Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Установіть послідовність збільшення масової частки Карбону в сполуках. А метан  Б бензен  В етен Г етан Відповідь: АГВБ   Вправа 2 Укажіть назву вуглеводню, який горить кіптявим полум’ям. А етан  Б метан  В бензен Г пропан
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть речовини, що входять до складу природного газу. А метан  Б етен  В етин  Г етан Відповідь: АГ   Вправа 2 Укажіть умови безпечного використання природного газу в побуті. А у закритих приміщеннях без доступу повітря Б полум’я має
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів. А СnН2n+1О  Б СnН2n+1ОН  В С2Н5ОН Г СnН2n–2О Відповідь: Б   Вправа 2 Укажіть формули ізомерів. А СН3—СН2—СН2—СН2—ОН Б СН3—СН(СН3)—СН2—ОН В
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть характеристики альдегідів. А молекули містять подвійний зв’язок Б молекули полярні В між молекулами альдегідів утворюються водневі зв’язки Г тверді за нормальних умов Відповідь: АБ   Вправа 2 Укажіть реакцію, за допомогою якої можна
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть ізомери серед наведених сполук. А бутан і бутилен  Б метанол і етанол В бутан і 2-метилпропан Г етаналь і етанова кислота Відповідь: В   Вправа 2 Укажіть гомологи серед наведених сполук. А оцтова й масляна кислоти  Б етаналь і етанова
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть сполуки, які утворюються в результаті гідролізу естерів. А спирти  Б карбонові кислоти  В альдегіди Г жири Відповідь: АБ   Вправа 2 Позначте умови зміщення праворуч рівноваги реакції гідролізу естеру. А хімічне зв’язування спирту Б
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть електроліт. А глюкоза  Б етанова кислота  В етанол Г метаналь Відповідь: Б   Вправа 2 Укажіть сполуку, що утворюється в результаті спиртового бродіння глюкози. А сіль  Б альдегід  В етанова кислота Г вуглекислий газ Відповідь: Б
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть групи атомів у складі молекули аніліну. А нітрогрупа  Б аміногрупа  В карбонільна група Г фенільна група Відповідь: БГ   Вправа 2 Укажіть ізомери серед наведених сполук. А первинний і вторинний аміни Б анілін і метанамін В алкани й алкени
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть сполуки, які мають подвійну хімічну функцію. А алкени  Б амінокислоти В поліетилен Г глюкоза Відповідь: Б   Вправа 2 Укажіть формулу поширеної харчової добавки натрій глутамат. А СН3СООNа  Б СН3СНNН2СООNа  В НСООСНNН2СН2СН2СООNа Г
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть властивості поліетилену. А горючість  Б електропровідність  В термопластичність Г висока твердість Відповідь: АВ   Вправа 2 Позначте мономерну ланку в реакції полімеризації пропену. А СН3—СН2—СН3  Б СН2=СН—СН3 
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Установіть послідовність речовин у напрямку ускладнення їхніх хімічних функцій. А пропанова кислота  Б пропанол  В пропан Г пропен Відповідь: ВГБА   Вправа 2 Укажіть речовини, здатні утворювати полімерні молекули. А насичені вуглеводні  Б
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут...  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Поясніть роль води в життєдіяльності організму. Обмін речовин і енергії в організмах відбувається за участю води   Вправа 2 Схарактеризуйте біологічне значення реакції гідролізу жирів, вуглеводів, білків для засвоєння їх
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Складіть формули і назви органічних речовин, що ілюструють ознаки розмаїття органічних сполук. Ознаки розмаїття: ― характер карбонового ланцюга: гексан СH3―CH2―CH2―CH2―CH2―CH3  циклогексан бензен ― характер
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Якi види волокон вам вiдомi? Волокна поділяються на природні і хімічні. Хімічні поділяються на штучні і синтетичні   Вправа 2 У чому полягає вiдмiннiсть у хiмiчнiй природi бавовни i шовку? Бавовна є полімером, мономером якої є
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Пояснiть вiдмiннiсть у будовi натурального iзопренового й синтетичного бутадiєнового каучуків. Природний каучук є полiмером вуглеводню iзопрену, а синтетичний каучук ― бутадієну, тобто різною є структурна ланка полімеру. Природний
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018