Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

§ 39 Сила голосу і швидкість мовлення

Вправа 396  Мовлення

Я ли-си-чка, я се-стри-чка, не си-джу без ді-ла: я гу-ся-ток па-сла, по-лю-вать хо-ди-ла

 

Вправа 397  Поділ слів на склади

— Си-ди, бра-ти-ку, на пе-чі та їж ка-ла-чі, а я пі-ду по дро-ва. Та як прий-де ли-си-чка, то не о-зи-вай-ся!

— Мій ко-ти-ку! Мій бра-ти-­ку! Не-се ме-не ли-ска по ка-ме-ню-мо-сту на сво-є-му хво-с­ту, — по-ря-туй ме-не!!!

2� Другий уривок – це крик про допомогу. Його потрібно читати з більшою силою голосу.

3� Спонукальні речення, в якому котик звертається до півника.

Сиди, братику, на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде лисичка, то не озивайся!

 

Вправа 398  Читання, завдання (чи-та-ння, зав-да-ння)

 

Вправа 399

1� Коли заколисують дитину, треба говорити тихим голосом. Голосно можна говорити під час розваг.

2� Колискова підходить до першого малюнка

Мі-сяць я-сне-сень-кий про-мінь ти-хе-сень-кий ки-нув до нас. Спи, мій ма-ле-сень-кий, пі-зній-бо час.

3� Спонукальне речення зі звертанням  Спи, мій малесенький, пізній-бо час.

4� Слова, які відповідають даним звуко­вим моделям:

Місяць підходить для звукової моделі [ – ●́ | = ● = ], мі-сяць, мі́сяць, [м´ і с' а ц']

(читаємо звукову модель – у слові два склади, перший склад наголошений, усього п’ять звуків – два голосних звуки і три м’яких або пом’якшених  приголосних звуки)

Промінь підходить для звукової моделі [ — — ●́ | – ● = ], про-мінь, про́мінь, [п р о м´ і н']  (читаємо звукову модель – у слові два склади, перший склад наголошений, усього шість звуків – два голосних звуки, два твердих приголосних звуків, три м’яких або пом’якшених приголосних звуки)

 

Вправа 400 

За-єць зі-лля з'їв у Зі-ни, за-хо-тів за-ї-сти сі-ном. Зі-на зой-кну-ла у сі-нях: — Де ж у-зя-ти зай-цю сі-на?

2�  Звукові моделі слів:

заєць   за́єць   за-єць   [ — ●́ | = ● =]     [з а й е ц']

зілля   зі́лля    зі-лля    [ – ●́ | =: ●]    [з´ і л': а]

 

§ 40 Слова ввічливості

Вправа 401

Ста-ла вран-ці я на ґа-нок і ска-за-ла:

— До-брий ра-нок! — сон-цю, по-лю і тра-ви-чці, до-брим лю-дям, ти-хій рі-чці... До-брий ра-нок, сві-те мій, мир-ний, чи-стий, го-лу-бий.

2� Слова ввічливості (ввічливі слова)

3� Переніс слова: тра-вичці, трави-чці, травич-ці

 

Вправа 402

Хвилина, хвалити, лити, налити  (хви-ли-на, хва-ли-ти, ли-ти, на-ли-ти)

2� Підкресли звертання:

Хвилюють, маюють, квітують поля — добридень тобі, Україно моя!

3� Слова, близькі за значенням (синоніми):  Україна – Вкраїна, Вітчизна, Батьківщина.

 

Вправа 403

2 � — Добрий день!

— Добрий день! Рада знову бачити вас!

— Будь ласка, можете мені порадити цікаву книжку?

— Звичайно. Ось дивіться – тут нові надходження.

— Я знайшов те, що мене цікавить! Дякую за пораду!

— Нема за що! Завдання бібліотекаря допомагати читачеві.

3� Добрий день! Будь ласка. Дякую за пораду!

4� Діалог «У шкіль­ній бібліотеці»  

Доброго дня! Будь ласка. До побачення! Всього тобі найкращого!

 

Вправа 404

Синичка. Добрий день, гороб­чику!

Горобець. Добрий день,  синичко!

Синичка. Смачного тобі обіду!

Горобець. Дякую!

Синичка. Дозволь, будь ласка, приєднатись до тебе.

Горобець. Ласкаво прошу! Пожива у мене смачна!

Синичка. Велике спасибі. Ти дуже щедрий!

2� Використані слова прохання і подяки

 Дякую! Дозволь, будь ласка. Ласкаво прошу! Велике спасибі!

 

Вправа 405

Чу-жо-зем-ці хва-лять на-ших пред-ків за щи-рість і при-ві-тність. Ка-жуть, що у-кра-їн-ці бу-ли ла-ска-ві до ман-дрів-ни-ків: го-сти-нно їх прий-ма-ли і про-во-ди-ли да-лі, щоб не ста-лось, бу-ва, я-ко-го ли-ха

2� За що хвалять наших предків чужоземці? Чужоземці хвалять наших предків за щирість, привітність, ласкавість, гостинність

3� Чужоземці хвалять наших предків за щирість і привітність.

____   ____   ____  _____   _____   _____   _____  ______ .

Читаємо схему речення: розповідне речення з восьми слів

 

Вправа 406

2� «Поговоріть» із пшеничкою. Що вона могла б вам розповісти? Любить пшеничка тепле сонечко. І світило прихильне до неї. Золотить її сорочку.

 

Вправа 407

2� Як уявляє собі поет пшеничне поле? Пшеничне поле поет уявляє малям у золотій сорочці.

Яким найдо­рожчим, найсвятішим словом він називає пшениченьку? Він образно називає пшениченьку матір’ю. Як дитина не може бути без матері, то людина – без хліба, адже, щоб жити вона повинна споживати їжу.

3� Сонце гріє, вітер віє, а вода тече. Наша мати-пшениченька золоту сорочку тче. А в тій золотій сорочечці, мов маля, буде красуватися, буде усміхатися вся земля.

Земля відповідає звуковій моделі [ — ● — | = ●́ ], зем-ля, земля́, [з е м л' а]

(читаємо звукову модель – у слові два склади, другий склад наголошений, усього п’ять звуків – два голосних звуки, два твердих приголосних звуки, один м’який приголосний звук)

Вода, тече відповідають звуковій моделі [ — ● | — ●́ ], во-да, вода́, [в о д а], те-че, тече́,  [т е ч е]

(читаємо звукову модель – у слові два склади, другий склад наголошений, усього чотири звуки – два голосних звуки, два твердих приголосних звуки)

 

Вправа 408   Широкий, польовий, хоровий (ши-ро-кий, по-льо-вий, хо-ро-вий)

 

Вправа 409  Звуків більше, ніж букв

із

буквою щ

із

буквою ї

із буквами я, ю, є

на початку слова і складу

із

апострофом

щасливий, щука, щезнути, плющ

їдкий, проїзд,  заїдати, їжачиха

краяни, ялинка,  юнак, юрист, приємно, єдиний

в'юн, п'ятірка, об’ява,  об'єднання, від'їзд, під’їзд

3� За якої умови кількість звуків і букв у слові буде однакова? Нема букви щ, ї, знаку м’якшення, подовжених приголосних, буквосполучення дз, дж, що передають один звук, апострофа, а букви я, ю, є стоять після приголосного звуку. Наприклад, галявина, Люба, синя.

 

Вправа 410

— Зер-ня-тко, зер-ня-тко, ти о-дне у та-тка?

— У мо-го та-тка ко-ло-са три-ста си-нів, мо-їх бра-ти-ків.

— А в мо-го та-тка ко-ло-са дов-гий ру-ся-вий вус.

2,3� Порівняйте колоски та зерна пшениці й жита, чим вони подібні та чим відрізняються

Подібні: суцвіття – складний колос, плід – зернівка, на колосі наявні вусики.

Відмінні риси:

 

Пшениця

Жито

Колір

 

 

Стебло

Довга пряма порожниста  соломина до півтора метрів

Довга пряма порожниста соломина до двох метрів вкрита восковим нальотом, більше вилягає на полях

Колос

Колос циліндричний, легший, вуса короткі, при дозріванні ламаються, жовтий золотистий колір

Колос росте у два ряди, остистий, на верхівці нема верхівкового колоска, важчий, з довгими вусами, опушений, зеленуватого кольору зі сірим відливом

Зерно

Зерно овальної форми, жовтого або червоного кольору, крупнішого розміру

Зерно видовженої форми або овальне,  за забарвленням біле, зеленувате, сіре, жовте, темно-коричневе, дрібнішого розміру

Вправа 411

Власна казка на основі спостережень

Власна казка на основі попередніх вправ

  Колоситься пшенична нива.

  Над нею свою пісню світло-бурий жайвір у польоті співає.  А йому нива свою «Пісню пшеничного поля» підспівує.

    Далеко лунає двоголосся про щедрий урожай.

  Заколосилась пшенична нива.

  Кожний колосок у золото одягнувся. Залетів грайливий вітерець, заколисав ниву. І заспівали колоски «Пісню пшеничного поля». Красується в золотій сорочці земля, до співу прислухається.

  А спів колосків про тепло і майбутній врожай.

Вправа 412

Зачин. Жи-ло со-бі по-ле. Сла-ви-ло-ся во-но пі-сня-ми.

Основна частина. Тут ко-жен спі-вав по-сво-є-му. По-ва-жні тра-кто-ри гу-ді-ли ба-сом: «Сі-є-мо! Сі-є-мо!». Ві-тер брав ви-со-кі но-ти: «У-у-у!». До-щик дрі-бно ту-по-тів: «Кап-кап-кап!». Зе-ле-на пше-ни-чень-ка ше-ле-сті-ла: «Ви-ро-сту! Ви-ро-сту!»

Кінцівка. А со-не-чко по-гля-да-ло зго-ри, ра-ді-ло: «А я те-плом по-ле зі-грі-ю, у ко-жну зер-ни-ну зо-ло-тим про-мін-чи-­ком у-вій-ду».

2� Дощик дрібно тупотів: «Кап-кап-кап!»

3� Частини мови: жило (що робило?, дієслово), співав (що робив?, дієслово), високі (які?, прикметник), дощик (що?, іменник), зігрію (що зроблю?, дієслово), золотим (яким?, прикметник), промінчиком (чим?, іменник)

 

Вправа 413

Ме-те-лик — на-че кві-то-чка. Він ра-нній ві-сник лі-те-чка. Не-хай йо-му лі-та-є-ться, ко-ли те-пло вер-та-є-ться.

2� Що нагадує метелик у зеленому лузі? У зеленому лузі метелик нагадує квіточку.

3� Нехай йому літається, коли тепло вертається.

4� Запили, метелику, квіточку червону!

 

Вправа 414  По­довжені м'які приголосні звуки

Дзвіночки, багаття, нові, віття  (дзві-но-чки, ба-га-ття, но-ві, ві-ття)

 

Вправа 415  Звуків менше, ніж букв

із буквосполученнями дж, дз

зі знаком м'якшення

із м'якими подовженими приголосними звуками

дзиґа, дзеркало, дзвін, джміль

полька, синь, олівець, лось

заняття, знання, браття, волосся, сіллю

2� Яка літера не позначає звука? Знак м’якшення не позначає звука

У яких випадках дві літери позначають один звук? Дві однакові літери можуть утворювати подовжений приголосний звук.

 

Вправа 416

На струн-кій ви-со-кій ніж-ці бі-ля рі-чки на луж-ку у ко-син-ці-бі-ло-сніж-ці стрів я кві-то-чку та-ку. Я-сним о-ком жов-ту-ва-тим по-смі-ха-ла-ся ме-ні. Я хо-тів ї-ї зір-ва-ти, а бджо-ла ска-за-ла: — Ні!

2� Чому бджола не дозволила зірвати квітку? Бджола збирає квітковий нектар, запилюючи квіти.

Бджола – корисна комаха…

Опис бджілки…

3� Які слова допомогли тобі здогадатися, що це ромашка? У косинці-білосніжці з ясним оком жовтуватим.

4� Ніжка (яка?) струнка, висока. Око (яке?) ясне, жовтувате.

 

Вправа 417

Опис ромашки на основі власних спостере­жень…

Інші завдання дивись тут...