Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11. Варіант 1.

Завдання 1. Прислівник-синонім до фразеологічного вислову рукою подати. 

А далеко 

Б близько 

В швидко

 

Завдання 2. Правильно записані всі іменники в орудному відмінку.

А сілью, радіст'ю, щирістю 

Б сіллю, радістю, щирістю 

В сіл'ю, радісттю, щиріст'ю

 

Завдання 3. Усі дієслова в неозначеній формі (що робити?, що зробити?).

А чує, росте, захищати 

Б чутиме, рости, буде захищати

В чути, рости, захищати

Міркуємо так.

Чує (що робить?, теперішній час), росте, захищати 

Чутиме (що робитиме?, майбутній час), рости, буде захищати

Чути, рости, захищати.

 

Завдання 4. Група слів зі способом перевірки написання ненаголошених [е, и] в корені слова однаковим кольором.

за словником

зміна числа іменників

добір спільнокореневих слів

гречаний, глибина, зелений

держава, лимон, восени

крило, степи, весло

Міркуємо так.

Гречаний (гречка), глибина (вглиб), зелений (зелень) - добір спільнокореневих слів.

Держава, лимон, восени - за словником.

Крило (кри́ла), степи (сте́п), весло (ве́сла) - зміна числа іменника.

 

Завдання 5. Розстав пропущені розділові знаки.

Дерева стояли надзвичайно красиві, але вітер уже обривав із них білий цвіт.

Міркуємо так.

Перед сполучником але у складному реченні завжди ставимо кому.

 

Завдання 6. Дерева (бо де́рево) прокинулись від зимового (бо зи́м у множині) сну. Розпустила (префікс роз-) сережки (бо сережок) береза. Викинув бруньки дуб (бо дубом). Безстрашно (префікс без-) зазеленіли (бо зе́лень) китиці клена. Яскравим килимом (за словником) кульбаб вкривається (дієслово на -ться) луг. А на узліссі (подвоєння літери) уже зацвіла грушка.

   Дерева прокинулись від зимового сну. Розпустила сережки береза. Викинув бруньки дуб. Безстрашно зазеленіли китиці клена. Яскравим килимом кульбаб вкривається луг. А на узліссі уже зацвіла грушка.

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Ознаки весни в природі»

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11. Варіант 2.

Завдання 1. Прислівник-синонім до фразеологічного вислову як мокре горить. 

А яскраво

Б повільно 

В швидко

 

Завдання 2. Правильно записані всі іменники в орудному відмінку

А мишею, чайом, м'ячом 

Б мишою, чаєм, м'ячем 

В мишею, чаєм, м'ячем

 

Завдання 3. Усі дієслова у майбутньому часі.

А мріяти, буду подорожувати, складу 

Б мрію, подорожувати, складатиму

В мріятиму, подорожуватиму, складу

Міркуємо так.

Мріяти (що робити?, неозначена форма дієслова), буду подорожувати, складу. 

Мрію (що роблю?, теперішній час), подорожувати, складатиму.

Мріятиму (що робитиму?, майбутній час), подорожуватиму (що робитиму?, майбутній час), складу (що зроблю?, майбутній час)

 

Завдання 4. Група слів із відповідною кількістю звуків і букв однакового кольору.

більше букв, ніж звуків

букв і звуків однаково

більше звуків, ніж букв

щоденно, щавель, сміється

явище, сяє, нащадки

узлісся, джміль, ґедзь

Міркуємо так.

Щоденно [ш ч о д е н: о], щавель [ш ч а в е л'], сміється [с м´і й е т' с' а]

Явище [й а в и ш ч е], сяє [с' а й е], нащадки [н а ш ч а д к и]

Узлісся [у з л' і с': а], джміль [дж м´і л' ], ґедзь [ґ е д з']

 

Завдання 5. Розстав пропущені розділові знаки.

Щедро всіх напувають криниці, а води в них не меншає.

Міркуємо так.

Перед сполучником а в складному реченні завжди ставимо кому.

 

Завдання 6. Чарівний ліс влітку (коли?, прислівник пишемо разом)! Шелестить (бо ше́лест) тихенько (бо ти́ша) липа — одне з найкрасивіших (префікс прикметника) дерев (бо де́рево). У її (у чиєму?, прийменник зі займенником пишемо окремо) старому дуплі живе (бо жи́в) сич. Неподалік на узліссі (подвоєння літери) стоїть білокора берізка (бо береза е в буквосполученні кореня -ере-). Поруч з нею (з ким?, прийменник зі займенником пишемо разом)  — ніжна (прикметник за словником) горобина і розлогий (префікс роз-) клен.

     Чарівний ліс влітку! Шелестить тихенько липа — одне з найкрасивіших дерев. У  її старому дуплі живе сич. Неподалік на узліссі стоїть білокора берізка. Поруч  з нею — ніжна горобина і розлогий клен.

 

Завдання 7. Текст - розповідь «Ліс — це домівка для тварин».

Інші завдання дивись тут...