Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 145

Вправа 7  Вибери, де тобі хотілося б побувати та поясни чому, напиши про це текст-міркування за поданим твердженням: «Я хочу відвідати ...»

На́зви цікавих місць Києва: цирк, зоопарк, ляльковий театр, Музей води, океанаріум, аквапарк.

Я хочу відвідати Київський зоопарк…

Я хочу відвідати критий аквапарк «Острів Мрії» або «Термінал»…

Я хочу відвідати Музей води…

Я хочу відвідати океанаріум…

 

Вправа 8

Тема тексту-розповіді: розповідь про значення екскурсії в житті людини.

Головна думка: під час екскурсій ми відкриваємо для себе багато нового й цікавого.

Заголовок: «Екскурсії».

Утворили з тексту-розповіді міркування, додавши твердження і висновок.

Для чого людям екскурсії?

Під час екскурсій ми відкриваємо для себе багато нового й цікавого. Дізнаємося про історію, відкрит­тя. Відвідуємо цікаві місця. Любуємося природою, спорудами.

Екскурсії збагачують нас знаннями і враженнями.

 

Вправа 1

Тема тексту-розповіді: розповідь про місто Київ.

Головна думка: Київ — дуже красиве місто.

Заголовок: «Київ».

Ки-їв — ду-же кра-си-ве мі-сто. У ньо-му ба-га-то те-а-трів, му-зе-їв, і-сто-ри-чних спо-руд. Є мі-сця для від­-по-чин-ку і ро-зваг. Це при-ва-блю-є ту-ри-стів. На-ве-сні о-кра-со-ю Ки-є-ва ста-ють кві-ту-чі ка-шта-ни.

Тема тексту-опису: опис каштанового цвіту.

Головна думка: біло-рожевий цвіт каштанів — незвичайний.

Заголовок: «Цвіт каштанів»

Бі-ло-ро-же-вий цвіт ка-шта-нів — не-зви-чай-ний. Па-ху-чі су-цві-ття з дрі-бних кві-то-чок на-га-ду-ють пі-ра-мід-ки. Во-ни схо-жі на ве-ли-кі я-скра-ві сві-чки.

СТОРІНКА 146

Вправа 2

Тема тексту-есе: розмірковування автора про цвіт каштана.

Головна думка: пелюстковий дощик не може не подобатися.

Заголовок: «Пелюстковий дощик каштана», «Каштан».

Я про-хо-ди-ла під ка-шта-ном. Ра-п­том на ме-не по-си-па-ли-сь пе-лю-сто-чки йо-го кві-тів.

Ці-ка-во, чо-му ка-штан по-си-пав їх на ме-не? Ви-рі-шив по-гра-ти-ся зі мно-ю? Чи хо-тів, щоб я звер-ну-ла у-ва-гу на йо-го кра-су?

Та, як би не бу-ло, ме-ні спо-до-бав-ся цей пе-лю-стко-вий до-щик.

 

Вправа 3 Склали есе про добру справу за поданим планом

Яку добру справу я зробив за останні дні (про годівницю)…

Яку добру справу я зробила за останні дні (про квіти)…

 

Вправа 4

Тема тексту-розповіді: розповідь про те, як Сашко збирався пограти у футбол.

Головна думка: заклик бути відповідальним, дотримувати обіцянки.

Заголовок: «Сашко-футболіст».

Хло-пчи-ки до-мо-ви-лись зу-стрі-ти-ся в не-ді-лю на ста-ді-о-ні, щоб по-гра-ти у фу-тбол. А-ле Са-шко по-лю-­бля-є вран-ці по-спа-ти. То-му, про-ки-нув-шись, по-чав ро-змір-ко-ву-ва-ти — йти йо-му на ста-ді-он чи кра-ще по-ні-жи-ти-ся в ліж-ку під ков-дро-ю.

Спільнокореневі слова: футбол, футбольний, футболіст.

 

СТОРІНКА 147

Вправа 5

Як порадиш вчинити Сашкові? Я пораджу Сашкові йти на стадіон, щоб дотримати своє слово, дане друзям.

Чи траплялися з тобою такі випадки?

 

Вправа 6

Побудували есе про те, що для тебе важливіше: домовленість із друзями чи власні бажання…

 

Вправа 7 

Побудували есе за поданим початком про уроки «Іринка любить уроки української мови. Юркові вони не дуже подобаються. А мені ...»

 

Вправа 1

Тема тексту: розповідь про походження слова столиця.

Головна думка: заклик вивчати значення слів.

 

Вправа 2

Заголовок: «Значення слова столиця»

Столиця — давнє слов'янське слово.

Походить воно від слова стіл. Так у Київській Русі називався трон, престол.

Тому столицею називалося місто, де перебував князь — правитель країни.

 

СТОРІНКА 148

Вправа 3 Позначили корінь

Столиця, стіл, престол. Їх не можна вважати спорідненими словами (спільнокореневими), хоч вони мають однаковий корінь, проте їхні лексичні значення зовсім різні.

Спільнокореневі слова: столиця, столичний;

стіл, столик, настільний, столичок;

престол, престольний.

 

Вправа 4, 5

Заголовок: «Київ у мініатюрі»

Будова тексту.

Зачин

У Ки-є-ві є ба-га-то ці-ка-вих місць. А-ле о-бій-ти їх за о-дин день не-мо-ж­ли-во. А-дже Ки-їв ду-же ве-ли-кий.

Основна частина

Пре-кра-сним рі-ше-нням ста-не ві-д­ві-ду-ва-ння пар-ку «Ки-їв у мі-ні-а-тю-­рі». Тут мо-жна по-ба-чи-ти все мі-сто.

Кінцівка

Кри-хі-тні со-бо-ри, пар-ки, мо-сти, те-а-три, на-віть а-е-ро-порт — на все це мо-жна по-ди-ви-ти-ся зблизь-ка і зро-би-ти не-зви-чай-не сел-фі.

Родзинка

Тема тексту: розповідь про парк «Київ у мініатюрі»

Ґаджик

Головна думка: «Київ у мініатюрі» – прекрасне рішення побачити увесь Київ за один день.

Вправа 6  Підкреслили слова з подовженими м’якими приголосними звуками

У Києві є багато цікавих місць. Але обійти їх за один день немож­ливо. Адже Київ дуже великий. Прекрасним рішенням стане від­відування парку «Київ у мініатю­рі». Тут можна побачити все місто.

Побудували звукові схеми:

рішенням [— ● — ● =: ● —], звуковий розбір слова [р' і ш е н': а м]

відвідування [– ● — – ● — ● — ● =: ●]  [в’ і д в’ і д у в а н': а]

 

Вправа 7

Тема тексту: розповідь про Софійський собор у Києві.

Головна думка: Софійський собор – один з найдавніших у Києві.

Заголовок: «Софійський собор».

Будова тексту

Зачин

У Ки-є-ві ба-га-то со-бо-рів і хра-мів.

Основна частина

О-дним з най-дав-­ні-ших є Со-фій-ський со-бор. Со-фі-я гре-цько-ю мо-во-ю о-зна-ча-є му-дрість. Та-ка на-зва не ви-пад-ко-ва.

Кінцівка

Со-фій-ський со-бор був го-лов-ним куль-тур-ним цен-тром Ки-їв-сько-ї дер-жа-ви. Са-ме тут бу-ла ство-ре-на пер-ша на Ру-сі бі-блі-о-те-ка. Ві-дбу-ва-­лось на-пи-са-ння книг.

СТОРІНКА 149

Вправа 8

Що ти можеш розповісти про Київ іноземцеві? Записали свою розповідь зі заголовком…

 

Вправа 9

Тема тексту: розповідь про місто Київ, як одне з найбільших міст Європи.

Головна думка: Київ – одне з найбільших міст у Європі.

Заголовок: «Київ серед міст Європи», «Київ і міста Європи».

Тисячу років тому Київ був найбільшою столицею в Європі. Тоді місто за роз­міром у десять разів перевищувало столицю Франції — Париж.

Зараз у списку найбільших міст Європи Київ на сьомій сходинці.

Велика буква у географічних назва: Київ (назва міста), Європи (назва частини світу), Франції (назва країни), Париж (назва міста) та мала буква у загальних словах: столиця (головне місто), місто (населений пункт).

 

Вправа 1

Тема: розповідь про Державний Гімн нашої Батьківщини.

Головна думка: поважай державні символи Батьківщини.

Заголовок: «Державний Гімн України»

Будова тексту.

Зачин

Сло-во гімн прий-шло до нас із гре-цько-ї мо-ви. Так у Ста-ро-дав-ній Гре-ці-ї на-зи-ва-ли у-ро-чи-сту пі-сню на честь бо-гів і ге-ро-їв. За-раз і-сну-є ба-га-то рі-зних гім-нів: дер-жав-ні, вій-сько-ві, ре-лі-гій-ні.

Основна частина

Дер-жав-ним Гім-ном на-шо-ї Ба-тьків-щи-ни є пі-сня «Ще не вмер-ла У-кра-ї-ни ні сла-ва, ні во-ля». Сло-ва на-пи-сав по-ет Пав-ло Чу-бин-ський. Му-зи-ку ство-рив ком-по-зи-тор Ми-хай-ло Вер-би-цький.

Кінцівка

Зву-ча-ння Дер-жав-но-го Гім-ну лю-ди слу-ха-ють сто-я-чи, зо-се-ре-дже-но. Де-я-кі при-кла-да-ють ру-ку до сер-ця. Та-ко-ю по-ве-дін-ко-ю во-ни ви-слов-лю-ють по-ва-гу до дер-жа-ви та ї-ї сим-во-лів.

Вправа 2, 3

План.

1. Гімн – урочиста пісня

2. Державний гімн України

3. Повага до державного символу

План.

1. Що таке гімн?

2. Що ти знаєш про Державний гімн України?

3. Як люди слухають гімн?

СТОРІНКА 150

Вправа 4

Звучання Державного Гімну люди слухають стоячи, зосереджено. Деякі прикладають руку до серця. Такою поведінкою вони висловлюють повагу до держави та її символів.

Слова з ненаголошеним звуком [е] перевіряємо за орфографічним словником: Держа́вного, поведі́нкою, держа́ви.

 

Вправа 5 Про що йдеться в пісні «Ще не вмерла України ні слава, ні воля», яка стала Державним Гімном нашої Батьківщини? Поміркуй, чому пісня про боротьбу стала гімном нашої держави...

 

Вправа 6

Державні символи України — це Державний Гімн, Державний Прапор, Державний Герб.

 

Вправа 7, 8

Тема: розповідь про прапор держави.

Головна думка: кожна країна має свій гімн, прапор і герб.

Заголовок: «Прапор держави»

Зачин

Ко-жна кра-ї-на ма-є свій гімн, пра-пор і герб. Це дер-жав-ні сим-во-­ли. За ни-ми роз-пі-зна-ють кра-ї-ну.

Основна думка

Пра-по-ри рі-зних кра-їн ві-дрі-зня-­ю-ться ко-льо-ра-ми. Ко-жний ко-лір щось о-зна-ча-є.

Висновок

Дер-жав-ний Пра-пор на-шо-ї Ба-тьків-щи-ни ма-є два ко-льо-ри. Жов-тий — ко-лір пше-ни-чно-ї ни-ви, зер-на. Це сим-вол до-ста-тку у-кра-їн-сько-го на-ро-ду. Си-ній — ко-лір я-сно-го не-ба. Це сим-вол ми-ру.

План

1. Державні символи країни

2. Прапори відрізняються кольорами

3. Державний Прапор України

1. За чим розпізнають країну?

2. Що відрізняє прапори різних держав?

3. Що означає Державний Прапор України?

СТОРІНКА 151

Вправа 9

Зачин, основну частину і висновок пишемо з абзацу.

 

Вправа 10

Заголовок: «Державний Прапор України».

Державний Прапор нашої Батьківщини має два кольори. Жовтий — колір пшеничної ниви, зерна. Це символ достатку українського народу. Синій — колір ясного неба. Це символ миру.

 

Вправа 11 

Пригадай, де тобі доводилося бачити прапор України...

 

Вправа 12

Тема: розповідь про герб.

Головна думка: Державний Герб України — тризуб.

Заголовок: «Герб»

Будова тексту:

Зачин

Сло-во герб по-хо-дить з ні-ме-цько-ї мо-ви й о-зна-ча-є спад-щи-на, спад-ко-є-мець.

Основна частина

Здав-на ко-жний зна-ме-ни-тий рід мав свій герб — о-со-бли-вий знак, я-кий роз-по-ві-дав про по-хо-дже-ння цьо-го ро-ду. Сво-ї гер-би ма-ли мі-ста і кра-ї-ни.

Кінцівка

Дер-жав-ний Герб У-кра-ї-ни — три-зуб. Цей знак був дер-жав-ним гер-бом ще Ки-їв-сько-ї Ру-сі.

План

1. Значення слова герб

2. Герб – особливий знак

3. Державний Герб України

1. Що означає слово герб?

2. Про що розповідав герб?

3. Що ти знаєш про Державний Герб України?

 

Вправа 1

Текст: розповідь про географічне положення нашої Батьківщини

Головна думка: наша Батьківщина велика і простора.

Заголовок: «Наша Батьківщина», «Батьківщина».

Досліджуємо слова, які зв’язують речення у тексті:

Наша Батьківщина велика і простора. Вона про­стяглася від Карпатських гір до донецьких степів, від Полісся до Чорного й Азовського морів. Її най­більша річка — Дніпро. Він перетинає всю країну й несе свої води до Чорного моря.

 

СТОРІНКА 152

Вправа 2 Підкресли слова, які зв'язують речення в тексті

Київ — красивий, древній і вічно молодий. У ньо­му багато театрів, музеїв, історичних споруд. Роз­кинувся він на берегах Дніпра. Його оточує чудова природа. У самому місті багато парків і скверів.

 

Вправа 3

Текст: розповідь про подорож друзів Києвом.

Головна думка: подорожувати дуже цікаво.

Заголовок: «Подорож друзів», «Друзі подорожують».

 

Вправа 4  

У тексті про друзів речення зв'язує іменник друзі.

Заголовок: «Подорож Києвом».

Друзі із задоволенням подорожували Києвом. Їм було дуже цікаво. Вони дізнались багато нового. У друзів був гарний настрій.

 

Вправа 5

Тема: розповідь про Майдан Незалежності.

Головна думка: центральна площа Києва — Майдан Незалежності.

Заголовок: «Майдан Незалежності».

   Центральна площа Києва — Майдан Незалежності. Він отримав таку назву із проголошенням неза­лежності України. Тут відбувають­ся найважливіші в житті країни події.

   Центральним символом площі є висока колона. Її увінчує статуя жінки в національному вбранні з гілкою калини в руках.

 

Вправа 6  План тексту про Майдан Незалежності

1. Центральна площа Києва

2. Символ площі – колона

1. Що ти знаєш про Майдан Незалежності?

2. Що є символом площі?

Інші завдання дивись тут...