Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 2 клас Захарійчук М.Д."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 116 Слова, що називають предмети (іменники), ознаки (прикметники), дії (дієслова), числа (числівники) 

Іменники

Хто? — люди, тварини;

що? — кущі, трава, дерева, зоопарк, вольєри, огорожі, доріжки, вода, написи;

Прикметники

який? — великий, сірий, сильний, важкий;

яке? — мале, сіре, веселе, забавне;

Дієслова

що роблять? — стоять, п’ють, шукають, дивляться, бачать;

що робить? — лазить, грається, висить, розважається;

Числівники

скільки? — троє;

скільки? — вісім.

Вправа 117

У дядька Мирона біля порога стоїть глиняний пес спанієль. У нього великі очі, довгі лапи, пишні вуха, короткий хвіст.

 

Вправа 118 

По-са-див ве-дмідь в лі-со-чку шість бе-різ і три ду-бо-чки. По-лі-чи-ти сам не вмів — нас з то-бо-ю по-про-сив. 

Хто? Ведмідь. 

Що зробив? Посадив, попросив. 

Скільки беріз? Шість. 

Скільки дубочків? Три. 

ДЗ• Дядько хоче мати живого собаку. І я хочу. Мені вісім ро­ків, за мене вирішують батьки. Але чому дядько Мирон не може завести собаку? Йому вже сімдесят чотири, і він вирішує сам. 

 

Вправа 119 

Жов-тий жук ку-пив жи-лет, джем-пер, джин-си та жа-кет. 

Що? — жилет, джемпер, джинси, жакет.

За-ба-жа-ла жаб-ка в жбан-ку на ба-зар вез-ти сме-тан-ку. 

Хто? — жабка, жук, журавель. 

 

Вправа 120 

О-сінь (що?). Де-ре-ва (що?) сто-ять го-лі. Ли-сто-чки (що?) рі-зно-ко-льо-ро-вим ки-ли-мом за-сте-ли-ли зем-лю. Пта-шки ле-тять у ви-рій. Го-ло-ду бо-я-ться. Сніг (що?) за-­но-сить сма-чне на-сі-ння (що?). 

Зо-зу-ля, со-ло-вей-ко, і-вол-га та ла-стів-ки вже дав-но ві-дле-ті-ли. Жай-во-рон-ки, пе-ре-піл-ки й зя-бли-ки за-ли-ша-ю-ться до пер-ших за-мо-роз-­ків. 

• Назви істот: пташки, зозуля, соловейко, іволга, ластівка, жайворонки, перепілки, зяблики. 

Назви неістот: осінь, дерева, листочки, килимом, землю, вирій, голоду, сніг, насіння, заморозків. 

 

Вправа 121 

(Що?) трактор, літак, скрипка, бандура; 

(хто?) тракторист, пілот, скрипаль, бандурист. 

ДЗ• Восени їжаки впадають у сплячку. Ведмежа любить солодкий мед. У затишному кубельці сплять їжачки. Ведмедик буде їсти мед. 

 

Вправа 122  Тарас Григорович Шевченко... 

Не ще-бе-че со-ло-вей-ко, не ку-є зо-зу-ля, ве-сна швид-ко про-ле-ті-ла, і лі-то ми-ну-ло. Гай зе-ле-ний вже жов-ті-є, ли-стя о-па-да-є, ми-на те-пло, ми-на до-бро, хо-лод на-сту-па-є. 

Хто? соловейко, зозуля. 

Що? Весна, літо, гай, листя, тепло, добро, холод 

• Поділили слова на склади: жов-ті-є, о-па-да-є 

Поділили слова на склади для переносу: жов-тіє, опа-дає 

Поділили для переносу різними способами: 

жо-втіє, жов-тіє, 

опа-дає. 

 

Вправа 123  Доповни словосполучення іменниками 

Колючий (хто?) їжак.

Маленька (хто?) миша.

Працьовита (хто?) білка.

Їстівні (що?) гриби.

Житні (що?) колоски.

Трухлявий (що?) пеньок.

Вправа 124 

Марійка та Василько бігали алеями парку й збирали різнобарвні листочки. Мама просила назбирати таких листочків, аби взим­ку робити аплікацію. 

Поділили слова на склади для переносу: Ма-рій-ка, Ва-силь-ко, сльо-зи 

Поділили для переносу різними способами: 

Ма-рійка, Марій-ка, 

Ва-силько, Васи-лько, Василь-ко, 

сльо-зи. 

ДЗ•  Маленький павучок , який сидів на листку, сумно дивився на ді­ток. Скоро  зима. Павуки на зиму лягають спати. Але ж павучок нещодавно народився й не хоче спати! Йому аж сльози на очі навернулися. 

 

Вправа 125  Зміна іменників за числами (один-багато)   

Один (предмет)

Багато (предметів)

вантажна машина, дитина, мама, зебра, шосе

будинки, водії, світлофори, машини, дерева, кущі, знаки, колеса, вікна, двері

Додаткова інформація про дорожні знаки... 

 

Вправа 126 

Див-ну зви-чку Пе-трик ма-є: все у ха-ті роз-ки-да-є. Під сто-лом ле-жить пі-джак, спо-чи-ва на нім... ї-жак. На сто-лі — книж-ки, ка-лач, мо-ло-ток, фу-тболь-ний м'яч. На ма-лень-ку та-бу-ре-тку зо-ши-ти кла-де, шкар-пе-тки. 

Один (хто?) Петрик, їжак; (що?) піджак, калач, молоток, м’яч; 

багато (що?) книж­ки, зошити, шкарпетки. 

 

Вправа 127 

• Розкажи про день міста (села), у якому ти живеш або тобі довелося бути… 

• Поставили наголос у словах (один – багато): 

пампу́шка — пампушки́; ко́ржик — ко́ржики; тісте́чко — тісте́чка; суха́рик — суха́рики; пиріжо́к — пиріжки́ 

ДЗ• Приїжджайте до Києва на день міста — самі побачите. 

Пи́санка — писанки́, рушни́к — рушники́, скри́нька — скри́ньки, капелю́х — капелю́хи, капелю́шок — капелю́шки, бри́лик — бри́лики 

 

Вправа 128 

Написали лист святому Миколаю…

 

Вправа 129  Іменники, протилежні за значенням (антоніми) 

Я про-ти-ле-жне сло-ву «лі-то», хоч мо-роз лю-блю са-ма, у ме-не бі-ла, те-пла сви-та. А-дже звуть ме-не зи-ма. 

Антоніми: зима – літо 

 

Вправа 130 

Учений – неук, праця – лінь, друг – ворог, світло – темрява, мир – війна,  початок – кінець. 

Праця людину годує, а лінь марнує. 

 

Вправа 131 

Собаки були різні: сміливці і боягузи, велетні і малюки, приятелі і недруги. День і ніч не підводив­ся з постелі. 

Антоніми: сміливці – боягузи, велетні – малюки, приятелі – недруги, день – ніч 

ДЗ• В антонімах під­кресли слова, у яких букв більше, ніж звуків: 

Вечір – ранок, північ – південь, земля – небо, радість – смуток 

вечір ве́чір ве-чір звукова схема [— ●́ | – ● —] звуковий розбір слова [в е ч’ і р] 

ранок  ра́нок   ра-нок  [— ●́ | — ● —]  [р а н о к] 

північ  пі́вніч   пів-ніч   [– ●́ — | = ● —]  [п’ і в н' і ч] 

південь  пі́вдень  пів-день   [– ●́ — | — ● =]  [п’ і в д е н'] 

земля    земля́     зем-ля    [— ● — | = ●́]  [з е м л' а] 

небо  не́бо  не-бо  [— ●́ | — ●]  [н е б о] 

радість  ра́дість  ра-дість  [— ●́ | = ● — =]  [р а д' і с т'] 

смуток  сму́ток  сму-ток   [— — ●́ | — ● —]  [с м у т о к] 

 

Вправа 132  Іменники, близькі за значенням 

Хмар-ка со-не-чко хо-ва-є, чор-на хма-ра десь взя-ла-ся, дощ ле-гень-кий на-кра-па-є. Ра-птом зли-ва по-ча-ла-ся, і во-да все за-ли-ва-є, до-що-ви-ця не вга-ва-є. Ли-вень, про-ли-вень пов-сю-ди, і не мо-жуть вий-ти лю-ди. 

• Синоніми: дощ, злива, дощовиця, ливень, проливень 

 

Вправа 133

(Хто?, іменники) діти, малюки, дітвора, дітлахи 

(Що зробили?, дієслова) змайстрували, зробили, вигото­вили; 

(Хто?, іменники) птахи, пернаті друзі; 

(Що роблять?, дієслова) щебечуть, цвірінькають, співають 

• Доповнили речення 

Діти вирішили допомогти пташкам. 

Вони змайстрували годівнички. 

Пернаті друзі приле­тіли до годівничок. 

Вони радісно щебечуть, співають. 

 

Вправа 134 

Будинок, оселя, хата. «Зайве» двір, бо не є синонімом. 

Метелиця, хуртовина, завірюха. «Зайве» холод, бо не є синонімом 

Дорога, шлях, путь. «Зайве» стежка, бо не є синонімом 

ДЗ• Будинок, оселя, хата. 

Метелиця, хуртовина, завірюха. 

Дорога, шлях, путь. 

 

Вправа 135  Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах 

Треба запам’ятати, що назви рослин пишемо з малої букви, а сорт – з великої.  Для порівняння: яблуня Антонівка — кіт Мурко. 

Іван-чай, грицики, васильок, лілії, мальви.

• Назви цих рослин нагадують імена: Іван, Грицько, Василь, Лілія, Мальвіна. Імена, по батькові та прізвища людей пишемо з великої букви. 

• Іванів Софія Ігорівна. 

 

Вправа 136 

Прізвища людей (виділені слова) пишемо з великої букви, назви професій (підкреслені слова) – з малої. Наприклад, стельмах Стельмашенко, гончар Гончаренко.

От і маємо: Бондар, Бон­даренко; Стельмах, Стельмашенко; Гончар, Гончаренко; Швець, Шевчук; Скляр, Скляренко. 

 

Вправа 137 

Київ — столиця України. У ньому є багато пам'ятників славним українцям: Богданові Хмельницькому, Тарасові Шевченку, Лесі Українці, Іванові Франку. 

ДЗ•  Ой, збирала Маргаритка 

маргаритки на горі. 

Розгубила маргаритки 

Маргаритка у дворі. 

Діалог про квітку маргаритку і дівчинку Маргаритку… 

 

Вправа 138 

— Ді-ти! — звер-ну-ла-ся Ка-те-ри-на Ва-си-лів-на до дру-го-кла-сни-­ків. — Сьо-го-дні до нас прий-шла но-ва у-че-ни-ця. Ї-ї зва-ти так, як те-бе, О-лен-ко. Тоб-то во-на тво-я тез-ка. Спо-ді-ва-ю-ся, ви по-то-ва-ри-шу-є-те. 

• Моя тезка: Софія 

 

Вправа 139 

ім'я дитини

ім'я батька

по батькові

Дмитро

Іван

Іванович

Катерина

Григорій

Григорівна

Олена

Василь

Василівна

Діти: Дмитро Іванович, Катерина Григорівна, Олена Василівна

 

Вправа 140 

Крилатко Олена Григорівна. 

Петренко Марія Дмитрівна. 

Коваль Віктор Вікторович 

• Про події розповідає Остап. 

ДЗ• Моя бабуся Ольга каже, що кожна культурна людина має відві­дувати музеї. Сьогодні 2-А та 2-Б класи разом із Сергієм Володи­мировичем і з моєю бабусею Ольгою Дмитрівною йдуть до крає­знавчого музею. Список учнів складав Остап — мій тезка. Ось що він написав. 

 

Вправа 141  Велика буква в кличках тварин 

(«Пшеничний колосок») Круть і Верть 

(«Пригоди Вінні-Пуха та його друзів») Вінні-Пух, П’ятачок 

(«Ріпка») собачка Хвінка, киця Варварка, мишка Сіроманка 

• Записали назви тварин і клички, підкресливши клички: 

мишенята Круть і Верть, ведмедик Вінні-Пух, поросятко П’ятачок, собачка Хвінка, киця Варварка, мишка Сіроманка

 

Вправа 142 

• Діти: зайченята Зая, Мая та Рая; курчатко Милка; індичатко Петричка, кошеня Мура; гусеня Мартусечка, каченя Качурок. 

Дорослі: сич Микола; курочка Зозулечка, індичка Молодичка; киця Мурлиця; гуска Сірокрилка; качка Прачечка. 

Ввічливі слова 

— Доброго ранку! — вітає учнів сич пан Микола. 

— Доброго ранку! — відповідають учні. 

ДЗ• Котик пухнастий — котик Пушок, собачка чорний — собачка Чорниш; корівка біла — корівка Білявка;  телятко руде — телятко Рудя, курочка чубата — Чубарочка. 

 

Вправа 143  Велика буква в назвах вулиць, міст, сіл, річок, гір 

• Назви населених пунктів (Грушеве, Яблунівка, Вишневе, Світле), назва держави (Вкраїнонька). 

• Груші, яблука, вишні — фрукти. 

Грушеве, Яблунівка, Вишневе, Світле, Вкраїнонька. 

 

Вправа 144 

Столиця — це найбільше й найважливіше місто в Україні. Там є велика річка Дніпро, яка впадає в Чорне море. А над Дніпром сто­їть пам'ятник князю Володимиру Великому. А ще є Софійський со­бор, Михайлівський собор, велика вулиця Хрещатик, майдан Не­залежності. 

Місто Київ, річка Дніпро, Чорне море, князь Володимир Великий, Софійський собор, Михайлівський собор, вулиця Хрещатик, майдан Незалежності. 

 

Вправа 145 

Я — Ми-ко-ла Сто-ро-жен-ко. Жи-ву в ма-льов-ни-чо-му се-лі Жи-тнів-ці, на ву-ли-ці Шкіль-ній. Бі-ля мо-го се-ла про-ті-ка-є рі-чка Буг. За рі-чко-ю — мі-сте-чко Бе-ре-го-ве. Там, на ву-ли-ці Го-рі-хо-вій, жи-ве мій друг Ма-ксим Ко-за-чен-ко. Ми хо-че-мо з ва-ми то-ва-ри-шу-ва-ти. 

• Виписали прізвища людей, назви села й містечка, вулиць і річки: 

Стороженко, Козаченко; Житнівці; Берегове; Шкільна, Горіхова; Буг 

ДЗ• Я — Андрій Іванів. Живу в селі Яблунівка на вулиці Парковій. Біля мого села протікає річка Буг. У мене є друг Василь. Він живе на вулиці Центральній. 

 

Вправа 146 

Іменник — це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто? що?

(що?) школа, парта, зошит;

(хто?) школяр, вчитель, друг

іменники є близькі за значенням (синоніми)

(хто?) лелека, бусел, гайстер, чорногуз

(що?) метелиця, віхола, хуртовина

іменники є протилежні за значенням (антоніми)

(що?) ніч — день, початок – кінець, сум – радість  

Вправа 147 

Меблі: шафа, книжкова шафа, крісло 

Посуд: чашка, склянка, каструля 

Електроприлади: кавоварка, електричний чайник, порохотяг (пилосос), холодильник 

Повітряний транспорт: повітряна куля, літак

 

Вправа 148 

Антоніми:  світло – темрява, друг – ворог, учений – неук 

Синоніми: іти — шкандибати, плентатися; будинок — хата, хороми 

 

Вправа 149  Привітання на вітальній листівці до Нового року…

Мої навчальні досягнення 

Іменники, які називають істот (хто?): мама, тато, син, дочка, кіт, пес, птахи 

Іменник, які називають неістоти (що?): квіти, будинок, дерева, гілки, трава, вікна, двері 

Ім'я кожного члена родини: Іван, Олена, Тарас, Діана 

Ім'я та по батькові дітей: Тарас Іванович, Діана Іванівна 

Клички кота й собаки: Мурко, Бровко 

Назва вулиці, на якій проживає родина: Абрикосова 

(Хто?) один: тато, мама, син, дочка, кіт, пес 

(Хто? Що?) багато: птахи, квіти, вікна, дерева, двері, гілки 

• Слова, подібні за значенням (синоніми): будинок — будівля, хата, оселя, житло, дім, хороми

Слова, протилежні за значенням (антоніми): день — ніч

Інші завдання дивись тут...