Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 12  Букви я, ю, є, ї 

Вправа 1 Підкреслили букви, що позначають два звуки:

Їжак їсть яблуко. Заєць біля ялинки. Олені п’ють воду.

Звуковий розбір слова:

їжак   наголос їжа́к   склади ї-жак   звукова схема  [ = ● | — ●́ — ]   [й і ж а к]

їсть    [ = ● — = ]   [й і с т']

яблуко  я́блуко  я-блу-ко   [ = ●́ | — — ● | — ● ]   [й а б л у к о]

заєць    за́єць     за-єць    [ — ●́ | = ● =]  [з а й е ц']

ялинки  яли́нки   я-лин-ки  [ = ● | — ●́ — | — ● ]   [й а л и н к и]

п’ють  [ — = ● = ]   [п й у т']

 

Вправа 2  Підкреслили букви, що позначають два звуки:

Франція   [ — — ●́ — | = ● | = ●]  [ф р а н ц' і й а]

Україна   [ ● | — — ● | = ●́ | — ● ]   [у к р а й і н а]

Молдова  [ — ● — | — ●́ | — ● ]   [м о л д о в а]

Польща  [ — ●́ = | — — ● ]   [ п о л' ш ч а]

В’єтнам  [ — = ● | — — ●́ — ]   [в й е т н а м]

Єгипет   [ = ● | — ●́ | — ● — ]   [й е г и п е т]

Італія    [ ● | — ●́ | = ● | = ● ]    [і т а л' і й а]

 

Вправа 3

єнот   [ = ● | — ●́ — ]    [й е н о т]

читаємо звукову схему: у слові єнот 2 склади (є-нот), наголос падає на другий склад (єно́т), перший звук – це м’який приголосний

в’юн    [ — = ● — ]  [в й у н] 

читаємо звукову схему: в слові в’юн один склад, другий звук – це м’який приголосний

хом’як   [ — ● — | = ●́ — ]   [х о м й а к]

читаємо звукову схему: у слові хом’як 2 склади (хом’-як), наголос падає на другий склад (хом’я́к), четвертий звук – це м’який приголосний

 

Вправа 4  Кросворд

 

 

3

я

щ

і

р

к

а

 

2

з

м

і

я

 

 

 

3

ї

ж

а

к

 

 

 

 

Звуковий розбір слова:

ящірка   я́щірка   я-щір-ка   [ = ●́ | — -- ● — | — ● ]   [й а ш ч´ і р к а]

змія    змія́   змі-я   [ — -- ● | = ●́ ]   [з м´ і й а]

їжак   їжа́к   ї-жак   [ = ● | — ●́ — ]    [й ї ж а к]

 

СТОРІНКА 13  Апостроф

Вправа 1

жир із риби — риб’ячий жир

капелюх із соломи — солом’яний капелюх

стіл із дерева — дерев’яний стіл

будинок із каменю — кам’яний будинок

риб’ячий   ри́б’ячий   ри-б’я-чий  [ — ●́ | — = ● | — ● = ]  [р и б й а ч и й]

солом’яний  соло́м’яний  со-лом’-я-ний  [ — ● | — ●́ — | = ● | — ● = ]  [с о л о м й а н и й]

дерев’яний  дерев’я́ний  де-рев’-я-ний   [ — ● | — ● — | = ●́ | — ● = ]  [д е р е в й а н и й]

кам’яний   кам’яни́й   кам’-я-ний    [ — ● — | = ● | — ●́ = ]  [к а м й а н и й]

 

Вправа 2 Поставили апостроф 

М’ята, п’ята́, зозуля, солов’ї, рядок, ллється, пір’я, б’ють, люстра

М’ята, п’ята, солов’ї, пір’я, б’ють

 

Вправа 3

П’ять — 4 букви («пе», «я», «те», «знак м’якшення»), 4 звуки ([п й а т'])

п’ятому – 6 букв («пе», «я», «те», «о», «ем», «у»), 7 звуків ([п й а т о м у])

 

Вправа 4  Ребус

(5 ь ниця)  п’ятниця  

 

СТОРІНКА 14  Дзвінкі приголосні звуки

Вправа 1  Вимова і правопис дзвінких приголосних звуків

Дід (бо дідусь), Федько (бо Федір), вудки (бо вудочка), берег (бо берегом), униз (бо низом), розклали (префікс роз-), рибку (бо рибочка)

 

Вправа 2

Мала (перевірне слово)

Велика

книжечка

казочка

ложечка

скибочка

книжка

казка

ложка

скибка

Вправа 3 Як правильно ка[с]ка чи ка[з]ка?

Із с я голову захищаю — каска

А із з – я діток розважаю — казка

 

Вправа 4 Кросворд

 

1

в

е

д

м

і

д

ь

 

2

б

е

н

з

о

в

о

з

 

 

 

 

3

г

р

и

б

 

 

 

 

 

4

ж

о

л

у

д

ь

 

 

 

 

5

з

у

б

 

 

СТОРІНКА 15  Наголос

Вправа 1

[— ● | — ●́ ]   сова    [с о в а]

у слові сова два склади (со-ва), на другий склад падає наголос (сова́)

[ — ●́ | — = ● — | — ● ]  ластівка    [л а с т' і в к а]

у слові ластівка три склади (ла-стів-ка), перший склад наголошений (ла́стівка)

[ — ● | — ● | — ●́ = ]   горобець   [г о р о б е ц']

у слові горобець три склади (го-ро-бець), третій склад наголошений (горобе́ць)

[ — ● | — ●́ | = ● ]  синиця   [с и н и ц' а]

у слові синиця три склади (си-ни-ця), другий склад наголошений (сини́ця)

[ — ●́ | — — ● ]   голуб   [г о л у б]

у слові голуб два склади (го-луб), перший склад наголошений (го́луб)

 

Вправа 2

Брати́ Клички – відомі боксери. До школи треба бра́ти навчальне приладдя.

Я пла́чу від цибулі. У магазині я плачу́ за хліб.

 

Вправа 3 Слова-омоніми

довгі ко́си

коси́ траву

металевий о́бід

смачний обі́д

стрі́ла дівчинку

гостра стріла́

Вправа 4  Упізнали слова за наголосом:

кіно́

сі́но

боло́то

зо́лото

 

СТОРІНКА 16  Ненаголошені звуки [е], [и]

Вправа 1 Ненаголошений звук [е], [и]  

Книжки́  (бо кни́жка), ве́село (бо весе́лий), листки́ (бо ли́стя), земляни́й (бо зе́млі), сини́ (бо син), бе́рег (бо прибере́жний)

 

Вправа 2

Мири́лка (бо мир)  леті́ла (бо злет) на пле́чі сіла, сказала тихе́нько (бо ти́ша):

Мирі́ться (бо мир) швиде́нько (бо шви́дко)

 

Вправа 3

Гриб — грибни́й

ви́шня — вишне́вий

сли́ва — сливо́вий

клен — клено́вий

гре́чка — греча́ний

 

Вправа 4

Ненаголошений звук [е], [и]

не мають (перевірне слово)

мають

ве́сла

зи́монька

ди́во

не́бо

весло́

зима́

дива́

небе́сний

СТОРІНКА 17  Склади

Вправа 1

їж – 1 склад

овочі – 3 склади  (о-во-чі)

вони – 2 склади (во-ни)

корисні – 3 склади (ко-ри-сні)

для – 1 склад

здоров’я – 3 склади (здо-ров’-я)

 

Вправа 2

вітаміни (ві-та-мі-ни)    овочі  (о-во-чі)

Овочі мають багато вітамінів. В овочах є різні вітаміни. У кожному овочі міститься вітамін.

 

Вправа 3

Один склад

Два склади

Три склади

на

Лесь

а

Зоя (Зо-я)

пише (пи-ше)

Петрусь (Пе-трусь)

уроці (у-ро-ці)

читає (чи-та-є)

дрімає (дрі-ма-є)

Вправа 4 Чайнворд (наступне слово починається з останнього складу попереднього слова):

кри-ло

ло-па-та

та-ріл-ка

ка-ли-на

на-ми-сто

 

СТОРІНКА 18  Переніс слова

Вправа 1

Поділили слова на склади та підкреслили ті, які не можна переносити: Ю-рась, Ма-рі-я, ї-жак, я-зик, я-го-да, по-ді-я, змі-я, со-лов’-ї

Поділили слова для переносу:

Ма-рія

їжак

язик

яго-да

змія

со-лов’ї,  соло-в’ї

 

Завдання 2 Підкреслили слова, які неправильно поділені дляя переносу (у дужках правильний перенос)

О-лія (олія)

га-йнути (гай-нути, гайну-ти)

сі-ль (сіль)

пар-та  (пар-та, па-рта)

чай-ка (чай-ка)

п-ень (пень)

паль-чик (па-льчик, паль-чик)

подвір-’я  (по-двір’я, подві-р’я)

зн-ак  (знак)

співа-є (спі-ває)

кул-ька (куль-ка, ку-лька)

капу-ста (ка-пуста, капу-ста, капус-та)

 

Вправа 3 Поділили слова для переносу:

діт/ки  (діт-ки, ді-тки)

оз/вав/ся  (оз-вався, озвав-ся, озва-вся)

спі/ває (спі-ває)

най/біль/ший  (най-більший, найбіль-ший)

хва/ль/ко   (хваль-ко, хва-лько)

 

Вправа 4  Ребус

(я  годинникягоди

 

СТОРІНКА 19  Абеткова послідовність

Вправа 1  Алфавіт

 

Вправа 2   Записали слова в абетковій послідовності:

45

Дніпро

17:45

72

Київ

17:55

14

Львів

18:00

34

Одеса

18:20

22

Харків

18:30

Вправа 3  Кросворд

мітла     зебра

рак        жаба

шапка    банан

 

 

 

б

а

н

а

н

 

 

ж

а

б

а

 

 

 

 

 

з

е

б

р

а

 

 

м

і

т

л

а

 

 

 

р

а

к

 

 

 

ш

а

п

к

а

 

 

 

СТОРІНКА 20  Словники

Вправа 1

Годинник  (подовжений приголосний звук), усмішка, м’яч (апостроф), виноград (перевірне слово виноградом)

 

Вправа 2  Перевіряємо за орфографічним словником:

Понеді́лок, середа́, четве́р, п’я́тниця, неді́ля

 

Вправа 3

Пе́рсик, ви́шня, апельси́н, лимо́н

 

Вправа 4  Ребуси
(вулик  ця) вулиця         (диван  тина) дитина

Інші завдання дивись тут...