Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 77

Вправа 4  Виписали прикметники

Мужній, хоробрий, квіту­чий, благородний, уважний, скромний, світла, чиста, гостинна.

� Склали  речення, позначили рід прикметника і відмінок прикметників

Хлопчик вчинив мужній (ч. р., Зн. в.) вчинок. Хоробрий (ч. р., Н. в.) воїн захищає свою землю. За будинком я побачив квітучий (ч. р., Зн. в.) сад.

Благородний (ч. р., Н. в.) сеньйор зустрічав гостей. Дідусь завжди уважний (ч. р., Н. в.) до малечі. Увечері світла (ж. р., Н. в.) вулиця наповнювалася туристами. На столі лежала чиста (ж. р., Н. в.) тарілка. Гостинна (ж. р., Н. в.) земля моя.   

Визначаємо рід прикметника за його родовим закінченням: мужн[ій] (ч. р.); хоробр[ий] (ч. р.); квітуч[ий] (ч. р.); благородн[ий] (ч. р.); уважн[ий] (ч. р.); скромн[ий] (ч. р.); світл[а] (ж. р.); чист[а] (ж. р.); гостинн[а] (ж. р.).

Визначаємо рід прикметника за родом пов’язаного іменника: мужній (мій, він, вчинок) (ч. р.); хоробрий (мій, він, воїн) (ч. р.); квітучий (мій, він, сад) (ч. р.); благородний (мій, він, сеньйор) (ч. р.); уважний (мій, він, дідусь) (ч. р.); світла (моя, вона, вулиця) (ж. р.); чиста (моя, вона, тарілка) (ж. р.); гостинна (моя, вона, земля) (ж. р.)

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (який?) мужній (що?) вчинок (Зн. в.); (який?) хоробрий (хто?, підмет) воїн (Н. в.); (який?) квітучий (що?) сад (Зн. в.); (який?) благородний (хто?, підмет) сеньйор (Н. в.); (який?) уважний (хто?, підмет) (Н. в.); (яка?) світла (що?, підмет) вулиця (Н. в.); (яка?) чиста (що?, підмет) тарілка (Н. в.); (яка?) гостинна (що?, підмет) земля (Н. в.)  

 

Вправа 5 

Написали, хто з рідних, друзів чи знайомих має ім'я грецького походження та що воно означає, що знаєш про походження і значення свого імені…

 

Вправа 6 У словосполученнях підкреслили прикметники, ви­значили їх число (відповідає числу пов’язаного іменника) і відмінок (відповідає відмінку пов’язаного іменника)

По широк[их] (мн., М. в.) вулицях, по затишн[их] (мн., М. в.) домівках.

По гірськ[их] (мн., М. в.) річках, по крут[их] (мн., М. в.) схилах.

Прикметник уживається в тому числі, що й пов'язаний з ним іменник.

Прикметник уживається в тому відмінку, що й пов'язаний з ним іменник.

 

Вправа 7 Ввічливі слова

Грецькою мовою

Українською мовою

Каліспера.

Ті каніс?

Кала, ефхарісто.

Адіо.

Добрий день.

Як справи?

Добре, дякую.

До побачення.

Вправа 8  Підкреслили прикмет­ники, позначили їх число і відмінок.

На грець-ко-му о-стро-ві Ро-дос є не-зви-чай-на до-ли-на ме-те-ли-ків. Сю-ди взим-ку злі-та-є-ться ве-ли-­че-зна кіль-кість цих ко-мах. Най-біль-ше ме-те-ли-ків ви-ду ве-дме-ди-ця Ге-ра. Пе-ре-дні кри-­ла в них чор-но-го ко-льо-ру із зе-ле-ним від-тін-ком. На них три скі-сні сму-ги кре-мо-во-го ко-льо-ру. За-дні кри-­ла чер-во-ні з трьо-ма чор-ни-ми кра-пка-ми. Гру-ди чор-­ні, че-рев-це чер-во-не. Та ро-згле-ді-ти ці бар-ви мо-жна ли-ше під час по-льо-ту. Ко-ли ме-те-ли-ки си-дять, то зли-ва-ю-ться з тем-ни-ми стов-бу-ра-ми де-рев. Ці ме-те-ли-ки во-дя-ться і в У-кра-ї-ні.

На грецькому острові (одн., М. в.), незвичайна (одн., Н. в.) долина, вели­чезна (одн., Н. в.) кількість, передні (мн., Н. в.) кри­ла,  чорного (одн., Р. в.) кольору, зеленим (одн., Ор. в.) відтінком, чорні (мн., Н. в.) груди, червоне (одн., Н. в.) черевце, темними (мн., Ор. в.) стовбурами.

Прикметник уживається в тому числі, що й пов'язаний з ним іменник.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (на якому?) грецькому (чому?) острові (М. в.); (яка?) незвичайна  (що?, підмет) долина (Н. в.); (яка?) вели­чезна (що?) кількість (Н. в.); (які?) передні (що?) кри­ла (Н. в.);  (якого?) чорного (чого?) кольору (Р. в.); (яким?) зеленим (чим?) відтінком (Ор. в.); чорні (що?) груди (Н. в.); (яке?) червоне (що?) черевце (Н. в.); (якими?) темними (чим?) стовбурами (Ор. в.).

 

Сторінка 78

Вправа 1 Боги в міфології

Па-ну-є над мо-ря-ми По-сей-дон, і хви-лі мор-ські слу-ха-ю-ться най-­мен-шо-го ру-ху йо-го ру-ки, о-збро-є-­но-ї грі-зним три-зуб-цем. Ко-ли ма-хне По-сей-дон три-зуб-цем, здій-ма-ю-ть­ся ви-со-че-нні хви-лі і бур-ха-є на мо-рі лю-та бу-ря. А-ле про-стя-га-є По-сей-дон свій три-зу-бець над хви-ля-ми і во-ни за-спо-ко-ю-ю-ться. Вщу-ха-є бу-ря — і зно-ву мо-ре спо-кій-не, рів-не, як дзер-ка-ло, си-нє, без-кра-є.

Посейдон — міфічний, грізний, морський, владний, могутній.

 

Вправа 2 Підкреслили прикметники, позначили відмінок.

Панує над морями Посейдон, і хвилі морські (Н. в.) слухаються най­меншого (Р. в.) руху його руки, озброє­ної грізним (Ор. в.) тризубцем.

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (які?) морські (що?, підмет) хвилі (Н. в.); (якого?) най­меншого (чого?) руху (Р. в.); (яким?) грізним (чим?) тризубцем (Ор. в.).

Розібрали прикметник як частину мови:

1. Грізним.

2. Яким?

3. Який? грізний.

4. Прикметник.

5. Тризубцем.

6. Чоловічий рід (ч. р.)

7. Однина (одн.)

8. Орудний відмінок (Ор. в.)

 

Сторінка 79

Вправа 3

У Гре-ці-ї Но-вий рік свя-тку-ють у День свя-то-го Ва-си-ля. І по-да-рун-ки ді-тям при-но-сить не Сан-та-Кла-ус і не свя-тий Ми-ко-лай, а свя-тий Ва-силь. Для по-да-рун-ків ді-тво-ра ви-став-ля-є на ви-дно-му мі-сці в бу-дин-ку вла-сні че-ре-ви-чки. За дав-ньо-ю тра-ди-ці-є-ю гре-ки пе-чуть но-во-рі-чний пи-ріг. У ньо-му за-пі-ка-ють срі-бну мо-не-тку. Ко-му по-­па-де-ться шма-ток пи-ро-га зі ща-сли-во-ю мо-не-тко-ю, то-го в но-во-му ро-ці че-ка-є у-да-ча.

Написали, які грецькі традиції святкування Нового року подобаються…

 

Вправа 4 Підкреслили прикметники, позначили відмінок

У Греції Новий (Зн. в.) рік святкують у День святого (Р. в.) Василя. Для подарунків дітвора виставляє на видному (М. в.) місці в будинку власні (Зн. в.) черевички.

За давньою (Ор. в.) традицією греки печуть новорічний (Зн. в.) пиріг. У ньому запікають срібну (Зн. в.) монетку. Кому по­падеться шматок пирога зі щасливою (Ор. в.) монеткою, того в новому (М. в.) році чекає удача.

Пояснення орфограм: Василя́ (ненаголошений звук [и] перевіряємо за орфографічним словником), виставля́є (бо ви́ставить), череви́чки (за словником, ненаголошений звук [е] у буквосполученні ере), давньою (буквосполучення ьо у середині складу, дав-ньо-ю), традицією (закінчення в орудного відмінка іменника), печу́ть (бо спе́чений), пирі́г (за словником), ньому (буквосполучення ьо, бо ньо-му), пирога́ (за словником), чека́є (за словником).

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (який?) Новий (що?) рік (Зн. в.); (якого?) святого (кого?) Василя (Р. в.); (на якому) на видному (на чому) місці (М. в.); (які?) власні (що?) черевички (Зн. в.); (якою?) давньою (чим?) традицією (Ор. в.); (який?) новорічний (шо?) пиріг (Зн. в.); (яку?) срібну (що?) монетку (Зн. в.); (якою?) щасливою (чим?) монеткою (Ор. в.); (в якому?) в новому (в чому?) році (М. в.).

 

Вправа 5  Зробили розбір прикметників як частини мови

1. срібну

2. (яку?)

3. срібний

4. прикметник

5. монетку

6. жіночий (ж. р.)

7. однина (одн.)

8. знахідний (Зн. в.)

1. щасливою

2. (якою?)

3. щасливий

4. прикметник

5. монеткою

6. жіночий (ж. р.)

7. однина (одн.)

8. орудний (Ор. в.)

Вправа 6

Написали, чого чекаєш від Нового року…

 

Вправа 7

Артеміда – міфічна, божественна, юна, вічна, прекрасна, ясна, гарна, смілива, відважна, спритна, безстрашна, вправна, велична.

 

Вправа 8  Під­креслили прикметники, позначили відмінок.

Вічно юна (Н.в.), прекрасна (Н. в.), мов яс­ний (Н. в.) день, богиня Артеміда з луком за плечима, зі списом мисливця в руках весело полює в тінистих (М. в.) лісах і залитих сонцем полях. Го­мінкий (Н. в.) натовп німф супроводжує її. А вона, велична (Н. в.), в короткому (М. в.) одязі мисливиці, швидко мчить по лісистих (М. в.) схилах гір.

Пояснення орфограм: прекрасна (префікс пре-, дуже красна), плечи́ма (бо пле́чі), мисли́вця (за словником), ве́село (бо весе́лі), вели́чна (бо ве́лич), мисли́виці (за словником)

Визначаємо відмінок прикметника за відмінком пов’язаного іменника: (яка?) юна (хто?, підмет) богиня (Н.в.); (яка?) прекрасна (хто?, підмет) богиня (Н.в.); (який?) яс­ний (що?) день (Н.в.), (в чому?) в тінистих (в чому?) лісах (М. в.); (який?) гомінкий (що?, підмет) натовп (Н. в.); (яка?) велична (хто?, підмет) богиня/вона (Н. в.); (в якому?) в короткому (в чому?) одязі (М. в.); (по яких?) по лісистих (по чому?) схилах (М. в.)

 

Сторінка 80

Вправа 1 Написали, про що дізналися з обкладинки книжки

1) Назва книжки «Пригоди Вінні-Пуха та його друзів», автор Алан Мілн, персонажі Вінні-Пух, Кролик.

2) Назва книжки «Пригоди Гаррі Потера», автор Джоан Роулінг, персонажі Гаррі Потер та інші.

3) Назва книжки «Аліса в країні Див», автор Льюіс Керрол, персонажі дівчинка Аліса, Білий кролик.

 

Вправа 2

Англія.

 

Вправа 3 Поставили запитання до виділених слів

П'ятдесят (скільки?), тринадцять (скільки?), вісім мільйонів (скільки?), друге (котре?), п'яте (котре?).

 

Сторінка 81

Вправа 4 Числівник

Кількісні числівники (скільки?)

Порядкові числівники (котрий?)

два

п’ять

одинадцять

дев’ятнадцять

двадцять

сорок

сімдесят 

другий

п’ятий

одинадцятий

дев’ятнадцятий

двадцятий

сороковий

сімдесятий

� Склали речення з одним числівником із кожної колонки

Два черевики – пара. Другий день падає дощ.

У вазу поклали п’ять червоних троянд. Наступного року я піду в п’ятий клас.

Моєму братові виповнилося одинадцять років. На годиннику одинадцята година.

У моєму домі двадцять квартир. Ми довго шукали двадцятий будинок.

Чи сорок ніжок у сороканіжки? Я зупинився на сороковому кроці.

 

Вправа 5 Знак м’якшення у числівниках

11

15

16

20

30

60

500

900

одинадцять

п'ятнадцять

шістнадцять

двадцять

тридцять

шістдесят

п’ятсот

дев’ятсот

Вправа 6 Днів у кожному місяці

Рік триває триста шістдесят п’ять або триста шістдесят шість днів. Він має чотири пори року тривалістю по три місяці. Рік складають дванадцять місяців. У кожному місяці тридцять або тридцять один день. У лютому їх найменше. Цей зимовий місяць має двадцять вісім днів або двадцять дев’ять у високосному році.

 

Сторінка 82

Вправа 7

Де́ніел (Дани́ло), Е́мілі (Емі́лія)

 

Вправа 8, 9

Англійською мовою

Українською мовою

Хелоу

Хау ар ю?

Файн, сенк'ю.

Ґудбай.

Здрастуй.

Як справи?

Добре, дякую.

До побачення.

Вправа 10  Під­креслили числівники

У Лондоні на березі Темзи височіє оглядове колесо Лондонське око. На ньому обладнано трид­цять дві закриті кабінки. У кожній уміщається двадцять пять людей. Висота колеса — сто трид­цять пять метрів. Повний оберт воно робить за тридцять хвилин. У ясну погоду з нього видно на сорок кілометрів удалину.

Пояснення орфограм: бе́резі (за словником, звук [е] в буквосполученні ере), височі́є (бо ви́соко),  ко́лесо (бо коле́са), ньому (буквосполучення ьо в середині складу ньо-му), п’ять (апостроф), висота́ (бо ви́соко), ко́леса (бо в множині коле́са), о́берт (бо обе́рнений), хвили́н (за словником), нього (у середині складу ньо-го).

Визначаємо числівники: (скільки?) тридцять дві, двадцять п’ять, сто тридцять п’ять, тридцять, сорок.

 

Вправа 1

До п'ятдесяти додати десять дорівнює шістдесяти.

До п'ятидесяти додати десять дорівнює шістидесяти.

При відмінюванні числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят змінюється тільки закінчення.

 

Сторінка 83

Вправа 2

До п'ятдесяти додати десять дорівнює шістдесяти.

 

Вправа 3 Читаємо арифметичні рівності

Віднімання:

80 – 30 = 50   (від вісімдесяти відняти тридцять дорівнює п’ятдесяти)

70 – 10 = 60   (від сімдесяти відняти десять дорівнює шістдесяти)

Додавання:

60 + 10 = 70  (до шістдесяти додати десять дорівнює сімдесяти)

50 + З0 = 80  (до п’ятдесяти додати тридцять дорівнює вісімдесяти)

 

Вправа 4

Від вісімдесяти відняти тридцять дорівнює п’ятдесяти.

До шістдесяти додати десять дорівнює сімдесяти.

 

Вправа 5 Числа замінили словами

До ста днів, із дев’яноста літрів, близько сорока метрів.

Числівники сорок, дев'яносто і сто при змінюванні мають закінчення -а.

 

Вправа 6 

Футбол виник в Англії дуже давно. У футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на вулицях. У грі брали участь іноді до ста гравців. Буйний натовп у погоні за м'ячем змітав усе на своєму шляху. Король Едуард у одна тисяча триста тринадцятому році заборонив гру в межах міста. Однак народ і далі грав.

У сімнадцятому столітті заборону було знято.

Пояснення орфограм: футбол (слово іншомовного походження за словником), Англії (велика буква в назві країни), спочатку (префікс с-), ву́лицях (ненаголошений звук [и] за словником), натовп (правопис сумнівних дзвінких приголосних, бо натовпом), м'ячем (орудний відмінок іменника), Едуард (велика буква в імені), народ (бо народу), столітті (подовжений приголосний друк).

 

Вправа 7

Написали, як ставишся до футболу, чи любиш грати або вболіват...

 

Сторінка 84

Вправа 8

Тунель було збудовано за сім років силами тринадцяти тисяч робітників та інженерів. На будівництво витратили близько дванадцяти мільярдів доларів. Загальна протяжність тунелю становить майже п’ятдесят один кілометр. Із них тридцять вісім кілометрів — безпосеред­ньо під дном моря. Максимальна швидкість потяга в тунелі сягає ста шістдесяти кілометрів за годину. Із Парижа до Лондона можна дістатися за дві години тридцять п’ять хвилин.

 

Вправа 1 Доба

І годинник

ІІ годинник

(електронний)

ІІІ годинник

нічний час (1 год 30 хв)

денний час (13 год 30 хв)

нічний час (1 год 30 хв)

ранковий час (9 год)

вечірній час (21 год)

Вправа 2

Котра година? — Третя.

О котрій годині? — О п'ятій.

З котрої години? — З восьмої.

До котрої години? — До десятої.

Інші завдання дивись тут...