Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Уставте пропущені слова, щоб завершити твердження. Основи утворюються внаслідок взаємодії основних оксидів і води.  Луги змінюють забарвлення фенолфталеїну на малиновий.   Вправа 2 Напишіть формули гідратів оксидів і відповідних їм оксидів за їх
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть речовини, що розчиняються у воді. Цукор, сіль, спирт, лимонна кислота, вуглекислий газ.   Вправа 2 Поясніть, як визначити розчинні, малорозчинні та нерозчинні у воді сполуки. За допомогою довідкової таблиці, що дістала назву «Таблиця
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Опишіть фізичні властивості води. За звичайних умов вода ― безбарвна рідина, без запаху й смаку, прозора, розчиняє багато речовин. Чиста вода (без домішків) не проводить електричний струм. Теплопровідність води є низькою. Густина води за температури
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Опишіть ваше розуміння поняття «небезпечні речовини».  Це речовини та препарати на їх основі, що є небезпечними для здоров’я людини й довкілля.   Вправа 2 Напишіть назви речовин побутового призначення, що є небезпечними для
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Опишіть поширеність Оксигену та кисню в природі. Оксиген — найпоширеніший елемент на Землі (становить 47% за масою), є складником неорганічної та органічної природи: води, гірських порід і мінералів, піску, глини, вуглеводів, білків, жирів, вітамінів,
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Напишіть формули простих і складних речовин, що вступають у реакції горіння. Назвіть реагенти й речовини, що утворюються. Прості речовини-реагенти: фосфор P, вуглець C, сірка S, водень Н2, магній Mg, залізо Fe, мідь Cu Продукти реакції: фосфор (V) оксид P2O5,
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Обчисліть відносні молекулярні маси кисню й озону О3. Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32 Mr(O3)=3•Ar(O)=3•16=48   Вправа 2 Перелічіть фізичні властивості кисню. За н.у. кисень ― газ, без запаху і смаку, трохи важчий за повітря, його густина
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть на прикладах, що вам відомо про перші лабораторні спроби добування кисню.  Англійський хімік Дж. Крістлі добув кисень у чистому вигляді за допомогою експерименту: розжарив меркурій (ІІ) оксид HgO, фокусуючи сонячне проміння лінзою.  На
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Уставте пропущені слова у твердженнях: Маса речовин, що вступають в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються після реакції. Хімічне рівняння — це умовний запис хімічної реакції за допомогою коефіцієнтів і індексів. Коефіцієнт — це
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте склад повітря. Повітря — природна суміш газів, до складу якої входять за об’ємом: азот (78,08%), кисень (20,95%), благородні гази (0,94%), карбон (ІV) оксид (0,03%).   Вправа 2 Поясніть, яке значення має чисте повітря для
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «хімічні властивості речовин». Хімічні властивості — це здатності речовин до хімічних перетворень або відсутність цих здатностей.   Вправа 2 Перелічіть ознаки, які спостерігаються під час хімічних
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Наведіть приклади явищ, що відбуваються в природі, і тих, що ви спостерігали в лабораторних умовах:  а) фізичних; Поява інею на деревах, замерзання води, випадання дощу, танення льоду, випарювання води, розділення порошків суміші заліза й сірки
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси сполук: a) O3, FeO, CO, CuS, FeS2, NaOH, ZnCl2, NaBr, AlP, BaCl2, NH3, NO2, NaNO3, Ca3N2; Mr(O3)=3•Ar(O)=3•16=48 Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72 Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «валентність елементів». Валентність — це властивість атомів сполучатися з певним числом таких самих або інших атомів.   Вправа 2 Поясніть, як знайти максимальне значення валентності елемента,
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Прочитайте хімічні формули: Na2O натрій-два-о Н2 аш-два О3 о-три S8 ес-вісім CaO кальцій-о Na2CО3 натрій-два-це-о-три Cr(NO3)2 хром-ен-о-три-двічі CuO купрум-о HNO3 аш-ен-о-три FeS ферум-ес SiH4 силіцій-аш-чотири CaCO3 кальцій-це-о-три CuSO4
Категорія : Хімія 7 клас підручник Савчин

Назад Вперед