Інші завдання дивись тут...

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас

Кравцова Н., Придаток О., Романова В.", 2020 року видання

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 1  Ребус

З + вухо + кит     звуки        Б + жук + вишні   букви

3 � Речення, у яких ідеться про звуки. Ми їх чуємо. Ми їх промовляємо.

Речення, у яких ідеться про букви. Ми їх бачимо. Ми їх пишемо.

4� Букви Щ, Ї завжди позначають два звуки; букви Я, Ю, Є можуть позначати два звуки; буква Ь не позначає звуку.

 

Вправа 2  Підкреслили слово, у якому звуків менше, ніж букв

Після літа настала осінь. 

Вона має чарівні фарби.

Золота — для беріз та кленів.

Червона — для калини.

осінь  звукова схема [●́ = ● =], звуковий розбір слова [о с' і н'])

фарби [— ●́ — | — ●], [ф а р б и]

беріз [— ● | = ●́ —], [б е р' і з]

кленів [— — ●́ | = ● —], [к л е н' і в]

калини [— ● | — ●́ | — ●], [к а л и н и]

 

Вправа 3

2� Мишка – шишка, осел – орел, корона – ворона, коза – коса.

3� Коли лісом бігла мишка, на землі лежала шишка. Осел довгі вуха має, як орел, він не літає. Угору голову дере ворона, немов на ній корона. У дзеркало намарно дивилася коза, ніколи не виросте в неї коса.

 

Вправа 4 Записали слова в порядку збільшення кількості звуків

Тінь, шуба, верба, ставок, метелик.

тінь – 4 букви, 3 звуки [= ● =], [т' і н']

шуба – 4 букви, 4 звуки [— ●́ | — ●], [ш у б а]

верба – 5 букв, 5 звуків [— ● — | — ●́], [в е р б а]

ставок – 6 букв, 6 звуків [— — ● | — ●́ —], [с т а в о к]

метелик – 7 букв, 7 звуків [— ● | — ● | — ● —], [м е т е л и к]

 

Вправа 5  

Буряк, бур'ян, літера, кав'ярня, десять, рюкзак, м'ята, дев'яносто, м'який, кур'єр, п'ятнадцять.

3� Списали слова з апострофом:

бур'я́н, кав'я́рня, м'я́та, дев'яно́сто, м'яки́й, кур'є́р, п'ятна́дцять.

4� Переніс слова з апострофом по складах:

бур'-ян, кав'-яр-ня, м’я-та, дев’-яно-сто, м’я-кий, кур’-єр, п’я-тнад-цять.

Переніс слів різними способами: бу-р'ян, бур'-ян; ка-в'ярня кав'-ярня, кав'яр-ня; м’я-та; де-в’яносто, дев’-яносто,  дев’я-носто, дев’яно-сто, дев’-янос-то; м’я-кий; ку-р’єр, кур’-єр; п’я-тнадцять, п’ят-надцять, п’ятна-дцять, п’ятнад-цять.

 

Вправа 6 

2� Завдання на вибір

• Підкреслили слова з апострофом

Дорожити своїм ім'ям — відповідально ставитися до всіх справ, які робиш. П'яте через десяте — виконувати роботу як-небудь. Зарубати на носі — добре запам'ятати.

• Слова з апострофом поділили на склади для переносу:

ім'-ям, п'я-те, за-пам'-ята-ти.

Переніс слів різними способами: ім'-ям; п'я-те; за-пам'ятати, запа-м'ятати, запам'-ятати, запам'я-тати, запам'ята-ти.

 

Вправа 7

Хом’яки, м'яч, хлоп’я, інтерв'ю, солов'ї.

3� Хом’яки захопилися киданням м’яча. Уперше хлоп’я дає інтерв'ю. Солов'ї співали у гаї.

 

Вправа 8

2� В'юн, пір'я, черв'як, п'ятдесят дев'ять.

Солов'ї загубили пір'їни. Бабусі Мар'яні виповнилось п'ятдесят дев'ять років. Черв'як звивався, немов в'юн.

 

Вправа 9  Буква ґ

2� Ґава, ґанок, ґазда, ґаздиня, ґуля

3� Вигадай історію, уживаючи якомога більше слів із буквою «ґе»...

   

Вправа 10 Скоромовка

Ґава кличе до сніданку ґавенят своїх на ґанку.

 

Вправа 11

2� Як ви гадаєте, що спільного між ґулею та ґудзиком? Давнє слово «ґудз» було по­ширене на Прикарпатті. Означало воно «вузол», «ґуля». А невеличку ґулю звали «ґудзиком». Згодом наші предки навчилися виготов­ляти предмети, схожі на невеличкі ґульки, для того, щоб приши­вати їх до верхнього одягу. Нині виготовляють дерев'яні, металеві та пластикові ґудзики.

 

Вправа 12

Ґрунт, ґаблі, ґирлиґа, ґуля, ґніт, дзиґар, дзиґа, ґаламаґа, ґринджолята.

 

Вправа 13

На джи-пі бі-ля дже-ре-ла про-ї-жджав джміль. У дзер-каль-ці він по-ба-чив джи-на, я-кий роз-са-джу-вав дзві-но-чки. А бджо-ла лі-та-ла над ку-ку-ру-дзо-ю.

2� Знайшли слова за звуковою схемою

[— – ● | — ●́ | — — ●]  дзвіночки.

(читаємо звукову схему: слово має три склади, другий склад наголошений, три голосні звуки, чотири твердих приголосних звуки, один пом’якшений приголосний звук)

[— — ● | — ●́]  бджола.

(читаємо звукову схему: слово має два склади, другий склад наголошений, два голосні звуки, три твердих приголосних звуки)

дзвіночки  дзвіно́чки  дзві-но-чки  [— – ● | — ●́ | — — ●]  [д з в´ і н о ч к и]

бджола  бджола́  бджо-ла   [— — ● | — ●́]  [б дж о л а]

джерела  джерела́  дже-ре-ла  [— — ● | — ● | — ●́]  [д же р е л а]

 

Вправа 14 

Видзвонює, ґудзик, висиджували, видзенькує, дзвін, джинси, джемпер, дзюрчить, раджу.

Кількість звуків і букв у словах не збіга­ється, коли, наприклад, дві букви позначають один звук.

2� Склали речення

На лузі видзвонює коник. Знайшовся загублений ґудзик. У гнізді пташка висиджувала пташенят. Десь далеко видзенькує на куполі дзвін. У Василька нові джинси і джемпер. Дзюрчить прозора джерельна вода. Раджу старанно виконувати домашнє завдання.

 

Вправа 15  Утворили пари дієслів: що робити? — що роблю?

Сидіти — сиджу. Будити — буджу. Радити — раджу.

Ходити — ходжу. Водити — воджу. Садити — саджу.

2, 3� Переніс слів: по-са-дже-ні, за-дзве-нів, си-джу, бу-джу, ра-джу, хо-джу, во-джу, са-джу

 

Вправа 16 

Відгадка: хліб

2� Рум’яний вказує на рожево-червоний колір сонця.

3Завдання на вибір

• підкреслили слова, у яких звуків менше, ніж букв

Живим зерном народжений, живу я на землі.

Щодня рум'яним сонечком я сходжу на столі.

[ж и в и м] [з е р н о м] [н а р о дж е н и й] [ж и в у] [й а] [н а] [з е м л' і]

[ш ч о д н' а] [р у м й а н и м] [с о н е ч к о м] [й а] [с х о дж у] [н а] [с т о л' і]

• слова поділили для переносу різними способами:

на-роджений, наро-джений, народже-ний;

ру-м’яним, рум’-яним, рум’я-ним;

со-нечком, соне-чком, сонеч-ком;

схо-джу.

Слова поділили на склади: на-ро-дже-ний, рум’-я-ним, со-не-чком, схо-джу.

 

Вправа 17 Подовжений приголосний звук

Літо дає коріння, а осінь — насіння.

Осінній дощ дрібно сіється, та довго тягнеться.

Навесні хоч рікою проллє — краплі не видно. Восени ситом просіє, а воду хоч відром черпай.

2�  Слова відповідно до звукових схем: осінній, коріння, проллє.

[● | = ●́ | =: ● =]  осінній  [о с' і н': і й]

[— ● | = ●́ | =: ●]  коріння  [к о р' і н': а]

[— — ● | =: ●́]  проллє  [п р о л': е]

[— ● | = ●́ | =: ●]  насіння  [н а с' і н': а]

3� Слова поділили для переносу різними способами:

осі-нній, осін-ній;

ко-ріння, корі-ння, корін-ня;

про-ллє.

Слова поділили на склади: о-сі-нній, ко-рі-ння, про-ллє.

 

Вправа 18

Гілля, малювання, взуття, сміття, плаття, обличчя, зілля, колосся.

 

Вправа 19  Склали речення зі словосполученнями

В учнів нашого класу виразне читання. На канікулах я прочитав цікаве оповідання. Уранішнє сонце простягнуло ясне проміння. На уроках математики вивчили таб­лицю  множення. У Софійки золоте волосся. Пернаті друзі шукають смачне насіння. У копальнях гірники добувають буре вугілля.

 

Вправа 20 Поставили наголос

Загадка

Відгадка

На тереза́х не зва́жиш, на база́рі не ку́пиш.

знання

На сте́лі в куто́чку ви́сить си́то, не рука́ми зви́то.

павутиння

Уде́нь з нога́ми, а вночі́ без ніг.

взуття

Густи́й ліс на голові́ зріс. Як повироста́є, в ко́си запліта́ють.

волосся

Вправа 21 Алфавіт

Бу-кви всі — від А до Я, — як о-дна мі-цна сім'-я. Вар-то всіх у цій ро-ди-ні зна-ти гра-мо-тній ди-ти-ні

3�Звуковий розбір слова: букви щ, ї завжди позначають два звуки; звуки [дз], [дз'], [дж] позначаються двома буквами; буква ь не позначає звуку.

 

Вправа 22 Прислів’я

Потрібно учиться — завжди пригодиться.

Добре того навчати, хто хоче все знати.

 

Вправа 23 Синоніми записали в алфавітному порядку:

Болото, водойма, джере­ло, море, озеро, океан, ріка, ручай, струмок

2� Як ти гадаєш, де можна використати цей список? Цей список можна використати в розповіді про водойми.

Водойми: болото, джерело, море, озеро, океан, ріка, ручай, струмок.

 

Вправа 24 На́зви тварин записали в алфавітному порядку та підкресли слово, у якому звуків менше від букв:

білка, борсук, ведмідь, вовк, заєць, їжак

білка [б´ і л к а], борсук [б о р с у к], ведмідь [в е д м´ і д'], вовк [в о в к], заєць [з а й е ц'], їжак [й і ж а к].

 

Вправа 25

корова

61563

місяць

2

мураха

21

аквар

і

ум

Відео «Акваріумні рибки» було створено з метою, щоб показати рибок, котрі  живуть в акваріумі.

 

Вправа 26

Заголовок: «Велике бажання».

Тема: розповідь про акваріум.

Як ти гадаєш, де діти побачили акваріум? Діти побачили акваріум у зоокуточку.

Запитання

Відповіді

Що розглядали Кирилко із Соломійкою?

Кирилко із Соломійкою розглядали акваріум.

Що здивувало хлопчика?

Хлопчика здивував розмір рибок.

Як називають домівку для рибок?

Домівку для рибок називають акваріумом.

Які рибки жили в акваріумі?

В акваріумі жили різнокольорові, смугасті, вусаті рибки.

Як називають рибку, що виконує бажання?

Золота рибка виконує бажання.

Яке бажання було в Кирилка?

У Кирилка було бажання: вивчити нові слова.

Що відповіла хлопчикові дівчинка?

Нове слово акваріум – це добрий початок, щоб збулося бажання.

Вправа 27 Як ви гадаєте, чи може щука жити в акваріумі…?

 

Вправа 28  Словники

Апельсин, асфальт.

Написали, як користуватися словником…

 

Вправа 29

2� Список фруктів (ростуть на деревах) в алфавітному порядку: авокадо, апельсини, банани, груші, лайм, лимони, мандарини, сливи, яблука.

Список овочів (ростуть у ґрунті чи на ґрунті) в алфавітному порядку: буряки, гарбуз, диня, картопля, морква, огірки.

4� У наших садах збирають груші, яблука, сливи. Гарбуз, диня, буряки, огірки є персонажами української народної пісні «Ходить гарбуз по городу…». Апельсини, лимони, мандарини, лайм відносяться до цитрусових. Без буряка, картоплі, моркви борщу не звариш.

 

Вправа 30   Антонів Софія

Факір, Фіранка, фломастер, фото, фотограф.

Набір, нарцис, нога, номер.

 

Вправа 31  Н́азви дев’яти дерев в алфавітному порядку

Абрикос, айва, акація, алича, береза, бузок, бук, верба, вільха, горіх, горобина, граб, груша, дуб, евкаліпт, калина, каштан, кедр, клен, липа, модрина, слива, сосна, тополя, яблуня, ялина, ялиця. 

 

Вправа 32 Фразеологічний словничок

Ґаву упіймала – пропустила щось через неуважність.

2� Записали слова з наголосом на першому, другому, третьому складах та позначили наголос: ла́со, ґа́ва, обли́зується, покла́ла, подиви́лась, упійма́ла.

Наголос на першому складі

кіт, ла-со, ґа-ва, дзбо-бі, дер-жить, м'я-со, ось, бі-ля, се-бе,тре-ба, вбік, за, та, смі-шно, ста-ло, ґа-ву

Наголос на другому складі

о-бли-зу-є-ться, по-кла-ла, ко-ту, то-го, у-тік, ма-ля-там

Наголос на третьому складі

по-ди-ви-лась, у-пій-ма-ла

3� Побудували звукові моделі:

дзьобі   дзьо́бі   дзьоб-бі  [= ●́ | – ●]  [дз' о б´ і]

м'ясо     м'я́со    м'я-со     [ — = ●́ | — ●]  [м й а с о]

 

Вправа 33  Записали слова в алфавітному порядку та підкреслили слова, у яких кількість звуків та букв різна:

виразно, герой, дзиґа, дідусь, понеділок, п'ятниця.

[в и р а з н о] [г е р о й] [дз и ґ а] [д' і д у с'] [п о н е д' і л о к] [п й а т н и ц' а]

дзиґа   дзи́ґа   дзи-ґа  [— ●́ | — ●] [дз и ґ а ]

дідусь  діду́сь  ді-дусь  [= ● | — ●́ = ]  [д' і д у с']

п’ятниця  п’я́тниця   п’я-тни-ця  [— = ● | — — ● | = ●]  [п й а т н и ц' а]

2� Зозулянародний український символ…

 

Вправа 34 Записали слова в порядку розміщення звукових схем:

вивільга, ластівка, шуліка, зяблик, шпак, щиглик, лелека.

вивільга   ви́вільга  ви-віль-га  [— ●́ | – ● = | — ●]  [в и в´ і л' г а]

ластівка   ла́стівка   ла-стів-ка  [— ●́ | — = ● — | — ●] [л а с т' і в к а]

шуліка     шулі́ка     шу-лі-ка    [— ● | = ●́ | — ●]   [ш у л' і к а]

зяблик     зя́блик    зя-блик     [= ●́ | — — ● —]  [з' а б л и к]

шпак       [— — ● —] [ш п а к]

щиглик   щиглик    щи-глик  [— — ●́ | — — ● —]   [ш ч и г л и к]

лелека    леле́ка    ле-ле-ка  [— ● | — ●́ | — ●]   [л е л е  к а]

2� Записали слова в алфавітному порядку: ви́вільга, зя́блик, ла́стівка, леле́ка, шпак, шулі́ка, щи́глик.

 

Вправа 35 Списали два послідовні речення з книжки, яку читаєш, у кожному слові поставили наголос

Був ве́чір. Ма́ма, як за́вжди́, дочита́ла ка́зку про за́йчика, яки́й ду́же люби́в свою́ ма́му. Оле́нка зна́ла цю ка́зку напа́м’ять.

Був ра́нок. У вікно́ світи́ло со́нце. Та́то нахили́вся над Оле́нкою. Час прокида́тися.

(«Жила собі Оленка» Наташа Ґузєєва)

Інші завдання дивись тут... 

  • Алла Косенко
    Здрастуйте, пожалуйста можно вправу 134, спасибо ☺ ------------ Склювати, зліпити, здерти, сказати, зварити, спитати, змести, стоптати, сходити, здати, збити, стиснути, зміряти, спекти, звести
    Завдання виконане правильно, бо перед буквами к,ф,п,т,х написали префікс с-, в інших випадках - префікс з-.
    3 листопада 2020 16:35