ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Хімічний зв'язок і будова речовини" І та ІІ рівні 1. Назвіть типи хімічного зв'язку, які ви вивчили. Ковалентний (неполярний,  полярний), йонний. 2. Напишіть електронні формули за молекулярними формулами речовин: Cl2, NH3, KH і покажіть положення спільних
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, НАЗВИ» Завдання 1. Заповніть таблицю відповідними визначеннями.   № Класи речовин Визначення             Класифікація        Походження назв
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ» № Основні питання теми Вдповіді 1 Напишіть визначення електронегативності атомів і поясніть, як вона змінюється в періодах і групах періодичної системи. Електронегативність -
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Валентність і ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. У хімічних формулах більш електронегативні елементи (елементи з негативним ступенем окиснення) розміщуються праворуч. Ступінь окиснення атомів у простих речовинах дорівнює 0.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (групова) Валентність і ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. У хімічних формулах більш електронегативні елементи (елементи з негативним ступенем окиснення) розміщуються праворуч. Ступінь окиснення атомів у простих
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Кристалічні  ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали.  1. Випишіть окремо сполуки з: а) ковалентним неполярним, б) ковалентним полярним, в) йонним зв’язками за їхніми формулами: НF, O2, SіС, МgСl2, СO2, N2, К2S, Вг2, NаВг та вкажіть тип кристалічної
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Кристалічні ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали. Завдання 1. Перелічіть, які типи кристалічних ґраток ви вивчили: атомні, молекулярні та йонні. Завдання 2. Укажіть типи кристалічних ґраток і назви сполук, поданих формулами: RbCl, SiH4, I2, Na2S, NH3,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (групова). Йонний зв'язок. I рівень Завдання 1. Позначте три елементи з найбільшою електронегативністю: Si, О, Н, В, F, С, S. Відповідь. О, F, S. Електронегативність О 3,5; F 4,0, S 2,5. Завдання 2. Підкресліть формули сполук з йонним зв’язком: О3,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентні зв'язки. 1. Впишіть у таблицю відомості про хімічні зв’язки в молекулах водню, хлору, дигідроген сульфіду. Назва речовини та їх молекулярні формули Які електрони утворюють неподільні
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

 Самостійна робота. Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентні зв'язки. Завдання 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним: 1. Зв’язок атомів за допомогою електронних пар називають ковалентним. 2. Розрізняють два види
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна).Електронна природа хімічного зв'язку. Електронегативність атомів елементів. Завдання 1. Укажіть елемент періодичної системи з найбільшою електронегативністю: А. О. Б. F В. СІ. Г. N. Відповідь:    Б   Завдання 2. Сформулюйте визначення.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА» I рівень 1. Позначте заряд ядра атома Купруму: А .+29. Б .+30. В .+27. Г.+37. Відповідь:___A___ 2. Позначте число електронів у електронних оболонках
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ  «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА  ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА.  БУДОВА АТОМА» № Основні питання теми Відповіді 1. Напишіть визначення: а) періодичного зако- ну на сучасному етапі розвитку хімічної науки.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Лабораторні посліди 11. Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру(УІ) Речовини: розчини натрій гідроксиду, калій гідроксиду, алюміній хлориду, сульфатної кислоти, лакмусу синього, фенолфталеїну, хлоридної кислоти. Обладнання: 7 пробірок або планшетка, штатив для
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Назад Вперед