Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Захарійчук М."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 23 

Бабка, ліс, кава, ґава, джміль

Слова, у яких перший звук дзвінкий: бабка, ліс, ґава, джміль.

 

Вправа 24  У виділених словах підкреслили букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки

Білий гриб, повний віз, пухкий сніг, могутній дуб, ви­сокий берег, тріскучий мороз, гірка редька.

 

Вправа 25  Підкресли букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки

Аби дубки, а берізки будуть.

Де дуби, там і гриби.

Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.

 

Вправа 26  Підкресли букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки

Бджола летить, де мед пахтить.

То сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха.

По своєму ліжку простягай ніжку.

 

Вправа 27

Він на ду-бі ви-ро-ста-є,

Ша-по-чку гар-нень-ку ма-є.

З ду-ба в зем-лю у-па-де

І ве-сно-ю про-ро-сте.

Відгадка: жолудь

Не сва-рі-ться, лю-бі, го-ді!

Я — най-стар-ший на го-ро-ді!

Я — ве-ли-кий і бо-ка-стий,

Жов-то-гру-дий і сму-га-стий.

Відгадка: гарбуз

Я — чу-до-вий дар о-сі-нній

З гар-ним і сма-чним на-сі-нням.

Хто їсть ка-шу гар-бу-зо-ву,

Бу-де силь-ним і здо-ро-вим.

Відгадка: гарбуз

• На́зви предметів на малюнках: гарбуз, жолудь, дуб, береза, гриб, мед, хліб

• Склали два речення зі словами-назвами дерев

Крислатий дуб зеленів за селом. Жолуді падали з високого дуба.

Білокора береза розпустила зелене листя. Прозорий сік капав з кори берези.

• Склали речення зі словами-назвами продуктів харчування

Бджоли роблять цілющий мед. Дідусь розлив у банки гречаний мед.

Мама купила свіжий хліб. Бабуся спекла запашний хліб

 

Вправа 28 Слова-омоніми

У мене гриб (рослина), грип (хвороба). Не було ваз (посуду для квітів), вас (когось із людей). Багато кіз (тва­рин), кіс (заплетеного волосся). Цікава казка (текст), кас­ка (металевий головний убір).

• У словосполученнях підкреслили букви, які позначають па­ри дзвінких і глухих приголосних (вони змінюють значення слів)

У мене гриб, грип.

Не було ваз, вас.

Багато кіз, кіс.

Цікава казка, кас­ка.

 

Вправа 29  Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Де та коли відбуваються події? Події відбуваються на березі потічка восени.

Про кого йдеться в тексті? У тексті йдеться про веприка.

Що було домівкою для веприка? Домівкою для веприка був дуб.

Що він лю­бив? Він любив стежку, кладку.

Які почуття виникли в нього, коли випав сніг? Коли випав сніг, у нього виникло почуття здивування та розгубленості.

Як би ти його заспокоїв (заспокоїла)? Не хвилюйся, адже кожного року відбувається зміна пір року.

Дай відповідь на запитання веприка. Стежку, берег, солодкий жолудь замело снігом.

• Розіграйте сценку в особах: веприк, дуб, потічок, стежка, жолудь.

Дуб: — Скоро прийде зима. Я засну до весни.

Потічок: — Я вкриюся льодом. Будь обережним!

Стежка: — Мене теж вкриватиме сніг. Не забувай чистити мене.

Жолудь: — Заховай мене. Я стану смачним запасом.

Веприк: — Зрозумів, незабаром настане зима.

 

Вправа 30

Могутній дуб, що затіняв берег потічка, був домів­кою для смугастого веприка. Тут він уперше знайшов солодкий жолудь. Веприк любив стежку до потічка, кладку, що заросла зеленим мохом. Малий не помітив, як осінь перефарбувала ліс.

Якось уранці веприк вибіг і побачив перший сніг. Де стежка? Де берег? Де солодкий жолудь?

Дуб (бо дубок), берег (бо берегом), солодкий (бо солодощі), стежку (бо стежечка), кладку (бо кладочка), вибіг (бо вибігав), сніг (бо снігом), стежка (бо стежечка), берег (бо береги), солодкий (бо солодощі), жолудь (бо жолудем)

 

Вправа 31  Приклади написання записки

Якими подарунками обмінялися товариші? Міке отримав диск із пригодницьким фільмом, а Юзе­пе — велику книжку з малюнками про Космос.

Доберіть слова, які б підтримали: не переживай, старайся, я допоможу.

Слова з твердими приголосними звуками: лис, журба, груша, котик, шапка.

Слова з м’якими приголосними звуками: ліс, журавель, яблуня, єнот, Люба.

 

Вправа 33

Із са-мі-сінь-ко-го ран-ку у-ми-ва-ю-ться на ґан-ку: кур-ка, пі-вень, цу-це-ня, кі-шка, кіз-ка і я-гня. Хто ж не всти-гне вми-ти-ся — той і-де жму-ри-ти-ся.

Кого з малюнку в лічилці не згадують? У лічилці не згадують гусака.

• Слова поділили на склади для перено­су: са-мі-сінь-ко-го, уми-ваю-ться.

Слова поділили для переносу різними способами: са-місінького, самі-сінького, самісі-нького, самісінь-кого, самісінько-го; уми-ваються, умива-ються, умиваю-ться, умивають-ся.

Самісінького наголос самі́сінького са-мі-сінь-ко-го звукова схема [— ● | – ●́ | = ● = | — ●| — ●] звуковий розбір слова [с а м´ і с' і н' к о г о]

Умиваються  умива́ються  у-ми-ва-ю-ться  [● | — ● | — ●́ | = ● | =: ●] [у м и в а й у ц': а]

• Хто? Курка, півень, цуценя, кішка, кізка і ягня.

Що роблять? Умиваються.

Де? На ґанку.

Коли? Із самісінького ранку.

 

Вправа 34

Слова з подовженими м'якими приголосними звуками поділили на склади для переносу: ра-ннє, па-гі-нням, сві-та-ння, жи-ття

Поділили для переносу різними способами: ра-ннє, ран-нє; па-гінням, пагі-нням, пагін-ням; сві-тання, світа-ння, світан-ня; жи-ття, жит-тя.

Зробили звукові схеми:

раннє ра́ннє  ра-ннє  [— ●́ | =: ●] [р а н': е]

пагінням  пагі́нням  па-гі-нням  [— ● | – ●́ | =: ● —]  [п а г´ і н': а м]

світання   світа́ння  сві-та-ння   [— – ● | — ●́ | =: ●]  [с в´ і т а н': а]

життя      життя́      жи-ття       [— ● | =: ●́]  [ж и т': а]

• Слова з приголосними звуками [дж], [дз] поділили на склади для переносу:

дзве-нить, бджо-ли, дзиж-чать, джме-лі.

Слова поділили для переносу різними способами: дзве-нить; бджо-ли; дзи-жчать, дзиж-чать; джме-лі.

• Підкреслили букви, які вказують на м'якість попередніх приголосних:

землі, усюди, сонця, гудуть.

землі    землі́   зем-лі  [— ● — | = ●́]  [з е м л' і]

усюди  усю́ди   у-сю-ди  [● | = ●́ | — ●]  [у с' у д и]

сонця   со́нця   сон-ця  [— ●́ — | = ●]  [с о н ц' а]

гудуть  гуду́ть  гу-дуть  [— ● | — ●́ =]  [г у д у т']

 

Вправа 35 Підкреслили букви, які вказують на м'якість попередніх приголосних

Із самісінького ранку умиваються на ґанку: курка, півень, цуценя, кішка, кізка і ягня.

півень   пі́вень   пі-вень   [–– ●́ | — ● =]  [п´ і в е н']

цуценя  цуценя́  цу-це-ня  [— ● | — ● | = ●́]  [ц у ц е н' а]

кішка    кі́шка     кі-шка     [– ●́ | — — ●]  [к´ і ш к а]

кізка     кі́зка      кіз-ка      [– ●́ — | — ●]  [к´ і з к а]

ягня     ягня́       я-гня       [= ● | — = ●]  [й а г н' а]

 

Вправа 36

Намальовані предмети: буряк [б у р' а к], м’ята [м й а т а], хом’як [х о м й а к], пір’я [п і р й а], м’яч [м й а ч], солов’ї [с о л о в й ї]

Слова з апострофом в абетковому порядку: м’ята, м’яч, пір’я, солов’ї, хом’як

• У слові буряк не пишемо апостроф, бо у вимові не чується звук [й].

 

Вправа 37

іменник (що?)

прикметник (який?)

солома

дерево

олово

камінь

солом’яний

дерев’яний

олов’яний

кам’яний

Вправа 38

Як ти оцінюєш вчинок Яринки? Яринка зробила гарний вчинок, вона береже природу.

Чим віддячить вишенька дівчинці? Вишенька віддячить урожаєм.

З чим авторка порівнює пуп'ян­ки вишеньки? Пуп’янки вишеньки автор порівнює з білими хмаринками.

Де росла вишенька? Вишенька росла на подвір’ї.

Як Яринка лікувала зламану гі­лочку? Яринка перев’язала гілочку.

 

Вправа 39

Гіл­ка прижилася — і цвіт не зівяв. Пупянки рясно роз­цвіли, наче білі хмаринки!

• Не пишемо апостроф у слові рясно [р' а с н о]

 

Мої навчальні досягнення

Вправа 1

• Книжки на полиці в абетковій послідовності: Воронина Л., Дерманський С., Забіла Н., Кирпа Г., Костенко Л., Українка Леся, Франко І., Шевченко Т.

Вправа 2

• Слова з подовженими м'якими приголосними звуками поділили на склади для переносу: чи-та-ння, зав-да-ння, пі-зна-ння, жи-ття.

Слова поділили для переносу різними способами: чи-тання, чита-ння, читан-ня; за-вдання, зав-дання, завда-ння, завдан-ня; пі-знання, пізна-ння, пізнан-ня; жи-ття, жит-тя.

Слова з буквою, яка позначає два приголосні звуки: солодощі.

Слова з двома буквами, які позначають один приголосний дзвін­кий звук: бджола.

Слова з апострофом поділили на склади для переносу: пам’-ять.

Слова з буквосполученням ьо поділили на склади для переносу: ба-га-тьох.

Вправа 3 Шишка, дуб, папка, шапка, кіт.

• Слова, у яких усі приголосні глухі: шишка, папка, шапка, кіт.

 

Вправа 40

Со-не-чко, кві-тка, каз-ка, пі-сня, хліб, сіль, во-да... І з ко-ж­ним сло-вом світ шир-ша-є, роз-кри-ва-є сво-ї о-брі-ї. І ми пі­-зна-є-мо йо-го за до-по-мо-го-ю сло-ва

За допомогою чого ми пізнаємо світ? Ми пізнаємо світ за допомогою слова.

Скільки значень має слово обрій? Слово обрій має два значення.

• Склали речення з багатозначним словом обрій

Сонце сідало за обрій. Після снігопаду обрій довкола став білим.

 

Вправа 41

Слов-ник — ви-да-ння, у я-ко-му в ал-фа-ві-тно-му чи те-ма-­ти-чно-му по-ряд-ку ро-змі-ще-ні сло-ва з по-я-сне-нням. Він до-по-­мо-же пра-виль-но на-пи-са-ти сло-во й зро-зу-мі-ти йо-го зна-че-ння

Словники:«Повний словник антонімів української мови», «Словник синонімів української мови», «Орфографічний словник української мови», «Сучасний фразеологічний словник української мови»

Словник — видання, у якому в алфавітному чи тема­тичному порядку розміщені слова з поясненням.

Видання  видання́  ви-да-ння  [— ● | — ● | =: ●́]  [в и д а н': а]

 

Вправа 42  Значення слова коник

На лузі паслися дідусеві коники.

У траві голосно сюрчали коники.

Морський коник живе у воді.

 

Вправа 43

На заводі виготовили шкільні дзвоники.

У лузі зацвіли дзвоники.

 

Вправа 44

Зріс любисток (рослина), край дороги (смуга землі для їзди і ходіння).

• Слово любисток однозначне, має одне значення. Сло­во дорога багатозначне, має декілька значень.

 

Вправа 45

Ручка (частина тіла), ручка (дверна), ручка (письмова), ручка (чемодану).

Оленка помахала ручкою на прощання.

Блистіла ручка на дверях.

На уроці моя ручка перестала писати.

Ручка чемодана була шорсткою і незручною.

• Значення слова ручка

 

Вправа 46

Зі-бра-ння бан-кі-рів ми-ну-ло швид-ко. Го-ло-ва (особа, яка керує зборами або засіданням) — чо-ло-вік ве-се-лий та ро-зум-ний — си-пав до-те-па-ми й при-мов-ка-ми. Ви-слу-хав-ши звіт, він за-у-ва-жив: «Го-ло-ва (частина тіла людини чи тварини) не на те, щоб тіль-ки ша-пку но-си-ти»

Голова — чоловік веселий та розумний — сипав дотепами й примовками. Вислухавши звіт, він зауважив: «Голова не на те, щоб тільки шапку носити»

 

Вправа 47

Зі сумки мама витягнула новий гребінь. Здалеку виднівся червоний гребінь півня. Гребінь високої хвилі викотився на берег.

• Значення слова гребінь

Інші завдання дивись тут...