Інші завдання дивись тут...

Примітка: рожевим кольором написана правильна відповідь,

             червоним кольором - пояснення, що не відповідає умові завдання,

             зеленим кольором - пояснення, що відповідає умові завдання.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1. Варіант 1

Завдання 1. Визнач стовпчик, у якому назви частин мови записано за абеткою.

А займенник

числівник

прислівник

Б прислівник

займенник

числівник

В займенник

прислівник

числівник

 

Завдання 2. Слова мають протилежні значення (слова-антоніми).

А говорити, казати 

Б говорити, мовчати 

В говорити, розмовляти

 

Завдання 3. Всі слова є іменниками.

А мовлення, усне (прикметник), опис 

Б мова, міркування, розповідь 

В бесіда, говорити (дієслово), запитання

 

Завдання 4. Побудуй звукові моделі слів Україна, площа, єдина, сім'я.

Україна  [у к р а й і н а]     [  • | — — • | = •´| — • ]

площа   [п л о ш ч а]         [—  — •´| — — •]

єдина     [й е д и н а]        [= • | — •´ | — •]

сім'я       [с' і м й а]           [=• — |= •´ ]

 

Завдання 5. Розбери за будовою слова проліски, низька, навесні.

Проліски (префікс про-, корінь –ліс-, суфікс –к-, закінчення –и)

Низька (корінь низ-, суфікс –к-, закінчення –а)

Навесні (префікс на-, корінь –вес-, суфікси -н-, –і) 

 

Міркуємо так.

Проліски. 

1. змінюємо слово проліска, маємо закінчення -и;

2. підбираємо спільнокореневе ліс, маємо корінь –ліс-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –к-;

4. перед коренем маємо префікс про-.

 

Низька.

1. змінюємо слово низький, маємо закінчення -а;

2. підбираємо спільнокореневе низ, маємо корінь –низ-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –к-;

Знак м'якшення позначає м'який звук [з']

 

Навесні. 

1. оскільки прислівник – незмінна частина мови, то закінчення нема.

2. підбираємо спільнокореневе весни (весінній), маємо корінь –вес-;

3. після кореня маємо суфікси -н-,–і-;

4. перед коренем маємо префікс на-.

 

Завдання 6. Запиши з поданих слів розповідне речення. Підкресли головні члени речення. Засвітилися, у, яскраві, небі, зірки, нічному.

Яскраві зірки засвітилися у нічному небі.

 

Завдання 7. За поданим початком склади і запиши текст (5-7 речень).  

 Незабаром розпочнуться мої літні канікули...  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант 2

Завдання 1. Назви частин мови записано за абеткою.

А іменник

прикметник

дієслово

Б прикметник

іменник

дієслово

В дієслово

іменник

прикметник

 

Завдання 2. Слова мають протилежні значення (слова-антоніми).

А зимовий, холодний 

Б наступний, попередній 

В мудрий, розумний

 

Завдання 3. Всі слова є іменниками.

А струмок, потічок, стрімкий (прикметник)

Б хвилина, мить, час 

В старт, фініш, переміг (дієслово)

 

Завдання 4. Побудуй звукові моделі слів поїздка, ювілей, щиглик, пам'ять.

поїздка  [п о й і з д к а]        [  — • | = •´—  | — • ]

ювілей   [й у в і л е й]         [= •´| — • | — • =]

щиглик  [ш ч и г л и к]         [ — — •´ | — — • — ]

пам'ять  [п а м й а т']           [— • — |= •´ = ]

 

Завдання 5. Розбери за будовою слова: відгадка, сильний, чесно.

Відгадка (префікс від-, корінь –гад-, суфікс –к-, закінчення –а)

Сильний (корінь сил-, суфікс –н-, закінчення –ий)

Чесно (корінь –чес-, суфікс –н,-о) 

 

Міркуємо так.

Відгадка. 

1. змінюємо слово відгадки, маємо закінчення -а;

2. підбираємо спільнокореневе гадати, маємо корінь –гад-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –к-;

4. перед коренем маємо префікс від-.

 

Сильний.

1. змінюємо слово сильна, маємо закінчення -ий;

2. підбираємо спільнокореневе сила, маємо корінь –сил-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –н-;

Знак м'якшення позначає м'який звук [л']

 

чесно. 

1. оскільки прислівник – незмінна частина мови, то закінчення нема.

2. підбираємо спільнокореневе честь, маємо корінь –чес-;

3. після кореня маємо суфікс –н-, -о;

 

Завдання 6. Запиши з поданих слів розповідне речення. Підкресли головні члени речення. Сонною, ніч, землею, стояла, над, темна.

Темна ніч стояла над сонною землею.

 

Завдання 7. За поданим початком склади і запиши текст (5-7 речень). 

Школярі всю зиму готувалися до зустрічі птахів...    

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 1

Завдання 1. Всі слова мають більше звуків, ніж букв.

А станція, потяг [п о т' а г], щодня           

Б щедрий, чекає, подвір'я   [ш ч е д р и й]  [ч е к а й е]  [п о д в і р й а] 

В вітерець [в' і т е р е ц'], дерев'яний, гілка   

 

Завдання 2. Слова є близькими за значенням (синоніми).

А міркування, роздум 

Б міркування, поміркуйте  (різні частини мови)

В міркування, міркуванням (відмінкова зміна іменника)

 

Завдання 3. Усі слова є назвами частин мови.

А корінь (частина слова)

прислівник

прийменник

Б іменник

прикметник

займенник

В префікс (частина слова)

числівник

прикметник

 

Завдання 4. Підкресли в рядку споріднені слова. Розбери їх за будовою.

Літній, літати, літечко.

Літній (корінь –літ-, суфікс –н-, закінчення –ій)

Літечко (корінь літ-, суфікс –ечк-, закінчення –о)

Міркуємо так.

Літній. 

1. змінюємо слово літня, маємо закінчення -ій;

2. підбираємо спільнокореневе літо, маємо корінь –літ-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –н-.

Літечко. 

1. змінюємо слово літечка, маємо закінчення -о;

2. підбираємо спільнокореневе літо, маємо корінь –літ-;

3. між коренем і закінченням маємо суфікс –ечк-;

 

Завдання 5. Запиши слова за абеткою. Постав наголос у словах. Одинадцять, вісімдесят, шістдесят, сімдесят.

Вісімдеся́т, одина́дцять, сімдеся́т, шістдеся́т.

 

Завдання 6. Запиши з поданих слів спонукальне речення. Постав необхідні розділові знаки. До, дбайливо, ставтеся, природи, люди.

Люди, дбайливо ставтеся до природи!

Виділяємо комою звертання люди. В кінці можна покласти знак оклику.

 

Завдання 7. Склади і запиши текст-розповідь     

"Про населений пункт (місто, село), у якому ти живеш" (5-7 речень).

    

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 2

Завдання 1. Всі слова мають більше звуків, ніж букв.

А лінія, скроня, сильно [с и л' н о]

Б щастя, літає, м'який      [ш ч а с т' а]    [л' і т а й е]      [м й а к и й]  

В більше, соловей [с о л о в е й], п'ятниця  

 

Завдання 2. Слова є близькими за значенням (синонімами).

А повість, розповідати    (різні частини мови)

Б заважати, перешкоджати 

В багатий, багатство       (різні частини мови)

 

Завдання 3. Всі слова є назвами частин мови.

А дієслово

іменник

префікс (частина слова)

Б займенник

прислівник

прийменник

В суфікс (частина слова)

прикметник

сполучник 

закінчення

 

Завдання 4. Підкресли в рядку споріднені слова. Розбери їх за будовою.

Комір, комора, комірник.

Комора (корінь комор-, закінчення –а)

Комірник (корінь комір-, суфікс –н- , -ик-, закінчення нульове)

Міркуємо так.

Комора. 

1. змінюємо слово комори, маємо закінчення -а;

2. підбираємо спільнокореневе комірник, маємо корінь –комор- з чергуванням голосного звука.

Комірник. 

1. змінюємо слово комірника, маємо нульове закінчення;

2. підбираємо спільнокореневе комірне, маємо корінь –комір- з чергуванням голосного звука;

3. між коренем і закінченням маємо два суфікси –н-, -ик-.

 

Завдання 5. Запиши слова за абеткою. Постав наголос у словах. Чотирнадцять, п'ятдесят, чотири, шістнадцять.

П'ятдеся́т, чоти́ри, чотирна́дцять, шістна́дцять 

 

Завдання 6. Запиши з поданих слів спонукальне речення. Постав необхідні розділові знаки. Ставтеся, батьків, до, повагою, діти, з, своїх.

Діти, ставтеся з повагою до своїх батьків!

Виділяємо комою звертання діти. В кінці можна покласти знак оклику.

 

Завдання 7. Склади і запиши текст-розповідь

"Про свою школу..." (5-7 речень). 

  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Варіант 1

Завдання 1. В усіх словах звуків менше, ніж букв.

А тиждень, джерельце, дзвоник   [т и ж д е н'] [дж е р е л' ц е]  [дз во н и к] 

Б дзеркало, корінь, префікс [п р е ф´і к с] 

В розповідь, дієслово [д і й е с л о в о], щодня [ш ч о д н' а]

 

Завдання 2. Подано антоніми до слова добро. 

А зло, лихо

Б добро, добром (зміна іменника за відмінками)

В добрий, доброзичливий (різні частини мови )

 

Завдання 3. Вибери рядок, у якому обидва словосполучення складаються з іменника й іменника.

А тихо говорити (прикметник та іменник), уважний слухач            

Б розмова по телефону, гарна новина (прикметник та іменник)

В побажання успіху, здійснення мрій     

 

Завдання 4. Підкресли слова з префіксами. Познач їх.

Схід, нахил, закон, віддав, наказ, записка.

Міркуємо так.

Схід – корінь схід.

Нахил (змінюємо слово хилитися, схил, маємо корінь –хил, перед коренем префікс на-)

Закон – корінь закон.

Віддав  (корінь –дав, перед коренем префікс від-)

Наказ (змінюємо слово казати, перед коренем –каз- префікс на-)

Записка (змінюємо письмо, писар, перед коренем –пис- префікс за-)

 

Завдання 5. Запиши дієслова, якими можна замінити подані сполучення слів.

Пекти раків — червоніти 

Замилювати очі – обдурювати. 

Дерти носа – зазнаватися. 

 

Завдання 6. Запиши з поданих слів питальне речення. Запиши відповідь на це запитання. Година, зі, скількох, складається, хвилин.

Зі скількох хвилин складається година? Година складається зі шістдесяти хвилин.

 

Завдання 7. Склади і запиши текст-опис Портрет мого друга (подруги) (5-7 речень).

Опис зовнішнього вигляду мого товариша Андрійка 

Опис зовнішнього вигляду моєї подруги Софійки

Опис зовнішнього вигляду моєї сестри

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З. Варіант 2

Завдання 1. В усіх словах звуків менше, ніж букв.

А сильний, дзвінко, любисток [л' у б и с т о к]

Б джерело, промінь, ґедзь   [дж е р е л о]  [п р о м´і н']   [ґ е дз'] 

В синиця  [с и н и ц' а], більше, льон             

 

Завдання 2. Антоніми до слова близько. 

А близенько, поряд (синоніми)

Б вдалині, далеко                  

В близький, недалеко (різні частини мови)

 

Завдання 3. Обидва словосполучення складаються з іменника і іменника.

А тренер команди, весела прогулянка (прикметник та іменник)

Б заслужений успіх (прикметник та іменник), учасник концерту  

В переможець змагання, зустріч друзів

 

Завдання 4. Підкресли слова з префіксами. Познач їх.

Промова, дорога, прислівник, відшукати, світанок, обрати.

Міркуємо так.

Промова (змінюємо слово мова, маємо корінь –мов-, перед коренем префікс про-)

Дорога – корінь дорог-.

Прислівник (змінюємо слово слівце, маємо корінь –слов-, перед коренем префікс при-)

Відшукати  (змінюємо слово шукати, маємо корінь –шук-, перед коренем префікс від-)

Світанок - корінь -світ-.

Обрати (змінюємо слово брав, перед коренем –бра- префікс о-)

 

Завдання 5. Запиши дієслова, якими можна замінити подані сполучення слів.

Пасти задніх —  відставати.

Розбити глека —  посваритися.

Намилити шию —  відлупцювати, побити.

 

Завдання 6. Запиши з поданих слів питальне речення. Запиши відповідь на це запитання. Гривня, копійок, зі, складається, скількох, одна.

Зі скількох копійок складається одна гривня? Одна гривня складається зі ста копійок. 

 

Завдання 7. Склади і запиши текст-опис розквітлого соняшника (5-7 речень).

"Текст-опис розквітлого соняшника" 

Інші завдання дивись тут...

 

  • Галина
    wink дуже гарний збірник!
    3 травня 2016 19:09
  • Стас
    хароша зборка
    1 березня 2017 16:45