Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Короткі та повні якісні прикметники Звертання Вправа 358. Прочитайте. Випишіть словосполучення, що містять повну нестягнену форму прикметників. Визначте рід і число таких при­кметників. 1. Україна — це тихії води і ясні зорі, зелені сади,
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Короткі та повні якісні прикметники Написання не з прикметниками Написання складних слів літери е,и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів Вправа 357. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте короткі форми прикметників.
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Короткі та повні якісні прикметники Вправа 356. Прочитайте. Визначте короткі форми прикметників. Назвіть повні форми якісних прикметників, від яких вони утворені. 1. Гетьман він на всю губу, пишен і красен (П. Куліш). 2. Малий, затям, наш край не
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Короткі та повні якісні прикметники Вправа 355. Прочитайте. Порівняйте виділені в реченнях форми прикметни­ків. Які з них уживаються рідко? Місяцю ясний, зорі пре­красні! (С. Гулак-Артемовський) Він там великий, де малі вікна. (Народна
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Текст Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Творення прикметників Вправа 354. Прочитайте. Визначте тему й головну думку тексту.                       Казка про Хвилю та художника
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Творення прикметників Вправа 329. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники, запишіть їх у початковій формі (називний відмінок однини чоловічого роду), виділіть у них суфікси. Підкресліть в словах орфограму «велика літера».
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Творення прикметників Вправа 328. Запишіть словосполучення, утворивши відносні прикметники від поданих у дужках іменників і дієслів. У прикметниках виділіть суфікси. Зразок: (народ) пісня – народна пісня.      (Україна)
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Вправа 331. Перепишіть, вибираючи з дужок велику чи малу літеру. Свій ви­бір обґрунтуйте.    1. Вороги були засліплені блиском (А, а)хіллесового меча, який викував для нього бог вогню (3 енциклопедії античної міфології). 2. Уся
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення Вправа 333. Прочитайте. Визначте іменники, від яких утворені виділені при­свійні прикметники. Вимовте звуки, які чергуються при творенні. 1. Опустився вечір на крило лелече (П. Король). 2.
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Вправа 334. Прочитайте. Визначте, у яких словосполученнях прикметники вжиті в прямому значенні, у яких — у переносному. Укажіть розряд кожного прикметника за значенням (якщо відносні прикметники вживаються в переносному значенні, вони
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Вправа 336. До кожного іменника доберіть із довідки прикметники так, щоб утворилися фразеологізми, фразеологізми запишіть, розкрийте їхнє значення. Визначте розряди прикметників за значенням. Лисяча хитрість. Вовчий апетит. Заяче серце. Собача
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Стилі мовлення Вправа 340. Прочитайте уривки, визначте стиль кожного з них. Свою думку доведіть.     I. Дерева широколистих дібров за помірного клімату вкриті листям лише влітку. Стовбури й гілки дерев захищені товстою корою, брунь­ки вкриті смолистою лускою. Загальна поверхня
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Стилі мовлення. Вправа 341. Прочитайте. Визначте в речен­нях художні засоби. З якою метою їх ужито? Пригадайте визначення літературо­знавчих термінів епітет, порівняння, метафора, персоніфікація. 1. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т. Шевчен­ко). 2. Горить-тремтить
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення Вправа 342. Прочитайте. Визначте в тексті прикметники, поставте до них пи­тання. Що означають прикметники (виражають ознаку предмета або його належність комусь та відповідають на питання
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Прикметник Якісні, відносні, присвійні прикметники Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення Вправа 343. Прочитайте прислів'я. Визначте прикметники вищого та найви­щого ступенів порівняння (просту і складену форми). Людина міцніша (проста форма вищого ступеня порівняння) за кремінь і
Категорія : Укр. мова 6 клас Глазова

Назад Вперед