Інші завдання дивись тут... Закінчіть речення, вписавши потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика в лівий.  1 До складу основ обов’язково входять ... одна або кілька гідроксогруп ОН   2 Кислотний залишок є складовою ... кислот і солей  
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 73 (СОЛІ) Вправа 1.  Назвіть солі за хімічними формулами Складіть формули за назвами солей  Li2CO3  літій карбонат Кальцій бромід   CaBr2  Mg(NO3)2  магній нітрат Ферум (ІІ) сульфіт  FeSO3  PbSO4 
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Cторінка 69  (ОСНОВИ) Вправа 1. Користуючись таблицею розчинності, випишіть по 3 формули розчинних та нерозчинних основ і назвіть їх за українською хімічною номенклатурою:  Розчинні основи: NaOH - натрій гідроксид , KOH - калій гідроксид, Ba(OH)2 - барій
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут...  Сторінка 65  (основні класи неорганічних сполук) Вправа 1 Розподіліть хімічні сполуки за класами: Оксиди: Na2O, СO2, Н2O, Р2O5, NO2 Основи: Мg(ОН)2, Fе(ОН)2, КОН, Ва(OН)2, LiОН Кислоти: Н2СO3, Н2S, Н2SO3, НNO2 Солі: FеСl3,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут...  Вправа 1.Закінчіть речення в лівому стовпчику, обравши (підкресливши) потрібні слова або словосполучення із правого стовпчика. 1. Кількість речовини — це фізична величина, яка визначається в певній порції речовини числом структурних частинок 2. 1
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут...  Вправа 1. Обчислення відносної густини газів: І варіант кисню за воднем DH2(O2)=Mr(O2)/Mr(H2)=32/2=16 карбон (ІІ) оксиду за азотом DN2(CO)=Mr(CO)/Mr(N2)=28/28=1 бутану С4Н10 за повітрям Dповітря(C4H10)=Mr(C4H10)/Mr(повітря)=58/29=2 ІI варіант
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут...  Вправа 1. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що відповідає заданій кількості речовини. І варіант Речовина   у, моль V (н.у.)  (V=VM•y, де VM=22,4 л/моль за н.у.) Амоніак NH3 0,5 V(NH3)=22,4 л/моль • 0,5 моль=11,2 л Хлор Сl2 2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут...  Завдання 1 Обчисліть масу речовини, що відповідає заданій кількості речовини: I варіант  Речовина у, моль m, г   (m=y•M, де М=Mr г/моль) Азот N3 0,3 0,3 моль • 28 г/моль = 8,4 г Пропан С3Н8 1,5 1,5 моль • 44 г/моль =
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

 Інші завдання дивись тут...  Сторінка 54 Вправа 1. Заповніть таблицю за зразком: Назва речовини Відносна молекулярна маса Молярна маса Оксиген  Mr(O)=Ar(O)=16  M(O)=16 г/моль Кисень  Mr(O2)=2•16=32  M(O2)=32 г/моль Вода
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут...  Середній рівень Завдання 1  I варіант Обчисліть, яку кількість речовини заліза становлять 1,5•1023 атомів Fе. Відомо: N(Fe)=1,5•1023 атомів    Знайти: y(Fe)-? Розв'язування
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Яка кількість атомів Феруму відповідає залізу кількістю речовини 0,25 моль.  Відомо: y(Fe)=0,25 моль     Знайти: N(Fe)-? Розв'язування N(Fe)=y(Fe)•NA=0,25 моль • 6,02•1023
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Схарактеризуйте різні види хімічного звязку на конкретних прикладах. Заповніть таблицю. Варіант утворен- ня зв'язку між ато- мами Між атомами одного й того самого неме- талічного елемента Між атомами різних неметалічних
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут...  Сторінка 42 Вправа 1. Заповніть таблицю: Зв'язок між будовою та властивостями речовин Тип криста- лічних ґратків Структурна частинка   Вид хімічного зв'язку Міцність зв'язку   t0пл   Приклади   молекулярна молекули
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка 35 Вправа 1. Розташуйте елементи в порядку збільшення електронегативності: a) Sn, Si, Pb, C: Pb, Sn, Si, С. У головній підгрупі електронегативність атомів елементів зростає зі зменшенням зарядів ядра (порядкових № елементів). б) Se, Ge, Br, As: Ge, As, Se, Br.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 3 електрони. A 3 В 1З В 23 Г ЗЗ Відповідь: В Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома елемента дорівнює номеру групи, в якій
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Іванащенко 2016, 2020