 108   Ребус   

ґ    азнок

ґанок

2� Перший та п'ятий звуки у слові ґанок відрізняються б) дзвінкістю — глухістю.

3� Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухими і в кінці слова вимовляються а) дзвінко

 

Вправа 109

2� Слова, які мають протилежне значення, (антоніми): загадка – відгадка.

3� Вуж — ніж, загадка — відгадка, казка — приказка.

Поділ на склади: вуж, ніж, за-гад-ка, ві-дгад-ка, каз-ка, при-каз-ка.

 

Вправа 110

Через грядку гріб тхір ямку.

Швидко кізка прибігла до діжки.

Перевірка: грядку (бо грядок), гріб (гребе), швидко (бо швиденько), кізка (бо кізочка), діжка (бо діжечка).

 

Вправа 111 Правопис сумнівних дзвінких та глухих приголосних звуків

Казка. Дід, рибку, до бережка, ближче, підслухала, відчи­нила, розпадається, відкрила, відпочинуть, пиріжки, не ріжте.

3� Підкреслили букви, які позначають дзвінкі приго­лосні звуки в кінці складу перед глухими та в кінці слова: казка, дід, рибку, до бережка, ближче, підслухала, відчи­нила, розпадається, відкрила, відпочинуть, пиріжки, не ріжте.

Перевірка: казка (бо казочка), дід (бо дідок), рибку (бо рибина), бережка (бережок), ближче (за словником), підслухала (префікс під, слухала), відчинила (бо префікс від, зачинила), розпадається (бо префікс роз-, падає), відкрила (бо префікс від, закрила), відпочинуть (бо префікс від, почин), пиріжки (бо пиріжок), ріжте (бо ріжуть)

 

Завдання 112  Підкресли букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу, слова.

Випірнай-но, рибко, близько, розсипай-но срібні бризки, щоб зловив я карася, карася — з порося!

Перевірка: рибко (бо рибина), близько (бо близенько), бризки (бо бризок)

 

Вправа 113 Позначили префікси

Відбіг, забіг, прибіг, перебіг, вибіг, добіг, побіг

 

Вправа 114

Летіти — полетіти, перелетіти, залетіти, долетіти;

радіти — порадіти;

грати — пограти, переграти, заграти, дограти;

бачити — побачити;

старатися — постаратися, перестаратися;

сміятися — посміятися, засміятися.

2� Слова не можна назвати спорідненими, тому що префікс надає словам нового значення.

 

Вправа 115

О-сінь кле-ни ро-здя-га-є, зем-лю ли-стям за-сте-ля-є. Дво-ро-вик у на-две-чір'-я чи-сто пі-дме-те по-двір'-я, а як ніч за-сві-тить зо-рі — за-хо-ва-є-ться в ко-мо-рі.

Розкажи чим подобається / не подобається тобі осінь…

2� Позначили корінь та префікс: 

роздягає, застеляє, надвечір’я, підмете, засвітить, заховається.

Перевірка префікса і кореня: роздягає (бо одяг), застеляє (бо стелить), надвечір’я (бо вечір), підмете (бо мести), засвітить (бо світло), заховається (бо сховок). 

 

Вправа 116  Слова з префіксами

Згорнути (бо горнути), запитати (питати), зрозуміти (бо розуміти), скопати (бо копати), обгортати (бо гортати), повірити (вірити), передбачити (бачити)

2� Склади та запиши два речення, використовуючи слова з префіксами.

Туристи згорнули намети. Навесні довелося скопати город. Важко повірити в небилицю. Прикмети дозволяють передбачити погоду.

 

Вправа 117

Перехід, вихід, прохід, під’їзд, заїзд, проїзд, провулок, навіс, завіса, вивіска, прибудова, забудова, позначка, підвіконня, напис, сходи

3� Робота виконана правильно.

Перевірка префіксів: перехід (бо хід), вихід (бо хід), прохід (бо хід), під’їзд (бо їзда), заїзд (бо їзда), проїзд (бо їзда), провулок (бо вулиця), навіс (бо висить), завіса (бо навіс), вивіска (бо навіс), прибудова (бо будова), забудова (бо будова), позначка (бо знак), підвіконня (бо вікно), напис (бо писар), сходи (бо ходити)

 

Вправа 118  Позначили префікси у спільнокореневих словах

Дерево, задерев'яніло, дерев'яний.

Осика, підосичник, підосичники, осиковий.

Заквітували, квітка, квітковий, квіточка.

Форми слова: дерево, дерева; осика, осики; квітка, квітів.

 

Вправа 119 

2� Завдання на вибір

Варіант 1. Літературна казка «Та й поклала у кладочку» Василя Сухомлинського…

Пробігала лісовою стежечкою мурашка. Коли це стежечку перего­родив струмок. Побачила мурашка на протилежному березі зернята. Як же добратися до тих зерняток? Помітила мурашка — на березі струмка виросла висока стеблина. Перегризла мурашка стеблину, покла­ла через струмок. Перелізла мурашка по ній на той берег.

Варіант 2. За допомогою префіксів утворили нові слова:

Сказати, проказати, відказати, заказати, переказати, показати, заказати, виказати, доказати, приказати, розказати, указати, вказати, недоказати.

Зрости, прорости, відрости, зарости, перерости, порости, зарости, вирости, дорости, прирости, розрости, врости.

 

Вправа 120

2� Завдання на вибір

Варіант 1. Позначили префікси

Прилетів, розфарбовувати, засяяла, спинився, поглянув, побачивши, засміявся.

Перевірка: прилетів (бо летів), розфарбовувати (бо фарби), засяяла (бо сяяла), спинився (бо зупинився), поглянув (бо глянув), побачивши (бо бачив), засміявся (бо сміх)

Варіант 2.

При-ле-тів со-ня-чний принц на зем-лю, по-чав роз-фар-бо-ву-ва-­ти світ. І за-ся-я-ла при-ро-да від кра-си. Спи-нив-ся принц, по-гля-нув нав-кру-ги. По-ба-чив-ши ре-зуль-тат сво-є-ї пра-ці, ща-сли-во за-смі-яв-ся.

Добрий сонячний принц!

Дякуємо за тепло та барви, які ти даруєш нашій землі.

 

Вправа 121 Тлумачний словничок

Вдячний — той, який відчуває вдячність.

Милосердний — виявляє милосердя, готовий до добрих вчинків.

 

Вправа 122

Лю-та зи-ма за-ме-ла в лі-сі ми-ша-чу нір-ку під со-сно-ю.

По-си-ді-ла го-лод-на Мишка, взя-ла сан-ки та й по-да-ла-ся до Ве-дме-дя про-си-ти зер-ня-ток. Злий ві-тер стеж-ку сні-гом за-мі-та-є, мо-роз їй щі-чки ха-па-є. Геть зне-си-ле-на до-бра-ла-ся до Ве-дме-дя, по-про-си-ла ї-сти. По-жа-лів кли-шо-но-гий сі-рень-ку, по-скла-дав на сан-ки го-стин-ці та й ві-двіз ї-ї до нір-ки під со-сно-ю. Зра-ді-ла Ми-шка.

На-сту-пно-го дня на-пе-кла сма-чних пи-ріж-ків і на знак вдя-ч­но-сті при-го-сти-ла Ве-дме-дя за йо-го ми-ло-сер-дя.

Мишку можна назвати вдячною, а кого ведмедя — мило­сердним. Ведмідь проявив милосердя: пожалів знесилену мишку, поділився їдою та допоміг привезти, врятував від голоду. Вдячна мишка пригостила свого рятівника пиріжками.

2� Заголовок «Милосердний Ведмідь і вдячна Мишка»

 

Вправа 123

Ситуація прояву милосердя…

2� Розповідь «Чи потрібні в сучасному житті милосердя та вдячність?»

   Нещодавно мені довелося бачити стареньку сусідку на вулиці. Вона поверталася з ринку. Я був вражений, як вона несла покупки. На мою думку, сумки були важкі. Я вирішив допомогти.

  Сусідка подякувала за допомогу. Мені було дуже приємно. Треба проявляти милосердя!

 

Вправа 124  «Квест»

димар

1, 2, 5

лелека

4, 5

трактор

5, 6, 7

директор

Вправа 125

Професії модельєра, дизайнера потрібні, бо вони створюють стильні та модні речі, затишок та комфорт.

2� Префікс без-

Безкрає (бо край), безвідповідальним (бо відповідальність), безмовним (бо мова), безмежно (бо межа), розповідає (бо повідає).

3� Відвідайте виставку одягу від фірми «Стильний одяг».

Усі речі наших дизайнерів неповторні, стильні, модні!

Вони задовольнять будь-які смаки.

Також приємно вразить наша помірна ціна. 

 

Вправа 126

Вітряний — безвітряний, радісний — безрадісний, надійний — безнадійний, шумний — безшумний, сонячний — безсонячний, хмарний — безхмарний.

Префікс без- надає словами заперечне значення.

Міняти — розміняти, сіяти — розсіяти, дати — роздати, сміятися — розсміятися,  хвалити — розхвалити, будити — розбудити.

 

Вправа 127

Квіти розцвітають

ось на рукавах.

З вирію далекого

повернувся птах.

Дивні візерунки

Засяють, мов живі.

Мама вишивала

оберіг мені!

Визначаємо префікс підбором спільнокореневого слова: розцвітають (бо цвітуть), повернувся (бо вернувся), засяють (бо сяють), вишивала (бо шила).

 

Вправа 128

Апетит (що робить?) приходить, збільшується, зменшується, зникає, з'являється.

Визначаємо префікс: приходить (бо ходить), збільшується (бо більше), зменшується (бо менше), зникає (бо проникає), з’являється (бо являється).

 

Вправа 129

Узимку снігурі харчуються ягодами калини, горобини.

 

Вправа 130  Позначили префікс

Безкрилий, безквитковий, безхмарний, бездимний.

Поділили слова для переносу різними способами:

без-крилий, безкри-лий;

без-квитковий, безкви-тковий, безквит-ковий, безквитко-вий;

без-хмарний, безхма-рний, безхмар-ний;

без-димний, безди-мний, бездим-ний.

2� Розмалює, розв'яже, розцвіте, розсипле, розбагатіє, розпише.

Поділили слова для переносу різними способами:

роз-малює, розма-лює;

роз-в'яже, розв'-яже, розв'я-же;

роз-цвіте, розцві-те;

роз-сипле, розси-пле, розсип-ле;

роз-багатіє, розба-гатіє, розвага-тіє;

роз-пише, розпи-ше.

 

Вправа 131

Ро-згу-ля-лась, ро-зме-та-лась в не-бі ві-хо-ла-зи-ма. За-ме-ла без-край-нє не-бо, си-пле сніг із ру-ка-ва. Мов пта-хи, ще-бе-чуть ді-ти, ра-до мчать сан-ки з го-ри. Ро-зда-є зи-ма го-стин-ці всій ве-се-лій ді-тво-рі.

2� Поділили слова для переносу різними способами:

роз-гулялась, розгу-лялась, розгуля-лясь;

роз-металась, розме-талась, розмета-лась;

без-крайнє, безкрай-нє;

роз-дає.

 

Вправа 132 Префікс з-, с-

Сказати, змалювати, сфотографувати, злетіти, спурхнути, стишити, схвалити, змарнувати, збити, звити.

 

Вправа 133  

Це тому, що деякі птахи можуть знахо­дити собі корм. Наприклад, сойки збирають і запасають жолуді. Невеликі запаси корму складають ворони та сороки. Багато зимуючих птахів споживають те, що зможуть знайти. Горобці, синиці, повзики взимку скльовують на гілках бруньки, ягоди горобини, калини.

 

Вправа 134

Склювати, зліпити, здерти, сказати, зварити, спитати, змести, стоптати, сходити, здати,  збити, стиснути, зміряти, спекти, звести

Завдання виконане правильно, бо перед буквами к,ф,п,т,х написали префікс с-, в інших випадках префікс з-.

 

Вправа 135

На все зважай і на вус мотай.

Не сходиться гора з долиною, але сходиться людина з людиною.

Сила без діла швидко змаліє.

Без борошна і води хліба не спечеш.

Спільна біда здружить.

2�  Поміркуйте, чому так кажуть: «Спільна біда здружить». Разом легше знаходити вихід зі скрутного становища.

 

Вправа 136  Слова, у яких є префікси з-, с-

Схвалити, скинути, сфотографувати, спитати, сховати, спекти, схвалити, сковзко.

Здружити, змова, злетіти, зробити, зварити, зварка, згода, зроду, звірка.

Інші завдання дивись тут...