Інші завдання дивись тут... Дослід 1. Виявлення крохмалю в харчових продуктах Матеріали: картоплина, борошно, білий хліб, стигле яблуко, варена ковбаса. Реактиви: розчин йоду в калій йодиді (можна використати аптечний розчин Люголя); Харчові продукти Забарвлення Наявність крохмалю картоплина
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Чим зумовлюється надзвичайна рiзноманiтнiсть бiлкiв?  Надзвичайна різноманітність білків зумовлюється існуванню великої кількості амінокислот, які можуть з'єднуватися в будь-якій послідовності.   Вправа 2. Що означає
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Порiвняйте склад i будову крохмалю та целюлози. Загальна формула целюлози, як i крохмалю, (С6Н10О5)n, але ступiнь полiмеризацiї, молекулярна маса целюлози набагато бiльшi, нiж у крохмалю: n становить 10—14 тисяч, вiдносна
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Сформулюйте означення амінокислот, виходячи з їхнього хімічного складу. Амінокислоти — органічні сполуки, до складу молекул яких входять аміногрупи –NH2 й карбоксильні групи –COOH.   Вправа 2. Чим, на
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Схарактеризуйте крохмаль як природний полiмер.  Крохмаль - природний полімер, що синтезується в рослинах з глюкози за реакцiєю: nC6H12O6 -> (C6H10O5)n + nН2О                
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Складіть загальну схему виробництва цукру. Виробництво цукру полягає у виділенні сахарози із природної сировини, наприклад, цукрового буряку, очищенні та кристалізації продукту. ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ. 1. Зважування
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Як ви розумiєте назву «вуглеводи»? Загальна формула вуглеводів Cn(H2O)m. В молекулах крiм атомiв Карбону (колишня назва «вуглець») є атоми Гiдрогену й Оксигену у спiввiдношеннi Н:О, як 2:1, подібно до
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Похідними яких сполук є жири? Карбонових кислот.   Вправа 2. У чому полягає відмінність хімічного складу рідких і твердих жирів? Тверді жири утворюються насиченими карбоновими кислотами, а рідкі - ненасиченими.   Вправа
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Якi сполуки належать до класу карбонових кислот? Похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або декілька карбоксильних груп СООН.   Вправа 2. Укажіть, з якими речовинами реагує етанова кислота: А лугами Б спиртами В
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. До якого класу сполук належить глiцерол? Спиртів.   Вправа 2. Порiвняйте склад i властивостi етанолу й глiцеролу. Етанол  - одноатомний спирт, а гліцерол - триатомний спирт, їхні молекули різняться кількістю гідроксильних
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Якi сполуки належать до класу спиртів? Органічні сполуки, у складі молекул яких є одна або кілька гідроксильних груп.   Вправа 2. Поясніть, на якій властивості етанолу ґрунтується його застосування у вигляді пального. Етанол
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Укажіть речовини, що входять до складу природного газу: А метан Б етен В гексан Г етан Вправа 2. Де використовують природний газ? Паливо промислове й побутове, сировина хімічної промисловості.   Вправа 3. Наведіть
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Лабораторні досліди №5, №6, №7 Виявлення хлорид-, бромід-, йодид-іонів у розчині У пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини натрієвих солей — хлорид, бромід, йодид. Проведіть якісні реакції на аніони й визначте вміст кожної з пробірок. Порівняйте
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Що таке мономер? Вихідні низькомолекулярні речовини називають мономерами. Що таке полімер? Полімер - продукт реакції полімеризації.   Вправа 2. Укажіть тип реакції, до якого належить реакція полімеризації: А обміну Б заміщення В приєднання Г
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1. Чим різняться за складом етен і етин? Кількістю атомів Гідрогену. Етен має чотири атоми Гідрогену, а етин - два.   Вправа 2. Чому етен і етин належать до ненасичених вуглеводнів? Бо у молекулах цих вуглеводнів
Категорія : Хімія 9 клас Буринська 2017

Назад Вперед