Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 22 

Вправа 3  

Пена́л, флома́стер, учени́ця, учи́тель, матема́тика

 

Вправа 4 

Ми повернулися в той бік, звідки сунула чор­на хмара. І стали подумки відганяти її. Ви не повірите. Але чорна примара наче зависла пе­ред нами. По той бік гори потріскував грім. А на галявині було ясно.

 

Вправа 5  Розглянь обкладинки книжок, про що йдеться в кожній із цих енциклопедій

«Енциклопедія про рослин», «Енциклопедія про тварин», «Енциклопедія видатних винаходів».

   За назвою книжки та ілюстрацією на обкладинці доволі часто можна здогадатися, про що йдеться у книжці. Перша енциклопедія містить вагомі відомості про рослини, друга – про тварини, третя – про винаходи. 

 

Вправа 6  Поясни, яка енциклопедія тебе найбільше зацікавила та чому...

 

Вправа 7   Васильків однокласник скромний, малоговіркий, нічим не примітний хлопець. Чим він зди­вує своїх ровесників? Який випадок допоможе йому розкрити приховані таланти?

 

СТОРІНКА 23

Вправа 1, 2 Пригадайте, що знаєте про Карпати (верши́ни, полони́ни, Синеви́р, Гове́рла)

Я живу в Карпатах…

 

Вправа 3, 4  Тлумачення слів отара, поріг, пробивати

На за-хо-ді У-кра-ї-ни роз-ки-ну-лись Кар-па-ти. Най-ви-ща го-ра У-кра-їн-ських Кар-пат — Го-вер-ла. На схи-лах гір по-­між ли-стя-них і хвой-них лі-сів про-стя-га-ю-ться по-ло-ни-­ни. Там па-су-ться чи-сле-нні о-та-ри о-вець. У Кар-па-тах ба-га-то бур-хли-вих гір-ських рі-чок. Во-ни вузь-кі й не-гли-бо-кі, про-те ча-сто з по-ро-га-ми. У са-мо-му сер-ці гір роз-та-шо-ва-не о-зе-ро Си-не-вир. Зем-лю Кар-пат про-би-ва-ють ці-лю-щі дже-ре-ла.

Пряме значення

Переносне значення

Учителька зустріла дітей усмішкою.

Жук заховався під листям.

Говерла зустріла туристів холодом.

Синевир заховався між гір.

СТОРІНКА 24

Вправа 5 Речення, у яких слова вжиті в переносному значенні

Говерла зустріла туристів холодом. Синевир заховався між гір.

 

Вправа 6

Кар-па-ти ди-ву-ва-ли дру-зів не-пов-тор-но-ю кра-со-ю. Вер-ши-ни гір о-дя-гли бі-лі ша-пки. Схи-ли за-ку-та-ли-сь у ли-стя-ні та хвой-ні де-ре-ва. По-ло-ни-ни вкри-ли-ся бар-ви-стим трав'-я-ним ки-ли-мом.

Слова в переносному значенні: Карпати дивували друзів, вершини одягли шапки, схили закутались у дерева, трав'яним килимом.

 

Вправа 7  Склали речення, вживаючи слова в прямому значенні

Друзі дивувалися неповторною красою Карпат. На вершинах гір не танув білий сніг. На схилах зеленіють листяні та хвойні дерева. На полонинах густо ростуть барвисті трави.

 

Вправа 8  Напиши розповідь про Карпати, використовуючи слова полонини, гуцула, трембіта

Пологі схили Карпат займають полонини. На них гуцули випасають численні отари овець. Трембіта – національний музичний інструмент мешканців цих гірських районів.

 

Вправа 9  Уставили слова з переносним значенням

Взимку в Карпатах дерева срібні від інею і снігу. Восени милує око їх золоте листя. А влітку дихають прохолодою смарагдові смереки.

Смарагдові — яскраво-зелені.

Смерека — ялина звичайна.

 

СТОРІНКА 25

Вправа 1

Слова-синоніми: горе – лихо, вітряк – млин, пошепки – тихо.

 

Вправа 2 Словничок синонімів

Заголовок: «Едельвейс», «Рідкісна квітка Карпат».

На кам'-я-них схи-лах Кар-пат ро-с­те кві-тка е-дель-вейс. До не-ї мо-же ді-с­та-тись тіль-ки смі-ли-ва лю-ди-на. Бо їй до-ве-де-ться ри-зи-ку-ва-ти жи-ттям. А-ле гу-цуль-ські ле-ге-ні ро-би-ли це, щоб по-да-ру-ва-ти ко-ха-ній дів-чи-ні рід-кі-сну кві-тку. Так ю-на-ки до-во-ди-ли сво-ю лю-бов.

Смілива – мужня, відважна, хоробра, відчайдушна, безстрашна, небоязка.

Ле́гені – парубки, хлопці, юнаки.

Любов – кохання, захоплення, уподобання.

 

СТОРІНКА 26

Вправа 3, 4  У тексті про арніку знайшли синоніми до поданих слів

Ар-ні-ка по-слу-ха-лась, роз-ту-ли-ла пу-п'я-нок — а з ньо-го кві-тка, мов со-не-чко, так і ся-є!

— Це то-бі на-го-ро-да, що мій сму-­ток ро-зі-гна-ла! — всмі-хну-лось сон-це і по-ці-лу-ва-ло ар-ні-ку.

Звід-то-ді цві-те ар-ні-ка со-ня-чним цві-том. А жи-ва во-да в ї-ї сте-блах так і ли-ши-ла-ся. Як хто з гу-цу-лів за-хво-­рі-є, то й шу-ка-є ар-ні-ку. Ка-жуть, не-ма над не-ї зі-лля на всі Кар-па-ти!

Розкрила, розтулила. Печаль, смуток. Занедужає, захворіє. Світить, сяє. Зосталася, лишилась. Говорять, кажуть.

 

Вправа 5

Де росте арніка? Арніка росте в Карпатах.

Який вигляд має ця рослина? Ця трав’яниста рослина на вигляд нагадує сонце.

Чим вона корисна? Арніка має лікувальні властивості.

 

Вправа 6   У словосполученнях (кумедна історія, невеликий кухлик, хоробрий хлопець, високо підскакувати, піймати рибу, пуста коробка, неважке завдання, знайоме лице, з'явилася веселка)замінили виділені слова синонімами: дивакувата історія, малий кухлик, відважний хлопець, високо підстрибувати, зловити рибу, порожня коробка, легке завдання, знайоме обличчя, з'явилася райдуга.

 

СТОРІНКА 27

Вправа 1  Словник синонімів української мови містить слова-синоніми, допомагає збагатити мову словами, однаковими за значенням.

Лелека – бусол, боцюн, бузько, гайстер, чорногуз.

Гарний – красивий, ладний, славний, вродливий, доладний, хороший.

Сміятися – реготати, насміхатися, скалитися, кепкувати.

 

Вправа 2

Горить, палає, тліє. «Зайве» слово вогонь.

Чемний, охайний, вихований, ввічливий. «Зайве» слово охайний.

Завірюха, віхола, заметіль. «Зайве» слово сніг.

 

Вправа 3  Фразеологічний словничок

Набрати в рот води — мовчати.

Обвести навколо пальця — обманути.

Муляти очі — набридати.

Ходити на голові — бешкетувати.

 

Вправа 4

У Карпатах є дивовижно казкове озеро Синевир. У ньому кришталево чиста вода. Але купатися там не можна. І не тільки тому, що заборонено. А й через холодну воду.

Написання слів з парними дзвінкими і глухими звуками: казкове (бо казочка).

Написання слів з ненаголошеними голосними звуками [е], [и] в коренях слів: о́зеро (бо озе́р).

 

Вправа 5 Напиши, чи хочеш ти побувати в Карпатах та чому...

 

СТОРІНКА 28

Вправа 6, 7

Про о-зе-ро Си-не-вир пе-ре-по-ві-да-ють ле-ген-ди. Ось о-дна з них.

Жив ко-лись у цих кра-ях граф. І бу-ла в ньо-го кра-си-ва донь-ка Синь. О-дно-го ра-зу граф по-ї-хав о-гля-­да-ти сво-ї во-ло-ді-ння і взяв до-чку із со-бо-ю. Синь, гу-ля-ю-чи на по-ло-ни-ні, зу-стрі-ла па-сту-ха Ви-ра. Дів-чи-на й хло-пець спо-до-ба-лись о-дне о-дно-му і по-ча-ли зу-стрі-ча-ти-ся. Граф ді-знав-ся про це і на-ка-зав вби-ти ю-на-ка.

Синь про-ли-ла над мо-ги-ло-ю хло-пця стіль-ки сліз, що з них у-тво-ри-лось о-зе-ро. Лю-ди на-зва-ли йо-го Си-не-вир.

Слово

Синонім

назвали

жив

хлопець

красива

утворилось

вбити

поїхав

дізнався

прозвали

мешкав

юнак

гарна

виникло

знищити

відправився

довідався

Вправа 1  Слова, протилежні за значенням (антоніми):

день — ніч, великі — малі, сідати — вставати, холодний — теплий, добрий — злий.

 

СТОРІНКА 29

Вправа 2

За високими вершинами Карпат розкинулось Закарпаття. Цей край вирізняється своїм теплим кліматом. Адже гори захищають його від холодних вітрів.

Центром Закарпаття є гарне місто Ужгород. Воно стоїть на берегах річки Уж.

Слова-антоніми: низькими – високими, холодним – теплим, теплих – холодних, погане -  гарне, лежить – стоїть.

Чому Закарпаття й Ужгород мають такі назви? За Карпатами розкинулось Закарпаття. Ужгород постав на річці Уж.

 

Вправа 3

Закарпаття   наголос   Закарпа́ття  склади  За-кар-па-ття 

звукова схема [— ● | — ● — | — ●́ | =: ●]  

звуковий розбір слова [з а к а р п а т': а]

 

Вправа 4, 5  

Я-кось я-пон-ці ї-ха-ли з ві-зи-том до ав-стрій-сько-го ім-пе-ра-то-ра і ве-зли в по-да-ру-нок  са-джан-ці са-ку-ри — я-пон-сько-ї ви-шні. Пе-ре-но-чу-ва-ти зу-пи-ни-ли-ся в мі-сті Му-ка-че-ві, що не-по-да-лік від У-жго-ро-да. У-но-чі мі-сце-ві жи-те-лі ви-­кра-ли кіль-ка са-джан-ців. А по-тім про-да-ли в У-жго-ро-ді. Від-то-ді цві-те ця ро-сли-на в У-жго-ро-ді й Му-ка-­че-ві. Ра-ду-є ро-же-вим ко-льо-ром, хоч і не да-є пло-дів.

Слова

Антоніми

радує

зупинилися

дає

продали

засмучує

рушили

забирає

купили

СТОРІНКА 30

Вправа 6 Текст про те, що відомо про Закарпаття   

Закарпаття розкинулося за Карпатами. Гори захищають край від холодних вітрів. Ужгород – головне місто Закарпаття. У другій половині квітня зацвітають рожевим цвітом тисячі сакур.  

За горами Карпатами розкинулось Закарпаття. Там доволі теплий клімат. Центром краю є місто Ужгород. Квітучі сакури милують погляд багатьох туристів і мешканців міста в  другій половині квітня.

 

Вправа 7  Підкреслили антоніми

Ідуть Івасик з дідусем луками як рівні. Тільки й того, що дід високий, а хлопчик низенький, дід бородатий, а внук безвусий. У діда долоня велика, як сонях, а у хлопчика маленька, як ромашка.

Антоніми: високий – низенький, бородатий – безвусий, велика – маленька.

 

Вправа 1 Багатозначні слова

Здавна я служу людині (голка шприца),

є у швейній я машині (швейна голка),

на сосні і на ялині (голка-хвоя),

а у когось ще й на спині (їжакова голка).

Відгадка: голка.

 

Вправа 2 Три речення зі словом-відгадкою, щоб у кожному воно мало інше значення

Шприц з тонкою голкою використали для уколу. Для шиття використовують голку з ниткою. Голки молодої хвої не були колючими. Тіло їжака вкрите гострими голками. 

Інші завдання дивись тут...