Інші завдання дивись тут... Вправа 198. Які органічні сполуки називають спиртами? Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп.  Охарактеризуйте склад молекул спиртів. Молекули спиртів складаються з двох частин -
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 189. Збільшується, зменшується чи залишається постійним сумарний об’єм речовин унаслідок таких перетворень (вода утворюється у вигляді пари): а) СН4 + 2О2 -> СО2 + 2Н2О; Залишається постійним Сума коефіцієнтів біля
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 182. Охарактеризуйте склад нафти. Нафта є однорідною сумішшю вуглеводнів, переважно рідких, у яких розчинені невеликі кількості твердих і газуватих вуглеводнів, а також інших органічних сполук.   Вправа 183. Чому нафта не має певної густини і
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 176. Дайте означення термінам «полімер», «реакція полімеризації». Полімер — високомолекулярна сполука, молекули якої складаються з великої кількості груп атомів однакової будови. Реакцією
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 170. Розгляньте горіння метану як окисно-відновну реакцію: назвіть елемент окисник і елемент відновник, охарактеризуйте процеси окиснення і відновлення. C-4H4+1 + O20 -> C+4O2-2 + H2+1O-2 відновник С-4 - 8e- ->
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 163. Які сполуки називають ненасиченими вуглеводнями?  Ненасичені вуглеводні — це вуглеводні, у молекулах яких атоми Карбону сполучені не лише простими, а й кратними (подвійними, потрійними) зв’язками.   Вправа 164. Порівняйте
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 152. Що таке гомологічний ряд? Гомологічним рядом називають ряд органічних сполук, молекули яких подібні за будовою і різняться за складом на одну або кілька груп атомів СН2. Які сполуки називають гомологами? Гомологи - це сполуки одного класу,
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 146. Які сполуки називають вуглеводнями? Вуглеводні — сполуки Карбону з Гідрогеном. На які групи поділяють вуглеводні за особливостями хімічного зв’язку в їхніх молекулах?  За наявністю кратного зв'язку між атомами Карбону:
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 138. Які сполуки називають органічними? Органічні речовини — це сполуки Карбону. Чадний і вуглекислий гази, карбонатна кислота та її солі належать до неорганічних сполук. Які елементи можуть бути у складі органічних сполук? Атоми Карбону,
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 129. Наведіть приклади хімічних реакцій у природі, які відбуваються: а) надзвичайно повільно; Утворення гірських порід, вивітрювання і руйнування гірських порід (наприклад, перетворення граніту на пісок, глину), іржавіння заліза, утворення корисних
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: хлоридна кислота різної концентрації (5% і 10%), порошок цинку, гранули цинку. Обладнання: штатив для пробірок, пробірки або планшетка, тримач, нагрівний прилад або спиртівка, шпатель. ХІД РОБОТИ: 1. В одну пробірку поміщаємо гранулу цинку, а в іншу
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 124. Що розуміють під тепловим ефектом хімічної реакції? Кількість теплоти, що виділяється або поглинається під час хімічних реакцій.   Вправа 125. Як класифікують реакції залежно від їх теплового ефекту? Реакції, під час яких теплота виділяється, називають
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Сірим кольором даються відповіді,  а зеленим кольором - пояснення. Вправа 117. Запишіть замість крапок відповідні цифри і слова: Mn+4O2-2 + 4H+1Вr-1 = Mn+2Вr2-1 + Вr20 + 2H2+1O-2 Mn+4 (окисник) + 2e– =
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 105. Які реакції називають окисно-відновними? Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів, називають окисно-відновними реакціями.   Вправа 106. Дайте означення термінам «окиснення», «відновлення»,
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 96. Назвіть ознаки, за якими класифікують хімічні реакції.  - кількість реагентів і продуктів реакції; - можливі напрямки перебігу реакції; - зміна чи збереження ступенів окиснення елементів унаслідок перетворень речовин; - виділення або поглинання
Категорія : Хімія 9 клас Попель 2017

Назад Вперед