Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 21 Корінь слова

Сторінка 66

Вправа 1
Спільнокореневі (споріднені) слова: ліс
, лісок, праліс, лісовий, лісник, лісництво.

• Спільна (однакова) частина називається коренем: ліс.

 

Вправа 2

З да-ле-ко-го мо-ря за-не-сло хма-ри-ну. При-ніс ї-ї ві-тер, пі-дго-нив у спи-ну. Сто-ми-лась, за-пла-ка-ла хма-ронь-ка та і сльо-зи сво-ї про-ли-ла на жи-та, на гай, на до-ли-ни. Сльо-зи-ни-пер-ли-ни.

• Позначили закінчення, основу, корінь:

Спільнокореневі слова: , , , , , , .

Спільнокореневі слова: , , , , , .

 

Вправа 3  Ці слова не є спільнокореневими

Лис (тварина), лисий (без волосся).

Гора (підвищення на місцевості), горе (почуття).

Рана (місце ураження), ранок (частина доби).

Вода (речовина), водій (професія).

 

Сторінка 67

Вправа 4  Спільнокореневі слова

Спів – співак, спів, співачка, співний, приспів, заспів, співати, співучий, співочий.

Чорн – чорний, чорнити, чорнильниця, чорнило, чорно, чорніти, чорнота, чернь.

Шир – ширина, шир, вшир, широкий, широко, широкість, широта.

Біг – бігати, біг, бігун, забіг, бігунець, бігунка, прибіг, збіговисько, забіг.

Хат – хата, хатній, хатка, хатинка, хатинонька.

 

Вправа 5

Споріднені (спільнокореневі) слова: спів, співати, співаночка, заспіваний.

Форми слова спів (відмінки іменника): спів[], спів[у], спів[ом].

 

Вправа 6

У-кра-ї-на — рі-дний край, рі-дне по-ле, зе-лен гай, рі-дне мі-сто й рі-дна ха-та, рі-дне не-бо, рі-дна ма-ти.

• Спільнокореневі слова: Україна, край.

• Батьківщина і Україна не можна вважати спільнокореневими, бо у них різний корінь, але вони є синонімами: Батьківщина, Україна.

• Форми слова: рідн[ий], рідн[е], рідн[а].

• Спільнокореневі слова: дуб, дубок, задубіти, дубовий. «Зайве» слово дуб[ом], форма слова дуб серед спільнокореневих.

Форми слова: слив[а], слив[ою], слив[і], слив[у]. «Зайве» слово сливовий, спільнокореневе серед форм слова.

 

Вправа 7  У споріднених словах виділи корінь:

, , , , , .

 

§ 22 Наголос

Сторінка 68

Вправа 1

Заголовок: «Осінь», «Жовте листя».

По-хо-ди-ла о-сінь мі-стом, на-смі-ти-ла жов-тим ли-стом, всю-ди ли-стя на-тру-си-ла, за-бав-ля-лась — за-ли-ши-ла. Ві-тер ли-стя під-хо-пив, по-кру-жляв — і теж ли-шив. Ви-дно, ви-рі-шив: — Дар-ма, при-би-ра-ти-ме са-ма зи-ма...

• Поставили наголос у словах першого речення

Походи́ла о́сінь мі́стом, насміти́ла жо́втим ли́стом, всю́ди ли́стя натруси́ла, забавля́лась — залиши́ла.

 

Вправа 2 

Наголошений перший склад

Наголошений другий склад

Наголошений третій склад

Дро́ва, о́лень,

по́друга

вира́зно, предме́т, чита́ння, ходжу́, була́, новий́

сантиме́тр, листопа́д, кіломе́тр, беремо́, донести́, живемо́, посере́дині

Дро-ва, о-лень, по-дру-га

Ви-ра-зно, пре-дмет, чи-та-ння, хо-джу, бу-ла, но-вий

Сан-ти-метр, ли-сто-пад, кі-ло-метр, бе-ре-мо, до-не-сти, жи-ве-мо, по-се-ре-ди-ні

Сторінка 69

Вправа 3

На-го-лос – то зов-сім не дрі-бни-ця. З на-го-ло-сом вір-но по-дру-жи, і від-кри-є сло-во та-єм-ни-цю: о́-бра-зи, о-бра́-зи, о-бра-зи́.

Наголос може змінювати значення слова чи його форму: о́брази (вигляд), обра́зи (почуття), образи́ (ікони).

 

Вправа 4  Слова – омоніми

Зміна назви: о́рган (частина тіла) — орга́н (музичний інструмент), при́клад (завдання) — прикла́д (частина зброї);

Зміна форми: о́зера (одна водойма) — озе́ра (багато водойм), пі́сні (один твір)  — пісні́ (багато творів); доро́га (назва предмету – шлях) — дорога́ (ознака предмету – почуття), дзво́ни (назва предмету) — дзвони́ (назва дії).

Діалог про а́тлас і атлас…

 

Вправа 5

А́лфавіт, алфаві́т, по́милка, поми́лка, та́кож, тако́ж, комба́йне́р, ма́бу́ть.

 

Вправа 6

Скоро Нови́й Рік. О́лень – мій новорічний карнавальний костюм. Ким буде по́друга? Як ти святкуєш Новий рік? Олень живе у тундрі. Подруга отримає мій подарунок.

 

§ 23 Орфограма

Сторінка 70

Вправа 1 Орфограма

Орфограма апостроф: п’ятниця, ім’я, в’юн, б’є.

Солов’ї, об’єм, об’ява, бур’ян, п’явка, комп’ютер.

 

Вправа 2

Орфограма перенос слова: хо-джу, три-ста, учи-тель, мі-сто, міс-то.

Буль-йон, бур’-ян, ньо-го, во-джу, ті-сто, тіс-то.

• Поміркуй, як визначити орфограму у слові. Спочатку треба вивчити всі орфограми, тоді зможеш підбирати ту з них, правила якої підкажуть правильно написати слово.

 

Сторінка 71

Вправа 3

Орфограма велика буква у власних назвах: Київ, Тарас, місто, Рекс, Дніпро, яблуня, вулиця.

місто Київ, хлопчик Тарас, собака Рекс, річка Дніпро, яблуня Антонівка, вулиця Садова, море Чорне, країна Україна, дівчинка Галя, дідусь Петро, котик Нявчик, кінь Ворон, бабуся Аня.

 

Хвилинка спілкування

Скажи, будь ласка, чому в тексті сло­во Маргаритка написано з великої букви? Це ж назва квітки, треба з малої писати…

 

Вправа 4

Заголовок: «Кришталева печера».

Тема тексту: розповідь про Кришталеву печеру – одну з найбільших карстових печер у країні.

Головна думка: незабутні враження на відвідувачів печери справляють різнокольорові кристали.

Зачин (початок)

У се-лі Крив-че, що на Бор-щів-щи-ні, мі-сти-ться Кри-шта-ле-ва пе-че-ра. Це о-дна з най-біль-ших кар-сто-вих пе-чер у кра-ї-ні. Дов-жи-на ї-ї ся-га-є 23 км.

Основна частина (розвиток подій)

Не-за-бу-тні вра-же-ння на ві-дві-ду-ва-чів пе-че-ри справ-ля-ють рі-зно-ко-льо-ро-ві кри-ста-ли. Во-ни на-га-ду-ють ме-ре-хтли-ві кам'-я-ні кві-ти, що вкри-ва-ють сті-ни пе-чер-них ко-ри-до-рів.

Кінцівка (закінчення)

Пе-че-ру мо-жна ві-дві-ду-ва-ти ці-ло-рі-чно. Тем-пе-ра-ту-ра тут три-ма-є-ться по-стій-но 10-11 °С.

Кривче, Борщівщині, Кришталева – велика буква у власних назвах, кам’яні – апостроф.

 

Вправа 5

Побудуй невелику розповідь про дивовижні місця України, які тобі доводилося відвідати або про які ти дізнався (дізналася) із книжок, Інтернету...

Розповідь про дивовижні місця України, які мені доводилося відвідати ...

 

Вправа 6

Орфограма наголос: у́смішка, усмі́шка, двана́дцять, одина́дцять, варе́ння, чита́ння.

Орфограма апостроф: п'ятнадцять, п’ятірка, об’єкт, сім’я, солов’ї.

 

§ 24 Ненаголошені звуки [е], [и] в коренях слів

Сторінка 72

Вправа 1

Тем-на-я ді-бро-ва сти-хла і мов-чить; ли-стя по-жов-ті-ле з де-ре-ва ле-тить.

• Під наголосом голосні звуки [е] та [и] завжди вимовляються чітко і виразно: те́мная, сти́хла, ли́стя, де́рева.

 

Вправа 2

Слово з ненаголошеним [е] та [и] в корені слова

Вимова

Перевірне слово

темні́ти

[теимніти]

те́мний

дере́ва

[деирева]

де́рево

тихе́нько

[тиехенько]

сти́хла

листо́к

[лиесток]

ли́стя

земля́

[зеимля]

зе́млі

перо́

[пеиро]

пе́ра

зима́

[зиема]

зи́ми

греби́

[греиби]

гре́бля

гриби́

[гриеби]

гриб

Сторінка 73

Хвилинка спілкування

Татку, дивись, який зелений острів. Швидше туди! Греби! Греби!...

 

Вправа 3

Слово з ненаголошеним [е] та [и] в корені слова

Вимова

Перевірне слово

дими́

[диеми]

дим

кити́

[киети]

кит

село́

[сеило]

се́ла

весло́

[веисло]

ве́сла

Вправа 4

Сте́жка, о́зеро, стіжок — все у падоли́сті, і в гнізде́чку для пташок задрімав сухий листо́к, наче у коли́сці.

• Слово падолист (падає листя) утворилося від слів падати і лист.

 

Сторінка 74

Вправа 5

Слово з ненаголошеним [е] та [и] в корені слова

Вимова

Перевірне слово

весна́

[веисна]

ве́сни

земля́

[зеимля]

зе́млі

крило́

[криело]

кри́ла

число́

[чиесло]

чи́сла

Вправа 6

Слово з ненаголошеним [е] та [и] в корені слова

Вимова

Перевірне слово

перо́

[пеиро]

пе́ра

крило́

[криело]

кри́ла

село́

[сеило]

се́ла

зима́

[зиема]

зи́ми

земля́

[зеимля]

зе́млі

Вправа 7

Споріднені слова: весляр, весла, веслувати.

Орфограма ненаголошені звуки [е], [и] в коренях слів: весля́р, веслува́ти (бо ве́сла).

 

Сторінка 75

Вправа 8

Споріднені слова: димо́к, дим, димови́й, зади́млений, димі́ти, дима́р.

Перевірне слово: дим.

 

Вправа 9

Заголовок: «Листопад»

Листя падає додолу. Засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один деньочок!

• Орфограма ненаголошені [е], [и] в коренях слів: вербі́ (бо ве́рби), зими́ (бо взи́мку), деньо́чок (бо день).

• Написання ли́стя не треба перевіряти, бо на звук [и] падає наголос, тому він вимовляється чітко. Споріднені слова з ненаголошеним [и] до листя: листо́чок, листо́к, листяни́й, листко́ви́й.

 

Вправа 10

Без сім'ї нема щастя на землі.

Яке дерево, такі й віти, які батьки, такі й діти.

Усе купиш, лише тата і мами — ні.

• Землі́ — зе́млі, де́рево — дере́в, лише́ — лиш.

ку́пиш – ненаголошене [и] в закінченні особового дієслова иш-

В особовому дієслові купиш основа куп-, закінчення –иш (змінимо куплю, купляємо), корінь куп- (підберемо спільнокореневі купівля, покупка, купівельний)

 

Вправа 11 Невеликий текст про те, як починається зима

Початок зими…

 

Вправа 12  Із ряду споріднених слів вибрали слова, які можуть бути перевірними до поданих слів із ненаголошеними [е], [и].

Земля — земелька, земляний, підземний. Підзе́мний.

Вишневий — вишенька, вишня, вишняк. Ви́шня.

Синіти — синій, синяк, синенький. Си́ній.

Інші завдання дивись тут...