Домашнє завдання. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. 1. Чому, на вашу думку, берилій гідроксид та алюміній гідроксид у таблиці, поданій у зошиті, відображено двома формулами? Це амфотерні гідроксиди, що мають здатність проявляти подвійні хімічні
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Тестові завдання. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д,І,Менделєєва. 1. Позначте характеристику елемента, яку Д. І. Менделєєв поклав в основу класифікації хімічних елементів: А. Абсолютну атомну масу. Б. Відносну атомну масу. В. Валентність. Г. Середню атомну масу
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна) Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Завдання 1. Випишіть з таблиці формули натрій гідроксиду, алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти: а ) NaOH ; б ) Al(OH)3, H3AlO3; в )  H2SO4 Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Порівняльна характеристика галогенів. І рівень 1. Виділіть металічні елементи з даного переліку елементів, поданих символами: С, S, Na, Fе, Р, Li, Mg Sі, Н, К, Нg N. СІ, підкресливши їх однією рискою. 2. Напишіть формули простих речовин, утворених галогенами,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Порівняльна характеристика галогенів. Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії фтору, брому та хлору з воднем. Назвіть утворені речовини. а)  F2+H2=2HF - фтороводень; б ) Br2+H2=2HBr - бромоводень; в ) Cl2+H2=2HCl - хлороводень (гідроген хлорид). Завдання 2.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Порівняльна характеристика лужних металів. Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії літію, натрію, калію з киснем з огляду на те, що два останні утворюють пероксиди складу Е2О2 Назвіть утворені продукти. а ) 4Li+O2=2Li2O  - літій оксид; б)  2Na+O2=Na2O2
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... I рівень Завдання 1  Підкресліть з даного переліку речовин однією рискою формули оксидів, двома - кислот, однією хвилястою - основ і двома хвилястими - солей: СuО, Сu(ОН)2, Н2SO4, ZnCl2, ZnO, H2S, K2S, КОН, Fe(OH)2, Li2O, HNO3, Na2CO3. Оксиди: CuO, ZnO,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Вправа 1  Впишіть у таблицю рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості основ та солей. Розчинні у воді основи (луги). 1. 2KOH+CO2=K2CO3+H2O                           
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Впишіть у таблицю рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оксидів та кислот. ОСНОВНІ властивості оксидів. 1. BaO+H2O=Ba(OH)2 2. BaO+CO2=BaCO3 3. BaO+2HCl=BaCl2+H2О КИСЛОТНІ властивості оксидів.
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійне розв'язування. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ МАС, КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ТА ОБ’ЄМІВ ГАЗІВ, ЯКЩО ВІДОМІ МАСИ, КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИН АБО ОБ’ЄМИ РЕЧОВИН, ЩО ВСТУПАЮТЬ У РЕАКЦІЮ АБО УТВОРЮЮТЬСЯ ВНАСЛІДОК НЕЇ. І та II рівні Задача І.На купрум(ІІ) оксид подіяли
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. І рівень 1. Укажіть речовину, що є реактивом на хлоридну кислоту та її солі: А. ВаСl2. Б. АgNO3. В. Н2SO4. Г. AgCl. Відповідь:__Б__ . 2. Напишіть рівняння реакцій добування кальцій гідроксиду, якщо є: кальцій оксид і вода; кальцій і вода. CaO+H2O = Ca(OH)2 Ca + 2H2O =
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ ДОБУВАННЯ ОКСИДІВ, КИСЛОТ, ОСНОВ І СОЛЕЙ. Завдання 1. Є речовини: магній оксид, натрій гідроксид, ортофосфатна кислота, фенолфталеїн. Запропонуйте спосіб добування двох ортофосфатів. Напишіть рівняння реакцій. 3MgO+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2O
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Тренувальні вправи. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук. 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем: а) мідь —> купрум(ІІ) сульфат —> купрум(ІІ) гідроксид —> купрум(ІІ) оксид —> мідь;
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук. 1. Узагальніть знання про класифікацію та хімічні властивості оксидів. Впишіть у таблицю приклади рівнянь реакцій. ОСНОВНІ оксиди.  1. Взаємодія з водою:     1) K2O+2H2O=2KOH+H2O     1)
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук. Завдання 1. Напишіть формули речовин за їх назвами. Розподіліть за класами: кальцій сульфат, магній гідроксид, карбон(ІІ) оксид, станум(ІІ) хлорид, сульфур(VІ) оксид, сульфатна кислота, аргентум хлорид,
Категорія : Хімія 8 клас РЗ Савчин