Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 64

Вправа 3  Глухі та дзвінкі приголосні звуки

Пари слів: фіалка — хвіртка, ферма — хвала, фазан — хвалько, фонтан — хвоя, фігура — хвіст, фігура — хвиля

фіалка  наголос  фіа́лка  фі-ал-ка  звукова схема   [– ● | ●́ — | — ●] звуковий розбір слова [ф´ і а л к а]

хвіртка  хві́ртка   хвір-тка     [— – ●́ — | — — ●]  [х в´ і р т к а]

ферма   фе́рма    фер-ма       [— ●́ — | — ●]         [ф е р м а]

хвала    хвала́      хва-ла       [— — ● | — ●́]         [х в а л а]

фазан    фаза́н     фа-зан      [— ● | — ●́ —]         [ф а з а н]

хвалько  хвалько́  хваль-ко    [— — ● = | — ●́]     [х в а л' ко]

фонтан   фонта́н   фон-тан    [— ● — | — ●́ —]     [ф о н т а н]  

хвоя       хво́я        хво-я        [— — ●́ | = ●]         [х в о й а]

фігура    фігу́ра     фі-гу-ра    [ – ● | — ●́ | — ●]  [ф´ і г у р а]

хвіст                                     [— – ● — —]         [х в´ і с т]                    

хвиля     хви́ля      хви-ля      [— — ●́ | = ●]         [х в и л' а] 

 

Вправа 4

Улюблена справа в кожного хлопчика: фотографування, футбол

• Фотограф фотографує футболіста. Фотограф показує фото. На столі лежить фотоапарат. Софія грає футбольним м’ячем. Футболіст копає м'яч.

 

Вправа 5

Написали розповідь про улюблену справу або гру …

 

Вправа 1 Слід розрізняти:

Поділили слова на склади: пер-сик, зер-но, ча-сник, гар-буз, о-гір-ки, мор-ква, кар-то-пля, ка-пу-ста, ре-ди-ска, цу-кер-ки, я-блу-ко, бо-ро-шно.

Поділили слова на склади для переносу: пер-сик, зер-но, ча-сник, гар-буз, огір-ки, мор-ква, кар-то-пля, ка-пу-ста, ре-ди-ска, цу-кер-ки, яблу-ко, бо-ро-шно.

Поділили слова для переносу різними способами:

Пе-рсик, пер-сик; зе-рно, зер-но; ча-сник, час-ник; га-рбуз, гар-буз; огі-рки, огір-ки; мор-ква, морк-ва

Ка-ртопля, кар-топля, карто-пля, картоп-ля; ка-пуста,  капу-ста, капус-та; ре-диска, реди-ска, редис-ка; цу-керка, цуке-рка, цукер-ка; яб-луко, яблу-ко; бо-рошно, боро-шно, борош-но

СТОРІНКА 65

Вправа 2  Вірш «Котик пік оладки» Олесі Мамчик

Ко-тик пік о-лад-ки, в ньо-го бі-лі ла-пки, ву-шка зо-ло-ти-сті, мор-до-чка у ті-сті. Спер-шу взяв з до-лів-ки пля-ше-чку о-лій-ки. По-тім із по-ли-ці — дрі-бо-чку ко-ри-ці. По-тім сів на ґан-ку по-че-кать І-ван-ку — щоб І-ван-ка ми-ла жаб-ці по-дзво-ни-ла:

бо го-ло-дну жаб-ку ста-ло ко-тку жал-ко. Хо-че жаб-ку зва-ти, щоб по-ча-сту-ва-ти.

Тема: розповідь про котика, який вміє пекти оладки

Головна думка: «хоче … почастувати»

Рими: оладки – лапки, золотисті – тісті, долівки – олійки, полиці – кориці, ґанку – Іванку, мила – подзвонила, звати – почастувати

Пестливі слова: вушка, мордочка, пляшечку, дрібочку.

Котик пік оладки, в нього білі лапки, вушка золотисті, мордочка у тісті.

Поділили слова для переносу різними способами: ко-тик; ола-дки, олад-ки; ла-пки, лап-ки; ву-шка, вуш-ка; ті-сті, тіс-ті; олій-ки; ґа-нку, ґан-ку; жа-бку, жаб-ку

•  Інструкція приготування оладок…

 

Вправа 1  Записали речення:

Джміль (що робить?) дзижчить. Дзвінок дзеленчить. Телефон дзвонить. Джерельце дзюркоче. Бджола дзижчить.

Дієслова (що зробить?): задзижчить, задзеленчить, задзвонить, задзюркоче 

 

СТОРІНКА 66

Вправа 2 

Поділили слова на склади для переносу: си-джу, за-хо-джу, по-са-джу, джме-ли-ний, бджо-ли-ний, ку-ку-ру-дза, по-дзво-нив, най-дзвін-кі-ший, дзер-каль-це.

Поділили слова для переносу різними способами:

Си-джу; за-ходжу, захо-джу; по-саджу, поса-джу; джме-линий, джмели-ний; бджо-линий, бджоли-ний

Ку-курудза, куку-рудза, кукуру-дзапо-дзвонив, подзво-нив;  най-дзвінкіший, найдзвін-кіший, найдзвінкі-ший; дзе-ркальце, дзер-кальце, дзерка-льце, дзеркаль-це

Вправа 3

Я заходжу в школу. Я знаходжу клас. Я сиджу на уроці. Я саджу рослину. Я виходжу зі школи. Додому я їжджу автобусом.

Слова, назви дій (дієслова), поділили на склади для переносу: за-хо-джу, зна-хо-джу, си-джу, са-джу, ви-хо-джу, їжджу

Слова, назви дій, поділили для переносу різними способами: за-ходжу, захо-джу; зна-ходжу, знахо-джу; си-джу; са-джу; ви-ходжу, вихо-джу; їж-джу

 

Вправа 4

У Пів-де-нній А-ме-ри-ці є дзер-каль-не о-зе-ро. Во-но ві-ддзер­-ка-лю-є хма-ри, лі-та-ки, по-ві-тря-ні ку-лі. Спо-ча-тку це о-зе-ро бу-ло со-ло-не. По-тім ви-со-хло. Йо-го дно за-ли-ши-ло-­ся рів-ним і глад-ким. Ко-ли на йо-го по-вер-хню по-тра-пля-є тро-хи во-ди, о-зе-ро ста-є як дзер-каль-це.

Заголовок: «Велетенське дзеркало»

Тема тексту: розповідь про дзеркальне озеро

Головна думка: велетенське дзеркало у природі

• Чому озеро назвали «дзеркалом»? «Воно віддзер­калює хмари, літаки, повітряні кулі»

Слова, за якими можна впізнати озеро (спільнокореневі слова): дзеркало, дзеркальне, віддзеркалює, дзеркальце

 

СТОРІНКА 67 – 68

Вправа 1  Оповідання «Парасолька» Наталки Малетич

Тема: розповідь про Марка та його парасольку

Головна думка: «сподобалося ходити з тобою до школи»

Будова тексту.

Зачин. «Одного похмурого ранку мама будила Марка …»

Основна частина. «Він розплющив одне око …»

Кінцівка. «Важкий у тебе видався день …»

План до оповідання «Парасолька»

1 Мама будить Марка

2 Парасолька любить дощ

3 Парасолька оберігає Марка

4 Думки хлопчика у школі

5 Тепер я тебе захищаю

6  Парасолька мов кораблик

7  Сподобалось ходити до школи

1 Пора вставати

2 Прохання парасольки

3 Парасолька оберігає

4 У школі

5 Захисник Марко

6 Кораблик-парасолька

7 Незвичайний день

Дізналися в однокласників про їхнє став­лення до дощу… 

• Поділи виділені слова на склади для переносу: на-дво-рі, го-ло-со-чок, лю-блю, па-ра-соль-ка, роз-плю-щив, ко-льо-ро-ві, буль-ба-шка-ми, хло-пчик, хвиль-ках, школи 

Поділили виділені слова для переносу різними способами: 

на-дворі, надво-рі; 

го-лосочок, голо-сочок, голосо-чок; 

лю-блю, люб-лю; 

па-расолька, пара-солька, парасо-лька, парасоль-ка; 

роз-плющив, розплю-щив; 

ко-льорові, кольо-рові, кольоро-ві; 

бу-льбашками, буль-башками, бульба-шками, бульбаш-ками, бульбашка-ми; 

хло-пчик, хлоп-чик; 

хви-льках, хвиль-ках;

шко-ли

 

СТОРІНКА 69

Вправа 1

Слова мають лексичні значення (серед багатьох словників їх шукають в тлумачному словникові), тому словами є: книга, читаю, Варвара

 

Вправа 2

Пенал — довга коробочка, футляр для збері­гання ручок, олів­ців, гумок тощо.

Олівець — тоненька паличка графіту або сухої фарби у дерев'я­ній оправі, якою пишуть, креслять, малюють.

Зошит (альбом) — зшиті аркуші чистого паперу в обкладинці для писання або малювання.

Ластик — шматочок гуми, призначений для стирання написаного.

 

Вправа 3

Рибалка — ловить рибу. Будівельникбудує будинки. Лікарлікує людей. Водійводить машину.

 

Вправа 4  Відредагували речення «На даху було багато горобців — чоловік сорок»:

На даху було багато горобців — птахів сорок.

 

СТОРІНКА 70

Вправа 1  Вірш «Що воно за диво?» Миколи Сингаївського

Тема. Головна думка. Рими. Змінили вірш так, щоб він був правдивим. Змінилося сприйняття вірша.

• Два речення за змістом вірша так, щоб вони були правдивими:

На перчині – перці, а на вишні – вишні. А на ґанок з грядки дві полівки (польові миші) вийшли.

 

Вправа 2

Ранок. У небі кружляють ластівки. Над квіткою дзижчить бджола. Горобчик дзьобом чистить пір'я. На подвір'ї нявчить кошеня.

 

СТОРІНКА 71

Вправа 1, Вправа 2 Вірш «Голодна кишеня»

Мо-я ки-ше-ня зго-ло-дні-ла, це я о-дра-зу зро-зу-мі-ла: по-кла-ла в не-ї я мо-не-тку, цу-кер-ку, я-блу-ко й сер-ве-тку, цвях, ґу-дзик, стрі-чку, ста-ру фо-тку, за-пи-ску ма-ми-ну ко-ро-тку. З'ї-ла все ки-ше-ня вмить. І жи-віт їй не бо-лить? Ки-ше-ню ма-ма лі-ку-ва-ла, з під-клад-ки ре-чі ді-ста-ва-ла

Тема: розповідь про діряву кишеню

Головна думка: бути охайним («кишеню мама лікувала, з підкладки речі діставала»)

Рими: зголодніла – зрозуміла, монетку – серветку – фотку – коротку, вмить – болить, лікувала – діставала

• Чому кишеню назвали голодною? У дірявій кишені зникали речі.

• Назви предметів, які проковтнула кишеня (що?): монетка, цукерка, яблуко, серветка, цвях, ґудзик, стрічка, фотка, записка

Поділили слова для переносу: мо-нетка, моне-тка, монет-ка; цу-керка, цуке-рка, цукер-ка; яб-луко, яблу-ко; сер-ветка, серве-тка, сервет-ка; цвях (не ділиться для переносу), ґу-дзик; стрі-чка, стріч-ка; фо-тка, фот-ка; за-писка, запи-ска, запис-ка

• Слова у реченні в прямому значенні:

У небі сяє сонечко. Раптом насунула темна хмара. Розпочався дощ.

Слова у реченні в переносному значенні:

У небі сміється сонечко. Раптом насунула насуплена хмара. Заплакав дощ.

 

СТОРІНКА 72 – 73

Вправа 2  Оповідання «Щедра кишеня» Оксани Кротюк

Тема: розповідь про те, як Тарасик став щедрим

Головна думка: «та чого б мав журитися: он скількох почастувала його щедра кишеня»

Зачин. «Тітонька Леся почастувала Тарасика цукерками …»

Основна частина. «Та не знав тої миті Тарасик, що є в його кишені — дірка …»

Кінцівка. «Тут Тарасик про цукерки згадав …»

План до оповідання «Щедра кишеня»

1  Тарасика частують цукерками

2  Дірка у кишені

3  Мураха поласувала горошиною

4  Равлик покуштував цукерку

5  Смачна намистина для сороки

6  Барсик похрускав і облизався

7  Моя щедра кишеня

1 Цукерки для Тарасика

2 Дірява кишеня

3 Ласощі мурахи

4 Куштування равлика

5 Намистина для сороки

6 Облизування Барсика

7 Щедре частування

Як ти думаєш, яку людину називають щедрою?...

• Чому кишеню назвали щедрою? Цукерки Тарасика з дірявої кишені дісталися багатьом тваринам

• Напиши, коли ти буваєш щедрим та чому? Коли можу чимось поділитися, стаю щедрим. Залюбки вгощаю друзів смаколиками.

 

СТОРІНКА 74

Вправа 1  Багатозначні слова

Зелений коник сюрчав у траві.

У парку маленький коник катав дітей.

У заростях водойми жив морський коник.

  

Вправа 2

Коник, павук, жук, метелик, кліщ, хрущ – комахи

Морський коник, окунь, акула, щука, карась – риби

Кінь, олень, ведмідь, заєць, їжак, котик – звірі

 

Вправа 3  Про які ніжки йдеться?

Дитячі ніжки у в’язаних шкарпетках. (Ніжки дитини)

На ніжках красувалися червоні шапинки з білими цятками. (Ніжки гриба)

Стіл стояв на чотирьох ніжках. (Ніжки стола)

 

Вправа 4 

Тема: опис зеленого коника-стрибунця

Головна думка: досконала природа («завдяки смарагдовому костюмчику він непомітний серед трави»)

• Ключові слова в реченнях (про кого або про що йдеться) – підмети, які виражені іменниками:

Зачин. Коник (хто?) зелений живе на луках, лісових галявинах. Завдяки смараг­довому костюмчику він (хто?) непомітний серед трави.

Основна частина. У коника трохи сплюс­нуте тіло (що?) і голова (що?). Вуса (що?) довші за тіло, на кінцях рудуваті. Задні ніжки (що?) в коника довгі, тому він (хто?) добре стри­бає. Коники (хто?) стрибають на відстань, що в 40 разів перевищує довжину їхнього тіла.

Кінцівка. Орган (що?) слуху розташований на ніжках. Стрекочуть коники-самці (хто?) крильцями.

 

СТОРІНКА 75

Вправа 1  Слова-омоніми

Прийшла тягнути ріпку бабка. (Жінка)

Смачна бабка лежала на тарілці. (Страва)

Бабка росте серед моху у лісі. (Гриб)

Над галявиною літала бабка. (Комаха)

 

Вправа 2

Я їм смачну вівсянку (кашу). Вівсянка (пташка) голосно співає.

Чайка (човен) пливе до бе­рега. Над морем летить чайка (птах).

Оля зібрала не­їстівні лисички (гриби). Ли­сички (звірі) їдять мишей.

 

Вправа 3

Сполучення слів: залізний замо́к, цегляний за́мок, водопровідний кран, будівельний кран

Інші завдання дивись тут...