Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас Сапун Г."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 1 Вірш «Як швидко літо проминуло!» Олени Пчілки

Написали, який настрій викликає вірш… Рослини згадала поетеса… Строф у вірші… Інтонацію читання… Рими…

 

Вправа 2

1� Завдання на вибір

1) Підкреслили слова з м'якими приголосними звуками

Як швидко літо проминуло!

Прийшла осінняя пора.

Немов на крилах полинуло

кохане літечко з двора!..

[й а к][ш в и д к о][л'і т о][п р о м и н у л о]

[п р и й ш л а][о с' і н': а й а][п о р а]

[н е м о в][н а][к р и л а х][п о л и н у л о]

[к о х а н е][л' і т е ч к о][з][д в о р а]

2) Підкресли слова, у яких чотири склади.

Як швидко літо проминуло!

Прийшла осінняя пора.

Немов на крилах полинуло

кохане літечко з двора!..

Як швид-ко лі-то про-ми-ну-ло!

Прий-шла о-сі-ння-я по-ра.

Не-мов на кри-лах по-ли-ну-ло

ко-ха-не лі-те-чко з дво-ра!..

2� Асоціативна павутинка: літо (тепло́, відпочинок, зелень, сонечко, вітрик), осінь (урожай, золото, хмари, вітер, дощ, вирій, туман).

 

Вправа 3 Записали слова за абетковою послідовністюкалендар, ластів­ка, минулий, орбіта, сорока, цвіркун, чорнослив, шанувати.

2� Склали речення про канікули.

На канікулах я відпочивала у бабусі. Я люблю канікули! Закінчились літні канікули.

3� Побажання однокласникам та однокласницям успішного навчального року.

Любі однокласники та однокласниці!

Бажаю, щоб ваша мандрівка в країну Знань була цікавою та успішною.

 

Вправа 4  Склали три запитання за змістом вірша «Як швидко літо проминуло!»

Яка пора швидко проминула? Чому полинуло літечко з двора? Яке літечко?

Що робить помаленьку садок? Що роблять пожовклі листки? Що жене вітрець?

Що стало з горошком на городі? Що зробив зі своїм цвітом мачок? Що зробив соняшник?

 

Вправа 5 Оповідання «Мрія Марії» Людмили Кибалки.

2� Написали, чи можна назвати прочитаний текст оповіданням… Які ознаки осені згадані в тексті…

3� Написали, чому осінь називають щедрою…

 

Вправа 6 Завдання на вибір

1) Дівчинка мріяла зустрітися з яснозорою жовтокосою осінню у своєму саду.

2) Побудували звукову модель слів

останнє  [● | — — ●́ | =: ●]  звуковий розбір слова  [о с т а н': е]

проміння [— — ● | ‒ ●́ | =: ●]  [п р о м´ і н': а]

курликання [— ● — | — ●́ | — ● | =: ●]  [к у р л и к а н': а]

2� Дібрали десять слів з подовженими приголосними звуками.

Плаття, знання, волосся, доповіддю, суддя, навчання, гілля, рілля, гуляння, прання, виховання, завдання, плавання, колосся, навчання, осіння, насіння, знаряддя, бажання.

[п л а т': а], [з н а н': а], о л о с': а], о п о в і д': у], у д': а], а в ч а н': а], [г´ і л': а], [р' і л': а], у л' а н': а], [п р а н': а], и х о в а н': а], а в д а н': а], [п л а в а н': а], о л о с': а], а в ч а н': а], с' і н': а], [н а с' і н': а], [з н а р' а д': а], [б а ж а н': а].

3� Утворили іменники від поданих дієслівчитати — читання, оповідати — оповідання, запитати — запитання, взути — взуття, смітити — сміття, уміти — уміння, жити — життя.

Я люблю читати книжки, тому мій улюблений предмет читання.

Дідусь любив оповідати цікаві оповідання. Щоби про щось запитати, треба поставити запитання. На свято Оленка вирішила взути нове взуття. Щоб не смітити довкола, треба користуватися контейнерами для сміття

Уміння допомагає уміти робити справи добре. Жити треба так, щоб життя не було марним.

Вправа 7 Вірш «Аптека зелена, зелена аптека!» Грицька Бойка

2� Завдання на вибір

1) Виписали з віршв назви лікарських рослин за абеткою…

2) Написали, для чого заготовляють лікарські рослини…

 

Вправа 8, 9  Літературна казка «Неприємна пригода» Олега Буценя

Написали, чому автор назвав текст «Неприємна пригода»… Як оцінюєш учинок хлопчиська… Написали план…

Ящірка звернулася по допомогу до їжака, бо він був кравцем і зміг би пришити хвоста. Їжак пішов шукати хвоста, бо раніше ящірка врятувала його від лисиці.

2� Діалог ящірки та їжака.

— Доброго ранку, любий сусіде.

— Добридень, ящірко, — мовив їжак. — Кажи, з чим прийшла.

— Лихо в мене. Якийсь поганий хлопчисько хвіст одірвав.

— Що ж, — заспокоїв її лісовий кравець, — хвіст при­шити можна.

— Невже? — зраділа ящірка.

— Аби тільки був цілий.

— Так я зараз його принесу. Не знайшла. Що ж мені тепер робити, їжаче?

— Недавно мені ведмідь розповідав, що нібито хтось бачив у лісі такий хвіст.

— Ой любий їжаченьку, сходи до ведмедя! Вік тобі вдячна буду. Хай тобі миші самі в рот стрибають.

— Добре, добре. Зроблю вже тобі таку ласку.

— Дивись, який гарний хвіст я тобі дістав!

— А навіщо мені другий?

— Як другий? Тобі ж хлопчись­ко відірвав хвоста.

— Ну то й що? Не було хвоста, а тепер є. Правда, неве­личкий, але свій. Сам виріс.

— Невже?

— То чого ж ти мені голову морочила? Я всі ноги пооббивав, стільки часу змарнував!

— Та я ж не знала, що він знову відросте.

3� Завдання на вибір.

1) Обговорили, що з розказаного могло бути насправді, а що — казкове… Склали розповідь про життя ящірки з новим хвостом…

2) Показали, як рухався їжачок: ведмідь ——> дім ——> ведмідь ——> сусід-кравець ——> ведмідь ——> борсук ——> заєць на городі ——> дім ——> ящірка.

 

Вправа 10 

Переказали текст від імені одного з персонажів (ящірки або їжака)…

 

Вправа 11 Вірш «Пес та індик» Іванни Блажкевич...

Слова з апострофом: подвір’я, пір’я, пам’ятай.

 

Вправа 12 Утворили словосполучення, із двома з них склали речення.

Пахуча м’ята, добра пам’ять, пташина сім’я, широке подвір’я, міцне здоров’я.

Ми збирали пахучу м’яту. У мого батька добра пам’ять.

У круглому гніздечку жила пташина сім’я. Біля нашої школи знаходиться широке подвір’я. Спортсмен мав міцне здоров’я.

 2� Дібрали десять слів з апострофом: бур’ян, в’юн, в’язання, дерев’яний, здоров’я, ім’я, м’ята, пам’ятник, п’ятниця, п’ять.

3� Завдання на вибір

1) Побудували звукові моделі:

пір'ячко [‒ ●́ — = ● — — ●]   [п´ і р й а ч к о]

в'язання [— = ●| — ● | =: ●]  [в й а з а н': а]

Слова поділили для переносу різними способами:

пі-рячко, пір’-ячко, пір’я-чко, пір’яч-ко;

в’я-зання, в’яза-ння, в’язан-ня.

2) Склали речення з однією парою слів

дерево — дерев’яний, камінь — кам’яний, солома — солом’яний, соловей — солов’їний, олово — олов’яний

Через струмок з дерева прокладали дерев’яний місток.

Камінь лежав біля кам’яної стіни. Зі солом’яної скирти вітер розкидав солому. Соловей затягнув солов’їні трелі. З олова зробили олов’яного солдатика.

Вправа 13

1� Значення фразеологізмів шукають в однойменному словнику

Накивати п'ятами — втекти. Двох слів докупи не зв'яже — про того, хто не вміє висловлюватися. П'яте колесо у возі — зайвий. В'ється в'юном — підлабузнюється, підлещується. Сім п'ятниць на тиждень — про непостійну людину.

2� Підкреслили букви, між якими стоїть апостроф

Накивати п'ятами. Двох слів докупи не зв'яже. П'яте колесо у возі. В'ється в'юном. Сім п'ятниць на тиждень.

Поділили слова для переносу різними способами: п’я-тниць, п’ят-ниць; ти-ждень, тиж-день.

 

Вправа 14 Вірш «Пропливає осінь…» Богдана Чалого.

1, 2� Написали радість чи сум ти відчуваєш після читання… Картини поставали під час читання…

3� Поставили запитання до вірша та знайшли відповіді у вірші

Запитання

Відповіді

Що притомилося?

«Притомилось сонечко»

Яка ялинка в лісі?

«Ялинка в лісі сонячно-зелена»

Коли ялинка сонячно-зелена?

Коли «облетіло літо листячком із клена».

На чому пропливає осінь?

«Пропливає осінь на хмарині сірій»

Хто курличе, що летить у вирій?

«Журавлі курличуть: летимо у вирій»

Вправа 15 Слід розрізняти сполучення слів і словосполучення

Словосполучення у вірші вжито в переносному значенні: сонечко привітне, облетіло листячком із клена.

Сполучення слів у вірші вжито в переносному значенні: притомилось сонечко, літо облетіло, пропливає осінь.  

 

Вправа 16 

Словосполучення в перенос­ному значенні

Словосполучення у прямому значенні

Солодкі слова. Солодкі сни.

Солодкі пряники.

Холод­ний день. Холодний погляд.

Холодний квас.

Важкі хма­ри. Важкі задачі.

Важкі мішки.

2� Завдання на вибір

1) Склали речення з двома слово­сполученнями з попереднього завдання.

Не вірте солодким словам. Малюку снились солодкі сни.

Мама купила солодкі пряники.

Холодний день опустився на землю. Незнайомець ховав холодний погляд.

У спеку холодний квас особливо смачний.

На село насувалися важкі хмари. Важкі задачі мені допомагає розв’язувати старша сестра.

Робочі навантажували важкі мішки.

2) Утворили пари сполучень слів у прямому та переносному значеннях: м'який матрац — м’який характер; кучерявий хлопчик — кучерявий ліс; пролітає птах — пролітає літо; біжить дитина — біжить річка.

3� На початку осені червоніє листя клена, потім воно опадає.

Загадка

Відгадка

Ко-ли це бу-ва-є, що клен за-па-ла-є? А при-хо-пив мо-ро-зець та по-ві-яв ві-те-рець — весь во-гонь на зем-лю впав, зов-сім клен без ли-стя став.

Восени

4� Завдання на вибір

1) Склали речення зі словом «восени»

Восени жовтіє листя на деревах.

Восени птахи відлітають у вирій. Восени листопадні дерева скидають листя. Засумувала восени золотокоса берізка.

2) Виписали із загадки сполучення слів у пере­носному значенні: клен запалає, вогонь впав.

 

Вправа 17 Народні прикмети зі словом «восени»

Якщо восени сіренький ранок, то чекай ясного дня.

Восени птахи летять високо — боятися дощу не варто, день буде теплим.

Восени птахи летять низько — до холодів.

Якщо восени листя берези почнуть жовтіти з верхівки, то майбутня весна буде рання, а якщо знизу – то пізня.

 

Вправа 18

Однозначні слова

Багатозначні слова

Папуга, лимон, туфлі, світлофор, паляниця

Ключ, голка, дзвоник

Лексичне значення – це те, що означає слово. В українській мові за кількістю тлумачень слова поділяються на однозначні та багатозначні. Лексичне значення слова шукаємо в тлумачному словнику.

 

Вправа 19

За озером видніється гірський хребет.

Ряд гір в одному напрямку, гірське пасмо

Хребет лю­дини і тварини складається з хребців.

Орган скелетної системи тіла

Труба — один із найдавніших музичних інструментів.

Духовий мідний музичний інструмент

Для водопоста­чання будинку закупили поліетиленові труби.

Довгий порожнистий предмет для переміщення рідин, газів.

2� Завдання на вибір

1) Речення з іменниками, що стоять у множині.

Хребет лю­дини і тварини складається з хребців. Для водопоста­чання будинку закупили поліетиленові труби.

2) Речення зі словом «стіна» в значеннях «частина будівлі», «група людей»

Будівельники зводили стіну. Центральною вулицею стіною йшли демонстранти з гаслами.

 

Вправа 20 Вірш «Батьківщина» Юлії Ходжинської.

Написали, у якому значенні вжито слово «земля»…

 

Вправа 21  Завдання на вибір

1) Сполучення слів у переносному значенні: «нема землі такої, як у нас», «сміється колосок, низько схилився», «земля єдина із окрас», «Батьківщина рідна ненька-мати».

2) Склали речення зі словом «земля» в різних лексичних значеннях…

 

Вправа 22

Підручник — 1. Книга, за якою вивчають учбовий предмет; посібник. 2. Підставка, опора для різального інструмента на токарному станку. 3. Пособник у зрадницькій, підступній і т. ін. справах.

 

Вправа 23 Оповідання «Вперте теля» Бориса Комара

1� В оповіданні мова може йти про теля в прямому значенні (у значення тварина) або переносному (людину, котра не думаючи робить щось).

2, 4� Написали, чи схва­люєш поведінку Сергійка та чому… Склали план до тексту…

Мама докоряла Сергійкові за те, що він безвідповідально ставиться до свого обов’язку – доглядати за телям, вдарив тварину, бо вона не робила того, що він наказував.

Я би порадив Сергійкові бути відповідальнішим у виконанні своїх обов’язків, добре ставитися до домашніх тварин, думати перед тим, як щось робити.

5� Склали запитання за змістом тексту.

Що мама попросила зробити? Як повівся Сергійко з телям? Чому бичок помчав як несамовитий? Що порадила мама Сергійкові?

Діалог Сергійка з мамою

— Бач, сам так у холодочок сховався, а бичок нехай на сонці печеться!

— Зараз перепну.

— Та не забудь і чавунчика з водою переставити.

— Не забуду.

— Ну, чого ти, чого? Знову з хлопцями побився? Та хто ж тебе?... То, кажеш, прикорнем його вдарив?

— Угу. Уперлося, не хотіло йти.

— Та навіщо ж було бити? Вирвав би травички, пока­зав, то воно за тобою не то в холодок, на край світу пішло б... Бач, ракети вмієш робити, а до цього не додумався...

 

Вправа 24  

До твору можна дібрати інший заголовок «Сергійко і теля». В оповіданні йдеться про хлопчика і теля, якого треба було перепнути Сергійкові. Такий заголовок відповідає темі оповідання.

 

Вправа 25  Синоніми, антоніми, омоніми

— Ти пам'ятаєш, як називають слова, протилежні за значенням?

— Так, звичайно, це антоніми.

— І можеш навести приклади?

— Наприклад, чорний — білий, день — ніч, будувати — руйнувати, зліва — справа. А ти, будь ласка, пригадай, як нази­вають близькі за значенням слова.

— Це, здається, синоніми.

— Правильно. Наведи приклади.

Будинок – споруда, будівля; хата — оселя, житло.

— Для чого потрібно вміти добирати синоніми?

Синоніми збагачують і увиразнюють мовлення. Дозволяють уникнути повторення слова.

Дякую, що допоміг згадати цю тему.

Тобі також дякую. Ми зробили добру справу.

 

Вправа 26 Синоніми добираємо зі словника синонімів

Говорити — балакати, розмовляти, бесідувати.

Будинок — будівля, споруда, будова.

Міркувати — обдумувати, мислити, аналізувати.

Відважний — сміливий, мужній, хоробрий.

Інші завдання дивись тут...