Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л." 

Сторінка 49

Вправа 3  Записали словосполучення:

подорожувати по річці, у прибережній смузі, добре живеться щуці, маленькій комасі, лежить на підлозі, написано на дошці.

Чергування приголосних звуків: річка — річці ([к] – [ц']), смуга — смузі ([г] – [з']), щука — щуці ([к] – [ц']), комаха — комасі ([х] – [с']), підлога — підлозі ([г] – [з']), дошка — дошці ([к] – [ц'])

Склали речення

Улітку мрію подорожувати по річці пароплавом. У прибережній смузі живуть жаби. Добре живеться  щуці в нашій великій річці. Я допомогла маленькій комасі злетіти. Персидський килим лежить на підлозі. Багато вправ написано на дошці

 

Вправа 4, 5  Підкресли букви, які познача­ють приголосні звуки, що чергуються, позначили рід іменників

Поріг (ч. р.) — порозі, ріг (ч. р.) — розі, вухо (с. р.) — вусі, кожух (ч. р.) — кожусі, урок (ч. р.) — уроці, око (с. р.) — оці.

Визначаємо рід іменника у початковій формі (називний відмінок однини) за допомогою допоміжного слова: поріг (мій/він, ч. р.), ріг (мій/він, ч. р.), вухо (моє/воно, с. р.), кожух (мій/він, ч. р.), урок (мій/він, ч. р.), око (воно/моє, с. р.)

 

Сторінка 50

Вправа 6, 7

У-лю-бле-ни-ми на-ці-о-наль-ни-ми стра-ва-ми ру-му-нів є ку-ку-ру-дзя-на ма-ма-ли-ґа й го-луб-ці у ви-но-гра-дно-му ли-сті. Ма-ма-ли-ґа за-мі-ню-є ру-му-нам на-віть хліб. Це кру-то зва-ре-на ка-ша з ку-ку-ру-дзя-но-го бо-ро-шна. Рі-жуть ї-ї во-ще-но-ю ни-тко-ю а-бо де-рев'-я-ним но-жем на шма-тки й по-да-ють зі шквар-ка-ми, си-ром, гри-ба-ми, сма-же-но-ю ри-бо-ю. Є й ін-ші ва-рі-ан-ти по-да-чі ма-ма-ли-ґи.

Написали, чи хотілося б тобі скуштувати румунські страви та які саме…

 

Вправа 8 Позначили відмінок змінених іменників

На лавочці (М. в.) сидів чоловік у капелюсі (М. в.). Мама купила донечці (Д. в.) чобітки. На гілці (М. в.) дерева діти повісили годівницю. Надійка весело стрибала на одній нозі (М. в.). У шкільній бібліотеці (М. в.) є ба­гато цікавих книжок. У лузі (М. в.) росте червона ка­лина. Осінь позолотила берізці (Д. в.) листочки. У наступному навчальному році (М. в.) ми станемо п'ятикласниками.

Визначаємо відмінок іменників за питанням: на лавочці (на чому?, М. в.), у капелюсі (у чому?, М. в.), донечці (кому?, Д. в.), на гілці (на чому?, М. в.), на нозі (на чому?, М. в.), у бібліотеці (у чому?, М. в.), у лузі (у чому?, М. в.), берізці (чому?, Д. в.), у році (у чому?, М.  в.)

Чергування приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках: лавочка — лавочці ([к] – [ц']), капелюх — капелюсі ([х] – [с']), донечка — донечці ([к] – [ц']), гілка — гілці ([к] – [ц']), нога — нозі ([г] – [з']), бібліотека — бібліотеці ([к] – [ц']), луг — лузі ([г] – [з']), берізка — берізці ([к] – [ц']), рік — році ([к] – [ц'])

 

Вправа 1  Ребус

І  ТАКСІ  ЛІЛІЯ         Італія

У реченні з підкреслили іменники

Оленка відпочивала у сонячній Італії.

 

Вправа 2

Заголовок тексту: «Листопад», «Останній місяць осені», «Зажурений листопад».

Ли-сто-пад — о-ста-нній мі-сяць о-се-ні. Чо-мусь він по-­хму-рий і сум-ний. Мо-же, від то-го, що ро-би-ти йо-му в цю по-ру ро-ку ні-чо-го? Блу-ка-є він без ра-до-сті й ба-­дьо-ро-сті по-ля-ми, лу-ка-ми, аж по-ки не дій-де до лі-су.

 

Сторінка 51

Вправа 3 Чергування голосного звуку в деяких іменниках 

Іменники

Початкова форма (називний відмінок однини)

(хто?, що?)

осен[і]

рок[у]

радост[і]

бадьорост[і]

осінь[] (ж. р.)

рік[] (ч. р.)

радість[] (ж. р.)

бадьорість[] (ж. р.)

1. Визначаємо рід іменників у початковій формі допомогою допоміжного слова: осінь (вона/моя, ж. р.), рік (він/мій, ч. р.), радість (вона/моя, ж. р.), бадьорість (вона/моя, ж. р.)

2. Позначили закінчення й основу в записаних словах: осінь[], рік[], радість[], бадьорість[].

3. Підкреслили букви, які позначають звуки, що чергуються: осені — осінь, року — рік, радості — радість, бадьорості — бадьорість.  

5, 6. У деяких іменниках жіночого і чоловічого роду, які в початковій формі мають нульове закінчення, при відмінюванні відбувається чергування звуків [і] з [о] або [е].

 

Вправа 4  Підкреслили іменники, позначили відмінок кожного

Італія (Н. в.) розташована на півострові (М. в.), який має форму (Зн. в.) жіночого чобітка (Р. в.). До складу (Р. в.) Італії(Р. в.) входить також кіль­ка островів (Н. в.). Найбільші серед них — Сицилія (Н. в.) і Сардинія (Н. в.).

На півночі (М. в.) країни (Р. в.) розташовані гори (Н. в.) Альпи (Н. в.). Найвища їх вершина (Н. в.) — гора (Н. в.) Монблан (Н. в.). Вона вкрита вічними снігами (Ор. в.).

Багато країн (Р. в.) можуть позаздрити красі (Д. в.) й прива­бливості (Д. в.) Італії (Р. в.).

Визначаємо відмінок за питанням: Італія (що?, підмет, Н. в.), (на) півострові (на чому?, М. в.), форму (що?, другорядний член, Зн. в.), чобітка (чого?, Р. в.), складу (чого?, Р. в.), Італії (чого?, Р. в.), островів (що?, підмет, Н. в.), Сицилія (що?, підмет, Н. в.), Сардинія (що?, підмет, Н. в.), (на) півночі (на чому?, М. в.), країни (чого?, Р. в.), гори (що?, підмет, Н. в.), Альпи (що?, підмет, Н. в.), вершина (що?, підмет, Н. в.), гора (що?, підмет, Н. в.),  Монблан (що?, підмет, Н. в.), снігами (чим?, Ор. в.), країн (чого?, Р. в.), красі (чому?, Д. в.), прива­бливості (чому?, Д. в.), Італії (чого?, Р. в.).

 

Сторінка 52

Вправа 5

На плакаті розміщена реклама для туристів, щоб вони відвідали країну Італію. Там можна полюбуватися витворами мистецтва, побачити старовинні споруди (амфітеатри, акведук, собори, палаци, фонтани), скуштувати італійської піци, кави, спагеті, відпочити на теплому узбережжі декількох морів.

 

Вправа 6

Написали, яка інформація з плаката про Італію зацікавила найбільше та чому?...

 

Вправа 7  Підкреслили букви, які позначають голосні звуки, що чергуються

Читалочка зраділа можливості побувати в Італії. Прапор Італії має три вертикальні сму­ги — зеленого, білого і червоного кольорів. Іта­лійці дуже емоційні, але їм трохи бракує органі­зованості й пунктуальності.

Чергування голосного звуку: можлив[і]сть — можлив[о]сті, кол[і]р — коль[о]рів, організован[і]сть — організован[о]сті, пунктуальн[і]сть — пунктуальн[о]сті.

Організованість — уміння планувати і впорядковувати свою діяльність.

Пунктуальність — здатність вчасно виконувати всі свої обов'язки.

 

Сторінка 53, 54

Вправа 1, 2

Я хочу посмакувати італійською піцою і пастою.

Орудний відмінок іменників жіночого роду однини

Відмінок іменника

Називний

Орудний відмінок

Питання

хто? що?

кого? чого?

Закінчення основи

 Н. в.

 

після твердих

приголосних звуків,

крім [ж], [ч], [ш]

після м’яких

приголосних звуків

та [ж],[ч], [ш]

після [й]

Закінчення

-а, -я

-ою

-ею

-єю

Приклади,

позначили закінчення

книг[а],

пісн[я], їж[а],

задач[а], душ[а]

мрі[я]

книг[ою]

пісн[ею], їж[ею],

задач[ею], душ[ею]

мрі[єю]

Вправа 3

Італійці дуже пишаються своєю країною і кухнею.

Місто Піза славиться знамени­тою «падаючою» Пізанською вежею.

Італійський закон забороняє ма­лювати на асфальті крейдою.

Залізничний транспорт сполучає Італію з Німеччиною, Австрією, Францією, Швейцарією, Іспанією.

Перевірка закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини: країною (бо [к р а й ї н а]), кухнею (бо [к у х н' а]), вежею (бо [в е ж а]), крейдою (бо [к р е й д а]), Німеччиною (бо [н' і м е ч: и н а]), Австрією (бо [а в с т р' і й а]), Францією (бо [ф р а н ц' і й а]), Швейцарією (бо [ш в е й ц а р' і й а]), Іспанією (бо [і с п а н' і й а])

 

Вправа 4

Хлопчик Фабіо, дівчинка Джулія.

В Італії я познайомилася з Джулією. Однокласникам завжди весело з Джулією. Маленьку  дівчинку назвали Джулією.

Перевірка закінчення орудного відмінка: Джулією (бо [дж у л' і й а])

Вправа 5

Бон джо́рно.

Добрий день.

Арріведе́рчі.

До побачення.

Вправа 6

На світлині зображена архітектурна італійська пам’ятка – Колізей. Амфітеатру майже 2000 років. Його будівництво розпочалось у 72 році нашої ери.

 

Сторінка 55, 56

Вправа 7

Італія славиться своєю історією. Більш як дві ти­сячі років тому на території цієї країни існувала ве­лика держава, яка називалася Римською імперією. Її столицею було місто Рим. Найвідомішою спору­дою Стародавнього Риму, яка збереглася до наших днів, є Колізей. Це грандіозний амфітеатр, у якому влаштовували розважальні видовища.

Перевірка закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини: історією (бо [і с т о р' і й а]), імперія (бо [і м п е р' і й а]), столицею (бо [с т о л и ц' а]), спорудою (бо [с п о р у д а])

 

Вправа 8 

Написали, яке враження справили на світлина й текст про Колізей…

 

Вправа 9  Підкресли іменники у формі орудного відмінка, позначили закінчення

Якось королева Маргарита гуляла зі своєю роди­н[ою] по парку. Вона багато чула про піцу й вирішила скуштувати її. Місцевий піцайоло спік для неї піцу за новою рецептур[ою]. Відтоді піцу з по­мідор[ами], сир[ом] моцарел[ою] й лист[ям] базиліку стали називати піц[ою] Маргарит[ою].

Перевірка орудного відмінка іменника: родиною (бо [р о д и н а]), рецептурою (бо [р е ц е п т у р а]), помідорами (бо [п о м´ і д о р]), сиром (бо [с и р]), моцарелою (бо [м о ц а р е л а]), листям (бо [л и с т´ а]), піцою (бо [п´ і ц а], Маргаритою (бо [м а р г а р и т а])

 

Вправа 1, 2

Ми з моїм товаришем любимо грати в теніс.

Орудний відмінок іменників чоловічого роду однини

Відмінок іменника

Називний

Орудний відмінок

Питання

хто? що?

кого? чого?

 

 

після твердих

приголосних звуків,

крім [ж], [ч], [ш]

після м’яких

приголосних звуків

та [ж],[ч], [ш]

 

після [й]

Закінчення Ор. в.

 

-ом

-ею

-єю

Приклади,

позначили закінчення

парк[],

день[], ніж[],

калач[], душ[]

чай[]

парк[ом]

дн[ем], нож[ем],

калач[ем], душ[ем]

ча[єм]

Сторінка 57

Вправа 3  Позначили закінчення орудного відмінка

Мій дідусь працює охоронц[ем]. Марійка трохи змокла під дощ[ем]. Гостей на українському весіллі пригощають корова[єм]. Журавлі в небі летять ключ[ем]. Грибники сплутали змію з вуж[ем].

Перевірка орудного відмінка однини іменника чоловічого роду: охоронцем (бо [о х о р о н е ц']), дощем (бо [д о ш ч]), короваєм (бо [к о р о в а й]), ключем (бо [к л' у ч]), вужем (бо [в у ж])

 

Вправа 4  Написання іменників чоловічого роду з основою на -р в оруд­ному відмінку однини треба перевіряти за орфографічним слов­ником

Після закінчення школи ви будете обирати собі професію. Кому подобається мистецтво, той може стати модельєром, актором, дизайнером. Хто любить будувати, може бути інженером, конструктором, архітектором, малярем. А хтось захоче бути лікарем, перукарем, авіатором, кухарем, менеджером, банкіром.

 

Вправа 5

Написали, ким хочеш стати, коли виростеш…

 

Вправа 6   Підкреслили іменники у виділених реченнях, позначили відмінок

Унікальне місто в Італії — Вене­ція. Вона розкинулася на ста два­дцяти піщаних островах. Її меш­канці пересуваються не вулицями, а каналами, заповненими водою. Головною вулицею міста є Гранд-канал. Найпоширенішим транспортом у Венеції ста­ли гондоли. Це венеціанські човни з одним веслом.

Венецію (Зн. в.) називають дивовижним музеєм (Ор. в.) на воді (М. в.). Тут кожна будівля (Н. в.) овіяна своєю легендою (Ор. в.).

Визначаємо відмінок іменник аза питанням: Венецю (що?, другорядний член речення, Зн. в.), музеєм (чим?, Ор. в.), на воді (на чому?, з прийменником, М. в.), будівля (що?, підмет, Н. в.), легендою (чим?, Ор. в.)

Перевірка орудного відмінка іменника:  водою (ж. р., одн., бо [в о д а]), вулицею (ж. р., одн., бо [в у л и ц' а]), транспортом (ч. р., одн., бо [т р а н с п о р т]), веслом (с. р.), музеєм (ч. р., одн., бо [м у з е й]), легендою (ж. р., одн., бо [л е г е н д а]).

Інші завдання дивись тут...