Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Захарійчук М."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 1

Що ти можеш розповісти про зустріч зі своїми однокласниками?

Перше вересня – це радісний день!...

Поясни, як ти розумієш виділене речення «з кожним роком йдемо вище»: учні ростуть і здобувають знання, переходячи в наступний клас.

Поясни, як ти розуміє частину речення «бо без праці знань нема»: щоб засвоїти знання, треба докласти чималі зусилля.

 

Вправа 2

Заголовок: «До нової школи».

Тема: казкова розповідь про учня нової школи їжака Буля.

Головна думка: «У мене все вийде!».

Мета: заклик не боятися перемін.

Будова тексту

План

Зачин: «Ще вчора їжак Буль радісно збирався …»

Основна частина: «Мама все зрозуміла …»

Кінцівка: «У мене все вийде…»

1. Сьогодні – сльози

2. Мама все зрозуміла.

3. У мене все вийде!

Який настрій був у їжака на початку тексту? Розгублений, переляканий.

Який у кінці? Радісний.

Чому плакав Буль? Він переживав, як справиться з невдачами.

Що зрозуміла мама? «Її син боявся не школи, а нового способу життя».

Якими словами втіша­ла сина? «Помилятися може кожний. Для цього ти й ідеш до школи, щоб учитися».

Чи зуміла вона переконати їжака, що все буде добре? «У мене все вийде!».

Які слова мами тебе підтримали чи розрадили? «Не бійся запитувати про все, що тобі не зрозуміло, і в тебе обов'язково все вийде!».

Чого ми йдемо до школи? «Для цього ти й ідеш до школи, щоб учитися».

 

Вправа 3  

• Розшифрували гештеґ: у мене все вийде.

• Улітку я допомагав бабусі. Ми разом зі старшим братом доглядали тварин, підливали рослини на городі. Я сумував за друзями, однокласниками. У третьому класі хочу гарно вчитися. Я очікую, що брат допомагатиме мені. Також сам буду дуже старатися. Тоді в мене все вийде.

 

Вправа 4 Усне і писемне мовлення

Державна мова – це мова держави. В Україні державною мовою є українська мова.

• Мова — це найваж­ливіший засіб спілкування, передання інформації, невичерпне духовне багатство.

• Схема, де використовують україн­ську мову в державі.

Державною мовою ведуть телепрограми, перекладають фільми, друкують журнали, книги, ставлять вистави у театрах.

Цікаво було дізнатися, що першим письмом було малюнкове. Спочатку для письма використовували каміння та вугілля.

 

Вправа 5

Державною мовою пишуть закони, видають книги , газети , журнали. Її використовують на радіо та телебаченні.

 

Вправа 6

Які вислови подобаються найбільше? Пісенька мами, хмарки пелехаті, мамина ласка, бабусина казка.

• Читаємо із ніжністю в голосі

Моя Україна — то мамина ласка, Червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя... Я кращої в світі країни не знаю.

• Ряд­ки, які відображають зміст малюнків: червона калина, лелеки на хаті, соняхи в цвіті, пісенька мами і мамина ласка.

Якою ти уявляєш Україну…? Калина, вишиванка, соняхи, мальви, верба, колискова, соловей, жайворонок, віночок.

 

Вправа 7  Букви і звуки

Букви ми бачимо, читаємо та пишемо.

Букви є друковані і писані, великі і малі.

Звуки ми чуємо та вимовляємо.

Звуки є мовні і немовні.

Мовні звуки поділяються на голосні і приголосні.

Голосні звуки є наголошені і ненаголошені.

Приголосні звуки є дзвінкими і глухими, твердими і м’якими.

 

Вправа 8

Від-цві-ли фі-ал-ки та кон-ва-лі-ї, нар-ци-си й тюль-па-ни, пі-во-­ні-ї та і-ри-си. За ни-ми спа-ла-хну-ли й зга-сли тро-ян-ди та жор-­жи-ни, гла-ді-о-лу-си й маль-ви. О-дні кві-ти при-хо-ди-ли на змі-ну ін-шим. У-же по-ча-ли ві-длі-та-ти у ви-рій шпа-ки, жай-во-рон-ки й зо-зу-лі, за ни-ми — ла-стів-ки та ле-ле-ки

• На́зви квітів в абетковому порядку: гладіолуси, жоржини, іриси, конвалії, мальви, нарциси, півонії, троянди, тюльпани, фіалки.

 

Вправа 9 Записали слова кожної групи в алфавітному порядку

Фарби, фартух, фарш.

Шафа, шахи, шашки.

Чоботи, човен, чорний.

 

Вправа 10 Назви квітів поділили на склади для переносу:

Гла-ді-олу-си (гла-діо-лу-си), жор-жи-ни, іри-си; кон-ва-лії, маль-ви, нар-ци-си, пі-во-нії, тро-ян-ди, тюль-па-ни, фі-ал-ки.

Назви квітів поділили для переносу різними способами:

гла-діолуси, гладі-олуси, гладіо-луси, гладіолу-си;

жо-ржини, жор-жини, жоржи-ни;

іри-си;

ко-нвалії, кон-валії, конва-лії;

ма-льви, маль-ви;

на-рциси, нар-циси, нарци-си;

пі-вонії, піво-нії;

тро-янди, троян-ди;

тю-льпани, тюль-пани, тюльпа-ни;

фі-алки, фіа-лки, фіал-ки

Звукові схеми назв квітів:

фіалки наголос фіа́лки фі-ал-ки  [– ● | ● — | — ●] звуковий розбір слова [ф´ і а л к и]

конвалії  конва́лії   кон-ва-лі-ї    [— ● — | — ●́ | = ● | = ●]  [к о н в а л' і й і]

нарциси  нарци́си  нар-ци-си    [— ● — | — ●́ | — ●]  [н а р ц и с и]

тюльпани  тюльпа́ни  тюль-па-ни  [= ● = | — ●́ | — ●]  [т' у л' п а н и]

півонії   піво́нії    пі-во-ні-ї    [– ● | — ●́ | = ● | = ●]  [п´ і в о н' і й і]

іриси    іри́си    і-ри-си   [— | — ●́ | — ●]  [і р и с и]

троянди  троя́нди  тро-ян-ди  [— — ● | = ●́ — | — ●]  [т р о й я н д и]

жоржини   жоржи́ни  жор-жи-ни  [— ● — | — ●́ | — ●]  [ж о р ж и н и]

гладіолуси гладіо́луси  гла-ді-о-лу-си  [— — ● | = ● | ●́ | — ● | — ●]  [г л а д' і о л у с и]

мальви   ма́льви  маль-ви  [— ●́ = | — ●]  [м а л' в и]

• На́зви птахів в абетковому порядку: жайворонки, зозулі, ластівки, лелеки, шпаки.

 

Вправа 11  Голосні звуки

Голосних звуків є шість : [а], [о], [у], [е], [и], [і].

Їх позначають десять букв: а, я, о, у, ю, е, є, и, і, ї.

Голосні звуки є наголошені і ненаголошені.

 

Вправа 12  Записали предмети в абетковому порядку

Овочі: буряк, капуста, морква, огірки, помідор, цибуля, часник.

Фрукти: абрикос, груша, слива, яблуко.

Ягоди: аґрус, полуниця, смородина, черешня.

• У словах-назвах фруктів, які відповідають схемам, підкреслили наголошений склад:

[— — ●́ | — ●]  гру́ша, сли́ва

(читаємо схему: слово має 2 склади, перший склад наголошений, 2 голосні звуки, 3 тверді приголосні звуки)

[= ●́ |— — ● | — ●] я́блуко

(читаємо схему: слово має 3 склади, перший склад наголошений, 3 голосні звуки, 3 тверді приголосні звуки, перший м’який приголосний звук)

• У слова-назвах овочів, які відповідають схемам, підкреслили наголошений склад:

[— ● — | = ●́ —] буря́к

(читаємо схему: слово має 2 склади, другий склад наголошений, 2 голосні звуки, 2 тверді приголосні звуки, 1 м’який приголосний звук)

[— ● | — ●́ | = ●] цибу́ля

(читаємо схему: слово має 3 склади, другий склад наголошений, 3 голосні звуки, 2 тверді приголосні звуки, 1 м’який приголосний звук)

• Слова поділили на склади для переносу і підкреслили голосні букви:

абриои, огір-ки

Слова поділили для переносу різними способами:

аб-рикоси, абри-коси, абрико-си;

огір-ки, огі-рки.

 

Вправа 13

Пе-ред Да-рин-ко-ю сто-я-ло де-ре-во. Во-но, на-че я-лин-ка, бу-ло о-бві-ша-не рі-зни-ми ї-стів-ни-ми ду-хмя-ни-ми пло-да-ми: я-блу-ка-ми, во-ло-ха-то-ю ай-во-ю, а-бри-ко-са-ми, сли-ва-ми, че-­ре-шня-ми! Це пло-ди не ці-є-ї ро-сли-ни! Лі-та-ли лю-б'я-зні бджіл-ки в я-скра-вих ху-сто-чках і з ма-лень-ки-ми ві-дер-ця-ми. За ни-ми тя-гну-ли-ся п'ян-кі па-хо-щі. «Ди-ва», — по-ду-ма-ла Да-рин-ка...

• Чи погоджуєшся ти з думкою Даринки? Так, оскільки на одному дереві росли різні фрукти, бджоли мали хусточки і відерка.

• Підкреслили букви ю, є, ї, вказали в дужках звуки, які вони позначають:

волохатою ([йу]), Даринкою ([йу]), ї([йі])стівними, айвою([йу]), ціє([йе])ї([йі]), лю([у])б’язні.

• Пишемо апостроф у словах: люб’язні, п’янкі.

 

Вправа 14 Підкреслили букву я, вказали в дужках звуки, які вона позначає:

стоя([йа])ло, я([йа])линка, духмя([я])ними, я([йа])блуками, черешня([а])ми, люб’я([йа])зні, я([йа])скравих, відерця([а])ми, тя([а])гнулися, п’я([йа])нкі.

бджілки   бджі́лки   бджіл-ки   [— – ●́ — | — ●]  [б дж‛ і л к и]

 

Вправа 15 Підкреслили слова, у яких є ненаголошені звуки [е], [и]

На вербі́ — один листо́чок, до зими́ — один деньо́чок.

Вербі́ (бо ве́рби) [в еи р б´ і], листо́чок (бо ли́стя) [л ие с т о ч о к], зими́ (бо зи́ми) [з ие м и], деньо́чок (бо день) [д еи н' о ч о к]

 

Вправа 16

слово

схема

перевірне слово

село́

[с еи л о]

се́ла

зерно́

[з еи р н о]

зе́рна

крило́

[к р ие л о]

кри́ла

степи́

[с т еи п и]

степ

сини́

[с ие н и]

син

листи́

[л ие с т и]

лист

Вправа 17

На дерева́х дозрівало багато со­лодкої смакоти. З'явилися перші жовті листо́чки. Від землі́ пахло солодкою сухістю. На луках за село́м уже вдруге скошували траву. На полях давно зібрали зерно́.

Дерева́х (бо де́рево, дере́в), листо́чки (бо ли́стя), землі́ (бо зе́млі), село́м (бо се́ла), зерно́ (бо зе́рна)

 

Вправа 18

Зима́ — зи́ми, стежки́ — сте́жка, весло́ — ве́сла, зерно́ — зе́рна, гриби́ — гриб.

слово

схема

перевірне слово

зима́

[з ие м а]

зи́ми

стежки́

[с т еи ж к и]

сте́жка

весло́

[в еи с л о]

ве́сла

зерно́

[з еи р н о]

зе́рна

гриби́

[г р ие б и]

гриб

Вправа 19 Підкреслили іменники-неістоти (відповідають на питання що?)

Фарби я взяв — намалював: дятлові — ліс, ластівці — не́бо, ри́бам — озе́рце. Для всіх — моє се́рце.

 

Вправа 20

Крило́, о́зеро, перо́, число́, межа́, ребро́, стебло́.

 

Вправа 21

Мурашник — це тільки дах житла́ мурах! Основна ж частина знаходиться в землі́. Мурахи ховаються навіть у стовбурах живих дере́в.

Житла́ (бо жи́тла), землі́ (бо зе́млі), дере́в (бо де́рево).

Мурашки — друзі природи…

Дерев'яний, зеленіє, гриміти, блищати

Дерев'я́ний (бо де́рево, дере́в), зелені́є (бо зе́лень, зеле́ний), гримі́ти (бо гри́мнув), блища́ти (бо блиск).

 

Вправа 22

Вузенькі стежи́нки розбіга­ються від мурашиного міста. Одна з них привела нас на бе́рег річки. Над кручею росло невелике деревце́. Його листо́чки були обліплені мурашками.

Стежи́нки (бо сте́жки), бе́рег (прибере́жний), деревце́ (бо де́рево, дере́ва), листо́чки (бо ли́стя)

Інші завдання дивись тут...