Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як ти розумієш поняття «гідрати оксидів»? Оксиди здатні сполучатися з водою з утворенням гідратів. Залежно від того, з яким оксидом взаємодіє вода, може утворитися два типи гідратів: кислоти і основи.  Які гідрати оксидів ти
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 У воді масою 110 г розчинили сіль масою 15 г. Масова частка солі в розчині дорівнює А 1,5%  Б 3%  В 6% Г 12% Відповідь: Г Відомо: m(H2O)=110 г, m(солі)=15 г Знайти: w(солі)-? Розв'язування І спосіб 1. Обчислюємо масу розчину:
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясни, яке значення мають розчини в природі та житті людини. Рослини беруть з грунту потрібні їм солі лише у вигляді розчинів. Процеси засвоєння їжі тваринами й людьми теж відбуваються через перетворення її в органах травлення у сполуки, розчинні у воді та
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясни якісний і кількісний склад води.  Якісний склад молекул: молекула води складається з атомів двох хімічних елементів — Гідрогену і Оксигену. Кількісний склад молекул: до складу молекули входить два атоми Гідрогену і один атом Оксигену,
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Уважно роздивись мал. 66 і поясни, які властивості кисню використовуються в кожному з випадків і в чому його переваги перед повітрям. Передусім на здатності підтримувати горіння речовин кисень застосовують для добування вибухових речовин, під час зварювання
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Схарактеризуй хімічні властивості кисню. Відповідь ілюструй рівняннями реакцій. 1. Кисень реагує з неметалами: 4P + 5O2 = 2P2O5 2. Кисень реагує з металами: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 Залізну ожарину (окалину) Fe3O4 розглядають як подвійний оксид Феруму (ІІ) і
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як добувають кисень у лабораторії? Використовуючи реакції розкладу деяких оксигеновмісних речовин.   Вправа 2 Розглянь мал. 54 і 55 і назви два способи збирання кисню. Порівняй їх і вкажи, на яких фізичних властивостях кисню вони ґрунтуються? На мал.
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Знайди у Періодичній системі хімічних елементів Оксиген. Що ти можеш сказати про цей елемент, дивлячись на його місце в таблиці Д.І.Менделєєва? Хімічний символ елемента — О, порядковий номер 8, розташовується в II періоді, головній підгрупі VI
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назви сталі і змінні складові частини атмосферного повітря. Сталими компонентами повітря є азот, кисень,  інертні гази (гелій He, неон Nе, аргон Ar, криптон Kr і ксенон Xe), а змінними  — карбон (IV) оксид СО2 і водяна пара Н2О.  
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що відбувається з речовинами під час перебігу хімічної реакції?  Перегрупування атомів.   Вправа 2 Як формулюється закон збереження маси речовин? Загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які явища належать до хімічних? Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються хімічними явищами, або хімічними реакціями. Чим вони відрізняються від фізичних явищ? Фізичні явища, на відміну від хімічних, не
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясни, як ти розумієш поняття «масова частка». Масова частка елемента в речовині — це фізична величина, що визначається відношенням маси, яка припадає на елемент, до маси всієї речовини.    Вправа 2 Обчисли масові частки
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Від якої властивості атомів залежить склад сполук? Валентності. Як ця властивість визначається? У формулах бінарних сполук сумарна валентність усіх атомів одного елемента завжди дорівнює сумарній валентності усіх атомів іншого елемента.   Вправа 2
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 На підставі яких ознак хімічні сполуки поділяють на прості і складні? На підставі того скільки елементів утворює речовину. Речовина, утворена атомами одного хімічного елемента, називається простою речовиною. Хімічна сполука, утворена з різних хімічних
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як ти розумієш поняття «відносна атомна маса»? Відносна атомна маса — це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 маси атома Карбону.   Вправа 2 Поясни, що спільного мають і чим відрізняються поняття
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Назад Вперед