Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 17

Вправа 1  Підкреслили слова в переносному значенні

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплели берези стрічки в зелені коси. По­дивилося сонце на берези й не впізнало їх. Сміється сонечко, а берези сумують.

� Утворили речення, щоб слова були в прямому значенні.

Оленка прийшла до подружки. Онука принесла теплі пиріжки. Дівчаткам вплели барвисті стрічки у довгі коси. Подивилась бабуся на Дмитрика й не впізнала сусідського хлопчика. Сміється дівчинка у дворі. Бабуся й дідусь сумують за онуками. 

 

Вправа 2  Парфу́ми, акто́р, пальто́, майоне́з, мисте́цтво, афі́ша, макія́ж.

Франція – 3 склади (Фран-ці-я), 7 букв («еф», «ер», «а», «ен», «це», «і», «я»), 8 звуків (звуковий розбір слова [ф р а н ц' і й а])

 

Вправа 3

Переносне значення

Пряме значення

Приваблива Франція

Франція вражає

Франція зачаровує

Франція розкинулась

Франція дивує

Франція розташована

сучасна Франція

велика Франція

� Утворили речення з одним із словосполучень.

Приваблива Франція вражає туристів своїми цікавинками. Франція зачаровує архітектурними п’ятками. Франція розкинулась у Європі. Франція дивує своєю кухнею.

 

Вправа 4

Фран-ці-я є тре-тьо-ю за ве-ли-чи-но-ю дер-жа-во-ю Єв-ро-­пи. Сто-ли-ця Фран-ці-ї — мі-сто Па-риж. У Фран-ці-ї по-бу-до-ва-но най-ві-до-мі-ший у Єв-ро-пі парк ро-зваг Ди-сней-ленд. Ця кра-ї-на — сто-ли-ця мо-ди. Са-ме тут ви-най-шли ве-ло-си-пед, по-ві-тря-ну ку-лю, па-ра-шут, пі-дво-дний чо-вен, фо-то-гра-фі-ю, кі-но, ба-лет. Ве-сіль-на бі-ла су-кня прий-шла до нас та-кож із Фран-ці-ї.

Цікаво було дізнатися, що у Франції винайшли багато винаходів: велосипед, повітряну кулю, парашут, підводний човен, фотографію, кіно, балет.

 

Сторінка 18

Вправа 5  В останньому реченні підкресли слово у переносному значенні.

І весільна біла сукня прийшла до нас також із Франції.

� Склали речення, щоб слова були в прямому значенні.

Бабуся прийшла провідати маленьку внучку. Сьогодні я прийшла до школи дуже рано.

 

Вправа 6

Луїза — Ліза (Єлизавета), Андре — Андрій.

 

Вправа 7

Французькою мовою

Українською мовою

Салют!

Бонжур.

Мерсі.

Пардон.

Сіль ву плє.

Оревуар.

Привіт!

Добрий день.

Дякую.

Вибачте.

Будь ласка.

До побачення.

Вправа 8

У Франції є кав'ярні, які заохочують бути ввіч­ливими. Тут відвідувачі, які не говорять «привіт» («салют») і «дякую» («мерсі»), за каву платять дорожче.

 

Вправа 9 

Уяви, що ти станеш власником дитячого кафе. Які цікаві правила чи традиції ти там запровадиш…

 

Вправа 10  Підкреслили слова в переносному значенні

Париж розкинувся на берегах річки Сени. Зєднують береги аж тридцять сім мостів.

Гостей Парижа приваблює Ейфелева вежа. Зачаро­вує розкішна вулиця світу, що має назву Єлисейські поля. Притягує таємничий замок-музей Лувр. Вражає найкращий собор Франції з мелодійною назвою Нотр-Дам.

Перевірка правопису: розкинувся (префікс роз-), берега́х (ненаголошений звук [е], бо бе́рег), з’єднують (пишемо апостроф),  береги́ (бо бе́рег), ву́лиця (ненаголошений звук [и] за словником), найкращий (буква щ, [н а й к р а ш ч и й]), мелоді́йною (за словником).

 

Сторінка 19

Вправа 1

Мода

Мистецтво

Кухня

Парфумерія

пальто, блу­за, кутюр'є, ательє.

рояль, костюмер, ескіз, репертуар, актор, балет, афіша.

соус, майонез, желе, маринад, котлета.

парфуми, макіяж.

Вправа 2  Словничок синонімів

Майстерня — ательє, оголошення — афіша, модельєр — кутюр’є, артист — актор, підлива — соус.

 

Вправа 3  Підкреслили в словах орфограми

Луїза розказала, що найбільшою в Парижі є площа Згоди. А Читалочка розповіла про головну площу Києва — майдан Незалежності.

Перевірка правопису: Луїза, Читалочка (велика буква в імені); Парижі, Києва (власна назва країни);  площа Згоди, майдан Незалежності (власна назва площі), розказала (префікс роз-). 

Синоніми: розказала — розповіла, площа — майдан.

 

Вправа 4

Заголовок: «Ейфелева вежа».

Най-ві-до-мі-ша і най-ви-ща бу-дів-ля Фран-ці-ї — Ей-фе-ле-ва ве-жа. Ї-ї ви-со-та ста-но-вить 323 ме-три. Це як бу-ди-нок у 70 по-вер-хів.  Ці-ка-во, що Ей-фе-ле-ву ве-жу па-ри-жа-­ни три-ва-лий час не сприй-ма-ли. На-­зи-ва-ли ї-ї бу-дів-ни-цтво мар-ним, а са-му ве-жу — жа-хли-во-ю. Бу-ду-ва-ли ї-ї як тим-ча-со-ву спо-ру-ду, що ма-ла слу-гу-ва-ти вхо-дом на ви-став-ку. Із ча-сом па-ри-жа-­ни зви-кли до не-ї і ста-ли на-зи-ва-ти ї-ї «за-лі-зно-ю па-ні». Те-пер це ві-зи-тів-ка Па-ри-жа.

У сві-ті є близь-ко 30 ко-пій Ей-фе-ле-во-ї ве-жі. О-дна з них, зав-ви-шки 35 ме-трів, є в Хар-ко-ві.

Слово

Синонім

вежа

башта

будинок

дім

марним

безуспішним, даремним

жахливою

страшною, страхітливою

споруда

будівля, будова

стали

почали

Сторінка 20

Вправа 5

Мор-ські кор-до-ни Фран-ці-ї ма-ють біль-шу дов-­жи-ну, ніж су-хо-пу-тні. На за-хо-ді кра-ї-на о-ми-ва-є-ться А-тлан-ти-чним о-ке-а-ном, на пів-дні — те-плим Се-ре-д­зем-ним мо-рем, на пів-но-чі — про-то-ко-ю Ла-Манш. У Фран-ці-ї є не тіль-ки мор-ські та о-ке-а-ні-чні у-збе-ре-жжя, а й ви-со-кі го-ри Аль-пи. Най-ви-ща го-ра Мон-блан роз-та-шо-ва-на на кор-до-ні Фран-ці-ї й І-та-лі-ї. Ї-ї ви-со-та — 4810 ме-трів. У пе-ре-кла-ді Мон-блан — це «бі-ла го-ра». Ду-же схо-же зна-че-ння ма-є на-зва у-кра-їн-сько-ї Го-вер-ли — сер-ця Кар-пат. А-дже Го-вер-ла о-зна-ча-є «сні-жна го-ра». Ї-ї ви-со-та — 2061 метр.

Слово

Антонім

більшу

меншу

сухопутні

морські, водні

заході

сході

теплим

холодним

півночі

півдні

високі

низькі

біла

чорна

Вправа 6

Чи мрієш ти побувати у Франції та що хочеш побачити…?

 

Вправа 7 Підібрали синоніми

Шампіньйон — гриб, дебошир — хуліган, аплодисменти — оплески, вояж — подорож,  модерний – сучасний.

� Склали речення з двома словами французького походження

Глядачі дарують акторам бурхливі аплодисменти. На канікулах мене чекає закордонний вояж. Після вистави зал чути бурхливі аплодисменти. Вояж на море приносить радість.

 

Вправа 8

Малий дебошир, тихі аплодисменти, короткий вояж, стародавній одяг, несвіжі шампіньйони.

Антоніми: великий — малий, гучні — тихі, довгий — короткий, модерний — стародавній,  свіжі — несвіжі.

� Склали речення з двома словами словосполученнями

Короткий вояж добігав кінця. У столиці відкрилась виставка стародавнього одягу. Іноді продавщиця забирала з прилавку несвіжі шампіньйони. Бабуся радісно називала онука малим дебоширом. Спочатку тихі аплодисменти ставали все гучнішими.

 

Сторінка 21

Вправа 1  Багатозначні слова

Під час цвітін­ня лавандове поле стає фіолето­вим. Лаванду називають — «блакитне золото». А ще мішечки із сухою лавандою кладуть у шафи, щоб постільна білизна гарно пахла. Лаванда — рослинний символ Франції, туристич­на родзинка краю.

Дивися значення підкреслених слів у тлумачному словничку…

 

Вправа 2

Підкреслені в попередньому завданні слова називають багатозначними (поле, золото, родзинка) або омонімами (білизна), бо кожне з них має декілька значень.

� Речення, у яких ці слова матимуть інші значення.

На футбольному полі розпочалися змагання. На полі зошита стояла відмінна оцінка.

У золото одягала осінь дерева. У сховищах банку лежало золото. Я приїхала з відомого усім краю білого золота. Піднялася ціна на чорне золото.

Узимку доводиться одягати спідню білизну. Промисел білизни́ розпочато.

Мама купила булочки з родзинками. 

 

Вправа 3

У наш клас прибула нова учениця — Оленка Ла­ванда (прізвище).

У полі зацвіла лаванда (рослина). На нашій вулиці відкрився салон краси «Лаванда» (назва закладу). Ми проїжджа­ли село Лаванда (назва населеного пункту). Мило «Лаванда» (назва миючого засобу) має запах цієї рослини.

Пояснення правопису: з великої букви пишемо прізвище Лаванда, назву салону краси «Лаванда», назву села Лаванда, назву мила «Лаванда». Загальна назва рослини лаванда пишемо з малої букви.

� Списали речення, яке найбільше сподобалося та придумали речення, у якому слово лаванда матиме інше значення.

У наш клас прибула нова учениця — Оленка Ла­ванда. Я написала власний вірш «Лаванда». У супермаркеті мама купила шампунь «Лаванда». Новий асортимент косметики випустили під брендом «Лаванда».

 

Сторінка 22

Вправа 4

Напиши повідомлення для Андре й Луїзи про рослин­ні символи України…

 

Вправа 5

По-ба-чив-ши кар-ти-ни Ка-те-ри-ни Бі-ло-кур на ви-став-­ці в Па-ри-жі, ві-до-мий ху-до-жник Па-бло Пі-ка-ссо за­-хо-пле-но ска-зав: «Я-кби у Фран-ці-ї бу-ла та-ка жін-ка, ми б зму-си-ли весь світ го-во-ри-ти про не-ї».

Мені відомі імена згаданих художників. Катерина Білокур – самобутня українська художниця. Пабло Пікассо – знаменитий  французький художник. Їхні картини відомі на весь світ.

 

Вправа 6  Визначили, хто яку картину написав, та пояснили, чому так думаємо. Картину зліва намалювала Катерина Білокур, а справа – Пабло Пікассо. Кожен по-своєму зобразив натюрморт. Яскраві квіти Катерини Білокур завжди казкові. Предметам Пабло Пікассо властива строгість за рахунок прямих ліній.   

� Яка з картин більше подобається та чому? Катерина Білокур любила малювати квіти, що прикрашали садиби людей. Проте на її полотнах звичайні квіти набували неповторності та казковості. Мені подобається картина «Квіти увечері». Після перегляду картини захотілося ще раз подивитися на звичні квіти, щоб самому побачити їхню незвичайність.

 

Вправа 7

Словосполучення: писати картини (малювати твір живопису). Значення багатозначних слів писати, картини перевіряємо в тлумачному словнику.

� Речення із цим словом в іншому значенні.

У школі учнів вчать писати і читати. Відомий письменник писав різними мовами.

Почалася найвиразніша картина вистави. Оленка така гарна – картина, а не дівчина. Різні картини промайнули в пам’яті дідуся.

 

Вправа 8

Коли жила і творила Катерина Білокур? Катерина Білокур – самобутня художниця…

Що зображала на своїх картинах художниця? На картинах зображала пейзажі та натюрморти. Особливо любила малювати квіти.

Як оцінили її творчість в родині й у світі? Її картини відомі у всьому світі.

 

Сторінка 23

Вправа 1

Сні-да-нок, о-бід, ве-че-ря, ї-жа та всі пов'-я-за-ні з ни-ми сло-ва — свя-ще-нні для фран-цу-зів. Кон-ку-ру-ва-­ти з ни-ми мо-жуть тіль-ки ре-гбі, ве-ло-си-пед, фу-тбол. Про хар-чу-ва-ння дба-ють у фран-цузь-ких шко-­лах. У-чні мо-лод-ших кла-сів ма-ють ве-ли-ку пе-рер-ву, під час я-ко-ї мо-жуть пі-ти до-до-му, щоб по-о-бі-да-ти.

Розкажи, як ти ставишся до свого харчування…

 

Вправа 2

Ан-дре по-лю-бля-є ка-та-ти-ся на ве-ло-си-пе-ді. Як тіль-ки ви-па-­да-є на-го-да — він сі-да-є на сво-го дво-ко-лі-сно-го ко-ня і мчить як ві-тер. А Лу-ї-за лю-бить со-ло-до-щі. Най-біль-ше їй до впо-до-би е-кле-ри із за-вар-ним кре-мом. Во-ни та-кі, що паль-чи-ки о-бли-жеш!

Мчить, як вітер, — швидко. Пальчики оближеш — смачно.

 

Вправа 3 Словничок фразеологізмів

пасти задніх — відставати             шкірити зуби — сміятися

розбити глек — посваритися         як кіт наплакав — мало

викинути з голови — забути          водити за носа — обманювати

 

Сторінка 24

Вправа 4  Із двома фразеологізмами склали речення

На змаганнях наш клас не пас задніх. Викинь з голови усі неприємності. Учні нашого класу не розбивають глека. Василько дивився на нас і шкірив зуби. У хлопчика оцінок у щоденнику як кіт наплакав. Не треба нас водити за носа.

 

Вправа 5

На-при-кін-ці бе-ре-зня мсьє Жак роз-по-вів нам про ці-ка-ву фран-цузь-ку тра-ди-ці-ю. На-пе-ре-до-дні пер-­шо-го кві-тня всі го-ту-ють кві-тне-вих риб — ви-рі-за-них із па-пе-ру, ро-зма-льо-ва-них вла-сно-руч і об-пи-са-них до-бри-ми жар-та-ми й щи-ри-ми по-ба-жа-ння-ми. Ри-бу та-ку на-ле-жить пер-шо-го кві-тня не-по-мі-тно по-че-пи-ти на спи-ну то-му, до ко-го по-чу-ва-єш сим-­па-ті-ю, ко-го по-ва-жа-єш і ма-єш за дру-га. Ви-хо-дить о-дно-ча-сно і жарт, і ви-яв при-хиль-но-сті.

Пригадай, які першоквітневі традиції є в нашій країні…

 

Вправа 6 

Чи зацікавила тебе французька традиція, кому хотілося би приготувати квітневу рибу та що б на ній написав…

 

Вправа 7

Марійка продовжувала бити байдики.

Людей в автобусі було як оселедців у бочці.

Дмитрик на уроці ловив ґав.

Не треба робити з мухи слона.

Марійка продовжувала лінуватися.

Людей в автобусі було дуже багато.

Дмитрик на уроці був неуважним.

Не треба перебільшувати.

Вправа 8  Підкреслили фразеологізми

Дівчата домовились тримати язик за зубами.

До села було рукою подати.

Досить нас водити за ніс і хитрувати.

Данилко швидко зліз з яблуні і накивав п’ятами.

Велика простора кімната була як у віночку.

Перевірка орфограм: трима́ти (бо втри́мати), села́ (бо се́ла), хитрува́ти (бо хи́трий), швидко (бо для сумнівних дзвінких звуків кінець складу швид-ко або швиденько), зліз (бо кінець слова ліз або лізе), вели́ка (бо ве́лич).

Фразеологізми: тримати язик за зубами – мовчати, рукою подати – близько, водити за ніс – обманювати, накивав п’ятами – утік, як у віночку – вродлива, гарна.

Інші завдання дивись тут...