Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 89 � Трамвай, літак, катер — транспорт. Тополя, кактус, капуста — рослини. Тигр, кріт, кіт — тварини. � Заголовок: «Професія», «Професія тата», «Татова професія» У Та-ма-ри та-то та-ксист. Він
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 78 � Поділ  на склади До-брий Він на ву-ли-ці хло-пчик при-єм-ний: і ма-лих за-хи-ща-є, і чем-ний. А як прий-де до-до-му — се-стри-чку він що-ра-зу тя-га за ко-си-чку  (Й. Курлат) � У го-стях і вдо-ма Прий-шов Я-нек до Ста-ся в го-сті. Паль-то
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 118 � Поділ  на склади — Звід-ки дощ і-де? — Із не-ба! — Де і-де той дощ? — Де тре-ба. Без до-ро-ги хо-дить скрізь — че-ре-з по-ле, че-рез ліс. — А чи є у ньо-го но-ги? — Та на-що до-ще-ві но-ги, ко-ли хо-дить
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 61 � Заголовок: «Батьківщина», «Україна», «Моя Батьківщина», «Моя Батьківщина — Україна», «Що таке Батьківщина?». — Що та-ке Бать-ків-щи-на? — за-пи-та-ла у ма-ми ди-ти-на. Ма-ма
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 98 Поділ  на склади � Днів у ти-жні рів-но сім — на-зви вив-чи-мо у-сі. По-не-ді-лок — пер-ший день, а за ним вів-то-рок йде. Да-лі се-ре-да, че-твер — твер-до зна-ю я те-пер. Пі-сля п'я-тни-ці — су-бо-та, де кін-ча-є-ться ро-бо-та.
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 55 � Мо-біль-ний те-ле-фон. О-дя-га-є те-плий шарф. У мо-рі пла-ва-є дель-фін. У ру-ці но-вий пор-тфель  � Заголовок «Фотографії», «Фотографії Федька», «Федькова мрія», «Альбом з фотографіями» У Федь-ка
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 104 Буква б позначає твердий звук — або пом’якшений звук -- Звукова схема та звуковий розбір слова � буква б на початку слова: бант буква б у середині слова: зебра буква б у кінці слова: краб Зав’язує бант.
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 49 � Поділ на склади   Є-ва ма-лю-є, Є-ва спі-ва-є, Є-ва тан-цю-є і ви-ши-ва-є; стра-ви го-ту-є, бра-та го-ду-є, пі-дло-гу ми-є — все Є-ва вміє (І. Січовик) � Заголовок: «Євгенко», «Жадібний Євгенко», «Хитрий
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 69 � Заголовок «Сім'я», «Сім'я Мар'янки і Дем'яна», «Дружна сім'я» У Мар’-ян-ки і Дем’-ян-ка дру-жна сім’-я. Най-ста-рша в сім’-ї — ба-бу-ся У-ля-на. Во-на в’я-же о-ну-кам м’я-кень-кі
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 44 Велика буква � Юрій, Юрко, Юрась Ю́рій   Ю-рій  [ = ●́ | = ● = ]   [й у р' і й] Юрко́    Юр-ко   [ = ●́ —| — ● ]  [й у р к о] Юра́сь  Ю-рась  [ = ●́ | — ● = ]   [й у
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 33 � Заголовок: «Річчина хвороба», «Як Сергійко річку лікував», «Хвороба річки» Від спе-ки рі-чка ні-би сху-дла. У ній по-мен-ша-ло во-ди. Там, де бу-ла во-да, те-пер ле-жать ір-жа-ві кон-сер-вні бан-ки, по-кру-че-ний дріт,
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 27 � Заголовок «Хуга», «Що стукало?» Слова, близькі за значенням (синоніми): хуга, хуртовина, віхола, заметіль Зи-ма. Хри-стин-ка бу-ла вдо-ма са-ма. Ра-птом хтось по-сту-кав у ві-кно. Хри-стин-ка на-сто-ро-же-но за-пи-та-ла: — Хто
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 15 Поділ слів на склади � Заголовок «Дружба», «Дружба в саду», «Добра справа дружби»    У са-ду ро-сла о-жи-на. В о-жи-ні жив вуж. Він вва-жав се-бе го-спо-да-рем  са-ду.    О-дно-го ра-зу на
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 38 Буква ц позначає твердий приголосний звук — або м’який приголосний звук = � буква ц на початку слова: цибуля  буква ц у середині слова: сонце буква ц у кінці слова: палац Несе цибулю. Засмагає під сонцем. Йде до палацу цибу́ля  ци-бу-ля
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 88 Поділ  на склади � Ки-ця — друг, ком-п'ю-тер — друг: я лю-блю дру-жи-ти. Дру-зі — рі-чка, ліс і луг, і книж-ки, і кві-ти. Ще я по-дру-жу з Ми-шком і з ве-се-лу-ном Са-шком, та з На-тал-кою, я-ка змай-стру-ва-ла лі-та-ка. А-дже
Категорія : Укр. мова 1 клас Пономарьова

Назад Вперед