Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 4

Вправа 1 Розкажіть, як ви провели канікули…

 

Вправа 2 Підкреслили слова, у яких кількість звуків і букв неоднакова.

Як ви відпочили? Ми цікаво відпочили.

Хто де побував? Я побував у горах Карпатах.

Що найбільше вам запам'яталось? Найбільше запам’ятався підйом канатною дорогою на гору Тростян.

Звуковий розбір слів речень:

[й а к] [в и] [в’ і д п о ч и л и]

[м и]  [ц' і к а в о]  [в’ і д п о ч и л и]

[х т о] [д е]  [п о б у в а в]

[й а] [п о б у в а в]  [у] [г о р а х]  [к а р п а т а х]

[ш ч о]  [н а й б’ і л' ш е]  [в а м]  [з а п а м й а т а л о с']

[н а й б’ і л' ш е] [з а п а м й а т а в с' а] [п’ і д й о м] [к а н а т н о й у]  [д о р о г о й у]  [н а]  [г о р у]  [т р о с т' а н]

 

Вправа 3  Віртуальна подорож — уявна подорож, здійснена за допомогою Інтернету.

 

Сторінка 5

Вправа 4 Побудували звукові схеми виділених слів

Китай  [— ● | — ●́ =]    [к и т а й]. Читаємо звукову схему: слово має 2 склади, другий склад наголошений, 2  голосні звуки, 3 приголосні звуки (2 тверді звуки і 1 м’який звук).

Індія  [●́ — | = ● | = ●]    [і н д' і й а]. Читаємо звукову схему: слово має 3 склади, перший склад наголошений, 3 голосні звуки, 3 приголосні звуки (1 твердий звук і 2 м’які звуки).

Польща  [— ●́ = | — — ●]  [п о л' ш ч а]. Читаємо звукову схему: слово має 2 склади, перший склад наголошений, 2 голосні звуки, 4 приголосні звуки (3 тверді звуки і 1 м’який звук).

Ґаджик віртуально побував у Польщі.

 

Вправа 5

Поль-ща — єв-ро-пей-ська кра-ї-на з дав-ньо-ю і-сто-рі-є-ю, кра-си-во-ю при-ро-до-ю. На бе-ре-гах рі-чки Ві-сла роз-ки-ну-ла-ся сто-ли-ця Поль-щі — мі-сто Вар-ша-ва. За ле-ген-до-ю, на-зва мі-ста по-хо-дить від двох і-мен — ри-бал-ки Варс і ру-сал-ки Са-ва, з я-ко-ю ри-бал-ка о-дру-жив-ся. О-браз ру-сал-ки Са-ви став сим-во-лом Вар-ша-ви.

� Що нового для тебе є в цьому тексті?

Цікаво було дізнатися про походження назви міста Варшави. Як розповідає легенда у назві міста поєднане ім’я рибалки Варс і його дружини русалки Сава.

Цікаво було дізнатися, що символом Варшави став легендарний образ русалки Сави.

� Побудували звукові схеми виділених слів. Визначили, скільки складів, букв і звуків.

країна [— — ● | = ●́| — ●], 3 склади (кра-ї-на), 6 букв («ка», «ер», «а», «ї», «ен», «а»), 7 звуків [к р а й і н а]

походить [— ● | — ●́ | — ● =], 3 склади (по-хо-дить), 8 букв («пе», «о», «ха», «о», «де», «и», «те», «знак м’якшення»), 7 звуків [п о х о д и т']

якою [= ● | — ●́ | = ●], 3 склади (я-ко-ю), 4 букви («я», «ка», «о», «ю»), 6 звуків [й а к о й у]

 

Вправа 6  Пригадайте легенду про заснування столиці України.

Три брати Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь заснували місто Київ. Розкинулось воно на берегах Дніпра. Цій події присвячений пам’ятник засновникам столиці.

� У словах з довідки підкреслили букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки

Дніпро, Кий, Щек, Хорив, Либідь.

 

Вправа 7 Ґаджикові цікаво, чи хочеш ти здійснити віртуальну подо­рож та куди саме?

   Я хочу здійснити віртуальну подорож у Київ.

   Столиця – це головне місто важливих подій. Там багато пам’ятних місць. Дуже хочу їх побачити. 

   Віртуальна подорож – цікаве та корисне дозвілля!

Віртуальна подорож (мандрівка) у парк «Софіївка»…

 

Вправа 8  

Слова, запозичені з польської мови: альтанка, аґрус, будинок, бурштин, вежа, герб, ґудзик, дзьоб, дякувати, зброя, ковдра, крок, ланцюг, олівець, пан, пляма, простирадло, скромний, смак, увага, хлопець, цвях, червоний, швидкий.

� Виписали слова, які мають м'які приголосні звуки та підкреслили звуки, що їх позначають: альтанка, дзьоб, дякувати, зброя, ланцюг, олівець, пляма, скромний, хлопець, червоний, швидкий.

Перевірка: альтанка [а л' т а н к а], аґрус [а ґ р у с], будинок [б у д и н о к], бурштин [б у р ш т и н], вежа [в е ж а], герб [г е р б], ґудзик [ґ у дз и к], дзьоб [дз' о б ], дякувати [д' а к у в а т и], зброя [з б р о й а], ковдра [к о в д р а], крок [к р о к], ланцюг [л а н ц' у г], олівець [о л' і в е ц'], пан [п а н] , пляма [п л' а м а], про­стирадло [п р о с т и р а д л о], скромний [с к р о м н и й], смак [с м а к], увага [у в а г а], хлопець [х л о п е ц'], цвях [ц в’ а х], червоний [ч е р в о н и й], швидкий [ш в и д к и й].

� Побудували звукові схеми виділених слів:

дзьоб [= ● —]    [дз' о б]

зброя [— — — ●́ | = ●]   [з б р о й а]

ланцюг [— ● — | = ●́ —]     [л а н ц' у г]

 

Сторінка 6

Вправа 1, 2  Слова, які однаково звучать і мають однакові значення в українській і польській мовах: врода, дах, листопад, фарба, цибуля.

� У словах з орфограмами підкреслили ненаголошений звук [е], [и] в корені:

листопад, цибуля.

Перевірка орфограми: листо́пад (бо ли́стя), цибу́ля (за словником).

 

Вправа 3

Перевіряємо за словником

Перевіряємо наголосом

вересень

держава

президент

аеропорт

дисципліна

температура

серпневий — се́рпень

цегляний — це́гла

блискучий — блиск

пильнувати — пи́льно

язикатий — язик

хвилястий — хви́ля

Перевірка орфограми: ве́ресень (за словником), серпне́вий (бо серп), цегляни́й (бо це́гла), держа́ва (за словником або самоде́ржець), президе́нт (за словником),  блиску́чий (бо блиск), пильнува́ти (бо пи́льно), аеропо́рт (за словником), дисциплі́на (за словником), язика́тий (бо язи́к), хвиля́стий (бо хви́ля), температу́ра (за словником).

 

Вправа 4 Подібні імена в польській і українській мовах:

Мари́ся — Мару́ся, Я́нек — Іва́н.

� Склали речення з іменем, у якому є орфограма «Ненаголошені [е], [и] в корені».

Янек проживає у Польщі. Янек навчається у польській школі. Янек став для мене другом.

 

Сторінка 7

Вправа 5

Польською мовою

Українською мовою

День добри!

Як ше маш?

Дженькує, добже.

До відзеня.

Проше.

Добрий день!

Як у тебе справи?

Дякую, добре.

До побачення!

Будь ласка.

Вправа 6 Замінили польські вислови українськими та підкреслили звертання

Польською мовою

Українською мовою

Джєнь добри, Марисю!

Як шє маш, Янеку?

Джєнькує, добже.

До відзеня, Марисю!

Добрий день, Марусю!

Як у тебе справи, Іване?

Дякую, добре.

До побачення, Марусю!

Вправа 7

Мета вірша: заклик використовувати ввічливі слова у своєму мовленні.

� Побудували звукові схеми виділених слів:

щиро  [— — ●́ | — ●]  [ш ч и р о]

дякую [= ● | — ● | = ●]   [д' а к у й у]

 

Вправа 8 Уяви, що ти віртуально знайомишся з іноземними шко­лярами і школярками. Напиши для них інформацію про себе

Мене звати Василь Іванів. Мені дев’ять років. Живу в місті Києві. Цього навчального року я став четвертокласником.

Мене звати Софія Соколова. Цього року мені виповниться дев’ять років. Я мешкаю в затишному селищі міського типу. Навчаюся в четвертому класі. 

 

Вправа 9 Вставили пропущені букви в тексті та число записали словом

Поляки пишаються всесвітньо відомим компози­тором Фредеріком Шопеном. З Варшавою пов'язані його життя і творчість. На вулицях цього міста вста­новлено п'ятнадцять співочих лавок. Сидячи на них, можна послухати мелодії великого композитора.

Перевірка орфограм: пиша́ються (бо пи́ха), всесві́тньо (бо все́світ), життя́ (бо жи́ти), ву́лицях (за словником), мело́дії (за словником), вели́кого (бо ве́лич).

Числівник: 15 (п'ятнадцять).

 

Сторінка 8

Вправа 1 

На тра-ві й кві-тках ро-син-ка, ше-ле-сті-ння й го-мін гіл-ки, ще-бе-та-ння й пі-сня пта-шки, скрип  жу-ка, гу-ді-ння бджіл-ки.

� Спільна орфограма — подовжений приголосний звук:

шелестіння [ш е л е с т' і н': а], щебетання [ш ч е б е т а н': а], гудіння [г у д' і н': а].

� Дібрали слова із цією орфо­грамою: насіння, знання, питання, перебування, гуляння, носіння, бажання, хвилювання, прання, катання, частування, перебування, гоління, правління, прибирання, читання, вітання, писання, малювання, мовлення, змагання, захоплення, лікування, самолікування, полювання, зілля, гілля, рілля, суддя, правосуддя, погруддя, плаття, життя, почуття, самопочуття, волосся, колосся.

 

Вправа 2 Склали речення з двома словами, дібраними в попере­дньому завданні

Оленка любить соняшникове насіння. На уроках ми черпаємо нові знання. У кінці питального речення ставимо знак питання. Перебування на природі додає сил та нових вражень. Носіння вузького взуття шкодить поставі. Я маю бажання відвідати місто Київ. Мені подобаються уроки малювання та читання. Самолікування може бути шкідливим для здоров’я. Чаклунка готувала дивне зілля. Верба розпустила своє гілля. Мені купили гарне плаття. У Софійки каштанове волосся. На ниві золотіє колосся.

 

Вправа 3 Побудували звукові схеми поданих слів:

життя   [— ● | =: ●́]    [ж и т': а]

гілля   [— ● | =: ●́]    [г’ і л': а]

прання   [— — ● | =: ●́]    [п р а н': а]

� Склали речення зі словом життя.

Життя прожити — не поле перейти. Дідусь ділився спогадами про нелегке життя. Нехай дорога життя буде без перешкод! Перед випускниками лежала дорога в доросле життя.

 

Вправа 4  Замінили звукові схеми улюблених ласощів польських друзів від­повідними словами.

Янек полюбляє вишневе варення.

А Марисі подобається соняшникове насіння.

Перевірка: варення [— ● | — ●́ | =: ●]   [в а р е н': а]  Читаємо звукову схему: слово має 3 склади, другий склад наголошений, 3    голосні звуки, 3 приголосні звуки (2 тверді звуки і 1 м’який подовжений звук);

насіння [— ● | = ●́ | =: ●]   [н а с' і н': а] Читаємо звукову схему: слово має 3 склади, другий склад наголошений, 3    голосні звуки, 3 приголосні звуки (1 твердий звук, 1 м’який звук, 1 м’який подовжений звук)

 

Вправа 5

Родзинка полюбляє морозиво.

Етикетка містить таку інформацію: назву продукту (морозиво  «Солодке задоволення», склад (вода, цукор, фруктове пюре, крохмаль), дату виготовлення (19 вересня 2021 року) та термін придатності (6 місяців), вагу (20 г).

На мою думку, цей продукт можна вживати. Адже він не містить барвників, консервантів, інших шкідливих домішок у своєму складі. Якщо дотримуватися терміну придатності, то даний продукт можна вживати.

 

Сторінка 9

Вправа 6  Які твої улюблені ласощі та як часто ти їх споживаєш…?

 

Вправа 7 

Ставимо апостроф: валер’янка, кур’єр, обов’язок, перев’язка, полум’я, прем’єра, рум’янець

    

Вправа 8

Зорі — сузір’я, надвечір — надвечір’я, перина — пір’яний, двір — подвір’я, хлопці — хлоп’ята,  віднімати — від’ємник, кава — кав’ярня, лев — лев’ячий, соловей — солов’їний.

 

Вправа 9  Від поданих слів утворили слова з подовженими приголо­сними звуками: частувати — частування, прибирати — прибирання, прати — прання, сидіти — сидіння, бажати — бажання, вітати — вітання, полювати — полювання,  захоплюватися — захоплення, лікувати — лікування, перебувати — перебування.

Частування, прибирання, прання, сидіння, бажання, вітання, полювання, захоплення, лікування, перебування.

� Із трьома словами склали речення

Не сподобалось Лисичці частування Журавля. Прибирання житла – запорука чистоти. Сьогодні у мами багато прання. Тривале сидіння за ґаджетами  приводить до втоми. Іменинник загадав бажання. Передаю вам щирі вітання! Мисливці вирушили на полювання. Відгадування кросвордів стало моїм захопленням. Хвороба потребує тривалого лікування. Перебування на свіжому повітрі сприяє гарному самопочуттю.

 

Вправа 1 Правопис дзвінких приголосних звуків перед глухими

Зуб — зубок, суп — суповий, зарядка — зарядок, хвіртка — хвірток, чашка — чашечка, ложка — ложечка, берізка — берізок, зачіска — зачісок.

Інші завдання дивись тут...

  • nastyG0d5
    А где тут сторинка 41? -----> У розробці
    11 листопада 2021 12:47