Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 10

Вправа 2  Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова або складу ви­мовляємо дзвінко:

зуб, зарядка, ложка, берізка.  Перевірка: зуб, зар-яд-ка, лож-ка, бе-різ-ка.

 

Вправа 3 Пояснили, які букви пропущено у виділених словах, та довели свою думку.

Друг, подружка, книжки, подорож.

Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова або складу ви­мовляємо дзвінко: друг, по-друж-ка, книж-ки, по-до-рож.

Правопис дзвінких приголосних звуків в кінці складу та перед глухими: друг (бо другом), подружка (бо подружок), книжки (бо книжечка), подорож (бо подорожі).

 

Вправа 4

Хто твій найкращий друг або найліпша подружка?

Софія є моєю найкращою подружкою. Андрій – мій найкращий друг.

Чи любиш ти читати книжки?

Я дуже люблю читати книжки.

Чи сподобалась тобі віртуальна подорож?

Мені сподобалась віртуальна подорож.

Вправа 5

У заповіднику «Біловезька пуща» живуть рідкісні тварини.

У Велічці в соляній копальні можна придбати сувеніри, відправити рідним листівку з підземної пошти. І навіть полікувати органи дихання в підзем­ному санаторії.

Перевірка орфограм: заповідник (бо заповідати), рідкісні (бо рід-кість, за словником), сувені́ри (ненаголошений звук [е] за словником), листі́вку (ненаголошений звук [и], бо лист), дихання (подовжений м’який приголосний звук).  

 

Вправа 6 Пригадайте і розкажіть про подібні місця в Україні (Карпати, озеро Синевир,  Долина нарцисів, заповідник «Асканія-Нова», місто Соледар)

   В Україні є чимало мальовничих місць.

   У Карпатах можна побувати на озері Синевир чи в Долині нарцисів. У степовій зоні можна відвідати заповідник «Асканія-Нова». А місто Соледар знамените соляними шахтами.

   Відвідайте ці мальовничі місця нашої країни!

 

Вправа 7  Розповідь про одне з українських мальовничих місць...

   В Україні є озеро Синевир.

   Воно не дуже глибоке. У ньому чиста і прозора вода. Видно плаваючих рибок.

   Синевир називають перлиною Карпат.

 

Сторінка 11

Вправа 8

Інформація на рекламному плакаті: назва місця («Біловезька пуща»), назва дозвілля  («Фотополювання»), назви тварин-мешканців (зубри, олені, козуля, дикі кабани, борсуки).

 

Вправа 9  Рекламний плакат одного з визначних місць України...

Карпатські гори.

Запрошуємо на екскурсію!

Тут ви зможете побачити перлину Карпат – озеро Синевир, відвідати Долину нарцисів, канатною дорогою піднятися на найвищу гору Говерлу.

 

Вправа 10

Заголовок: «Відпочинок», «Лісова», «Літній відпочинок».

Швидкий потяг зупинився на станції «Лісова». З важкими рюкзаками ми вийшли на вузьку стежку. Нас зачарував казковий краєвид. Біля озера ми зробили привал. Хлопці закинули вудки і наловили дрібної рибки на юшку.

Перевірка орфограм: швидкий (бо швид-кий, швиденько), потяг (бо по-тяг, потягом), важкими (бо важ-ки-ми, важити), вузьку (бо вузь-ку, вузеньку), стежку (бо стеж-ку, стежок), казковий (бо каз-ко-вий, казочка), краєвид (бо кра-є-вид, краєвидом), о́зера (бо озе́ра), вудки (бо вуд-ки, вудочка), рибки (бо риб-ки, рибок).

 

Вправа 1  Ребус

Черепаха х змія      ЧЕХІЯ

� Побудували звукову схему відгадки:

Чехія [– ●́ | = ● | = ●], 3 склади, 5 букв, 6 звуків.

Чехія 3 склади (Че-хі-я), 5 букв («ча», «е», «ха», «і», «я»), 6 звуків, звуковий розбір слова [ч е х’ і й а].

 

Сторінка 12

Вправа 2

Чехія розташована в центральній Європі. Це невелика, але красива країна. Столиця  Чехії — місто Прага. Воно визнане одним з найкрасивіших міст Європи.

У Празі є найбільший у Європі зоопарк. У ньому розводять рідкісних тварин.

Перевірка орфограм: Чехія, Чехії (велика буква у власній назві країни);

центра́льній (ненаголошений звук [е], бо центр); Європі (власна назва частини світу); невелика (ненаголошений звук [е], бо ве́лич); країна (загальна назва держави); Столиця (початок речення); місто (загальна назва населеного пункту); Прага, Празі (власна назва міста); ньому (буквосполучення ьо в середині складу ньо-му); рідкісних (бо рід-кі-сних, за словником).

 

Вправа 3  У польській мові наголос переважно падає на передостанній склад, а в чеській — на перший.

Варша́ва, Катові́це, Кра́ків, Пере́мишль, Сосно́вець.

Пра́га, Ка́рлові Ва́ри, Лі́берець, Кла́дно, Те́пліце.

Перевірка поділом на склади: Вар-ша-ва, Ка-то-ві-це, Кра-ків, Пе-ре-мишль, Со-сно-вець; Пра-га, Кар-ло-ві Ва-ри, Лі-бе-рець, Кла-дно, Те-плі-це.

 

Вправа 4 В українській мові може бути наголошеним будь-який склад.

Ки́їв, Микола́їв, Херсо́н, Дніпро́, Мука́чево.

Перевірка поділом на склади: Ки-їв, Ми-ко-ла-їв, Хер-сон, Дні-про, Му-ка-че-во.

 

Сторінка 13

Вправа 5, 6

Наголошений

перший склад

Наголошений

передостанній склад

Наголошений

останній склад

вірші, випадок, зовсім, разом, донька, подруга, спина

читання, навчання, завдання,  запитання, виразно, добуток

легкий, котрий, нести, везти, сантиметр, кілометр

Перевірка поділом на склади: чи-та́-ння, ві́р-ші, но-ви́й, ви́-па-док, нав-ча́-ння, зо́в-сім, ра́-зом, до́нь-ка, лег-ки́й, по́-дру-га, зав-да́-ння, спи́-на, ко-три́й, не-сти́, за-пи-та́-ння, ви-ра́-зно, вез-ти́, сан-ти-ме́тр, до-бу́-ток, кі-ло-ме́тр.

 

Вправа 7

То́маш, Е́лішка  (То-маш, Е-лі-шка)

Софі́я, А́нна, Святосла́в, Павло́ (Со-фі-я, А-нна, Свя-то-слав, Пав-ло)

 

Вправа 8 Як тебе звати, чи знаєш, хто вибрав тобі ім'я та що воно означає?

   Мене звати Софія.

   Таке ім’я мені вибрала мама. Воно означає мудра.

   Мені подобається моє ім’я.  

 

Вправа 9  Ввічливі слова

Чеською мовою

Українською мовою

Добри ден.

Як се маш?

Добрже, дєкуі.

На слєданоу.

Просім.

Добрий день.

Як у тебе справи?

Добре, дякую.

До побачення.

Будь ласка.

Вправа 10  Розіграли сцен­ку знайомства з Томашем або Елішкою за допомогою виразів на чеській мові.

— Добри ден.

— Добри ден.

— Як се маш?

— Добрже, дєкуі.

— На слєданоу.

— На слєданоу.

 

Сторінка 14

Вправа 11 Наголос може змінювати значення слів (слова-омоніми)

За́мок замкнула я на замо́к. В за́мок не втра­плю — заржавів замо́к, бо він під дощем дуже замо́к.

Друзі зібрались в далеку доро́гу. Онуки привіта­ли дорогу́ бабусю зі святом.

Старші брати́ виріши­ли не бра́ти з собою молодшого.

Малюк загубився і почав пла́кати. Учні розглядали рекламні плака́ти.

Пояснення: замо́к (пристрій для зачинення дверей) — за́мок (споруда) — він замо́к (дія);

далеку доро́гу (подорож) — дорогу́ бабусю (ознака ставлення);

старші брати́ (рідня) — не бра́ти (дія);

почав пла́кати (дія) — рекламні плака́ти (вивіски).

 

Вправа 1 Найпопулярніші в Чехії прізвища: Но́вак, Сво́бода, Дво́ржак, Чех, Го́рак, Ши́пка, Ча́пек, Шпорк.

� Прізвища в алфавітному порядку:

Го́рак, Дво́ржак, Но́вак, Сво́бода, Ча́пек, Чех, Ши́пка, Шпорк.

 

Вправа 2 Імена чеських друзів: Пе́тра, Ї́ржі, Ка́рел, Ма́ртіна, Ба́рбора, Ма́рек, Зде́нек, Ні́кола, Я́куб, Кла́ра.

� Записали імена в такому порядку, як у контактах телефону (в абетковій послідовності)

Ба́рбора, Зде́нек, І́ржі, Ка́рел, Кла́ра, Ма́рек, Ма́ртіна, Ні́кола, Пе́тра, Я́куб.

 

Вправа 3

У давнину Чехію називали Богемією. Від цього слова походить назва скляних виробів — богемське скло. Кришталеві келихи, вази, люстри з богемського скла відомі в усьому світі.

Ще Чехія славиться найбільшим у Європі виробництвом автомобілів. Чеський автомобіль «Шкода» експорту­ють у шістдесят чотири країни світу. Ним користується і президент Чехії.

Перевірка орфограм: давнину́ (за словником), назива́ли (за словником, ненаголошений звук [и] не в корені слова), цього (буквосполучення ьо в середині складу цьо-го), криштале́ві (за словником), ке́лихи (бо ке́лих), усьому (бо у-сьо-му), сла́виться (за словником), користу́ється (бо кори́сливий), президе́нт (за словником).

Числівник: 64 (шістдесят чотири)

 

Сторінка 15

Вправа 4 Чи хочеш ти навчитися керувати автомобілем та чому?

   Я хочу навчитися керувати автомобілем. Це вміння дуже корисне та необхідне. Можна швидко та зручно дістатися потрібного місця.

 

Вправа 5 Слова чеського походження: робот, грип, табір, пістолет, влада, праця, брама, бавовна, гасло, ганьба, вагатися, влас­ний.

В ал­фавітному порядку (абетковій послідовності): бавовна, брама, вагатися, влада, власний, ганьба, гасло, грип, наглий, огидний, пістолет, праця, робот, смутний, табір.

� З трьома словами записали речення

Робот зустрічав гостей у готелі. Василько захворів на грип. На канікулах я поїду в дитячий табір. Праця завжди в пошані. У сусіда висока брама. Тканину виготовили із бавовни. Андрійко вагався перед прийняттям рішення. Софійка зачитала власний вірш. Хлопчик був самовпевнений і наглий.

  

Вправа 1

Заголовок: «Замки – гордість Чехії».

Справ-жньо-ю гор-ді-стю Че-хі-ї є зам-­ки. Най-біль-шим не тіль-ки в Че-хі-ї, а й у Єв-ро-пі вва-жа-є-ться за-мок «Празь-кий град». У ньо-му ро-змі-щу-є-ться ре-зи-ден-­ці-я пре-зи-ден-та Че-хі-ї.

Сто-го-дні зам-ки жи-вуть су-ча-сним жи-ттям. У них вла-што-ву-ють ри-цар-ські тур-ні-ри, ко-стю-мо-ва-ні дій-ства, кон-цер-ти ста-ро-ви-нно-ї му-зи-ки, де-гу-ста-­ці-ю на-ці-о-наль-них страв. У де-я-ких о-бла-што-ва-ні му-зе-ї. Че-хи лю-блять і бе-ре-жуть ці пам'-я-тки. За рік о-бов'-яз-ко-во ві-дві-ду-ють при-най-мні о-дин за-мок.

 

Вправа 2

Поділили на склади: празь-кий, жи-ттям, дій-ства, му-зеї, пам’-я-тки, рік.

Поділили для переносу по-різному:

пра-зький, празь-кий;

жи-ттям, жит-тям;

дій-ства, дійс-тва, дійст-ва;

му-зеї;

пам’-ятки, пам’я-тки, пам’ят-ки;

рік.

 

Сторінка 16

Вправа 3

В У-кра-ї-ні збе-ре-гло-ся 116 зам-ків. У-кра-їн-ські зам-­ки о-ві-я-ні ле-ген-да-ми. За на-ро-дни-ми пе-ре-ка-за-ми, у ба-га-тьох із них жи-вуть при-ви-ди. А вно-чі чу-ю-ться го-ло-си ко-ли-шніх ме-шкан-ців зам-ків. Де-я-кі ле-ген-ди роз-по-ві-да-ють про чи-сле-нні скар-би, схо-ва-ні в зам-ках. Ця та-єм-ни-чість ва-бить ту-ри-стів до Хо-тин-­сько-го, Кам'-я-нець-ко-го, Луць-ко-го та ін-ших зам-ків.

Нещодавно наш клас відвідав Мукачівський та Олеський замки.

 

Вправа 4

Українські зам­ки овіяні легендами. За народними переказами, у багатьох із них живуть привиди. Деякі легенди розповідають про численні скарби, сховані в замках.

Перевірка правопису: леге́ндами (ненаголошений звук [е] за словником), живу́ть (бо жи́ти), привиди (бо приви́дилось), леге́нди (за словником), розповідають (префікс роз), числе́нні (бо чи́сла), сховані (префікс с- перед буквою х).

 

Вправа 5 Назви українських замків поділи на склади для переносу:

Хо-тин-сько-го, Кам’-янець-ко-го, Луць-ко-го.

 

Вправа 6

Написали, у якому замку тобі довелося чи хотілося б побувати…

 

Вправа 7

Береги Дніпра і Влтави з'єднують мости. У Києві їх вісім, у Празі — десять. Найкрасивіший і найстаріший Карлів міст є візитівкою Праги.

Перевірка правопису: Дніпра, Влтави (велика буква у власних назвах річок); Києві, Празі, Праги (власні назви столиць); Карлів міст (власна назва моста), береги́ (ненаголошений звук [е], бо бе́рег), візиті́вкою (бо візи́т).

Поділили слова на склади: кіль-кі-стю, ви-ру-є, о-зна-ча-є, з’є-дну-ють, най-ста-рі-ший, міст.

Поділили для переносу різними способами:

кі-лькістю, кіль-кістю, кількі-стю, кількіс-тю;

ви-рує;

оз-начає, озна-чає;

з’є-днують, з’єд-нують, з’єдну-ють;

най-старіший, найста-ріший, найстарі-ший;

міст.

Інші завдання дивись тут...