Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА  95. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте. Доведіть, що це текст.

  Узагалі, золото — це дорогоцінний метал. Але є ще «чорне» і «біле золото».

  «Чорне золото» добувають у шахтах. «Біле золото» вирощують на полях.

   А коли в засушливу пору року в степах випадає рясний життєрадісний дощ, люди радіють і кажуть: «Золото падає з неба».

2. Поясніть, які іменники в тексті вжито в прямому, а які — в переносному значенні.

3. Наведіть власні приклади вживання іменників у прямому й переносному значеннях.

4. Усно проаналізуйте виділені слова в такій послідовності:

1. Аналізоване слово.

2. Частина мови.

3. Питання, на яке відповідає.

4. Назва істоти чи неістоти.

5. Власна чи загальна назва.

6. Значення, у якому вжито (пряме чи переносне).

7. Рід.

8. Число.

9. Слова, з якими пов'язане в реченні.

10. Член речення — головний чи другорядний.

ВІДПОВІДЬ.

2. Пряме знечення. Золото – дорогоцінний метал.

Переносне значення про вугілля.  «Чорне золото» добувають у шахтах.

Переносне значення про зернові. «Біле золото» вирощують на полях.

Переносне значення про дощ. Золото падає з неба. Життєрадісний дощ.

3. Золото – іменник, що?, неістоти, загальна назва, переносне, середній рід, однина, (що?) золото (яке?) чорне, підмет. Шахтах – іменник, у чому?, неістоти, загальна назва, пряме значення, жіночий рід, множина, (що роблять?) добувають (де?) у шахтах, другорядний член речення.  

 

ВПРАВА  96. 1. Прочитай. Користуючись підказкою, поданою в дужках, поясни значення слів.

Орел (птах і людина), океан (водний простір і будь-який великий простір).

2. Склади й запиши по двоє речень з кожним із поданих імен­ників, уживаючи їх у прямому та в переносному значеннях.

3. Підготуй усний опис птаха, зображеного на фотоілюстрації.

ВІДПОВІДЬ.

2. Орел – це великий птах. Пряме значення.

Наші герої – мужні орли. Переносне значення.

На нашій планеті є чотири океани. Пряме значення.

Серед степу хвилями гойдався океан золотої пшениці. Переносне значення.

3. Опис орла за картиною 

 

ВПРАВА  97. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок.

Небеса прозорі, як глибінь ріки.

Падають, як зорі, з явора листки.

А над полем нитка дзвонить, як струна.

Зажурилась квітка – чує сніг вона.        (Дмитро Павличко).

2. Випиши з вірша спочатку іменники, які у вірші вжито в однині, а потім — у множині. Познач закінчення. Поясни, як ти визначаєш число іменників.

3. Побудуй звукові моделі слів зі знаком м'якшення. Визнач, до яких частин мови вони належать.

ВІДПОВІДЬ.

1. Скоро зима. У чеканні зими. Пізня осінь.

2. Глибінь[], рік[и], явор[а], пол[ем], нитк[а], струн[а], квітк[а], сніг[].

    Небес[а], зор[і], листк[и].

3.Глибінь – букв 7, звуків 6, [г л и б і н'], [– – • | = •' = ]

Падають – букв 7, звуків 7, [п а д а й у т'], [– •' | – • | = • = ]

Дзвонить – букв 8, звуків 6, [дз в о н и т'], [– – •' | – • = ]

Зажурилась – букв 10, звуків 9, [з а ж у р и л а с'], [– • | – • |– •' |– • = ]

 

ВПРАВА  98.1. Прочитай вірш.

Коли на полі колоситься —

зернина в колосі, зерня;

виймають з печі — паляниця,

хлібець, хлібина, хлібеня:

ще кажуть — книш, бухан, буханка,

а хліб весільний — коровай.             (Дмитро Білоус).

2. Випиши виділені іменники за абеткою. Визнач їхні число й рід.

3. Назви споріднені слова, ужиті у вірші. Розбери їх за будовою.

ВІДПОВІДЬ.

2. Хлібеня (одн., с.р.), хлібець (одн., ч.р.), хлібина (одн., ж.р.).

3. Зернин[а], зерн[я]. Хліб[], хлібець[], хлібин[а], хлібен[я]. Бухан[], буханк[а]. Колос[ить]ся, колос[і].

 

ВПРАВА  99. 1. Прочитай і доповни речення словами з довідки. Поясни їхній зміст.

1. Мова — найважливіший засіб ... . 2. Мова — ... думки. 3. Мова — твій друг і.... 4. Мова — знаряддя ... . 5. Мова — безцінний ... народу. 6. Мова — цілюще народне ....

Слова для довідки: джерело, порадник, втілення, скарб, спілкування, пізнання.

2. Спиши речення. Зазнач у дужках число і рід іменників.

3. Усно наведи приклади інших висловлювань про мову.

ВІДПОВІДЬ.

 

1. Мова (одн., ж.р.) — найважливіший засіб (одн., ч.р.) спілкування (одн., с.р.). 2. Мова (одн., ж.р.) — втілення (одн., с.р.) думки (одн., ж.р.). 3. Мова (одн., ж.р.) — твій друг (одн., ч.р.) і порадник (одн., ч.р.). 4. Мова (одн., ж.р.) — знаряддя (одн., с.р.) пізнання (одн., с.р.). 5. Мова (одн., ж.р.) — безцінний скарб (одн., ч.р.) народу (одн., ч.р.). 6. Мова (одн., ж.р.) — цілюще народне джерело (одн., с.р.).

Інші завдання дивись тут...

  • Secret
    12
    19 жовтня 2019 17:03