Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Варзацька Л., Трохименко Т." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 230  Визначили рід і число прикметників, виділили закінчення у вірші-небилиці

Кажуть, є у лісі звір —

жовтоок[ий] (ч. р., одн.) Жонжовір,

а у нього є дружина —

жовтоок[а] (ж. р., одн.) Жонжорина.

 

Вправа 231  Записали слова в алфавітному (абетковому) порядку:

адреса, акація, акваріум.

Склали спонукальне речення

Почистіть акваріум. Запишіть адресу нашої школи. Не зламай акацію. 

 

Вправа 232  Дібрали синоніми, антоніми та споріднені слова до прикметника

Заголовок: «Казкові малюнки», «Казки Марії Примаченко»

Ні на зем-лі, ні у во-ді не знай-деш тва-рин, що їх на­-ма-лю-ва-ла ху-до-жни-ця Ма-рі-я При-ма-чен-ко. Це каз-ко-ві зві-рі й пта-хи. На ї-ї ма-люн-ках — тур-бо-тли-ві, го-сти-нні, ла-гі-дні, тро-хи смі-шні ство-рі-ння, за-кло-по-та-ні сво-ї-ми спра-ва-ми. Про-сто не-мо-жли-во не по-лю-би-ти цих до-сі не-ба-че-них тва-рин.

Прикметник

Синоніми

Антоніми

Споріднені слова

Турботливі

дбайливі, уважні

байдужі

турбота, турбуватися, стурбовані, турботність, стурбованість

Смішні

веселі, радісні, куменді

сумні

сміх, смішки, усміхатися, смішно, смішинка, смішити, усмішка, посмішка

Вправа 233  Виділили закінчення прикмет­ників та визначили їх рід і число

Корова червон[а] (ж. р., одн.),

і кінь голуб[ий] (ч. р., одн.),

і біл[а] (ж. р., одн.) ворона,

і кіт золот[ий] (ч. р., одн.)

 

Вправа 234 

Описали свої враження про картину «Звір гуляє» Марії Примаченко…

Описали свої враження про картину «Казкова птиця – павич» Марії Примаченко…

 

Вправа 235

Ве-сна кра-сна над-хо-дить, сво-ї кри-ла пі-дво-дить над по-ля-ми й га-я-ми, над ви-шне-ви-ми са-да-ми. Над ле-ва-да-ми сту-де-ни-ми ві-є кри-ла-ми зе-ле-ни-ми, ка-же: «Зем-ле, про-бу-ди-ся, кві-том чи-стим о-дя-гни-ся!».

Мета спонукаль­ного окличного речення: закликати прихід весни.

2� Слова з ненаголошеними [е] та [и] в коре­ні:

весна, вишневими, левадами, зеленими.

Перевірка орфограми: весна́ (бо ве́сни), вишне́вими (бо ви́шня), лева́дами (за словником), зеле́ними (бо зе́лень)

3� Поставили питання до прикметників та визначили їх рід і число

Весна (яка?) красна (ж. р., одн.)

Садами (якими?) вишневими (мн.)

Левадами (якими?) студеними (мн.)

Крилами (якими?) зеленими (мн.)

Квітом (яким?) чистим (ч. р., одн.)

В однині можемо визначити рід іменника і зв’язаного прикметника: (моя, вона, ж. р.) весна красна; (мій, він, ч. р.) квіт чистий.

 

Вправа 236 

Споріднені (спільнокореневі) слова: садок, садівник, садові.

2� Позначили пре­фікси за-, на-, ви-

 сонце до теліги,   весні.

Визначаємо префікси: запрягши (бо розпрягши), назустріч (бо зустріч), виїду (бо їду)

 

Вправа 237 

Прикметники у прямому значенні

Прикметники у переносному значенні

весняний вітер

гомінливі діти

глибока річка

гаряче сонце

весняний настрій

гомінливі струмки

глибока думка

гаряче серце

2� Склали два речення зі словосполучення­ми з прикметниками

І варіант (у прямому значенні). 

Весняний вітер гнув віти. У дворі бігали гомінливі діти. За селом тече глибока річка. Гаряче сонце принесло посуху.

ІІ варіант (у переносному значенні).

Сьогодні в мене весняний настрій. Гомінливі струмки дзвеніли довкола. Глибока думка читалась у його очах. У грудях героя билось гаряче серце.

 

Вправа 238 Склали загадку про лелеку, підкреслили прикметники, вжиті у переносному значенні:

Великий гарний чорно-білий птах цибатий по болоту походжає, жабенят лякає.

Чорно-білий птах цибатий, що має довгий ніс, на крилі нам весну приніс.

Великий чорно-білий птах в червоних чоботях по болоту походжає.

Довгі ноги, довгий ніс — весну на крилах він приніс.

 

Вправа 239 Підкреслили прикметники й визначили їх рід і число

Загадка

Відгадка

Ясне (с. р., одн.) сонечко пригріло,

Розігнало довгі (мн.) сни,

В рівчаках заклекотіло –

Все діждалося …

весни

Гостя нова (ж. р., одн.) завітала –

Холод-сніг увесь прогнала

І дарує залюбки

Лісу трави і квітки.

весна

Вправа 240

3� Підкреслили прикметники й визначили їх рід і число

Ревуть, стогнуть гори-хвилі

в синесенькім (с. р., одн.) морі.

Плачуть, тужать козаченьки

в турецькій (ж. р., одн.) неволі.

Визначаємо рід: (моє, воно, с. р.) синеньке море, (моя, вона, ж. р.) турецька неволя.

4� Розібрали слова за будовою: , .

У слові синесенькім основа синесеньк-, закінчення –ім (змінимо синесенька, синесенькою), корінь син- (підберемо спільнокореневі синя, синька, синіє), суфікс –есеньк.

У слові козаченьки основа козаченьк-, закінчення –и (змінимо козаченька, козаченьком), корінь козач- (підберемо спільнокореневі козак, козацький), суфікс –еньк.

 

Вправа 241 Позначили корінь: , , .

Чергування приголосних звуків: [к] — [ц] — [ч]

2� Підкреслили слово, у якому звуків мен­ше, ніж букв.

Козаку найперше — воля, козаку найперше — честь.

[к о з а к у[н а й п е р ш е[в о л' а[к о з а к у]   [н а й п е р ш е]   [ч е с т']

 

Вправа 242

2� Велика літера у власних назвах: Дніпром (назва річки), Константинополь (назва міста).

3� Ви­значили рід і число прикметників

За найсвятішу (ж. р., одн.) річ уважали козаки з «бусурме­нами» воювати. Йшли походом на турецькі (мн.) або татарські (мн.) міста. А найчастіше робили собі великі (мн.) човни — чайками звалися, та й пускалися Дніпром у море. Приставали до побережних (мн.) міст, нападали й випускали невільників на волю. Їздили під самий Константинополь. Підкрадалися між турецькі (мн.) ко­раблі. Під самим носом у турецького (ч. р., одн.) султана руйну­вали передмістя.

4� І варіант — три дієслова із префіксами: уважали, приставали, нападали, випускали, підкрадалися.

Визначаємо префікс: уважали (бо вважав), приставали (бо ставали), нападали (бо падали), випускали (бо пускали), підкрадалися (бо закрадається).

ІІ варіант — три прикметники із прикметниковими суфіксами: найсвятішу, турецькі, татарські, побережних, турецького.

 

Вправа 243 Підкреслили прикметники й визначили їх рід та число

Цього першого козарлюгу ні ку­ля, ні шабля не брали, бо був він заворожений (ч. р., одн.), тобто безсмертний (ч. р., одн.). І в огні не горів, і в воді не тонув. Ви­ходив із вогню мокрим (ч. р., одн.), а з води — сухим (ч. р., одн.).

А ім'я його знане було по всій-усій Україні — Мамай.

Ніяк ворог не міг здужати Мамая...

Пояснення орфограм: безсмертний (префікс без-), здужати (префікс з-).

 

Вправа 244 Багатозначні слова

Козацькі чайки (човни) зранку на Дніпро тихо випливають.

Літають над морем білокрилі чайки (птахи) і кигичуть жалібно, припадаючи до води.

4� Гарний, красивий, вродливий. «Зайве» слово добрий – не є синонімом.

      Весела, журлива, радість, весняна. «Зайвий» іменник радість.

5� Визначили рід і число прикметників

Веселий (ч. р., одн.) сад, пахучі (мн.) віти,

гук пароплавів чуть з Дніпра.

Нам принесла барвисті (мн.) квіти

весни зелена (ж. р., одн.) пора.

 

Вправа 245

1� Числівник: (скільки?) три.

2, 3� Визначили рід іменників та число іменників

Батьківщина (ж. р., одн.), мова (ж. р., одн.), мати (ж. р., одн.).

 

Вправа 246

Без матері і сонце не гріє.

 

Вправа 247

Маринка та Дмитрик із нетерпінням чекали Дня матері.

Вже два дні діти виготовляли святкову листівку. За­лишилося приклеїти три квіточки і чотири листочки. Братик і сестричка склали букет із п'яти тюльпанів.

Для мами це свято стало незабутнім.

2� Привітання до Дня матері…

3� Числівники: (скільки?) два, (скільки?) три, (скількох?) п’яти.

 

Вправа 248

Мені вісім років.

Цього року мій день народження припадає на суботу.

День Незалежності Укра­їни святкуємо 24 серпня.

2� Цього року лютий має двадцять вісім днів.

     У високосному році лютий має двадцять дев’ять днів.

 

Вправа 249

Заголовок: «Сім дочок», «Молодша дочка»

Зачин

Було у матері сім дочок. Одного разу поїхала вона в гості до сина. Повернулась додому через місяць.

Основна частина

Коли мати ввійшла до хати, дочки одна за одною почали говорити, як вони за нею скучили.

Кінцівка

А молодша дочка нічого не сказала. Вона зняла з ніг матері взуття і принесла їй води в мисці — по­мити ноги.

3� Чого навчає оповідання «Сьома дочка» Василя Сухомлинського…

4� І варіант — підкреслили числівники у першому абзаці.

Було у матері сім дочок. Одного разу поїхала вона в гості до сина. Повернулась додому через місяць.

ІІ варіант — підкреслили числівники у другому абзаці

Коли мати ввійшла до хати, дочки одна за одною почали говорити, як вони за нею скучили.

 

Вправа 250 Написали коротке SMS-повідомлення мамі про те, куди ідеш і коли повернешся додому

Матусю, я пішов до Василька. Повернуся о вісімнадцятій годині. До зустрічі.

Матусю, я пішла на гурток. Повернуся через 50 хвилин. Зачекай мене.

Люба матусю, сьогодні я чергова у класі. Повернуся на сорок хвилин пізніше. Не хвилюйся.

 

Вправа 251

2� Картини можна намалювати: два журавлики летіли, двоє по ставку ходили, у гнізді журавонька та любі доня і синок.

Всього семеро журавлів.

3� Числівники: (скільки?) два, (скільки?) двоє.

 

Вправа 252

Два, двійка, двоколісний.

Визначаємо частини мови: (скільки?, числівник) два; (що?, іменник) двійка; (який?, прикметник) двоколісний.

2� Склали словосполучення з прикметником: двоколісний велосипед.

Склали речення з числівником

Молодшій сестрі виповнилося два роки. У птахів є два крила. Уже два роки поспіль я відвідую музичну школу. Два дні дощило. На тарілку поклали два червоних яблука.

 

Вправа 253

Головна думка: рідна земля – найкраща.

2� Числівник: (скільки?, означає кількість предметів) сто.

3� До словосполучення рідна земля дібрали синоніми:

батьківщина, рідний край, рідна домівка, рідна сторона, отчий край.

 

Вправа 254 «Зу­басті задачки» Дмитра Кузьменка

Кузько Кузякін живе у вербовому лісі. Крізь ліс ідуть 37 комарів. Довжина стежки — 6 км. Кузько Кузякін що 2 кілометри кусає по 7 комарів. Скільки комарів вийдуть із лісу непокусаними?

2� 37 – 7 • (6 : 2) = 37 – 21 = 16 (к.).

Шістнадцять комарів вийдуть з лісу непокусаними.  

3� Числівники (скільки?): тридцять сім, шість, два, сім.

 

Вправа 255

Загадка

Відгадка

Три сови і два сичі. Скільки всіх їх? Полічи.

П’ятеро птахів.

Вісімнадцять звірів вчили, їх по двоє розсадили.

Це, звичайно, жарт. Але скільки в класі парт?

Дев’ять парт.

Вправа 256 Підкреслили синоніми

В англійському алфавіті двадцять шість букв. А от алфавіт схід­но-папуаської мови ротокас налічує всього дванадцять літер. Найважче опанувати грамоту дітям Камбоджі — у їх­ній абетці сімдесят чотири літери. В українській азбуці, як тобі відомо, тридцять три букви.

2� Іменники: (що?, в чому?) алфавіт, алфавіті; (у чому?) абетці; (в чому?) азбуці.

Інші завдання дивись тут...