Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Випишіть окремо формули первинних і вторинних амінів з поданих формул. а) Н—N—Н       |       C2H5 первинний амін б) C3H7—NH2 первинний амін в) CH3—N—CH3      
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівень Вправа 1 Виконайте тестові завдання. 1 Установіть відповідність між формулою спирту, його назвою та дією на організм людини: А. С2Н5ОН Б. СН3ОН   1. Метанол 2. Пропанол 3. Етанол   І. Збільшує тривалість передачі    імпульсів
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Природними полісахаридами є: а) крохмаль; б) целюлоза 2 Молекули целюлози лінійної структури з високим ступенем полімеризації 3 Макромолекули крохмалю мають лінійну і розгалужену будову 4
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I рівень Вправа 1 Виконайте тестові завдання. 1 Позначте вуглеводи, що мають склад молекули (—С6Н10О5—)n:  А Глюкоза, крохмаль Б Крохмаль, целюлоза В Сахарова, фруктоза Г Целюлоза, сахароза Відповідь: Б   2 Укажіть назву
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Естери - органічні речовини, що утворюються за взаємодії карбонових кислот з cпиртами 2. Реакції добування естерів називаються естерифікацією 3. Формула естерної групи має склад СОО―R 4.
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівні Вправа 1 Позначте скорочене йонне рівняння реакції, напівсхема якого СН3СООН + NaOH -> A. 2Н+ + СO32- -> CO2↑ + H2O Б. 2СН3СОO- + Na2O -> Ca2+ + 2CH3COO- + 2Na+ + H2O B. СН3СООН + OH- -> H2O + CH3COO- Г. 2H+ + 2CH3COO- + 2Na+
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I рівень Вправа 1 Дайте відповіді на тестові завдання. 1 Позначте молекулярну формулу гліцеролу: А. С2H6O2 Б. С2H6O В. С3H8O3 Г. С2Н4О Відповідь: В   2 Позначте формулу спирту, що має здатність вбирати вологу: А. С3Н8O3 Б. С3Н8O В. С4Н10О Г. С2Н6O2 Відповідь:
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Багатоатомні спирти - це органічні речовини, у молекулах яких міститься дві або більше характеристичних (функціональних) гідроксильних груп 2 До багатоатомних спиртів належить
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Позначте загальну формулу альдегідів: А СnH2n+2 Б СnН2n+1СНО В СnН2n+2O Г СnН2n+1СООН Відповідь: Б   Вправа 2 Укажіть дві фізичні властивості альдегідів: А. Леткі рідини Б. Гази В. Мають характерний запах Г. Не розчинні в органічних
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Альдегіди - похідні алканів, в молекулах яких атом Гідрогену заміщений на характеристичну альдегідну групу 2 Група атомів ―СНО називається альдегідною групою 3 Загальна формула альдегідів R―CHO,
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівні Вправа 1 Дайте відповіді на тестові завдання. 1 Укажіть, чому виробництво фенолу та його використання має згубну дію на рослинний та тваринний світ: A. Виділяються в атмосферу отруйні гази Б. Фенол та побічні продукти є дуже отруйні й потрапляють у
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Фенол - органічна речовина, в молекулі якої міститься гідроксильна група, пов'язана з бензеновим ядром 2 Будову фенолу розглядають як похідну бензену, в якому один атом Гідрогену заміщено на
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Карбонові кислоти ― це органічні речовини, в молекулах яких містяться одна або декілька характеристичних (функціональних) СООН груп і вуглеводневого залишка. 2 Карбоксильна група складається
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Розв’яжіть задачі І варіант Задача 1 Етен об'ємом 79,06 л з масовою часткою домішок 15% піддали дії хлору. Обчисліть масу 1,2-дихлороетану, що утворився. Відомо: V(C2H4 з дом.)=79,06 л, ω(дом.)=15% Знайти: m(C2H4Cl2)-? Розв'язування 1. Об'єм
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-II рівні Вправа 1 Етин масою 74,3 г з масовою часткою домішок 30% пропустили над активованим вугіллям за температури 600°С. Обчисліть масу утвореного продукту. Відомо: m(C2H2 з дом.)=74,3 г, ω(дом.)=30% Знайти: m(C6H6)-? Розв'язування 1. Масу
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018