Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 84

§ 29 Префікс

Вправа 1 Префікси пра-, не-, пре-, при-

Дід — прадід, друг — недруг, білий — пребілий, бігти — прибігти.

 

Вправа 2

З лі-то-пи-сів ві-до-мо, що за-по-розь-кі ко-за-ки під час по-хо-дів на тур-ків і-но-ді ра-пто-во з'яв-ля-ли-ся із дна мо-ря, чим на-во-ди-ли жах на во-ро-гів.

І-сто-ри-ки при-пу-ска-ють, що ко-за-ки ко-ри-сту-ва-ли-ся пі-дво-дни-ми чов-на-ми. На жаль, ні-я-ких кре-слень та ма-люн-ків цих чов-нів і-сто-рі-я не збе-ре-гла. І-сну-ють ли-ше чи-сле-нні пи-сьмо-ві дже-ре-ла, я-кі під-твер-джу-ють цей факт. На о-сно-ві до-ку-мен-тів у-че-ні при-пу-ска-ють, що за-по-розь-кі ко-за-ки об-ши-ва-ли чов-ни шку-ро-ю, на-кри-ва-ли гер-ме-ти-чно-ю па-лу-бо-ю, над не-ю вста-нов-лю-ва-ли вер-ти-каль-ну тру-бу, я-ка під час о-пу-ска-ння під во-ду за-без-пе-чу-ва-ла до-ступ по-ві-тря та спо-сте-ре-же-ння за го-ри-зон-том. А-ле та-ка кон-стру-кці-я ко-за-цьких «пі-дво-док» — ли-ше при-­пу-ще-ння.

Заголовок тексту: «Козацькі чайки», «Козацькі підводки».

• Позначили префікси: походів, з’являлися, наводили, припускають,  підводними, зберегла, підтверджують, обшивали, накривали, забезпечувала, підводок.

Перевірка: походів (бо ходити), з’являлися (бо явилась), наводили (бо водили), припускають (бо пуск), підводними (бо вода), зберегла (бо берегла), підтверджують (бо затверджують), обшивали (бо шили), накривали (бо покрив), забезпечувала (бо безпека), підводок (бо паводок).

• Що нового дізналися про козацькі чайки? Цікаво було дізнатися, що дві частини козацького судна були однакові і мали по стерну з кожного боку. Човен миттєво змінював напрям руху, не розвертаючись у воді.

 

Сторінка 85

Вправа 3 Префікси при-, пере-, ви-, піді-, за-, віді-

Прийти додому, перейти місток, вийти з кімнати, підійти до дверей, зайти у крамницю, відійти від вікна.

 

Вправа 4 Частини мови

префікси пере-, за-, на-

Дієслова (що робити?)

Прикметники (який?)

Іменники (що?)

пересідати, засипати, наливати

перероблений, завезений, налитий

переїзд, запрошення, наділ

передати, замовити, нарізати

переданий, замовлений, нарізаний

передача, замовлення, нарізка

 

Вправа 5

ви-

пра-

най-

роз-

виправити, витратити, виріб, вибрати, вироблений, вибір, вирізаний, вивіз, вивозити, висланий, випраний, вивіска, викопати, вирівняти, виклик, викликати

правнук, прадід, правнучка, прабабуся, праліс, пращур

найкращий, найвеселіший, найвищий, найдотепніше, найтепліше, найрозумніший, найспритніше, найкалорійніше, найзавзятіше, наймиліша, найгарніша

розмовляти, розмова, розбрат, розділяти, розділений, розділено, розсипані, розсипати,

розсипано, розвилка, розвивати, розробка, розробляти

Сторінка 86

Вправа 6  Споріднені слова

Роздумдума, думка, думати, вдумливий, вдумливо, задумка, задуманий.

Розповідь — оповідь, повідати, відповідати, відповідь, оповідка.

Розпалити — палити, паливо, спалений, запалювати.

Розкидати — кидати, кидок, розкидано, закидані, відкидати.

Безводдя — вода, водний, водяний, водяник, водянистий.

Безлюддя — людина, люд, людно, людний, людяність, людяний.

Бездушний — душа, душевний, задушний, бездушність, душно, душевно.

Безкрилий — крило, крилатий, крилато, окрилений, окриленість, окрилено.

• Слова із префіксами роз-, без- у зимовій природі:

розмерзла земля, розлючений вітер, безсніжне поле, розтанув сніг, розмалював мороз, розсипав сніжинки, безхмарне небо, розтрісканий лід, сонце розкувало ставки, розбили  ополонки, бездиханна риба, бездонна блакить, безживне поле, безпритульні пташки, розкидав сніжинки, розпорошила снігом, безжальний мороз.

 

Вправа 7

Заголовок: «Зима».

Ро-злю-ти-ла-ся ста-ра зи-ма. По-ду-ла хо-ло-дом, зір-ва-ла ли-стя з лі-сів і ді-бров та роз-ки-да-ла йо-го по до-ро-гах. За-по-ро-ши-ла сні-гом по-ля, за-ва-ли-ла ку-чу-гу-ра-ми лі-си, вкри-ла де-ре-ва кри-жа-но-ю ко-ро-ю. Та ще й бе-зжаль-но по-си-ла-є мо-роз за мо-ро-зом.

• Позначили префікси роз-, по-, зі-, за-, в-, без-:

розлютилася, подула, зірвала, розкидала, запорошила, завалила, вкрила, безжально, посилає.

Перевірка: розлютилася (бо люта), подула (бо дути), зірвала (бо рвала), розкидала (бо кидала), запорошила (бо пороша), завалила (бо валила), вкрила (бо закрила), безжально (бо жаль), посилає (відсилає).

• Розкажи, якою ти уявляєш зиму з цього тексту.

Зима (яка?) розлючена, стара, холодна, сердита, безжальна, морозна, сніжна.

 

Сторінка 87

Хвилинка спілкування

— Я так люблю зиму!...

 

Вправа 8

префікс роз-

префікс без-

розмова, розгадка, рознести, розбити, розказати

безхмарний, безводний, безрідний, безділля, безсоння

Маленька праця краща за велике безділля.

 

Вправа 9 Загадки

Префікс від слова безхмарний, корінь від слова перелісок, закінчення від слова білий. Відгадка: безлісий.

Префікс від слова безсоння, корінь від слова крило, закінчення від слова тихий. Відгадка: безкрилий.

Префікс від слова розмова, корінь від слова дума, закінчення від слова сад. Відгадка: роздум.

• Склали речення з відгадками

Після вирубки дерев схил залишився безлісий. Людина без мрії, наче птах безкрилий. Після граду дідуся непокоїв роздум про майбутній врожай.

 

Вправа 10

Префікс від слова розповідь, корінь від слова квітка, закінчення від слова цвіт[]. Відгадка: розквіт

 

Сторінка 88

Вправа 11  Префікси с-, з-

Сколихнути, сформувати, спалити, стихнути, сховати.

Злетіти, збити, знести, здути, змастити.

 

Вправа 12

Доводилось зсипати яблука з відер у великий контейнер. Майстер почав зчищати стіну від старої фарби. Кравчиня узялась зшивати частини викрійки. Мамі треба зцідити воду зі страви.

 

Сторінка 89

Вправа 13  Підкреслили слова із префіксами с-, з-

Умій сказати, умій і змовчати.

Легко сказати, та важче зробити.

Не стрибнувши, яблука не зірвеш.

 

Вправа 14  У сполученнях слів вставили префікси з-, зі-, с-

Спекти торт, зшити костюм, зварити картоплю, схилити голову, зібратися за столом, зігнути дріт.

Мама вирішила спекти торт. Для другої страви необхідно було зварити картоплю. Наша велика родина поспішила зібратися за столом.

 

 Вправа 15

Стрибати, зсипати, змити, схопити, сфотографувати, схвалити, збільшити, скинути.

Невелика розповідь про свої пригоди на гірці або ковзанці…

 

Сторінка 90

§ 30 Вимова і написання слів з апострофом

Вправа 1

Пюре [п´у р е], цвях [ц в´ а х], пиріг [п и р' і г], тьмяний [т' м´а н и й], різьбяр [р' і з' б´ а р].

П'ють [п й у т'], в'язати [в й а з а т и],  пір'їна [п´ і р й і н а], м'який [м й а к и й], люб'язно [л' у б й а з н о].

 

Вправа 2 Підкреслили слова з апострофом

Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Я край один лиш знаю, одну лише ріку, для них б'є серце в грудях, для них лиш я живу. У зів'ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? Де ж соловейко, де ж спів солов'їний?

 

Сторінка 91

Вправа 3  Загадки про тварин.

Який птах ніколи собі гнізда не в'є? Відгадка: зозуля.

В'ється, стука молоток, поправляє нам садок. Відгадка: дятел.

Летить — пищить, сяде — мовчить, хто його вб'є, той свою кров проллє. Відгадка: комар.

Хвіст гачком, а ніс п'ятачком. Відгадка: свиня.

Дивиться на землю, як зерно клює, дивиться на небо, як водичку п'є. Відгадка: курка.

 

Хвилинка спілкування

Я можу годинами грати на смартфоні в комп'ютерні ігри…

 

Вправа 4

Буря, п’ять, бур’ян, свято, солом’яний, солов’їний, в’юн, пюре, б’ють, в’ється.

Буря [б у р' а], п’ять [п й а т'], бур’ян [б у р й а н], свято [с в´ а т о], солом’яний [с о л о м й а н и й], солов’їний [с о л о в й і н и й], в’юн [в й у н], пюре [п´ у р е], б’ють [б й у т'], в’ється [в й е ц: а]

В'юн — 1 склад, 4 звуки, 3 букви

 

Вправа 5

Під’їхати [п´ і д й і х а т и], об’єднання [о б й е д н а н': а], роз’яснити [р о з й а с н и т и].

Заїхати [з а й і х а т и], приєднання [п р и й е д н а н': а], пояснити [п о й а  с н и т и].

 

Сторінка 92

Вправа 6

Від’єднати, в’їхати, знести, під’їзд, беззубий, без’язикий, над’їсти, з’явитися, роз’яснити, розписати, наїхати, приєднання, з’юрмитися.

• Пояснили вживання апострофа

Апостроф не пишемо, коли префікс закінчується голосним звуком: наїхати, приєднання.

Апостроф не пишемо, коли після префікса нема я, ю, є, ї: знести, беззубий, розписати.

 

Вправа 7 

Слова, у яких апостроф стоїть після префіксів: 

роз'єднання, з'їхати, без'ядерний, під'їзд, від'їжджати, об'єднати.

Роз'єднання (бо єдність), з'їхати (бо їхати), без'ядерний (бо ядерний), під'їзд (бо їзда), від'їжджати (бо приїжджати), об'єднати (бо єдність).

Слова, у яких апостроф стоїть в корені: здоров'я, ім'я, м'який, п'ють, в'юн.

 

Вправа 8  

Роз’яснення, під’їхав, об’ява, об’їзд, з’ясовувати, під’юджував, від’їзд.

• Після роз’яснення гурт притих. Автобус під’їхав до зупинки. На людному місці висіла об’ява. Дорожній знак вказував на об’їзд. Суперечки треба з’ясовувати  словами, а не кулаками. Василько під’юджував однокласників до витівок. Від’їзд онука засмутив дідуся.   

 

Сторінка 93

Вправа 9 Слід розрізняти

поділ слів на склади: сім'-я, в'я-за-ння, бур'-ян, б'є, з'я-ви-ти-ся, ро-з'є-дна-ти, о-б'ї-ха-ти.

поділ слів на склади для переносу: сім'я, в'я-за-ння, бур'-ян, б'є, з'я-ви-ти-ся, ро-з'є-дна-ти, об'-їха-ти.

поділ слів для переносу різними способами:

сі-м'я;

в'я-зання, в'яза-ння, в'язан-ня;

бу-р'ян, бур'-ян;

б'є (односкладове слово не ділимо для переносу);

з'я-витися, з'яви-тися, з'явити-ся;

роз'-єднати, роз'є-днати, роз'єд-нати, роз'єдна-ти;

об'-їхати, об'ї-хати, об'їха-ти.

• Апостроф не відокремлюють від попередньої літери.

 

Вправа 10

Об'їхати, під'їхати, від'їхати, приїхати, поїхати, роз'їхати, об'єднати, під'єднати, від'єднати, приєднати, поєднати, роз'єднати.

Апостроф не пишемо, коли префікс закінчується голосним звуком: приїхати, поїхати, приєднати, поєднати.

Поділ слів на склади: о-б'ї-ха-ти, пі-д'ї-ха-ти, ві-д'ї-ха-ти, при-ї-ха-ти, по-ї-ха-ти, ро-з'ї-ха-ти, о-б'є-дна-ти, пі-д'є-дна-ти, ві-д'є-дна-ти, при-є-дна-ти, по-є-дна-ти, ро-з'є-дна-ти.

Поділ слів на склади для переносу: об'ї-ха-ти, під'ї-ха-ти, від'ї-ха-ти, при-ї-ха-ти, по-ї-ха-ти, роз'ї-ха-ти, об'є-дна-ти, під'є-дна-ти, від'є-дна-ти, при-є-дна-ти, по-є-дна-ти, роз'є-дна-ти.

Поділ слів для переносу різними способами:

об'-їхати, об'ї-хати, об'їха-ти;

під'-їхати, під'ї-хати, під'їха-ти;

від'-їхати, від'ї-хати, від'їха-ти;

при-їхати, приї-хати, приїха-ти;

по-їхати, пої-хати, поїха-ти;

роз'-їхати, роз'ї-хати, роз'їха-ти;

об'-єднати, об'є-днати, об'єд-нати, об'єдна-ти;

під'-єднати, під'є-днати, під'єд-нати, під'єдна-ти;

від'-єднати, від'є-днати, від'єд-нати, від'єдна-ти;

при-єднати, приє-днати, приєд-нати, приєдна-ти;

по-єднати, поє-днати, поєд-нати, поєдна-ти;

роз'-єднати, роз'є-днати, роз'єд-нати, роз'єдна-ти.

 

Вправа 11

Префікс від слова об’єднати, корінь від слова їздив, закінчення від слова стіл[]. Відгадка: об’їзд.

Дорожній знак вказував на об’їзд. Водій скерував автобус на об’їзд. Транспорт направляли на об’їзд.  

 

Вправа 12

Об’явився, об’єднала, під’їзд, під’їхав, від’єднав, від’їзд.

Поділили слова на склади: о-б’я-вив-ся, о-б’є-дна-ла, пі-д’їзд, пі-д’ї-хав, ві-д’є-днав, ві-д’їзд

Поділили слова на склади для переносу: об’я-вив-ся, об’є-дна-ла, пі-д’їзд, пі-д’ї-хав, ві-д’є-днав, ві-д’їзд.

Поділили слова для переносу різними способами:

об’-явився, об’я-вився, об’яви-вся, об’явив-ся;

об’-єднала, об’є-днала, об’єд-нала, об’єдна-ла;

під’-їзд;

під’-їхав, під’ї-хав;

від’-єднав, від’є-днав, від’єд-нав;

від’-їзд.

Інші завдання дивись тут...