Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 У чому полягає вiдмiннiсть хiмiчної будови ароматичних спиртiв i фенолiв? У ароматичних спиртів гiдроксильна група сполучена з бензеновим ядром через бiчну вуглеводневу групу, а у фенолі ―  безпосередньо з бензеновим
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 До якого класу сполук належить глiцерол? До складу багатоатомних спиртів   Вправа 2 Якi властивостi глiцеролу пояснюють утворенням водневих зв’язкiв? Високу температуру кипіння і густину, в'язкість рідини i розчиннiсть у
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Що таке функцiональна (характеристична) група? Функціональна група — це атом або група атомів, що визначає природу речовини, тобто її належність до певного класу органічних сполук, і зумовлює її найбільш характерні
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень: Насичений вуглеводень -> ненасичений вуглеводень -> ароматичний вуглеводень; Ненасичений вуглеводень  -> насичений вуглеводень C2H6 -> C2H2 + H2 етан 
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Чому структуру бензену було з’ясовано лише через 40 років після його відкриття? Бо жодна із пропонованих структурних формул не відповідала властивостям речовини, що спостерігалися вченими в лабораторії   Вправа 2 За
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Серед наведених у підручнику сполук у підручнику  ізомери: А 1, 4, 5; Б 1, 2 , 3  гомологи: В 2, 3, 5; Г 1,4. Відповідь: ізомери А, гомологи В Запишемо молекулярні формули запропонованих речовин: 1) C5H8 
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Скільком структурним ізомерам відповідає формула С5Н10? П'ятьом Складіть структурні формули, назвіть сполуки. СН2=СН—СН2—СН2—СН3   пент-1-ен СН2=С—СН2—СН3   2-метилбут-1-ен
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Назвіть відомі вам групи вуглеводнів. Алкани, циклоалкани, алкени, алкіни, арени   Вправа 2 Що є причиною ізомерії алканів? А електронегативність атомів Карбону Б довжина карбонового ланцюга В структура карбонового ланцюга Г
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Поясніть відмінність між основним і збудженим станами атома Карбону. В основному стані на зовнішньому енергетичному рівні атом Карбону має два неспарені електрони, що можуть утворювати два ковалентні зв'язки, а у
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Дайте означення ізомерів. Сполуки, що мають однаковий склад молекул (однакові молекулярні формули), але різну будову, а тому й різні властивості, називають ізомерами   Вправа 2 У чому полягає причина ізомерії? Зміна
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Хто і коли вперше синтезував органічну речовину? Німецький хімік Ф. Велер синтезував органічну речовину — сечовину з неорганічних речовин у 1828 році   Вправа 2 Поясніть значення перших синтезів органічних речовин для розвитку органічної хімії.
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть ознаки органічних речовин, відмінні від неорганічних. А повністю окиснюються до вуглекислого газу й води Б атоми в молекулі зазнають взаємного впливу В поширені у природі Г погано розчинні у воді Відповідь: АГ   Вправа 2 Установіть послідовність
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть конфігурацію атома Карбону в збудженому стані. А 1s22s22p2  Б 1s22s12p3  В 1s12s22p3  Г 1s12s12p4 Відповідь: Б   Вправа 2 Укажіть геометричну форму молекули метану. А ромб  Б тетраедр  В ланцюг  Г куб Відповідь: Б
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть параметри молекули етену. А 0,120 нм; 180о  Б 0,134 нм; 120о  В 0,154 нм; 180о Г 0,154 нм; 120о Відповідь: Б   Вправа 2 Укажіть загальне число σ-зв’язків у сполуці СН2=СН—СН3. А 7  Б 6  В 8  Г 9 Відповідь:
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть параметри молекули етину. А 0,154 нм; 120о  Б 0,134 нм; 120о  В 0,120 нм; 180о Г 0,154 нм; 120о Відповідь:  В    Вправа 2 Установіть послідовність збільшення валентних кутів у вуглеводнях. А метан  Б етен  В етин
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Назад Вперед