Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 94

§ 31 Ознайомлення із суфіксом

Вправа 1  Суфікси: -ур-, -ок-, -еньк-, -іш-

Сніг — снігур, дуб — дубок, добрий — добренький, мудрий — мудріший

 

Сторінка 95

Вправа 2

Ба-чиш, пер-ша зі-ронь-ка го-рить — то вже Ми-ко-лай до нас спі-шить. В ньо-го ко-ник бі-лий, на-че сніг, бо-ро-да си-вень-ка аж до ніг. У срі-бля-сті са-но-чки сі-да, і за ві-тром в'є-ться бо-ро-да.

Позначили суфікси –оньк-, -ик-, -еньк-, -яст-, -очк-:

, , ,

У слові зіронька основа зіроньк-, закінчення –а (змінимо зіронькою, зіроньки), корінь зір- (підберемо спільнокореневі зірка, зірочка), суфікс –оньк-.

У слові коник основа коник, нульове закінчення (змінимо коника, коником), корінь кон- (підберемо спільнокореневі кінь, кінська), суфікс –ик-.

У слові сивенька основа сивеньк-, закінчення –а (змінимо сивенькою, сивенької), корінь сив- (підберемо спільнокореневі сивий, сиво), суфікс –оньк-.

У слові сріблясті основа срібляст-, закінчення –і (змінимо сріблястий, сріблястою), корінь сріб- (підберемо спільнокореневі срібний, срібло), суфікс –л-,-яст-.
У слові саночки основа саночк-, закінчення –и (змінимо саночками, саночках), корінь сан- (підберемо спільнокореневі сани, санки), суфікс –очк-.

Уявіть, що ви зустріли святого Миколая. Про що ви з ним поговорили б?

  

Вправа 3

Позначили зменшувальні іменникові суфікси –к-, -очк-, -оньк-, -ок-, -ик-, -чик-, -очок-:

Риба — , , .

Зуб — , , , .

Позначили збільшувальні (згрубілості) суфікси іменників –ин-, -ище-, -иськ-:

Дуб — , .

Вітер – .

Позначили збільшувальні (згрубілості) прикметникові суфікси -ющ-, езн-:

Страшний — , .

 

Вправа 4 Утворили спільнокореневі слова

Хата – , , , .

Гриб – , , , .

Старий – , , ,

• Влучні слова до зображеного на малюнку: галявинка, червоненькі, мухомори, травиці, квіточки, сонечко, жовтенькі, листочки, старенький, боровик.

Власна «Казка про Боровика та мухоморів» за малюнком…

 

Вправа 5 Суфіки -ус-/-усь-, -ун-/-унь-, -очк-/-ечк-/-єчк-/-ичк-, -оньк-/-еньк-/-єньк-/-иньк-, -к-, -ик-, -чик-, -ин-, -инк-

Андрій – Андрійко, Андрійчик, Андрусик, Андрусь.

Сергій – Сергійко, Сергієчко, Сергійчик.

Галя – Галина, Галинка, Галочка, Галонька.

Андрійко, Андрійчик, Андрус/ик, АндрусьСергійко, Сергієчко, Сергійчик, Галина, Галинка, Галочка, Галонька.

 

Вправа 6 Пестливі слова за допоммогою суфіксів -ус-, -усь-, -ун-, -унь-, -очк-, -ечк-, -ичк-, -оньк-, -еньк-, -ик-, -чик-

Мама – мамуся, мамуня, мамонька, мамочка.

Тато – татусь, татусик, таточко.

Баба – бабуся, бабуня, бабусечка, бабусенька.

Дід – дідусь, дідусенько, дідуньо.

Сестра – сестричка, сеструня, сестронька.

Брат – братик, братуньо, братчик.

Мамуся, мамуня, мамонька, мамочка, татусь, татус/ик, таточко, бабуся, бабуня, бабус/ечка, бабусенька, дідусь, дідусенько, дідуньо, сестричка, сеструня, сестронька, братик, братуньо, братчик.

 

Сторінка 96

Вправа 7

Суфікс -ен(я)

Суфікс -ок

Суфікс -ик

собаченя, тигреня, кошеня, зайченя, їжаченя, білченя, лисеня, гусеня, мишеня, совеня, граченя, вовченя

їжачок, бичок, куличок, рачок,

шпачок

зайчик, котик, песик, ведмедик, ослик, коник, слоник, комарик, півник, вовчик

Вправа 8 Утворили назви професій за допомогою суфіксів –ар, -яр

Бібліотека – , човни – , кухня – , пекти – , малювати – , лікувати – .

• Могутня машина словотвору працює, немов вічний двигун (відбуваються зміни, вони описуються новими словами – неологізмами).

 

Вправа 9 Частини мови

Що?

Який?

Що робити?

зима

зимовий, зимний

зимувати

мороз

морозний, морозяний

морозити

Вправа 10

Був легенький . Світило сонце. Раптом насунула величезна  і закрила пів неба. Подув сильний . Посипав густий лапатий сніг.

 

Сторінка 97

Вправа 11

корінь-закінчення

корінь-суфікс-закінчення

префікс-корінь-суфікс-закінчення

, ,

Вправа 12 Позначили основу і закінчення

Білий — [ий] + изн + [а] = білизн[а]

Сніговик — ик – ов = сніг[]

Зима — [а] +ов + [ий] = зимов[ий]

Ковзани — [а] + к + [а] = ковзанк[а]

 

Вправа 13  Позначили суфікси –ок, -очок, -ов-, -ищ-, -к-, -ів-, - ник-

Сад — , , , ,

 

Вправа 14  Речення про зимові свята

У  пору святкуємо зимові свята. У грудні святий Миколай приносить . На Різдво лунають  колядки та щедрівки.

На Водохреща омиваються прохолодною водою в ополонках. На Стрітеня припадає закінчення зимових святкувань. Прекрасні зимові свята зігрівають серця в холодну пору.

 

Сторінка 98

§ 32 Подовжені м'які приголосні звуки

Вправа 1 Подовжений приголосний звук

кутя [к у т' а́] взуття [в з у т': а́]

збулося [з б у л о́ с' а] волосся [в о л о́ с': а]

долоня [д о л о́ н' а] — знання [з н а н': а́]

неділя [н е д' і́ л' а] — весілля [в е с' і́ л': а]

 

Вправа 2  Підкреслили букви, які позначають подовжений м'який приго­лосний звук

На ба-за-рі їх не ку-пиш, на до-ро-зі не знай-деш, і не зва-жиш на те-ре-зах, і ці-ни не пі-дбе-реш.

Відгадка: знання.

 

Сторінка 99

Вправа 3

На-у-ка для лю-ди-ни, як сон-це для жи-ття.

Вче-ння — світ, а нев-че-ння — тьма.

Ко-рінь нав-ча-ння гір-кий, а плід йо-го со-лод-кий.

Не бій-ся по-ми-лок, бій-ся не-зна-ння.

Слово

Звукова модель

Звуковий розбір слова

життя

вчення

невчення

навчання

незнання

[— ● | =: ●́]

[— — ●́ | =: ●]

[— ● — | — ●́ | =: ●]

[— ● — | — ●́ | =: ●]

[— ● | — — ● | =: ●́]

[ж и т': а́]

[в ч е́ н': а]

[н е в ч е́ н': а]

[н а в ч а́ н': а]

[н е з н а н': а́]

Вправа 4 Виправили слова, які переплутав поет

Прийшли до мене гості в неділю. Я щедро пригостив їх чаєм із цукром.

І як, скажіть, тим осам не набридло носити нектар, сік, цукор, фрукти?

Слова поділили на склади для переносу: сі-ллю, ва-ре-ння.

Слова поділили для переносу різними способами:

сі-ллю, сіл-лю;

ва-рення, варе-ння, варен-ня.

 

Вправа 5

Слова поділили на склади: пла-ття, гі-лля, рі-лля, тер-пі-ння, зав-да-ння, при-ла-ддя, рів-ня-ння, пра-ння, гой-да-ння, ков-та-ння, по-лю-ва-ння, ві-ття, при-ві-та-ння, гу-ля-ння.

Поділили слова для переносу різними способами:

пла-ття, плат-тя;

гі-лля, гіл-ля;

рі-лля, ріл-ля;

тер-піння, терпі-ння, терпін-ня;

за-вдання, зав-дання, завда-ння, завдан-ня;

при-ладдя, прила-ддя, прилад-дя;

рі-вняння, рів-няння, рівня-ння, рівнян-ня;

пра-ння, пран-ня;

гой-дання, гойда-ння, гойдан-ня;

ко-втання, ков-тання, ковта-ння, ковтан-ня;

по-лювання, полю-вання, полюва-ння, полюван-ня;

ві-ття, віт-тя;

при-вітання, приві-тання, привіта-ння, привітан-ня;

гу-ляння, гуля-ння, гулян-ня.

 

Сторінка 100

Вправа 6

, ,

У слові сніги основа сніг-, закінчення –и (змінили снігами, снігах), корінь сніг (підберемо спільнокореневі сніговик, сніжок, сніжний).

У слові морозець основа морозець-, нульове закінчення (змінили морозцем, морозцями), корінь мороз- (підберемо спільнокореневі мороз, морозний, морозяний), суфікс -ець.

У слові біленький основа біленьк-, закінчення -ий (змінили біленьким, біленького), корінь біл- (підберемо спільнокореневі білий, білений, біляк), суфікс –еньк-.

У слові безбарвний основа безбарвн-, закінчення -ий (змінили безбарвним, безбарвного), корінь барв (підберемо спільнокореневі барва, барвистий, забарвлений), суфікс –н-, префікс без-.

 

Вправа 7  Письмовий розбір слова за будовою

Сад — , кущ — , хліб — , мир — , хмарний — , учитель — .

 

Вправа 8 Позначили частини другого слова, які змінили значення першого слова

Сад — , кущ — , хліб — , мир — , хмарний — , учитель — .

Інші завдання дивись тут...