Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

Сторінка 58

Вправа 1

Діти з любовю приготували подарунок мамі.

Дмитрик з гордістю розповідав про свого брата.

Гостей в Україні зустрічають з хлібом і сіллю.

Перевірка написання іменників жіночого роду (з нульовим закінченням у називному відмінку однини) в орудному відмінку: любов’ю (бо основа закінчується звуком [в], [л' у б о в]), гордістю (бо основа закінчується на два приголосні звуки, [г о р д' і с т']), сіллю (бо основа закінчується одним м’яким приголосним звуком, [с' і л'])

 

Вправа 1, 2 Підкреслили іменники, позначили рід іменника в однині

Діти з любов’ю (ж. р.) приготували подарунок (ч. р.) мамі (ж. р.).

Дмитрик (ч. р.) з гордістю (ж .р.) розповідав про свого брата (ч. р.).

Гостей в Україні (ж. р.) зустрічають з хлібом (ч. р.) і сіллю (ж. р.).

Рід іменника визначаємо в початковій формі (називний відмінок однини) за допомогою допоміжних слів: любов (вона/моя, ж. р.), подарунок (він/мій, ч. р.), мама (вона/моя, ж. р.), Дмитрик (він/мій, ч. р.), гордість (вона/моя, ж. р.), брат (він/мій, ч. р.), Україна (вона/моя, ж. р.), хліб (він/мій, ч. р.), сіль (вона/моя, ж. р.)

 

Вправа 3

Друге місце за мелодійністю посідає українська мова.

Італійці люблять ділитися своєю радістю.

Італійці вирізняються вихованістю, ввічли­вістю і хорошими манерами.

Перевірка написання іменників жіночого роду (з нульовим закінченням у називному відмінку однини) в орудному відмінку, коли основа  закінчується на два приголосні звуки: мелодійністю (бо мелодійність), радістю (бо радість), вихованістю (бо вихованість), ввічливістю (бо ввічливість)

 

Сторінка 59

Вправа 4 Написали, яка інформація про Італію заціка­вила або здивувала найбільше, чому

В і-та-лій-ській мо-ві всі сло-ва за-кін-чу-ю-ться на го-ло-сний звук. То-му і-та-лій-ську мо-ву вва-жа-ють най-ми-ло-зву-чні-шо-ю у сві-ті. Дру-ге мі-сце за ме-ло-дій-ні-стю по-сі-да-є у-кра-їн-ська мо-ва.

Мене зацікавила інформація про італійську мову. Її вважають найбільш милозвучною. Українська мова посідає друге місце, чому сприяє більшість відкритих складів, наявне чергування звуків тощо. Цікаво було дізнатися, чим досягається мелодійність італійської мови. Виявляється, що всі її слова закінчуються на голосний звук.

 

І-та-лій-ці лю-блять ді-ли-ти-ся сво-є-ю ра-ді-стю. У ма-лень-ких мі-сте-чках по-двір'-я при-кра-ше-ні ко-льо-ро-ви-ми стрі-чка-ми а-бо бан-та-ми. Я-кщо во-ни бі-ло-го ко-льо-ру, зна-чить тут хтось о-дру-жив-ся. Чер-во-ний ко-лір о-зна-ча-є, що в цьо-му по-ме-шка-нні жи-ве ви-­пу-скник а-бо ви-пу-скни-ця у-ні-вер-си-те-ту. Ро-же-вий чи го-лу-бий — на-ро-ди-ла-ся дів-чин-ка а-бо хло-пчик.

Мене здивувало те, як італійці люблять ділитися своєю радістю. За барвистою стрічкою можна дізнатися, що в родині гарна подія. Зацікавило, як за кольором стрічки легко визначати їхніх винуватців: наречених, випускників, новонароджених тощо. Такий спосіб ділитися радістю по-своєму чудовий.

 

І-та-лій-ці ви-рі-зня-ю-ться ви-хо-ва-ні-стю, вві-чли-­ві-стю і хо-ро-ши-ми ма-не-ра-ми. Сло-ва «дя-ку-ю» і «будь ла-ска» мо-жна по-чу-ти в І-та-лі-ї на ко-жно-му кро-ці.

Мене зацікавила інформація про те, що італійці вирізняються вихованістю, ввічли­вістю і хорошими манерами. Дуже здивувало, що слова «дякую» і «будь ласка» можна почути в Італії на кожному кроці. Ввічливі слова не можуть не подобатися.  

 

Вправа 5  Розказали, яку інформацію про Італію ти дізналася з фотоколажу, та яка з них тебе найбільше зацікавила

З фотоколажу я дізналася про всесвітньовідомі Пізанську вежу та Колізей. В Італії розвинута індустрія моди. Ця країна є батьківщиною автомобілів «фіат» та «феррарі». Італійці є щирими футбольними уболівальниками. Узбережжя приваблює туристів багатьма пляжами. Усім смакує італійська піца, капучино, тірамісу.

Я хотіла би покуштувати страви італійської кухні.

Цікаво було би побачити архітектурні пам’ятки Італії.

Побувати на показі моди в Мілані було би захоплююче!

Відпочити на італійському узбережжі – мрія багатьох.

 

Вправа 6 Підкреслили іменники, позначили відмінок іменників

Італія (Н. в.) дивує світ (Зн. в.) своєю історією (Ор. в.), культурою (Ор. в.), модою (Ор. в.),  кухнею (Ор. в.), футболом (Ор. в.), автомобілями (Ор. в.), курортами (Ор. в.).

Визначаємо відмінок іменника за питанням: Італія (що?, підмет, Н. в.), світ (що?, другорядний член речення, Зн. в.), історією (чим?, Ор. в.), культурою (чим?, Ор. в.), модою (чим?, Ор. в.), кухнею (чим?, Ор. в.), футболом (чим?, Ор. в.), автомобілем (чим?, Ор. в.), курортом (чим?, Ор. в.).

Визначаємо закінчення орудного відмінка: історією (бо [і с т о р' і й а]), культурою (бо [к у л' т у р а]), модою (бо [м о д а]), кухнею (бо [к у х н' а]), футболом (бо [ф у т б о л]), автомобілем (бо [а в т о м о б´ і л']), курортом (бо [к у р о р т])

 

Вправа 7  

Відповідь — відповіддю, молодість — молодістю, ваніль — ваніллю, гордість — гордістю, матір — матір’ю, совість — совістю, зелень — зеленню, тінь — тінню.

� З трьома з утворених слів склали речення

Гравці нашої команди розмірковували над відповіддю. Максимко побіг в магазин за ваніллю. Василько з гордістю розказував про свого відомого дідуся. Першокласник радісно крокував з матір’ю до школи. Намагатися жити з чистою совістю. Навесні парк ожив зеленню. Бути індивідуальністю, а не чиєюсь тінню.    

Визначаємо рід іменника в початковій формі (називний відмінок однини) за допоміжним словом: відповідь (вона/моя, ж. р.), молодість (вона/моя, ж. р.), ваніль (вона/моя, ж. р.), гордість (вона/моя, ж. р.), матір (вона/моя, ж. р.), совість (вона/моя, ж. р.), зелень (вона/моя, ж. р.), тінь (вона/моя, ж. р.).

Визначаємо написання іменників (жіночого роду з нульовим закінченням в початковій формі) в орудному відмінку: відповіддю (з подвоєнням букв для закінчення основи з м’яким приголосним, бо [в´ і д п о в´ і д']), молодістю (без подвоєння для закінчення основи двома приголосними звуками, бо [м о л о д' і с т']), ваніллю (бо [в а н' і л']), гордістю (бо [г о р д' і с т']), матір’ю (з апострофом для закінчення основи на твердий звук, бо [ м а т' і р]), совістю (бо [с о в´ і с т']), зеленню (бо [з е л е н']), тінню (бо [т' і н'])

 

Сторінка 60

Вправа 1, 2

Блокнот коштує сорок гривень.

Іменники жіночого роду, що в початковій формі ма­ють закінчення -я, в родовому відмінку множини мають нульове закінчення: гривн] — гривень[].

 

Вправа 3  У словосполученнях позначили закінчення у змінених словах:

багато машин[], цікавих подорож[ей], нових зустріч[ей], високих гір[].

Іменники жіночого роду, що в початковій формі ма­ють закінчення –а (-я), в родовому відмінку множини мають нульове закінчення: машин] — машин[], гор] — гір[]. Іменники жіночого роду, що в початковій формі ма­ють нульове закінчення, в родовому відмінку множини мають закінчення –ей: подорож[] — подорож[ей], зустріч[] — зустріч[ей].

�  Із трьома словосполученнями склали речення

На переїзді стояло багато машин. На канікулах учнів чекає багато цікавих подорожей. До нових зустрічей! Річки водоспадом падали з високих гір

 

Вправа 4

В Італії рух машин по автобанах — платний. Улітку в обідню пору по магазинах Італії не пі­деш, вони в цей час зачинені через спеку. Турис­тичні маршрути в Італії проходять по містах і селах, горах і узбережжях морів.

У місцевому відмінку множини іменники мають закінчення -ах (-ях): (по) автобаз[ах], (по) магазин[ах], (по) міст[ах], (по) сел[ах], (по) гор[ах], (по) узбережж[ях].

 

Сторінка 61

Вправа 5

Написали, що можеш розповісти про Італію своїм рідним чи друзям…

 

Вправа 6

Місцевий відмінок іменника

Родовий відмінок іменника

Стибають по вікнах,

стрибають по стільцях,

стрибають по гілках.

Десять яблунь,

десять копійок,

десять речей.

У місцевому відмінку множини іменники мають закінчення -ах (-ях):

(по) вікн[ах], стільц[ях], гілк[ах].

У родовому відмінку: яблунь[] (бо яблун]), копійок[] (бо копійк]), реч[ей] (бо річ[])

� Склали речення з двома словосполученнями

Великі дощові краплі стрибають по вікнах. Руді білки швидко стрибають по гілках. У саду росло десять яблунь. У гаманці залишилось десять копійок. Потрібно було зібрати десять речей.

 

Вправа 1

Заголовок: «Вулкани в Італії», «Італійські вулкани».

У Єв-ро-пі є три ді-ю-чі вул-ка-ни — Ве-зу-вій, Е-тна, Стром-бо-лі. У-сі во-ни роз-та-шо-ва-ні на пів-дні І-та-лі-ї. Е-тна, по-чи-на-ю-чи з 1999 ро-ку, що-дня ви-вер-га-є ла-ву. Ве-зу-вій зни-щив ко-лись ці-ле ве-­ли-ке мі-сто Пом-пе-ї, за-си-пав-ши йо-го по-пе-лом до ше-сти ме-трів за-вви-шки. Ни-ні це ста-ро-ви-нне мі-сто роз-ко-па-не. Йо-го до-слі-джу-­ють ар-хе-о-ло-ги і вче-ні.

Цікаво було дізнатися, що три діючі вулкани Європи — Везувій, Етна, Стромболі — розташовані на півдні Італії. При виверженні вулкани завдають багато шкоди. Довкілля покривається розпеченою лавою та попелом. Тепер Етна – це найвищий і найактивніший вулкан Європи. Стромболі розташований на однойменному вулканічному острові. Довкола Везувію тепер облаштовані туристичні маршрути.

 

Вправа 2  Підкрес­лили іменники, позначили відмінок.

Везувій (Н. в.) знищив колись ціле ве­лике місто (Зн. в.) Помпеї (Зн. в.), засипавши його попелом (Ор. в.) до шести метрів (Р. в.) заввишки (Р. в.).

Визачаємо відмінок іменника за питанням: Везувій (що?, підмет, Н. в.), місто (що?, другорядний член речення, Зн. в.), Помпеї (що?, Зн. в.), попелом (чим?, Ор. в.), метрів (чого?, Р. в.), заввишки (чого?, Р. в.).

1. Аналізоване слово (попелом).

2. Питання, на яке відповідає слово (чим?).

3. Початкова форма (що? попіл).

4. Частина мови (іменник).

5. Назва істоти чи неістоти (неістота).

6. Власна чи загальна назва (загальна назва).

7. Рід (чоловічий).

8. Число (однина).

9. Відмінок (орудний).

 

Сторінка 62

Вправа 3

«Піноккіо» — улюблена казка Читалочки. Її напи­сав італійський письменник Карло Коллоді.

 

Вправа 4  Підкреслили іменники, позначили рід іменника

Повернувшись додому, Джеппетто (ч. р.), не гаючись, узявся за інструменти, щоб вирізати з поліна (с. р.) дерев'яного хлопчика (ч. р.). Знайшовши ім'я (с. р.) для ляльки (ж. р.), Джеппетто (ч. р.) захо­дився її робити. Вирізав спочатку чуба (ч. р.), потім обличчя (с. р.), потім очі.

Визначаємо рід іменника в початковій формі (називний відмінок однини) за допоміжним словом: Джапетто (він/мій, ч. р.), поліно (воно/моє, с. р.), хлопчик (він/мій, ч. р.), ім’я (воно/моє, с. р.), лялька (вона/моя, ж. р.), чуб (він/мій, ч. р.), обличчя (воно/моє, с. р.).

У множині рід не визначаємо: інструменти, очі.

 

Вправа 5 Усний розбір іменників

1. поліна

2. чого?

3. поліно

4. іменник

5. неістота

6. загальна назва

7. чоловічий рід

8. однина

9. родовий відмінок

1. ляльки

2. чого?

3. лялька

4. іменник

5. неістота

6. загальна назва

7. жіночий рід

8. однина

9. родовий відмінок

Вправа 6

Яку книжку ти читаєш або нещодавно прочитав та про що в ній розповідається…

 

Вправа 7

Цікаво було дізнатися, що казковий Піноккіо був виготовлений з італійської сосни пінії.

 

Вправа 8  Підкреслили іменники, позначили відмінок

В Італії росте сосна пінія. Вона має трохи довшу хвою, ніж у звичайної сосни. Крона пінії нагадує велику парасольку.

Саме з поліна пінії був зроблений казковий персонаж Піноккіо.

Перевірка орфограм: Італії (велика буква у назві країни), звича́йної (ненаголошений голосний звук, бо зви́чай), вели́ку (бо ве́лич), казковий (у кінці складу сумнівний дзвінкий приголосний вимовляємо чітко каз-ко-вий, бо казочка), персонаж (ненаголошений звук за словником, сумнівний дзвінкий звук, бо персонажем), Піноккіо (велика буква в імені).

Інші завдання дивись тут...