Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 137

Вправа 1  Підкреслили головні члени речення та другорядні члени речення

Друзі відвідали стародавнє місто Чернігів.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) друзі (що зробили?) відвідали; відвідали (що?) місто Чернігів; місто (яке?) стародавнє.

Основа речення (підмет і присудок): друзі відвідали.

Словосполучення: відвідали місто Чернігів, стародавнє місто.

Схема словосполучення:

відвідалиХ (що?) —> місто Чернігів

стародавнє <— (яке?) містоХ 

 

Вправа 2

Тлумачення слова вал дивись у тлумачному словничку

 

Вправа 3  Підкреслили головні члени речення

У Чернігові туристів приваблює високий вал. (Що?) вал (що робить?) приваблює; приваблює (кого?) туристів; приваблює (де?) у Чернігові; вал (який?) високий.

Основа речення: приваблює вал.

Словосполучення: у Чернігові приваблює, туристів приваблює, високий вал.

Схема словосполучень:

у Чернігові <— (де?) приваблюєХ 

туристів <— (кого?) приваблюєХ 

високий <— (який?) валХ 

 

Вправа 4 Поширили речення за питаннями

(Який?) Чернігів славиться (якими?) (чим?) і (чим?).

Стародавній Чернігів славиться древніми соборами і церквами.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (що?) Чернігів (що робить?) славиться; Чернігів (який?) стародавній; славиться (чим?) соборами і церквами; соборами (якими?) древніми.

 

Вправа 5

На світлині зображений великий зелений огірок на бочці. Незвичайний пам’ятник уславлює ніжинський огірок.

 

СТОРІНКА 138

Вправа 6 Утворили три види речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне)

Незвичайний пам’ятник уславлює ніжинський огірок. (Розповідне неокличне речення)

Що уславлює незвичайний пам’ятник? (Питальне неокличне речення)

Який огірок уславлює незвичайний пам’ятник? (Питальне неокличне речення)

Уславте ніжинський огірок незвичайним пам’ятником! (Спонукальне окличне речення)

 

Вправа 7 Поділ слів на склади

На Чер-ні-гів-щи-ні є мі-сто Ні-жин. Во-но ві-до-ме да-ле-ко за ме-жа-ми У-кра-ї-ни зав-дя-ки ні-жин-ським о-гір-кам. Мі-ні-а-тюр-ні о-гі-ро-чки ні-жин-сько-го за-со-лу за-мов-ля-ють на-віть для ан-глій-сько-ї ко-ро-ле-ви.

 

Вправа 8

Ніжинські огірки прославили Ніжин. (Що?) огірки (що зробили?) прославили; огірки (які?) ніжинські; пославили (що?) Ніжин.

 

Вправа 9

Україна дивує туристів різними пам'ятниками. Є серед них і дуже кумедні. У Полтаві стоїть пам'ятник галушці, у Ніжині — огірку, на Сумщи­ні — салу, а в Запорізькій області — помідору.

Зв'язок слів за питаннями: (що?) Україна (що робить?) дивує; дивує (кого?) туристів; дивує (чим?) пам’ятниками; пам’ятниками (якими?) різними.

Основа речення (головні члени речення): Україна дивує.

Словосполучення: дивує туристів, дивує пам’ятниками, різними пам’ятниками.

Схема словосполучень:

дивуєХ (кого?) —> туристів

дивуєХ (чим?) —> пам’ятниками

різними <— (якими?) пам’ятникамиХ   

 

Вправа 10  Біля якого пам'ятника, згаданого у попередньому тексті, тобі хотілося б зробити селфі та чому...?

 

Вправа 11

Тоді сарни водилися в навколишніх лісах.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) сарни (що робили?) водилися; водилися (коли?) тоді; водилися (де?) в лісах; лісах (яких?) навколишніх.

Основа речення: сарни водилися.

Словосполучення: тоді водилися, водилися в лісах, навколишніх лісах.

Схема словосполучень:

тоді <— (коли?) водилисяХ 

водилисяХ (де?) —> в лісах

навколишніх <— (яких?) лісахХ  

 

СТОРІНКА 139

Вправа 1

Мова – система звуків і букв, слова, речення, тексти, правила.

 

Вправа 2

Текст виражає думку закінчену думку.

Усі речення в тексті між собою за змістом і розташовані в певній послідовності.

Текст має таку будову: зачин, основну частину, кінцівку.

 

Вправа 3

Заголовок: «Візитівка столиці України», «Пам’ятник засновникам Києва», «Засновники Києва»

Будова тексту:

Зачин

Ко-жне мі-сто ма-є сво-ю ле-ген-ду. Є во-на і в Ки-є-ва.

Основна частина

Бу-ли три бра-ти. О-дин на ім'-я Кий, дру-гий — Щек, а тре-тій — Хо-рив. І ї-хня се-стра Ли-бідь. Во-ни по-бу-ду-ва-ли мі-сто й на-зва-ли йо-го на честь стар-шо-го бра-та — Ки-їв.

Кінцівка

Ки-я-ни збу-ду-ва-ли над Дні-пром пам'-я-тник за-снов-ни-кам Ки-є-ва. Він став ві-зи-тів-ко-ю сто-ли-ці У-кра-ї-ни.

Вправа 4 Підкреслили власні назви

Були три брати. Один на ім'я Кий, другий — Щек, а третій — Хорив. І їхня сестра Либідь. Вони побудували місто й назвали його на честь старшого брата — Київ.

Власні назви пишемо з великої букви: Київ (назва міста), Кий (ім'я), Щек (ім'я), Хорив (ім'я), Либідь (ім'я), Кия (ім'я), Дніпром (назва річки), Києва (назва міста), України (назва держави).

 

СТОРІНКА 140

Вправа 5

Тлумачення слова фунікулер дивися в тлумачному словнику.

Ненаголошений звук [и], [е]: кия́ни (бо Ки́їв), ву́лиці (за словником), вели́ким (бо ве́лич).

Подовжений приголосний звук в іменниках, утворених від дієслів: задоволенням [з а д о в о л е н': а м] від задовольняти.

Буквосполучення ьо: ньому (бо ньо-му).

 

Вправа 6

Зачин. Київ розташований на схилах Дніпра. Його вулиці то піднімаю­ться вгору, то опускаються вниз.

Основна частина. Але є в Києві місця, де склад­но прокласти дорогу. Тому кияни збудували фунікулер.

Кінцівка. Він став улюбленцем туристів і ді­твори. Всі з великим задоволенням катаються на ньому.

 

Вправа 7  Чи хотілося б тобі покататися на фунікулері...?

 

Вправа 8

Зачин. Якось, списуючи в Зіни задачу, Павлусь помітив помилку. У своєму зошиті він написав правильно. А Зіні не сказав, що в неї помилка.

Основна частина. Учителька зібрала зошити для перевірки і при­несла їх наступного дня. Павлуся похвалила. А Зіні зауважила, що вона припустилася помилки в задачі.

Кінцівка. Зіна глянула на Павлуся. Той почервонів і схилив голову над партою.

 

СТОРІНКА 141 – 142

Вправа 1, 2

Текст-міркування. Чому Київ називають зеленою столицею?

Заголовок: «Київ – зелена столиця».

Київ називають зеленою столицею. А знаєш чому? Бо Київ потопає в зелені дерев. У ньому понад сім­десят парків, багато скверів, алей. Його вважають одним із найзеленіших міст у світі.

Текст-розповідь. Що відбулося?

Заголовок: «Відпочинок на Пейзажній алеї».

Дру-зі по-бу-ва-ли на Пей-за-жній а-ле-ї. По-ми-лу-ва-ли-ся скуль-пту-ро-ю Ма-ло-го прин-ца і фон-та-ном. По-си-ді-ли на лав-ках-кро-ли-ках. Зро-би-ли сел.-фі бі-ля кі-шки-сто-ніж-ки і ве-ле-тен-ських го-роб-ців.

Текст-опис. Які вулиці Києва?

Заголовок: «Хрещатик і Андріївський узвіз».

Є в Ки-є-ві дві най-ві-до-мі-ші ву-ли-ці — Хре-ща-тик і Ан-дрі-їв-ський у-звіз. Хре-ща-тик — ши-ро-ка цен-­траль-на ву-ли-ця, на-си-че-на го-те-ля-ми, ре-сто-ра-на-ми. Ан-дрі-їв-ський у-звіз — ста-ро-ви-нна зви-ви-ста ву-ли-чка 3 ма-лень-ки-ми кав'-яр-ня-ми, су-ве-нір-ни-ми крам-ни-ця-­ми, ви-став-ка-ми кар-тин.

Вправа 3  Чи знаєш ти, що таке Книга рекордів Гіннеса...?

Тлумачення слова мініатюра дивись у тлумачному словнику.

 

Вправа 4

Тема тексту-розповіді: розповідь про київський музей мініатюр.

Головна думка: захоплення неймовірними витворами людських рук.

Заголовок: «Київський музей мініатюр», «Музей мініатюр у Києві»

 

Вправа 5 Підкреслили орфограми

Орфограма

Слово

Інші приклади

Дієслова на –ться

поміщаються

одягаються, світяться, любуються, захоплюються

Ненаголошений звук [е]

зерня́тка (бо зе́рна)

весло́ (бо ве́сла), село́ (бо се́ла), весе́лка (бо ве́село), весна́ (бо ве́сни)

Вправа 6

Заголовок: «Контактні зоопарки».

Чому в контактному зоопарку цікавіше, ніж у зви­чайному? Тому що в ньому можна не тільки спосте­рігати за тваринами. Там дозволяють їх погладити, погодувати кормом, купленим у зоопарку.

 

Вправа 7

Чи доводилось тобі бувати в зоопарку...?

Яка тварина тебе найбільше зацікавила? Напиши про цю тварину текст-опис...

Якщо в зоопарку бути не доводило­ся, то напиши про тварину, яку мрієш побачити зблизька...

 

Вправа 8

Тема тексту-розповіді: розповідь про розважальний центр «Дитяча країна».

Головна думка: доросле життя — це самостійність і відповідальність.

Заголовок: «Дитяча країна».

Тут ніхто не вказує тобі, як проводити час. На вході отримуєш паспорт, відкриваєш раху­нок  у банку і вперед — вчитися заробляти гроші. А витратити зароблені кошти можна на подарунки друзям, аквагрим або караоке.

Частку не з дієсловами пишемо окремо: не вказує.

Прийменники з іменниками пишемо окремо: на (головному, чому?) вході, у (великому, чому?) банку, на (гарні, шо?) подарунки.

Префікс з дієсловом пишемо разом: відкриєш (бо закриєш, критий), заробляти (бо робити, відробляти, роблений).

 

СТОРІНКА 143

Вправа 1, 2

Тема тексту-міркування: міркування про те, чому варто побувати в київському Музеї води.

Головна думка: музей змінить твоє попереднє уявлення про воду.

Будова тексту-міркування:

Твердження

Ра-ди-мо то-бі по-бу-ва-ти в ки-їв-сько-му Му-зе-ї во-ди. За-пи-та-єш чо-му?

Доведення

Тут ти по-тра-пиш у ди-во-ви-жний світ во-ди. Ді-зна-є-шся ба-га-то но-во-го про о-зе-­ра і рі-чки. По-бу-ва-єш у за-лах, де йде дощ із гро-зо-ю, те-че во-до-спад. Ці-ка-вин-ко-ю му-зе-ю є а-тра-кці-он миль-них буль-ба-шок. Ти мо-жеш о-пи-ни-ти-ся у ве-ли-че-зній буль-ба-шці, я-ка пов-ні-стю те-бе о-гор-не.

Висновок

Му-зей змі-нить тво-є по-пе-ре-днє у-яв-ле-ння про во-ду.

СТОРІНКА 144

Вправа 3 Підкреслили дієслова

Тут ти потрапиш у дивовижний світ води. Дізнаєшся багато нового про озе­ра і річки. Побуваєш у залах, де йде дощ із грозою, тече водоспад. Цікавинкою музею є атракціон мильних бульбашок. Ти можеш опинитися у величезній бульбашці, яка повністю тебе огорне.

Дієслова: (що зробиш?) потрапиш, (що зробиш?) дізнаєшся, (що зробиш?) побуваєш, (що робить?) йде, (що робить?) тече, (що робить?) є, (що робитимеш?) можеш, (що зробити?)  опинитися, (що зробить?) огорне.

 

Вправа 4

На першій світлині зображено аквапарк — розважальний комплекс із басейнами, фонтанами, гірками на воді.

На другій світлині зображено океанаріум — музей живої морської природи.

 

Вправа 5

  На першій світлині зображено аквапарк. Чому так вирішила?

  Я бачу басейн з атракціонами. Впадає у вічі червона водна гірка. Поруч розкидають безліч  бризок чудернацькі фонтани.

  В аквапарку відвідувачі отримують задоволення від розваг на воді.

-------

  На другій світлині зображено океанаріум. Чому так вирішила?

  У центрі великого приміщення я бачу відвідувачів. Вони з цікавістю оглядають незвичну панораму довкола. Простір за прозорою загорожею наповнений водою з водоростями. Там можна  побачити морських тварин. Водолаз допомагає морській черепасі. Поряд плавають різні риби. І великі, і малі.  

   В океанаріумі відвідувачі отримують задово­лення від побаченого водного світу.

 

Вправа 6

Текст-міркування

Чому в Києві цікаво?

Текст-розповідь

Цікаві місця в Києві

Текст-опис

Краса київських вулиць

Інші завдання дивись тут...