УЗАГАЛЬНЕННЯ. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. Живу природу досліджує біологія (разом це цілий комплекс наук: бота­ніка (вивчає рослини), мікологія (гриби), мікробіологія (бактерії та інші мікроскопічні організми). Нашу планету населяє майже 2 млн видів бактерій, грибів, рослин,
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 57. ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. Різні види грибів вступають у симбіоз з іншими організмами (без співіснування з грибами був би неможливим ріст і роз­виток багатьох видів рослин), слугують їжею для багатьох видів тварин (лишайник оленячий мох для північ­них
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 56. ГРИБИ-ПАРАЗИТИ. Приблизно третина видів грибів здатна паразитувати на інших організмах. Обов'язкові паразити не можуть існувати поза організмом хазяїна (фітофтора картопляна), необов'язкові паразити лише частину свого життя поводяться як паразити (трутовики). Трутовик справжній
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 55 ЇСТІВНІ ТА ОТРУЙНІ ШАПИНКОВІ ГРИБИ. Шапинкові гриби відіграють важливу роль в природі (сапротрофи розкладають відмерлі рештки, мікоризою допомагають рослинам, багато рослин не можуть зростати без симбіозу з грибами, споживають тварина - білки, мишоподібні гризуни, борсуки, кабани,
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 54. ШАПИНКОВІ ГРИБИ. Шапинкові гриби поширені усюди : у лісах, парках, садах, на луках, трапляються на всіх континентах, окрім Антарктиди. За характером живлення шапин­кові гриби належать до сапротрофів (наприклад, печериці) та до симбіо­тичних організмів (маслюк звичай­ний,
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 53. ЛИШАЙНИКИ – ПРИКЛАД СИМБІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ. Лишайників налічують понад 20 тисяч видів. Щільно переплетені гіфи гриба утворюють верхній (може бути яскраво забарвлений в різні кольори завдяки пігментам гіфів і симбіотичних водоростей), а час­то й нижній коровий шари, усередині
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 52. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ГРИБІВ. Виберіть одну правильну відповідь. Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у підвищенні родючості ґрунтів: а) сапротрофи; б) паразити; в) гриби, які вступають у сим­біоз з рослинами. Дайте відповідь на запитання. 1. Які особливості
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ. Тіло багатоклітинних грибів складається з ниткоподібних утворів – гіфів (сукупність гіфів грибів називають грибницею або міцелієм). У шапинкових грибів гіфи складаються з бага­тьох клітин, розташованих одна за одною (основна їхня функція -
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 50. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ ТА ЛЮДИНИ. Значення рослин у природі: виробляють органічні речовини з неорганічних, в органічній речовині рослин накопичується сонячна енергія; завдяки фотосинтезу рослини сформува­ли умови для життєдіяльності інших організмів, забезпечили
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 49. ТИПИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ. Флорою називають сукупність видів рослин, що зростає на певній території , з часом склад флори може змі­нюватись унаслідок господарської діяльності людини, зміни кліматич­них умов та інших чинників (наприклад, флора України, Карпат, Криму). Цю назву
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 48 УГРУПОВАННЯ. ЗВ'ЯЗКИ РОСЛИН З ІНШИМИ ОРГАНІЗМАМИ. Усі представники вищих рослин є багатоклітинними організмами, у них формуються справжні тканини та органи. Пристосування від виїдання тваринами: виділяють отруйні речовини (бле­кота, беладонна, цикута, борщівник), мають видозмінені на
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 47. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН. Чинники довкілля, які впливають на організми та їхні угруповання, нази­вають екологічними. їх поділяють на чинники неживої (температура, вологість, освітленість, вітер, склад ґрунту та повітря, рельєф місцевості, сніговий покрив тощо) та живої (різноманітні
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 46. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ. Сільськогосподарські рослини забезпечують людину продуктами харчування, сировиною для різних галузей виробництва, їх використовують у медицині (нині у світі культивують до 1500 видів рослин, в Україні - понад 80). Виходячи з біологічних властивостей та
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 45. ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ). Нині покрито­насінні за різноманіттям видів і чисельністю панують у рослинному світ, вони ростуть на всіх континентах. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть ознаку, за якою можна точно встановити приналежність рослини до
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 44. ГОЛОНАСІННІ. Лише дві групи рослин здатні утворювати насіння: це голонасінні (насіння голе, оскільки насінні зачатки розташовані відкрито на лусках шишок) та покритонасінні. (насіння квіткових рослин оточене стінкою плода, оскільки насінні зачатки розташовані у зав’язі). Більшість
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Назад Вперед