Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Большакова І., Хворостяний І."

Сторінка 47

Вправа 2 Ненаголошений звук [е], [и]

Ненаголошений звук [е]

Ненаголошений звук [и]

Вели́кий — ве́лич,

клено́вий — клен,

пекти́ — пе́чиво,

цегляни́й — це́гла,

земляни́й — зе́млі, серде́чний — се́рце

Зимо́ви́й — взи́мку,

широ́кий — вшир,

глибо́кий — вглиб,

писа́ти — пи́саний,

чита́ти — чи́танка

Сторінка 48 – 49

Вправа 3 Міф «Про Перуна і Стрибога» переказав Сергій Плачинда

Розказали, як Перун урятував Стрибу – і той став Стрибогом за лінією часу… Головна думка…

Пишу для себе

1) Читати міфи складно, тому що у них багато застарілих слів, значення яких треба  перевіряти за тлумачним словником.

2) Читати міфи цікаво, тому що дізнаюся про вірування давніх слов’ян, сприйняття світу нашими предками.

Завдання на вибір

1) Поставили наголос: зру́чний, ра́зом, житло́, мере́жа, три́зуб, спи́на.

2) Слова за абеткою: берег, березень, велетень, вересень, дерево, ожеледь, перемога, переможець, селезень, середа, середній, терези, шелест.

Дібрали споріднені слова до двох слів:

зручний, зручно, зручність;

житло, житловий, житель, жителька, жити;

мережа, мережний, мережити;

спина, спинний, спинонька, спинка.   

Орфограма «ненаголошений голосний звук»: бе́рег (бо прибере́жний, буквосполучення –ере-), бе́резень (бо бере́зи, буквосполучення –ере-), ве́летень (за словником, буквосполучення –еле-), ве́ресень (за словником, буквосполучення –ере-), де́рево (бо дере́в), о́желедь (бо ожеле́диця, буквосполучення –еле-), се́лезень (за словником, буквосполучення –еле-), середа́ (за словником, буквосполучення –ере-), сере́дній (за словником, буквосполучення –ере-),  терези́ (бо тере́з, буквосполучення –ере-), ше́лест (за словником, буквосполучення –еле-).

 

Сторінка 50

Вправа 1

Слова з [е], [и], які можна перевірити наголосом

Слова з [е], [и], які не можна перевірити наголосом, перевіряємо за словником

Вишневий, медовий, гречаний, зелений, дерев'яний,  кленовий, крилатий, веселий, легкий, глибокий, гриміти.

Велосипед, математика, кипіти, кишеня, криниця, медаль, апельсин, абрикос, термометр.

Орфограма: вишне́вий (бо ви́шня), медо́вий (бо мед), греча́ний (бо гре́чка), зеле́ний (зе́лень), дерев'я́ний (де́рево, дере́ва), клено́вий (клен), крила́тий (кри́ла), весе́лий (ве́село), легки́й (ле́гко), глибо́кий (вглиб), гримі́ти (гри́мнув).

 

Вправа 2

Ненаголошений голосний звук слова лимо́н перевіряємо за словником. Коли діти перевіряли орфограму в слові лимон, вони не знайшли сло­во в орфографічному словнику між словами лев і лелека. Оскільки не знайшли його з буквою е, тоді слід перевірити з буквою и.

1� Щоби в  орфографічному словнику перевірити слова з ненаголошеними звуками [е] та [и], спочатку слово треба перевірити за буквою, яку вважаєш імовірнішою. Якщо слово не знайдено, тоді перевірити за іншою буквою.

 

Вправа 3 Науково-художнє оповідання «Міфічні істоти. Лісовик»

Головна думка «Міфічні істоти (лісовик, водяник, болотяник, криниці, домовик»…

Ключові слова про лісовика: захисником лісу, чарівний ріг; ліве вухо;  лісовик міг стати; він обертався; він наслідував звуки, можна розбудити лісовика, краще пригостити.

 

Сторінка 51

2� Склали до тексту запитання:

Кого наші предки вважали захисником лісу?

Яким вухом все чув лісовик?

Ким та чим міг ставати захисник лісу?

Звуки яких звірів наслідував?

Що потрібно було робити, щоб утекти від лісовика?

3� Дібрали спільнокореневі слова – іменники до дієслів, позначили корінь:

пищав — писк, пищання;

скрекотів — скрекіт, скрекотання, скрекотуха, скрекотух, скрекотушка;

ґелґотів — ґелґіт, ґелґотання, ґелґотіння;

свистіти — свист, свистіння, свисток, свисточок;

зарегоче — регіт, реготіння, реготання;

утекти — втеча, втікач, втікачка, утікання.

Чергування голосного звуку: скрекотів, скрекотання, скрекотуха, скрекотух, скрекотушка — скрекіт; ґелґотів, ґелґотання, ґелґотіння — ґелґіт; зарегоче — регіт — реготіння, реготання; утекти, втеча — втікач, утікання. Чергування приголосного звуку: утекти, утікання, втікач — втеча, писк — пищав, пищання. 

4� Списали третій або четвертий абзац, уставили пропущені е чи и

Лісовик міг стати велетнем, вищим за найвище дерево, або манюсіньким мурахою. Він обертався пеньком, ялинкою, грибом, мо­хом, ведмедем, вовком, вогняним змієм, людиною.

Він ревів, як ведмідь, пищав, як комар, скрекотів, як сорока, ґелґотів, як гусак.

Перевірка: оберта́вся (бо обе́рнений), пенько́м (бо пень), грибо́м (бо гриб), ведме́дем (за словником).

Перевірка: пища́в (бо писк), скрекоті́в (бо скре́кіт), ґелґоті́в (ґе́лґіт). 

 

Вправа 4 У споріднених словах за абеткою (в абетковій послідовності) позначили корінь:

апетит, апетитний, апетитно;

джерело, джерельний, джерельце;

кишенька, кишеньковий, кишеня;

медаль, медальйон, медалька;

1� Склали речення з двома словами

Кишеньковий ліхтар стирчав з моєї кишені. На платті моєї ляльки є кишенька.

Наша команда виграла медаль на змаганнях. Я купив шоколадну медальку. Бабуся принесла давній медальйон.

Книгу називають джерелом знань. Джерельна вода була чистою і холодною. З-під землі пробивалось джерельце.

Страва виглядала дуже апетитно. Василько мав добрий апетит. На обід мама приготувала апетитний борщ.

 

Вправа 5 

Слова в абетковій послідовності: вечір, вечірній, вечеряти, директорський, дисципліна, дисциплінований, зимовий, зимонька, зимувати, коридор, океан, океанічний, посередині, театр, театральний, температура, тепер, увечері, узимку.

Вечі́рній (бо ве́чір), вече́ряти (бо ве́чір), зимо́ви́й (бо взи́мку), зимува́ти (бо взи́мку), дисципліно́ваний (за словником), дисциплі́на (за словником), температу́ра (за словником), посере́дині (бо се́ред), дире́кторський (за словником), тепе́р (за словником), океа́н (за словником), театра́льний (за словником), теа́тр (за словником), океані́чний (за словником), коридо́р (за словником).

1� Склали фантастичну історію, використовуючи подані слова…

2� Склали розповідь про похід у гори зі словами з апострофом…

Завдання на вибір

1) Знайшли в медіа новину про ліс та записали її своїми словами… Написали про причини й наслідки описаної події…

2) У вірші про ліс підкреслили слова, якими описується ліс

Ми підемо до лісу,

Де світяться пеньки,

Де ходять хитрі лиси

І шастають вовки.

 

Сторінка 52 Науково-художнє оповідання «Міфічні істоти водойм. Водяник, болотяник, криниці»

Вправа 1

Головну думку тексту про водяника, криниці дивись на попередній сторінці у вправі 3.

Ключові слова про водяника: водяник жив, схожий на діда, з зеленою бородою, водяник обертався, міг затягнути, на дно, люди не купалися, небезпечних місцях.

1� Водяник був небезпечний у тих випадках, коли люди купалися там, де заборонено, наприклад біля млинів. У давнину вважали, що на дно плавальника тягне водяник.

2� Уставили букви е чи и.

    У далекому минулому водяник жив в озері, болоті, річці. Схожий був на діда з великим черевом та синюватим обличчям, убраного в білу або червону сорочку. З довгою зеле­ною бородою та риб'ячим хвостом, якого не показував.

Мину́лому (за словником),  о́зері (бо озер), вели́ким (ве́лич), синюва́тим (си́ній), черво́ну (за словником), зеле́ною (бо зе́лень).

3� Виписали речення з однорідними членами

У далекому минулому водяник жив в озері, болоті, річці.

О, О, О

Жив (де?) в озері, болоті, річці. Однорідні другорядні члени речення: озері, болоті, річці.

Схожий був на діда з великим черевом та синюватим обличчям, убраного в білу або червону сорочку.

О та О

О або О

Діда (з чим?) черевом, обличчям. Однорідні другорядні члени речення: черевом, обличчям.

Сорочку (яку?) білу або червону. Однорідні другорядні члени речення: білу, червону.

З довгою зеле­ною бородою та риб'ячим хвостом, якого не показував.

О та О

(З чим?) бородою, хвостом. Однорідні члени речення бородою, хвостом.

Водяник обертався на сома, качура, пса, кота, цапа, коня.

О, О, О, О, О, О

Обертався (на кого?) на сома, качура, пса, кота, цапа, коня. Однорідні другорядні члени речення: сома, качура, пса, кота, цапа, коня.

Люди боялися опинитися в царстві водяника й не купалися в небез­печних місцях.

О й О

(Хто?) люди (що робили?) боялися, не купилися. Однорідні присудки: боялися, не купалися.

1� Ключові слова до розповіді про міфічну істоту водойм болотяника: сидів на дні болота, вкритий водоростями, риб’ячою лускою, дідок з брудною бородою, є чарівна квітка, палиця. 

Ключові слова до розповіді про міфічних істот водойм криниці: жили в джерелах, не любили погані слова, частували водою. 

Діаграму Венна порівняння водяника і болотяника, порівняння болотяника і криниці, головна думку тексту про болотяника і криниці дивись на попередніх сторінках у вправі 3.

 

Сторінка 53

2� До слів з ненаголошеними е та и в корені слова дібрали перевірні слова: сидів (си́дячи), очеретяна (очере́т), джерелах, криниці, джерельною.

Сиді́в (бо си́дячи), очеретя́на (за словником, буквосполучення –ере-, очере́т),  джере́лах (за словником, –ере-), крини́ці (за словником), джере́льною (за словником, –ере-).

Редагую

Червоніло багряне сонце. Синіло чисте озеро. Зеленіло молоде листя.

 

Вправа 2 Науково-художнє оповідання «Міфічні істоти оселі. Домовик»

Записали слова в абетковій послідовності, поставили наголос: велете́нський, ве́летень, вели́кий, ве­ликува́тий, ве́лич, велича́ти, величе́зний, превели́кий.

1� Склали речення з двома словами

У куточку великий павук старанно плів тонку павутину. Величезний багаж знань за плечима не носити. Як тебе величати? Костюм був великуватий. У велетенському лісі жив таємничий велетень. Превеликий пиріг побив усі рекорди.

 

Вправа 1

На павутині висів павук.

Звуковий розбір слів речення:  [н а]  [п а в у т и н' і]  [в и с' і в[п а в у к]

Борода домовика була в павутинні.

Звуковий розбір слів речення:  [б о р о д а]  [д о м о в и к а[б у л а[п а в у т и н': і]

У другому реченні подовжений м’який приголосний звук.

1� Звуко-буквений аналіз слів:

павутині – 8 звуків [п а в у т и н' і], 8 букв («пе», «а», «ве», «у», «те», «и», «ен», «і»);

павутинні – 8 звуків [п а в у т и н': і], 9 букв («пе», «а», «ве», «у», «те», «и», «ен», «ен»,  «і»), буквосполучення нн передає один подовжений приголосний звук.

 

Вправа 2  

Головну думку тексту про болотяника і криниці дивись на попередніх сторінках у вправі 3.

Ключові слова до розповіді про міфічну істоту домовика: живе у хаті, називали доброхотом, годованцем, не любив нероб, брали у нову домівку.   

1� Виписали слова з м'якими подовженими приголосними: зітхання, сопіння, пихкання, дзеленчання, ставлення.

[з' і т х а н': а], [с о п´ і н': а], [п и х к а н': я], [дз е л е н ч а н': а], [с т а в л е н': а]

Інші завдання дивись тут...