Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Вправа 418  Знак м’якшення

2� Синенька, молоденька, доглядають, поливають.

3� Власне продовження казки «Травичка і фіалочка»...

 

Вправа 419 У другому реченні підкресли слова, в яких усі приголосні звуки дзвінкі

Молоденька фіалочка стояла на підвіконні, за шиб­кою. А на вулиці росла молоденька травичка, яка щойно вибилася із холодної землі.

 

Вправа 420

Зе-ле-на-я ве-снонь-ка пи-шно йде, пта-ше-чок із ви-рі-ю нам ве-де, роз-сі-ва-є в по-лі я-рий цвіт під не-бом си-нім, як бла-кить

2� Розкажіть, якою ви уявляєте весну…

3� Підкреслили сло­ва — назви предметів (іменники):

Зеленая веснонька пишно йде, пташечок із вирію нам веде.

 

Вправа 421

Дятел, ведмідь, птах, дзьоб

2� Виграва сопілочка у ліску, красується земленька у вінку.

 

Вправа 422

2� Чи доводилось вам бачити вивільгу в природі, що викликає подив, захоплення? Зверніть увагу, яка у пташки спинка, голівка; який хвостик...

3� Поміркуйте, чому вивільга отримала таку дивну назву...

 

Вправа 423  Поділ слів на склади

З ран-ку до ве-чо-ра ви-спі-ву-є ви-віль-га сво-є ім'-я: «О-о-лов-ви-віль-га!»

Ця пта-ха ні-би зі щи-ро-го зо-ло-та зро-бле-на. Ні-би ви-ку-па-ла-ся у про-ме-нях зо-ло-то-го сон-ця. Го-лів-ка зо-ло-ти-ста, на-че за-цвів со-ня-шник і не від-цві-та-є.

Спин-ка вся зо-ло-ти-ться. Хвіст дов-гий, із чор-ни-ми смуж-ка-ми.

Не пта-ха, а кри-хі-тний су-пу-тник сон-ця!

2� Спільнокореневі слова: золота, золотого, золотиста, золотиться

 

Вправа 424

лісова (пташка)

Змінені слова

Спільнокореневі слова

за зразком один — багато

лісов[а] (пташка) — лісові (пташки)

за питаннями

(якої?) лісов[ої] (пташки)

(якій?) лісов[ій] (пташці)

(яку?) лісов[у] (пташку)

(що?) ліс

(що?) лісочок

(хто?) лісник

(що?) узлісся

(який?) лісовий

 

 

Вправа 425

Уявіть, що ви перебуваєте недалеко від гніздечка ви­вільги (іволги), розкажіть що ви можете почути чи побачити…

 

Вправа 426

2� Спонукальні окличні речення:

Не їж мене, вивільго! Подивись, який я краси­вий! Лети собі! Даруй радість дітям і дорослим!

 

Вправа 427

Наш о-та-ман Га-ма-лі-я, о-та-ман зав-зя-тий: за-брав хло-пців та й по-ї-хав по мо-рю гу-ля-ти. По мо-рю гу-ля-ти, сла-ви до-бу-ва-ти, із ту-ре-цько-ї не-во-лі бра-тів ви-зво-ля-ти

3� Що ви знаєте про козаків-запорожців?

4� Слова, в яких усі приголосні звуки   дзвінкі: Гамалія, забрав, й, морю, із, неволі

Звукові моделі двох слів:

Гамалія  наголос  Гамалі́я  Га-ма-лі-я   звукова схема [ — ● | — ● | = ● | = ● ] звуковий розбір [г а м а л' і й а]

забрав   забра́в   за-брав   [ — ● | — — ● — ]   [з а б р а в]

морю     мо́рю     мо-рю     [ — ● | = ● ]    [м о р' у]

неволі   нево́лі    не-во-лі  [ — ● | — ● | = ● ]  [н е в о л' і]

 

Вправа 428

Братів, брати, визволяти, вити  (бра-тів, бра-ти, ви-зво-ляти, ви-ти)

 

Вправа 429

Не-пе-ре-мо-жний геть-ман

Ні-ко-ли ко-за-ки не ма-ли та-ко-ї си-ли і сла-ви, як за Са-гай-да-чно-го. Це був чо-ло-вік ве-ли-ко-го ду-ху. У би-тві — пер-­ший. Ко-ли до-во-ди-лось від-сту-па-ти — о-ста-нній. В у-сіх сво-їх по-хо-дах — на та-тар, тур-ків — був ща-сли-вий, пе-ре-­ма-гав на су-ші та на мо-рі.

2� Чи відповідає заголовок змісту тексту? На мою думку, заголовок відповідає змістові. У тексті сказано, що Сагайдачний перемагав татар і турків на суші та на морі. Тобто вороги не могли перемогти його, непереможного гетьмана та його славного війська запорозького.  

3� Ніколи козаки не мали такої сили і слави, як за Сагайдачного.

Слово поділили для перенесення: Са-гайдачного, Сагай-дачного, Сагайда-чного, Сагайдач-ного, Сагайдачно-го

 

Вправа 430

За ча-сів Пе-тра Са-гай-да-чно-го ро-згор-ну-ло-ся у-кра-­їн-ське ві-дро-дже-ння. Но-вий дух всту-пив в у-кра-їн-ський на-род. По-чув він сво-ю си-лу, — що мо-же чо-гось до-­би-ти-ся і сво-го о-бо-ро-ни-ти.

Ви-сту-пи-ли та-ла-но-ви-ті си-ли пи-сьмен-ські. Бу-ло ор-га-ні-зо-ва-но А-ка-де-мі-ю. Ши-ри-ли-ся шко-ли, друк

2� Склали речення за схемою речення:

____  _____ відчув, що ____ ____ _____,за часів ____ _____.

Український народ відчув, що може оборонити себе, за часів Петра Сагайдачного.

 

Вправа 431

Гей ви, за-по-рож-ці, — ві-тер в чи-стім по-лі, на-у-чіть на-щад-ків так лю-би-ти во-лю. Гей ви, ко-за-чень-ки, — спо-мин з м'я-ти-ру-ти, на-у-чіть ми-ну-лу сла-ву по-вер-ну-ти

2� До кого звертається поет? Поет звертається до запорожців. До чого закликає? Закликає нащадків навчитися любити волю, щоб повернути минулу славу.

3� Спільнокореневі слова:

козаченьки — козак, козачок, козацький, козакувати, по-козацьки   (чергування приголосного звуку в корені слова);

славу — славонька, славний, преславний, славно

4� Научіть нащадків так любити волю

Інші завдання дивись тут...