Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 132 §34 Займенник

Вправа 1

Загадка

Відгадка

Я вам не-ю на-тя-ка-ю, не-ю ду-мать спо-ну-ка-ю, щоб кмі-тли-вий вра-ху-вав, що я не-ю при-хо-вав, вас мо-ро-ча-чи нав-ми-сне, і то-ді ві-дгад-ка бли-сне. Що це та-ке?

займенник

1, 2� Особові займенники, вживаємо

указуючи на себе

звертаючись до співрозмовників

указуючи на інших людей або будь-які предмети

я, ми

ти, ви

він, вона, воно, вони

Я

вам, вас

нею

3� Питання до займенників: я (хто?), вам (кому?), нею (ким?, чим?), вас (кого?).

 

Сторінка 133

Вправа 2

Текст-розповідь про займенник як частину мови…

 

Вправа 3  

Акровірш-загадка

Відгадка

Сло-во по-гі-дне, сло-во на-ше рі-дне,

лю-бим ми те-бе, бу-дем вік лю-бить,

о-брій від-крив-ся, всім сві-там ти ви-дне,

ви-дне, як сон-це, як я-сна бла-кить.

О рі-дне сло-во, хай тобі ща-стить!

слово

Останні рядки вірша закликають розмовляти українською мовою.

1� Займенники: наше, ми, тебе, ти, тобі.

Займенники замінюють інші частини мови: (чиє?) наше (людське, прикметник), (хто?) ми (люди, іменник), (кого?) тебе (слово, іменник), (хто?) ти (слово, іменник), (кому?) тобі (слову, іменник).

2� Записали кілька речень про рідне слово

Не цурайся рідного слова! Рідне слово дороге кожному з нас. У рідній мові – рідне кожне слово. Рідне слово до слова – так із уст малечі ллється мова.

 

Вправа 4

Загадка

Відгадка

А хто з вас, ді-ти, ві-дга-да-є, як будь-хто, перш ніж ї-сти-ме,

трьо-ма зай-ме-нни-ка-ми ма-є зро-би-ти ру-ки чи-сти-ми?

Ви-ми-ти

1� Займенники слова-відгадки: ви, ми, ти.

2� Склали речення із займенниками

Ви були на екскурсії в зоопарку? Нещодавно ми побували на цікавій екскурсії. Ти побачив багато різних тварин.

Займенники вказують на особу, не називаючи її.

 

Сторінка 134

Вправа 5

2� Особові займенники 3 особи однини мають три форми: він, вона, воно.

 

Вправа 6

Хо-ро-ші дру-зі в ме-не є, і ми — о-дна сім'-я. Ми зав-жди ду-ма-єм о-дне — і ти, і він, і я. Нам лю-бе сон-це й ти-хий гай, до-ли-ни і по-ля. Ми ду-же лю-бим рі-дний край — і ти, і він, і я!

1,2� Виписали займенники, у дужках вказали особу і число

Мене (1 ос. одн.), ми (1 ос. мн.), ти (2 ос. одн.), він (3 ос. одн.), я (1 ос. одн.), нам (1 ос. мн.).

Щоб визначити особу при необхідності доцільно поставити у називний відмінок займенник:  мене/я (1 ос. одн.), ми (1 ос. мн.), ти (2 ос. одн.), він (3 ос. одн.), я (1 ос. одн.), нам/ми (1 ос. мн.).

 

Сторінка 135

Вправа 7 

1� Підкреслили особові займенники, вказали особу і число

Ой піду я (1 ос. одн.) понад лугом...

Ой зійди, зійди ти (2 ос. одн.), зіронько вечірняя.

Питається сон дрімоти: «Де ж ми (1 ос. мн.) будем ночувати?».

Щоб у вас (2 ос. мн.) і в нас (1 ос. мн.) все було гаразд! Щоб ви (2 ос. мн.) і ми (1 ос. мн.) щасливі були!

Не хилися, явороньку, ще ж ти (2 ос. одн.) зелененький, не журися, козаченьку, ще ж ти (2 ос. одн.) молоденький!

Як я (1 ос. одн.) собі заспіваю двома голосами, один голос піде гаєм, а другий лісами.

При необхідності, щоб легше визначати особу, можна ставити займенник у називний відмінок:  я (1 ос. одн.), ти (2 ос. одн.), ми (1 ос. мн.), вас/ви (2 ос. мн.), нас/ми (1 ос. мн.), ви (2 ос. мн.).

2� Дібрали споріднені слова до прикметників, позначили корінь

Зелененький — , , , , , , , .

Молоденький — , , , , , , , , , .  

 

Вправа 8

  Я-кі ди-во-ви-жні зву-ки на-шо-ї рі-дно-ї мо-ви! Я-кі во-ни ме-ло-дій-ні й ми-ло-зву-чні! Ко-жен звук ї-ї ні-би ма-лю-є со-бо-ю ці-лу кар-ти-ну. Він ство-рю-є сво-ї ше-дев-ри не тіль-ки в на-шій мо-ві, а й у го-ло-сах при-ро-ди.

1� Займенники: нашої, вони, її, собою, він, свої, нашій.

Займенники замінюють інші частини мови: (чиєї?) нашої (людської, прикметник), (що?) вони (звуки, іменник), (чого?) її (мови, іменник), (що?) він (звук, іменник), (чиї?) свої (мовні, прикметник), (чиїй?) нашій (рідній, прикметник).

2� Написали продовження тексту, використовуючи займенники...

 

Сторінка 136

Вправа 9

Загадка

Відгадка

Займенники замінюють інші частини мови

Навесні я зацвітаю білим цвітом серед гаю, відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку.

Підсніжник

(що?) я (підсніжник, іменник), (чого?) мене (квітки, іменник)

Блищать у мене віти, мов срібло на морозі. І навесні п'ють люди мої прозорі сльози.

Береза

(чого?) мене (берези,  іменник), (чиї?) мої (березові, прикметник)

На дереві я народився в кожусі, кожух розірвався, і я на землю впав.

Горіх

(що?) я (горіх, іменник)

І в горах невидима, і в лісі невловима. Я кричу — вона мовчить, я мовчу — вона кричить: поверта мені назад  усі слова мої підряд.

Луна.

(хто?) я (людина, іменник), (що?) вона (луна, іменник), (кому?) мені (людині, іменник), (чиї?) мої (людські, прикметник).

1� Займенники: я, мене, мої, вона, мені.

2� Підкреслили займенники 1-ї особи, визнач число і відмінок

І в горах невидима, і в лісі невловима. Я (одн., Н. в.) кричу — вона мовчить, я (одн., Н. в.) мовчу — вона кричить: поверта мені (одн., Д. в.) назад усі слова мої (чиї?, Ор. в.) підряд.

3� Роль займенника мене в першому реченні – замінює іменник підсніжник, стоїть у родовому відмінку.

 

Сторінка 137

Вправа 10  Слова ввічливості під час висловлення прохання, подяки

1,2 � Визначили число і відмінок займенників

Прошу Вас (мн., Зн. в.) допомогти.

Я хочу попросити Вас (мн., Зн. в.) про допомогу.

Скажіть, будь лас­ка, Ви (мн., Н. в.) можете допомогти.

Дозвольте Вас (мн., Зн. в.) запитати про успіхи у роботі.

У мене до Вас (мн., Р. в.) прохання про допомогу.

Спасибі Вам (мн., Д. в.) за пораду.

Щиро Вам (мн., Д. в.) дякую за допомогу.

Дозвольте подякувати Вам (мн., Д. в.) за пораду.

Дозвольте висловити Вам (мн., Д. в.) подяку за роботу.

 

Визначаємо відмінок займенника за питанням: вас (кого?, Р. в., ви – 2 ос. мн.), ви (хто?, Н. в., 2 ос. мн.), вам (кому?, Д. в., ви – 2 ос. мн.).

 

Вправа 11  Літературна казка «Співуча пір’їнка» Василя Сухомлинського…

Тема тексту: розповідь про птаха стрепета.

Головна думка: «Є на світі дивовижний птах — стрепет».

Мета тексту – оспівування краси природи.

Заголовок: «Співуча пір'їнка».

Є на сві-ті ди-во-ви-жний птах — стре-пет. Ма-є він у сво-є-му кри-лі о-со-бли-ву спі-ву-чу пір'-їн-ку. Ле-тить стре-пет, і ко-ли за-хо-че-ть­ся йо-му спі-ва-ти, то роз-прав-ля-є кри-ла так, що спі-ву-ча пір'-їн-ка ви-су-ва-є-ться — і лу-на-є тон-кий свист. Схо-жий він і на зву-ча-ння най-тон-шо-ї стру-ни, ко-ли по ній во-ди-ти сми-чком, і на пі-сню ві-тру в тон-кій сте-бли-ні о-че-ре-ту.

1� У займенниках 3-ї особи однини визначили відмінок

Він (Н. в.), йому (Р. в.), (по) ній (М. в.)

Займенники замінюють інші частини мови: (хто?) він (птах, іменник), (кому?) йому (птахові, іменник), (по чому?) ній (пір’їні, іменник). 

Визначаємо відмінок займенника за питанням: він (хто?, підмет, Н. в.), йому (кому?, Д. в.), (по) ній (по чому?, М. в.)

2� Роль займенників у тексті – дозволяють уникнути повтору одного і того самого слова.

 

Сторінка 138

Вправа 12

Розказали, що ти любиш…

1� Підкреслили особові займенники, визначили відмінок, особу, число, пояснили роль  займенників у реченнях

Як не любить той край, де вперше я (Н. в., 1 ос. одн.) побачив солодкий дивний світ.

Хай мені (Д. в., 1 ос. одн.) зоріють зорі, доки сонце моє спить.

Я (Н. в., 1 ос. одн.) хочу бачити світ розплющеними очима.

Нам (Д. в., 2 ос. мн.) батьки і вчителі хочуть щастя на землі.

Я (Н. в., 1 ос. одн.) люблю поля широкі і розкішні сади.

Визначаємо відмінок займенника за питанням: я (хто?, підмет, Н. в.), мені (кому?, Д. в.), нам (кому?, Д. в.)

При необхідності, щоб легше визначати особу,  можна ставити займенник у називний відмінок: я (1 ос. одн.), мені/я (1 ос. одн.), нам/ми (2 ос. мн.)

Займенники дозволяють уникнути повторів, замінюючи інші частини мови: (хто?) я (землянин, іменник), (кому?) мені (людині, іменник), (хто?) я (землянин, іменник), (кому?) нам (дітям, іменник), (хто?) я (людина, іменник). 

 

Вправа 13 Поставили займенники в потрібному відмінку

Зустрілися (з ким?) з (ми);

подивилися (на кого?) на (я);

привіталися (з ким?) зі (я);

запросили (до кого?) до (ми);

спілкувалися (з ким?) з (ти);

попрощалися (з ким?) з (Ви);

передали (для кого?) для (ти);

пораділи (за кого?) за (я).

Зустрілися з нами;

подивилися на мене;

привіталися зі мною;

запросили до нас;

спілкувалися з тобою;

попрощалися з Вами;

передали для тебе;

пораділи за мене.

1� Визначили особу, число і відмінок займенників

Зустрілися з нами (1 ос. мн., Ор. в.);

подивилися на мене (1 ос. одн., М. в.);

привіталися зі мною (1 ос. одн., Ор. в.);

запросили до нас (2 ос. мн., Р. в.);

спілкувалися з тобою (2 ос. одн., Ор. в.);

попрощалися з Вами (2 ос. мн., Ор. в.);

передали для тебе (2 ос. одн., Р. в.);

пораділи за мене (1 ос. одн., Зн. в.).

2� Займенники із прийменниками пишемо окремо: з нами, на мене, зі мною, до нас, з тобою, з Вами, для тебе, за мене.

 

Сторінка 139

Вправа 14

Тема тексту: розповідь про Сонце.

Головна думка: «І всяк йому радіє».

Мета: розповісти про Сонце та його значення для усього живого.

Во-но є не-бе-сним ті-лом. Йо-го на-зи-ва-ють ди-вом золотим. Без ньо-го не-мо-жли-ве жи-ття. Во-но да-ру-є всім нам сво-є сві-тло і те-пло. Йо-го не по-ба-чиш у-но-чі. З ним дру-жно жи-вуть зір-ки на не-бі. На ньо-му ве-ли-ка від-по-ві-даль-ність за жи-ття на Зем-лі. Ні-що без ньо-го не ро-сте. У-се від ньо-го нав-кру-ги на-би-ра-є-ться сна-ги. І всяк йо-му ра-ді-є.

1� Різні форми займенника воно:  його, нього, ним, ньому, йому.

Займенники 3 особи після прийменників пишуть з буквою н: його, без нього, воно, на ньому, від нього, йому, з ним.

2� Склали речення із займенником воно в орудному відмінку однини

Я дружу з ним від першого класу. З ним завжди цікаво і весело. Ним черпали воду із джерела. Я захоплююся ним.

Займенники 3 особи в орудному відмінку завжди пишуть з буквою н: ним, з ним.

 

Вправа 15  Соняшникові «чудеса» — ростові рухи верхівки за рухомза рухом Сонця

Чванливий Соняшник в оточенні рідні

розмову вів, хвалив себе без краю: —

ви можете позаздрити мені

над Сонцем я велику владу маю.

В годину літню — сонячну, ясну

Я чудеса творю своєю головою.

Куди її лиш поверну —

і Сонце повертається за мною.

1�  Зазначили, на кого вказують займенники

На самого себе

На співрозмовника

На сторонню особу, предмет

я, мені, мною

ви

її

2� Склали кінцівку байки, використовуючи особові займенники

Недовго він могутністю хвалився,

Бо хмара темно-чорна налетіла.

Наш Соняшник пелюстками закрився,

Без Сонця вже йому ніщо не миле.

Без нього зрозумів він, що хвалився. 

«Не я його, воно мене водило!».

Інші завдання дивись тут...