Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Заповніть вільні клітинки формулами солей та дайте їм загальну назву. І варіант         Cl SO4 PO4 S Ca CaCl2 CaSO4 Ca3(PO4)2 CaS Al AlCl3 Al2(SO4)3 AlPO4 Al2S3 Pb (II) PbCl2 PbSO4 Pb3(PO4)2 PbS
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Назвіть основи за їх формулами. Визначте валентність металічного елемента І варіант                                   ІІ варіант формули
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Використовуючи таблицю «Склад і назви кислот», продиктуйте один одному: а) формули кислот і самостійно впишіть назви; б) назви й навпроти впишіть формули. № Назви кислот Формули № Формули Назви кислот 1. хлоридна HCl 1.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Впишіть у таблицю формули оксидів та їхні назви. Прочитайте формули. І варіант                       Елементи K Ca Ag P (V) N (IV) Cr (II) Формули оксидів K2O CaO Ag2O P2O5 NO2 CrO
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... І рівень Завдання 1. Позначте число Авогадро: А. 0,602 • 1023 Б. 12,04 • 1023 В. 6,02 • 1023 Г. 1,806 • 1023 Завдання 2. Сформулюйте визначення молярної маси. Молярна маса – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... 1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданими у ній. № Назва Визначення 1. Кількість речовини - це фізична величина, що вказує на число структурних частинок (атомів, молекул, йонів, формульних одиниць), які міс- тяться в даній порції цієї
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА 1. Обчисліть та заповніть таблицю з огляду на задану кількість речовини кожного газу. І варіант Формула газів Кількість речопини Молярна маса Об'єм газу Число молекул Відносна густинa а за Н2 Відносна густина  за О2 1. NO2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Обчисліть молярну масу, кількість речовини та об'єми із заданими масами та впишіть у таблицю. І варіант                                      
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут.. САМОСТІЙНА РОБОТА І та ІІ рівні Завдання 1. Заповніть таблицю.  №  Задано: Mr M  ν  1.  m(Cu)=25,6 г  Mr(Cu)=64  M(Cu)=64 г/моль  ν(Cu)=0,4 моль  2.  m(Al)=10,8 г  Mr(Al)=27  M(Al)=27
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Заповніть таблиці з огляду на задану кількість речовини: І рівень № Дано: Мr M Маса заданої порції речо- вини (m) 1. ν(Zn)=0,2 моль Mr(Zn)= 65 M(Zn)= 65 г/моль m= 13 г 2. ν(N2)=10 моль Mr(N2)= 28 M(N2)= 28
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Обчисліть, якій кількості речовини відповідають: Варіанти Число молекул ν Число молекул ν І варіант 3,01∙1023 О2 18,06∙1023 Н2О 0,5 моль 3 моль 24,08∙1023 N2 12,04∙1023 HCl 4 моль 2 моль ІІ варіант 30,1∙1023 Cl2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1. Обчисліть число молекул у водні (Н2) кількістю речовини 0,8 моль. Відомо: ν(Н2)=0,8 моль. Знайти: N(Н2)-? Розв’язання: І спосіб З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6∙1023 моль-1, знаходимо
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Заповніть таблицю з огляду на задану порцію речовини. І та II рівні № Задано: Mr M Маса 1 моль Число молекул 1 ν(НСl)=7 моль Mr(НСl)=36,5 M(НСl)=36,5 г/моль 36,5 г 42∙1023 2 ν(N2)=0,5 моль Mr(N2)=28 M(N2)=28 г/моль 28 г
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... І та II рівні Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним. 1. Зв'язок атомів за допомогою електронних  пар називають ковалентним. 2. Існує два види ковалентного зв'язку: полярний і  неполярний.  3. Ковалентний неполярний утворюється в
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин Програма 2016

Назад Вперед