Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 63

Вправа 1 Поставили питання до прикметників

Ранок (який?) зимовий, день (який?) сонячний, коробка (яка?) паперова, слово (яке?) ласкаве, іграшки (які?) дитячі.

 

Вправа 2 Країна віртуальної подорожі

Іспанія  наголос Іспа́нія  склади І-спа-ні-я

звукова схема [ ● | — — ●́ | = ●| = ●]  звуковий розбір слова [і с п а н' і й а]

 

Вправа 3 Підкресли прикметники хвилястою лінією

Іспанія — південна європейська держава. Її повна офіційна назва — Королівство Іспанія. Главою держави є король. Мадрид — столиця Іспанії і найбільше місто країни. Це сучасний і гамірний мегаполіс.

Іспанія дуже тепла, навіть жарка країна. У біль­шості регіонів літо сухе й спекотне, зима доволі тепла й волога.

Пояснення орфограм: південна (подовжений приголосний звук), держа́ва (ненаголошений звук [е] за словником), держа́ви (за словником), спеко́тне (бо спе́ка), зима́ (бо взи́мку).

Сторінка 64

Вправа 4

У мовленні прикметники прикрашають та уточнюють текст.

 

Вправа 5 Антоніми до поданих прикметників можна шукати в словнику антонімів

Північна — південна, холодна — тепла, суха — волога.

 

Вправа 6  Підкреслили прикметники, позначили їх рід і число.

Іспанський (ч. р., одн.) король, іспанська (ж. р., одн.) їжа, іспанське (с. р., одн.) свято,  іспанські (мн.) міста.

Прикметник завжди використовується у тому роді, що й іменник, із яким він пов'язаний.

Визначаємо рід прикметника за його родовим закінченням: іспанськ[ий] (ч. р.), іспанськ[а] (ж. р.), іспанськ[е]  (с. р.)

Визначаємо рід прикметника за родом пов’язаного іменника: (мій, він) король (ч. р.); (моя, вона) їжа (ж. р.); (моє, воно) вино (с. р.)

Вправа 7 Позначили рід прикметника

Ко-ри-да — тра-ди-цій-не і-спан-ське ви-до­-ви-ще. Смі-ли-вий то-ре-а-дор три-ма-є в ру-ці чер-во-не по-ло-тни-ще. А на-зу-стріч йо-му ви-бі-га-є грі-зний бик. Ві-дбу-ва-є-ться дво-бій, за я-ким спо-сте-рі-га-є а-зар-тна пу-блі-ка.

Про-те ба-га-то і-спан-ців ви-сту-па-ють за за-бо-ро-ну ко-ри-ди, о-скіль-ки це жор-с­то-ка тра-ди-ці-я. У де-я-ких мі-стах І-спа-ні-ї вже за-бо-ро-­ни-ли це бе-зжаль-не ви-до-ви-ще.

Традиційне (с. р.) видовище, іспанське (с. р.) видо­вище, сміливий (ч. р.) тореадор, червоне (с. р.) полотнище, грізний (ч. р.) бик, азартна (ж. р.) публіка, жорс­тока (ж. р.) традиція, безжальне (с. р.) видовище.

Визначаємо рід прикметника за його родовим закінченням: традиційн[е] (с. р.); іспанськ[е] (с. р.); смілив[ий] (ч. р.); червон[е] (с. р.); грізн[ий] (ч. р.); азартн[а] (ж. р.); жорсток[а] (ж. р.); безжальн[е] (с. р.).

Визначаємо рід прикметника за родом пов’язаного іменника: традиційне (моє, воно) видовище (с. р.); іспанське (моє, воно) видовище (с. р.); сміливий (мій, він) тореадор (ч. р.); червоне (моє, воно) полотнище (с. р.); грізний (мій, він) бик (ч. р.); азартна (моя, вона) публіка (ж. р.); жорстока (моя, вона) традиція (ж. р.); безжальне (моє, воно) видовище (с. р.).

Вправа 8

Написали, яке ставлення до кориди та пояснили чому…

 

Вправа 9  Відомо, що ім'я дівчинки має два склади

Дівчинка Кармен (2 склади Кар-мен).

Хлопчик Дієго (3 склади Ді-є-го) 

 

Сторінка 65

Вправа 10

Іспанською мовою

Українською мовою

Ола!

Комо естас? 

Муй бен, ґрасіяс. 

Адьйос.

Привіт!

Як справи?

Добре, дякую.

До побачення.

Вправа 11

В І-спа-ні-ї за-ве-де-но пі-сля-о-бі-дній від-по-чи-нок, я-кий на-зи-ва-є-ться сі-є-ста. Це мо-же бу-ти дво-го-ди-нний сон у ме-шкан-ців не-ве-ли-ко-го мі-сте-чка. А-бо ко-ро-т­ка пе-рер-ва пі-сля о-бі-ду в пра-ців-ни-ків о-фі-су. Про-сто на ро-бо-чо-му мі-сці во-ни за-плю-щу-ють о-ч-і і да-ють хро-па-ка в о-фі-сно-му крі-слі. І-спан-ці вва-жа-ють, що сі-є-ста ма-є по-зи-тив-ний вплив на здо-ров'-я. У пів-де-нних ра-йо-нах кра-ї-ни та-ка пе-рер-ва про-сто не-об-хі-дна, а-дже там не-стер-пна по-лу-де-нна спе-ка.

Я схвалюю звичку іспанців мати сієсту. Корисно чергувати працю і відпочинок. Для спекотного клімату сієста дозволяє відновити сили.

� Позначили закінчення і рід для прикметників з пов'язаними іменниками

Післяобідн[ій] (ч. р.) відпочинок, невелик[ого] (с. р.) містечка, корот­к[а] (ж. р.) перерва, робоч[ому] (с. р.) місці, офісн[ому] (с. р.) кріслі, позитивн[ий] (ч. р.) вплив, південн[их] районах, перерва необхідн[а] (ж. р.), нестерпн[а] (ж. р.) спека, полуденн[а] (ж. р.) спека.

Визначаємо закінчення, змінивши форму прикметника: післяобідн[ій] (бо післяобідня); невелик[ого] (бо невеликий); корот­к[а] (бо короткий); робоч[ому] (бо робочий); офісн[ому] (бо офісний); позитивн[ий] (бо позитивна); південн[их] (бо південні); необхідн[а] (бо необхідний); нестерпн[а] (бо нестерпний); полуденн[а] (бо полуденний).

Визначаємо рід прикметника за його закінченням у називному відмінку: післяобідн[ій] (ч. р.); корот­к[а] (ж. р.); позитивн[ий] (ч. р.); необхідн[а] (ж. р.); нестерпн[а] (ж. р.); полуденн[а] (ж. р.). Більш загально можемо визначати  рід прикметника за родовим закінченням (у називному відмінку) або родом пов’язаного іменника: післяобідній (мій, він, відпочинок) (ч. р.); невелик[е] (моє, воно, містечко) (с. р.); корот­ка (моя, вона, перерва) (ж. р.); робоч[е] (моє, воно, місце) (с. р.); офісн[е] (моє, воно, крісло) (с. р.); позитивний (мій, він, вплив) (ч. р.); (моя, вона, перерва) необхідна  (ж. р.); нестерпна (моя, вона, спека) (ж. р.); полуденн[а] (моя, вона, спека) (ж. р.).

Вправа 1 Виписали з речень виділені іменники разом із пов’язаними прикметниками

Свято (яке?) веселе, свята (якого?) веселого, на святі (якому?) веселому, святом (яким?) веселим.

 

Сторінка 66

Вправа 2 Позначили відмінок іменників та закінчення прикметників

Свято (Н. в.) весел[е], свята (Р. в.) весел[ого], на святі (М. в.) весел[ому], святом (Ор. в.) весел[им].

Визначаємо відмінок іменника: свято (що?, підмет, Н. в.), свята (чого?, Р. в.), на святі (на чому?, М. в.), святом (чим?, Ор. в.) 

Прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що й іменник, із яким він пов'язаний.

Вправа 3  Порівняли питання і відмінкові закінчення прикметників чоловічого і середнього роду

Вони однакові у родовому, давальному, орудному, місцевому відмінках.

Різні у називному і знахідному відмінках.

Прикметники чоловічого і серед­нього роду в місцевому відмінку мають дві форми.

 

Сторінка 67

Вправа 4

Відмінкові закінчення прикмет­ників записані правильно, оскільки у місцевому відмінку наявні дві форми: (на чому?) на синьому небі, (на чім?) на синім небі, (у чому?) у новому році, (у чім?) у новім році.

 

Вправа 5, 6 Підкреслили прикметники та позначили відмінок прикметників.

І-спа-ні-я — кра-ї-на я-скра-во-го сон-ця, за-паль-но-ї му-зи-ки, ве-се-лих кар-на-ва-лів. Тут свя-тко-ві дій-ства мо-жуть три-ва-ти по кіль-ка днів. Тан-цю-ри-сти, цир-ка-чі, ар-ти-сти на ви-со-ких хо-ду-­лях і-дуть цен-тром мі-ста. Всі у-ча-сни-ки, о-дя-гну-ті у ве-ли-кі ко-стю-ми, зі смі-шни-ми ма-ска-ми бе-руть у-часть у ву-ли-чних ви-ста-вах.

Яскравого (Р. в.) сонця, запальної (Р. в.) музики, веселих (Р. в.) карнавалів, святкові (Н. в.) дійства, на високих (М. в.) ходу­лях, у великі (Зн. в.) костюми, зі смішними (Ор. в.) масками, у вуличних (М. в.) виставах.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (якого?) яскравого (чого?) сонця (Р. в.); (якої?) запальної (чого?) музики (Р. в.); (яких?) веселих (чого?) карнавалів (Р. в.); (які?) святкові (що?, підмет) дійства (Н. в.); (на яких?) на високих (на чому?) ходу­лях (М. в.); у (які?) великі (у що?) костюми (Зн. в.); (з якими?) зі смішними (з чим?) масками (Ор. в.); (у яких?) у вуличних (у чому?) виставах (М. в.).

Вправа 7

Пригадали найцікавіше свято у житті. Написали, коли і де воно було, які враження залишилися від свята… 

Мій щасливий день….

 

Вправа 8 Позначили відмінок вставлених прикметників.

Іспанські (Н. в.) школярі й діти дошкільного (Р. в.) віку можуть гуляти допізна. І це вважається нормальним (Ор. в.) явищем, бо вдень надто спекотне (Н. в.) сонце. Вулиці в Іспанії мають дуже гарне (Зн. в.) освітлення. Тому іспанці навіть у темну (Зн. в.) пору мають можливість грати у футбол, гуляти в парках, вигулювати собак.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (які?) іспанські (хто?, підмет) школярі (Н. в.); (якого?) дошкільного (чого?) віку (Р. в.); (яким?) нормальним (чим?) явищем (Ор. в.);  (яке?) спекотне (що?, підмет) сонце (Н. в.); (яке?) гарне (що?) освітлення (Зн. в.); (у яку) у темну (що?) пору (Зн. в.)

Сторінка 68

Вправа 9 Позначили відмінок виділених прикметників

Сомбреро — національний (Н. в.) головний убір іспанців. Це крислатий солом'яний (Н. в.) капелюх, що нагадує український (Зн.) бриль. Але значно більших розмірів, із високим (Ор. в.) денцем і закругленими догори краями.

Спочатку сомбреро було стильною (Ор. в.) прикрасою в одязі багатих (Р. в.) сеньйорів. Його виготовляли з дорогих (Р. в.) матеріалів. Згодом іспанські умільці винай­шли солом'яний капелюх. Він став дешевим і доступним простим (Д. в.) людям.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (який?) національний (що?, підмет) убір (Н. в.); (який?) солом'яний (що?, підмет) капелюх (Н. в.); (який?) український (що?) бриль (Зн.); (яким?) високим (чим?) денцем (Ор. в.); (якою?) стильною (чим?) прикрасою (Ор. в.); (яких?) багатих (кого?) сеньйорів (Р. в.); (яких?) дорогих (чого?) матеріалів (Р. в.); (яким?) простим (кому?) людям (Д. в.).

Вправа 1 Виписали в колонку прикметники та позначили закінчення

В і-спан-ців є ці-ка-ва зви-чка — про-ки-да-ти-ся о п’я-тій го-ди-ні ран-ку. У цей час у-же від-кри-ва-ю-ться ка-фе, де ба-дьо-рі ме-шкан-ці п'ють ран-ко-ву ка-ву. В у-кра-їн-ській мо-ві при-жи-ли-ся і-спан-ські сло-ва: ва-ніль, ка-ра-мель, то-ма-ти, тор-на-до, ли-мон, ро-манс, сень-йор, сень-йо-ра, сом-бре-ро. І-спан-ці ду-же лю-блять ді-тей. Тут у-сю-ди є ди-тя-­чі май-дан-чи-ки. Ка-фе для най-мен-ших ві-дві-ду-ва-чів о-фор-мле-ні у сти-лі по-пу-ляр-них ди-тя-чих кни-жок.

цікав[а]

бадьор[і]

ранков[у]

українськ[ій]

іспанськ[і]

дитяч[і]

популярн[их]

дитяч[их]

Визначаємо закінчення, змінивши форму прикметника: цікав] (бо цікавий), бадьор] (бо бадьорий), ранков] (бо ранкова), українськ[ій] (бо українська), іспанськ] (бо іспанський), дитяч] (бо дитячий), популярн[их] (бо популярний), дитяч[их] (бо дитячий)

Вправа 2 У другу колонку записали початкову фор­му прикметників

цікав[а]

бадьор[і]

ранков[у]

українськ[ій]

іспанськ[і]

дитяч[і]

популярн[их]

дитяч[их]

цікав[ий]

бадьор[ий]

ранков[ий]

українськ[ий]

іспанськ[ий]

дитяч[ий]

популярн[ий]

дитяч[ий]

Початкова форма прикметника — називний відмі­нок однини чоловічого роду.

Сторінка 69

Вправа 3

Учасники свята за годину перегамлесили 100 тонн помідорів.

 

Вправа 4  Підкреслили прикметники та позначили їхній відмінок

Ла Томатіна — щорічний (Н. в.) фестиваль, який від­бувається в останню середу серпня в іспанському (М. в.) місті Буньйоль. Під час свята веселі (Н. в.) учасники кидають одне в одного свіжими (Ор. в.) помідорами. Міські (Н. в.) вулиці перетворюються на томатні (Зн. в.) річки.

Після томатної (Р. в.) війни людей і вулиці відмивають зі шлангів пожежних (Р. в.) машин.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (який?) щорічний (що?, підмет) фестиваль (Н. в.); (в якому?) в іспанському (в чому?) місті (М. в.); (які?) веселі (хто?, підмет)  учасники (Н. в.); (якими?) свіжими (чим?) помідорами (Ор. в.); (які?) міські (що?, підмет)  вулиці (Н. в.); (на які?) на томатні (на що?) річки (Зн. в.); (якої?) томатної (чого?) війни (Р. в.); (яких?) пожежних (чого?) машин (Р. в.).

Вправа 5 

Написали, чи хотілося би потрапити на томатний фестиваль та чому…

 

Вправа 6 Поставили прикметники у відповідну форму та позначили їхній відмінок

У кожній країні є новорічні (Н. в.) звичаї. В Іспанії в новорічну (Зн. в.) ніч під час бою курантів треба з'їсти 12 виноградинок — по одній на кожний удар.

Це заняття дуже кумедне (Н. в.). Адже неможливо з'їсти 12 ягід до моменту, коли годинник переста­не бити. Тому іспанці зустрічають Новий рік з повним (Ор. в.) ротом винограду.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (які?) новорічні (що?, підмет) звичаї (Н. в.); (в яку?) в новорічну (що?) ніч (Зн. в.); (що?, підмет) заняття (яке?) кумедне (Н. в.); (яким?) повним (чим?) ротом (Ор. в.).

Інші завдання дивись тут...