Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Напишіть 10 представників насичених вуглеводнів (алканів) і виведіть загальну формулу. Метан CH4, етан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан C6H14, гептан C7H16, октан C8H18, нонан C9H20, декан C10H22 Загальна формула алканів: CnH2n+2
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Зобразіть структурними формулами запропоновані речовини: а) С3Н8     Н  Н  Н     |   |   | H―C―С―С―Н     |   |   |     Н  Н  Н 6) С2Н4
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-II рівні Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Найпростішим ароматичним вуглеводнем є бензен, хімічна формула якого С6Н6 2 Формула Кекуле не відповідає будові бензену, бо ця речовина проявляє властивості насичених і ненасичених
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-IІ рівні Вправа 1 Складіть молекулярну та структурну формули бензену й поясніть, як утворюються хімічні зв'язки у молекулі. С6Н6 Кожний з атомів Карбону віддає по два електрони на утворення зв’язків між собою і один електрон — на утворення зв’язків
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-II рівні Вправа 1 Виведіть молекулярну формулу сполуки, що входить до гомологічного ряду: І варіант - етенових вуглеводнів, що містить 8 атомів Карбону. Загальна формула алкенів CnH2n, при n=8 маємо формулу С8H16 II варіант - етинових вуглеводнів, що містить 12
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Розв'яжіть задачі. I варіант 1 Відносна густина алкену за карбон (II) оксидом становить 1,5. Виведіть молекулярну формулу алкену. Відомо: СnН2n, DСО(CnH2n)=1,5 Знайти: формулу СnН2n-? Розв'язування Mr(CnH2n)=DСО(CnH2n)•Mr(СО)=1,5•28=42
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершені. 1. Найпростішим представником алкенів є етен 2. Загальна формула алкінів CnH2n-2 3. Етен і етин ―  ненасичені вуглеводні 4. Для етену і етину характерні реакції приєднання 5. Ненасичений
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  I рівень I варіант Вправа 1 Спалили пропен об'ємом 50 л. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився. Відомо: V(C3H6)=50 л Знайти: V(O2)-? Розв'язування Записуємо рівняння реакції: 50 л          х л           
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Напишіть структурні формули чотирьох гомологів етену та назвіть їх за систематичною номенклатурою. C3H6 - пропен, C4H8 - бутен, C5H10 - пентен, C6H12 гексен   Вправа 2 Укажіть відповідність між формулами вуглеводнів та їхніми назвами:
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Виділіть формули речовин серед запропонованих молекулярних та назвіть їх: а) алканів C3H8 - пропан, C4H10 - бутан, C5H12 - пентан б) алкенів C4H8 - бутен, C3H6 - пропен, C2H4 - етен, C5H10 - пентен, C6H12 - гексен в) алкінів C2H2 - етин, C4H6 -
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Випишіть формули алканів з даного переліку, дайте їм назви та складіть структурні формули. С5H12, С4H8, C3H8, C2H4, C5H10, C6H12, C4H10, C6H6, C7H16, C6H14, C2H4 Загальна формула: CnH2n+2   Формула Назва Структурна формула 1 C5H12
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I рівень Вправа 1 Позначте ряд, що вміщує формули тільки алканів: A С2Н2, С4Н8, СН4 Б С6Н14, С2H6, С10Н22 B C2H4, C3H8, C2H4 Г С6H6, C2H2, C9H18 Відповідь: Б Загальна формула алканів CnH2n+2   Вправа 2 Назвіть алкани за їх формулами: а) С3Н8; б) С5Н12; в)
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Допишіть вирази, щоб вони стали завершеними. 1. Вуглеводні - це органічні сролуки до складу яких входять атоми Карбону та Гідрогену 2. Гомологи - це сполуки, що подібні за будовою молекул і хімічними властивостями, але відрізняються за складом молекул на
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Напишіть молекулярні формули зазначених алканів та складіть структурні формули їх ізомерів 1. Бутан С4H10 а)   СН3—СН2—СН2—СН3      н-бутан б)   СН3—СН—СН3        
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Задача 1 До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 85,71% і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини. Відомо: СхНу, ω(С)=85,71% Знайти: формулу СхНу-? Розв'язування: ω(Н)=100%-85,71%=14,29% У 100 г такої
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Назад Вперед