Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника «Українська мова 4 клас" Захарійчук М. Д.

НОВА ПРОГРАМА, 2015

ЗМІСТ

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова — жива скарбниця історії народу 5

Розвиток мови. Старі та нові слова 6

Культура мовлення та спілкування 9

ТЕКСТ

Тема, основна думка, заголовок тексту 11

Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах, міркуваннях 12

Засоби зв'язку речень у тексті 14

Поділ тексту на частини. План тексту 16

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему 18

Текст-міркування: твердження, докази, висновки 19

Художній і науково-популярний тексти-описи 23

Замітка в газету 24

РЕЧЕННЯ

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого 27

Головні та другорядні члени речення 28

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка 30

Зв'язок слів у реченні  31

Поширення речень словами та словосполученнями 32

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення 34

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники) 36

Складання речень з однорідними членами 38

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Повторення й узагальнення вивченого про слово 42

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінця 43

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова 44

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого 46

ІМЕННИК

Іменник як частина мови. Повторення вивченого 48

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників 50

Рід іменників 51

Змінювання іменників за числами 53

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників 54

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів) 56

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини 58

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини 59

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини 61

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар,-яр у родовому й орудному відмінках однини 63

Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини 64

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису 67

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням -і в іменниках різного роду 67

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний 71

Відмінювання іменників у множині 73

ПРИКМЕТНИК

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні 77

Урок розвитку писемного мовлення Складання письмового висловлювання за прочитаним твором 79

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях 80

Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах 81

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками 82

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний 85

Відмінювання прикметників з основою на м'який приголосний в однині та множині 87

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників 88

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом 91

Уживання знака м'якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини 92

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках  95

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський-, -цький-, -зький- 97

Відмінювання прикметників у множині 99

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення 102

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст 103

Урок розвитку писемного мовлення Детальний переказ тексту за колективно складеним планом 109

ЧИСЛІВНИК

Числівник як частина мови 110

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників 112

Відмінкові форми окремих числівників  114

Словесні формули на означення часу протягом доби 116

ЗАЙМЕННИК

Займенник як частина мови. Роль у тексті  118

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту з елементами міркування 121

Особові займенники 121

Відмінювання особових займенників 1 -І та 2-ї особи однини й множини 123

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини 126

Уживання займенників із прийменниками 127

Складання й записування зв'язаних між собою речень, які описують зміст малюнка 131

ДІЄСЛОВО

Дієслово як частина мови. Повторення вивченого  134

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів 136

Побудова речень з однорідними присудками 139

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу 140

Неозначена форма дієслова 142

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами .... 144

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами 146

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами 147

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою) 149

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами  150

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу 153

Урок розвитку писемного мовлення Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали 157

Дієслова на-ся  162

ПРИСЛІВНИК

Прислівник як частина мови  166

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту 168

Зв'язок прислівників із дієсловами  168

Прислівники, близькі й протилежні за значенням  172

Поширення речень прислівниками 173

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками 174

Урок розвитку писемного мовлення. Привітання до Дня матері 176

Спостереження за роллю прислівників у тексті  177

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання  178

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Що ми знаємо про текст, речення, слово  180

Що ми знаємо про іменник і прикметник  181

Що ми знаємо про займенник і числівник 182

Що ми знаємо про дієслово та прислівник 184

Урок розвитку писемного мовлення Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису  185

Інші ГДЗ дивись тут...