Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 70

Вправа 1   Словосполучення, де відмінкові закінчення прикметників записано правильно:

на зеленій траві, добрій подрузі.

Прикметники жіночого роду в давальному і місце­вому відмінках однини мають закінчення -ій.

 

Вправа 2  Склали речення та позначили закінчення прикметників

На зелен[ій] траві співали цвіркуни.

Подарувала іграшку добр[ій] подрузі.

 

Вправа 3 Дібрали прикметники та позначили відмінок прикметників

Зустрілися на широкій (М. в.) дорозі. Подарував книжку двоюрідній (Д. в.) сестрі. На яскравій (М. в.) квітці сидів метелик. У шкільній (М. в.) їдальні смачні обіди. Довірила секрет близькій (Д. в.) подрузі.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника:  (на якій?) на широкій (на чому?) дорозі (М. в.); (якій?) двоюрідній (кому?) сестрі (Д. в.); (на якій?) на яскравій (на чому?) квітці (М. в.); (у чому?) у шкільній (у чому?) їдальні (М. в.); (якій?) близькій (кому?) подрузі (Д. в.).

 

Вправа 4

Я по-бу-ва-ла в те-плій мор-ській кра-ї-ні з пля-жа-ми, не-скін-че-нни-ми рин-ка-ми, су-ве-ні-ра-ми і ста-ро-дав-­ні-ми пам'-я-тка-ми. Ї-ї сто-ли-це-ю є мі-сто Ан-ка-ра. Кра-ї-на о-ми-ва-є-ться чо-тир-ма мо-­ря-ми: Чор-ним, Се-ре-дзем-ним, Е-гей-ським і Мар-му-ро-­вим. Се-ре-дзем-не мо-ре ви-зна-не о-дним з най-чи-сті-ших мо-рів у сві-ті. Ма-буть, то-му в цій кра-ї-ні йо-го на-зи-ва-­ють Бі-лим мо-рем.

Туреччина.

 

Сторінка 71

Вправа 5  Підкреслили прикметники та позначили їхній відмінок

Я побувала в теплій (М. в.) морській (М. в) країні з пляжами, нескінченними (Ор. в.) ринками, сувенірами і стародав­німи (Ор. в.) пам'ятками.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника:  (в якій) в теплій (в чому?) країні (М. в.); (у якій?) у морській (у чому?) країні (М. в.); (якими?) стародавніми (чим?) пам'ятками (Ор. в.)

 

Вправа 6 

Написали, у якій теплій країні був або мрієш побувати, з якою метою…

 

Вправа 7 В імені дівчинки є м'який приголосний звук

Хлопчик Омер (звукова схема [● — ●́ —], звуковий розбір слова [о м е р]).

Дівчинка Айше ([● = | — ●́], [а й ш е])

 

Вправа 8  Ввічливі слова

Турецькою мовою

Українською мовою

Мергаба

Насилсм?

Іієм, тишеккю'р едерім. 

Хошче кал.

Привіт.

Як справи?

Добре, дякую.

До побачення.

Вправа 9 Списали прислів'я і приказки, позначили відмінок прикметників

Голодній (Д. в.) курці просо на думці.

Дружній (Д. в.) череді вовк не страшний.

У чужій (М. в.) кошарі овець не розведеш.

На чорній (М. в.) землі білий хліб родить.

На добрій (М. в.) землі що посієш, те й уродить.

При добрій (М. в.) годині є брати й побратими, а при лихій (М. в.) годині немає родини.

У хорошій (М. в.) компанії розуму наберешся, а в поганій (М. в.) і свій загубиш.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (якій?) голодній (кому?) курці (Д. в.); (якій?) дружній (чому?) череді (Д. в.); (у якій?) у чужій (у чому?) кошарі (М. в.); (на якій?) на чорній (на чому?) землі (М. в.); (на якій?) на добрій (на чому?) землі (М. в.); (при чому?)  добрій (при чому?) годині (М. в.); (при якій?) при лихій (при чому?) годині (М. в.); (у якій?)  хорошій (у чому?) компанії (М. в.); (в якій?) в поганій (в чому?) компанії (М. в.)

Давальний відмінок, на відміну від місцевого, вживаємо без прийменників.

 

Сторінка 72

Вправа 6, 7 Спосіб творення прикметників

23 кві-тня в Ту-ре-ччи-ні ві-дзна-ча-ють День без-хмар-­но-го ща-стя. Це ве-ли-че-зне свя-то, під час я-ко-го кра-­ї-но-ю «ке-ру-ють» най-мен-ші ї-ї гро-ма-дя-ни — ді-ти. Їм до-зво-ле-но го-спо-да-рю-ва-ти в ка-бі-не-тах ви-со-ко-по-са-дов-ців. У цей день ві-дбу-ва-ю-ться най-рі-зно-ма-ні-тні-ші фе-с­ти-ва-лі та кон-цер-ти. На свя-то за-про-шу-ють ді-тей з ін-ших кра-їн, зо-кре-ма й з У-кра-ї-ни.

Прикметники

Словотворчі слова

Спосіб творення прикметників

безхмарного

хмара

префіксально-суфіксальний

величезне

велич

суфіксальний

найменші

малі

префіксально-суфіксальний

найрізноманітніші

різноманіття

префіксально-суфіксальний

Вправа 3 Ступені прикметника

Ручка довга, лінійка довша, а скакалка найдовша.

Ступені прикметника: довша (вищий ступінь, суфіксальний спосіб творення), найдовша (найвищий ступінь, префіксально-суфіксальний спосіб творення).

 

Сторінка 73

Вправа 4

Прикметник

Вищий ступінь порівняння

Найвищий ступінь порівняння

високий

вищий

найвищий

малий

менший

найменший

мудрий

мудріший

наймудріший

Вправа 5

Метелик малий, жук менший, а комар найменший.

Трава висока, ка­лина вища, а береза найвища.

Мій старший брат мудрий, батько мудріший, а дідусь наймудріший.

 

Вправа 6  Утворили прикметники за допомогою префіксів і прикметникових суфіксів

Гарний – гарненький, гарнесенький, гарнюсінький, гарніший, найгарніший, прегарний.

 

Вправа 7 Фотоколаж найцікавіших місць для дитячих розваг у Туреччині:

музей піщаних скульптур, рафтинг, аквапарк, парк динозаврів.

 

Вправа 8 

Написали, яке із зображених на фотоколажі місць зацікавило найбільше …

 

Сторінка 74

Вправа 9 За допо­могою префіксів і суфіксів утворили найвищий ступінь порівняння прикметників

Найулюбленіші тваринки в Туреччині — коти.

Кожний гість у Туреччині найдорожчий. Для гостей подають найкраще частування.

Турецькі ласощі лукум — найдавніші солодо­щі, що існують уже понад 500 років.

� Один цікавий факт про Україну, яким ти можеш здивувати іноземців.

Найвідоміші національні страві – борщ і вареники. Найголовніша річка України – Дніпро. Тепер найсвятковіший національний одяг – вишиванка.   

 

Вправа 1, 2 Прикметники зі суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

село — сільський       місто — міський        рай — райський

козак — козацький     грек — грецький       завод — заводський

 

Вправа 3  Утворили прикметники з власних назв

ласощі з Туреччини — турецькі ласощі

яблука з України — українські ласощі

ковбаски з Німеччини — німецькі ковбаски

шоколад зі Швейцарії — швейцарський шоколад

парфуми з Франції — французькі парфуми

полуниця з Польщі — польська полуниця

Сторінка 75

Вправа 4

На світлині зображений прапор Олімпійських ігор. Кільця символізують п’ять континентів.

Кожна країна має свій колір: синій – Європа, чорний – Африка, червоний – Америка, жовтий – Азія, зелений – Австралія.

 

Вправа 5 Країна, у якій виникли Олім­пійські ігри

Греція.

 

Вправа 6

Май-же три ти-ся-чі ро-ків то-му в Гре-ці-ї раз на чо-­ти-ри ро-ки про-во-ди-ли-ся за-галь-но-на-ро-дні спор-тив-­ні зма-га-ння-і-гри. Во-ни ві-дбу-ва-лись у мі-сті О-лім-пі-ї і то-му ді-ста-ли на-зву О-лім-пій-ські. На пе-рі-од їх про-­ве-де-ння по всій кра-ї-ні о-го-ло-шу-ва-ли мир. Із рі-зних грець-ких міст зби-ра-ли-ся в О-лім-пі-ю спор-тсме-ни і гля-да-чі.

Те-пер О-лім-пій-ські і-гри ста-ли все-сві-тні-ми і ві-дбу-ва-ю-ться в рі-зних кра-ї-нах по чер-зі.

 

Вправа 7 

Написали, що дізналися про Олімпійські ігри…

 

Вправа 8, 9 Позначили відмінок прикметників зі суфіксами -ськ-, -зьк- або -цьк-.

Волоський (Зн. в.) горіх ще називають грецьким (Ор. в.). Проте друга назва присвоєна йому неправильно. Адже батьківщиною цієї рослини є Середня Азія, Кавказ. Тому горіх правильніше було б називати азійським (Ор. в.) або кавказьким (Ор. в.). Але на Кримський (Зн. в.) півострів та в інші регіони сучасної України ці плоди завозили переважно з Греції. Ось звідки пішла назва грецький (Н. в.) горіх.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (який?) волоський (що?) горіх (З. в.); (яким?) грецьким (чим?) горіхом (Ор. в.); (яким?) азійським (чим?) горіхом (Ор. в.); (яким?) кавказьким (чим?) горіхом (Ор. в.); (який?) Кримський (що?) півострів (Зн. в.); (який?) грецький (що?, підмет) горіх (Н. в.)

 

Сторінка 76

Вправа 1 У сло­восполученнях прикметників з іменниками підкреслили прикметники, позначили їх число і відмінок

Гре-ці-я ві-до-ма чу-до-во-ю при-ро-до-ю, дав-ньо-ю і-сто-рі-є-ю і ба-га-то-ю куль-ту-ро-ю. Ця кра-ї-на вва-жа-є-ть­ся бать-ків-щи-но-ю фі-ло-со-фі-ї, ма-те-ма-ти-ки й фі-зи-ки, О-лім-пій-ських і-гор, те-а-траль-но-го ми-сте-цтва. Сто-ли-ця Гре-ці-ї — мі-сто А-фі-ни — о-дне з най-дав-ні-­ших міст на Зем-лі. Гре-ці-я — со-ня-чна кра-ї-на. На рік тут при-па-да-є 250 по-го-жих днів. То-му во-на ду-же при-ва-блю-є ту-­ри-стів. Це є-ди-на у сві-ті кра-ї-на, де ту-ри-стів у-дві-чі біль-ше, ніж мі-сце-вих жи-те-лів.

Чудовою (одн., Ор. в.) природою, давньою (одн. Ор. в.) історією, багатою (одн., Ор. в.)  культурою, Олімпійських (одн., Р. в.) ігор, театрального (одн., Р. в.) мистецтва, найдавніших (мн., Р. в.) міст, сонячна (одн., Н. в.) країна, погожих (мн., Р. в.) днів, єдина (одн., Н. в.) країна, місцевих (мн., Р. в.) жителів.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (якою?) чудовою (чим?) природою (Ор. в.); (якою?) давньою (чим?) історією (Ор. в.); (якою?) багатою (чим?) культурою (Ор. в.); (яких?) Олімпійських (чого?) ігор (Р. в.); (якого?) театрального (чого?) мистецтва (Р. в.); (яких?) найдавніших (чого?) міст (Р. в.);  (яка?) сонячна (що?, підмет) країна (Н. в.); (яких?) погожих (чого?) днів (Р. в.); (яка?) єдина (що?, підмет) країна (Н. в.); (яких?) місцевих (кого?) жителів (Р. в.).

Прикметник уживається в тому числі, що й пов'язаний з ним іменник.

Вправа 2

Дімітріос — Дмитро.

Елеш — Олена.

 

Вправа 3 Підкреслили прикметники та позначили їхній відмінок

Багато сучасних (Р. в.) українських (Р. в.) імен запозичено з грецької (Р. в.) мови. Кожне з них у рідній (М. в.) мові мало певне значення.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (яких?) сучасних (чого?) імен (Р. в.); (яких?) українських (чого?) імен (Р. в.); з (якої?) грецької (чого?) мови (Р. в.); (у якій?) у рідній (у чому?) мові (М. в.) 

Інші завдання дивись тут...